คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

กำหนดประเภทห้องเรียน

ลำดับ รหัสประเภท ระดับชั้น ชื่อย่อ ชื่อเต็ม แก้ไข | ลบ
1
11
1
EP
ห้องเรียนพิเศษ English Program
2
12
1
CLIP
ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program : CLIP
3
13
1
normal
ห้องเรียนปกติ
4
41
4
MEP
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
5
42
4
CLIP4
ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program : CLIP
6
43
4
normal
ห้องเรียนปกติ