คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขสถานะการตรวจหลักฐาน

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล รหัส | ประเภท วันที่สมัคร สถานะ รายละเอียดการตรวจ พนักงาน วันที่ตรวจ แก้ไข
1
12240105002871249900917614 | เด็กชายปริยาภัทร โพธิ์ประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ9 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
2
12240105002911249900903958 | เด็กชายพงศ์พล ใกล้อันจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ16 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
3
12240105002951509966666960 | เด็กชายฉัตรณภัทร์ ธนะปัญโญ13 | ห้องเรียนปกติ17 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
4
12240105002981249900868443 | เด็กชายธนภัทร ประโชติรัตนกุล13 | ห้องเรียนปกติ19 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
5
12240105003001249900940161 | เด็กชายคณพศ สุขมณี13 | ห้องเรียนปกติ19 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
6
12240105003061249900908305 | เด็กชายธนกฤต มีสัตย์13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
7
12240105003071249900817849 | นางสาวพัชรมณฑ์ ลิ้มรั้ว44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
8
12240105003081249900927784 | เด็กหญิงชนาภา สอนสุนทร13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
9
12240105003101249900809846 | นางสาวอริสรา วรศิลป์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
10
12240105003111249900797261 | นายภูรีภัทร์ ธรรมสละ44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
24 เม.ย. 2564
11
12240105003121249900904857 | เด็กหญิงเกวลิน ศิริบรรจง13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
24 เม.ย. 2564
12
12240105003131249900923061 | เด็กชายณวัฒน์ วรรณสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
13
12240105003151249900809510 | นางสาวเกศสรินทร์ จันทร์ดี44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
14
12240105003161209000235541 | นายปวริศ สุวรรณ์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
15
12240105003171209000428528 | เด็กชายก้องเกียรติ บุญเขียน13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
16
12240105003181249900910679 | เด็กชายณัฐนัย ตรีเวช13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
17
12240105003191241000083612 | นางสาวกนกพรรณ ก้านอินทร์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
18
12240105003211319901206966 | เด็กชายชญานนท์ บุญเฮ้า13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
19
12240105003231129701452892 | เด็กชายกฤติเดช อิสราชีวะ13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
20
12240105003241249900903702 | เด็กชายธนพนธ์ มุ่งดี13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
21
12240105003251249900910661 | เด็กชายณัฐนันท์ ตรีเวช13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
22
12240105003261240401176297 | นายธนวัฒน์ สุนทรชัย44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
23
12240105003271249900822290 | นางสาวสุพัตรา พูลสวัสดิ์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
24
12240105003281249900816672 | นางสาวพรนภัส นงค์จิตร์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
25
12240105003291249900822087 | นายอภิวิชญ์ ศิลปเสริฐ44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
26
12240105003301209000228880 | นางสาวณฐมณ เล็กรักษา44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
27
12240105003321249900814823 | นางสาวปวีณ์สุดา หนูน้อย44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
28
12240105003331249900813991 | นางสาวรติมา ไตรทิพย์สมบัติ44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
29
12240105003341249900821561 | นางสาวพัชรีวรรณ พ่วงศรี44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
30
12240105003361240401186101 | เด็กหญิงสิรภัทร อู่เจริญ44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
31
12240105003371249900920151 | เด็กชายภคภัทร สิกขากูล13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
32
12240105003381240600281449 | เด็กชายธนพงศ์ หนูแย้ม13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
33
12240105003391248500021574 | นางสาวกนกพร ถนอมสุข44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
34
12240105003401249900900541 | เด็กชายภัทรศิลป อินทจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
35
12240105003411250801125380 | เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์ดี13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
36
12240105003421240401186250 | เด็กชายอิทธิกร ยะอินทร์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
37
12240105003431249900925200 | เด็กชายพัชรพงศ์ เอี่ยมอำนวย13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
38
12240105003441249900819141 | นายกฤตเมธ พงษ์อนันต์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
39
12240105003451249900798542 | นางสาวธัญรดา ล้วนอธิคมกุล44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
26 เม.ย. 2564
40
12240105003461350101768872 | นางสาวพัชรพร จันทร์ดี44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
41
12240105003471209000262697 | เด็กชายชณิสรณ์ พูลศิริ44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
42
12240105003481149900921809 | นายพัชฏะ แสนสมศักดิ์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
43
12240105003491609900923343 | เด็กหญิงกาญจนา โหมดเผื่อน13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
44
12240105003501248500021159 | นางสาวฐิติชญา ยินดีสุข44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
45
12240105003511209000219554 | นางสาวปวริษา ใช้ฮวดเจริญ44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
46
12240105003521249900932397 | เด็กชายธีราวินทร์ พัชรอธิวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
47
12240105003531249600021305 | นางสาวสุวภัทร ธรรมเสน44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
48
12240105003541209000215583 | นางสาวนัญนภรัตน์ แซ่อึ๊ง44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
49
12240105003551249900805131 | นายพีรวัส เจียมอาตม์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
50
12240105003561249900808939 | นางสาวปรียาพร พุทธรัตน์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
51
12240105003581249900910270 | เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์ศิริ13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
52
12240105003591249900800814 | นายนพรัตน์ พูลสวัสดิ์44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
53
12240105003601248000024221 | นางสาวมณีรัตน์ เหลืองอ่อน44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
54
12240105003621249900804062 | นางสาวณัฐพร หอมชื่น44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
55
12240105003641249900814360 | นายศักดินนท์ เห็มภูมิ44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
56
12240105003651100401339944 | เด็กชายวีรพงศ์ แผนจันทึก44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
57
12240105003661248000023411 | นายเจษฎา จิตสำโรง44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
58
12240105003671650101142229 | เด็กชายณกรม ศรีประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
59
12240105003681539900921953 | นางสาวอภัชญา โชติเลิศ44 | 23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
60
12240105003691209000465717 | เด็กหญิงอรชพร พูลศิริ13 | ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
61
12240105003701200601399800 | นางสาวฐานิกา เสือเฒ่า44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
62
12240105003711770200178930 | นายสิทธิโชค ยิ้มใย44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
63
12240105003721103200090437 | นางสาวรุ่งทิวา ศรีชาติ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
64
12240105003731249900822192 | นางสาววริสรา เเสงกล้า44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
65
12240105003741249900919382 | เด็กชายปิยวัฒน์ ทวีชาติ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
66
12240105003751249900811441 | เด็กชายอณาวิญ ขมสวัสดิ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
67
12240105003761249900929078 | เด็กหญิงธัญรดา กุลพิพัฒน์รัตน์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
68
12240105003771249900930271 | เด็กหญิงสุพิชา บุญเขียน13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
26 เม.ย. 2564
69
12240105003781249900908852 | เด็กชายศรัณย์ แดงมณี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
70
12240105003791249900910865 | เด็กชายศุภกร กาญจนะเดชะ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
71
12240105003801248000031279 | เด็กชายณัฐชนน กาหลง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
72
12240105003811249900920763 | เด็กชายเขมธศักดิ์ สมสนุก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
73
12240105003821249900908526 | เด็กหญิงรวินิภา ทองนาค13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
74
12240105003831249900891798 | เด็กหญิงกุลพิชา พรพุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
24 เม.ย. 2564
75
12240105003841248500028170 | เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์มา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
27 เม.ย. 2564
76
12240105003861103704352907 | เด็กชายกรวิชญ์ โจมฤทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
77
12240105003871249900922502 | เด็กหญิงชนิศา บรรจบผล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
78
12240105003881209000240766 | นางสาวพรรณิภา ศรีทอง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
79
12240105003891249900914411 | เด็กชายณรงค์ชัย เจริญศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
80
12240105003901104300944013 | เด็กหญิงวริศรา ธุถาวร44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
81
12240105003911249900926907 | เด็กหญิงวริศรา รอดเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
82
12240105003921249900908054 | เด็กชายก้องกิดากร สามเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
83
12240105003931207500026231 | นายชนน บุญเกษม44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
84
12240105003941249900921794 | เด็กชายเศรษฐา ใจซื่อ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
85
12240105003951679000089363 | เด็กชายวรวิช พิมพา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
86
12240105003961249900929710 | เด็กชายถิรวัฒน์ โรจนพร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
87
12240105003971249900920003 | เด็กหญิงเจนจิรา พัวพันธ์ุ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
88
12240105003981669300026031 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
89
12240105003991248500028374 | เด็กชายโฆสิต รัตนนิตย์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
90
12240105004001249900921697 | เด็กหญิงวรนิษฐ์ สันติจิรพงศ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
91
12240105004031259200019028 | เด็กชายรชฏ สาระกุล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
26 เม.ย. 2564
92
12240105004041208300059586 | เด็กหญิงวิริญา แจ้งสว่าง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
93
12240105004051248500027688 | เด็กชายปรเมท คงชัย13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
94
12240105004061709901598364 | นางสาวสุภาภรณ์ ส่องประเสริฐ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
95
12240105004071110301475048 | เด็กชายพงศกร ดวงแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
96
12240105004081208300056331 | เด็กชายธีรกานต์ ทองชาวนา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
97
12240105004091249900904164 | เด็กชายปวริศว์ พาศรีวิไล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
98
12240105004101249900922600 | เด็กชายรัชพล พรงาม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
99
12240105004111249900921611 | เด็กชายศุกลวัฒน์ พวงประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
100
12240105004121359200079992 | เด็กชายณัฐนันท์ แซ่เอี๊ยบ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
101
12240105004131249900920194 | เด็กชายธนวินท์ บรรเทิงจิตต์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
24 เม.ย. 2564
102
12240105004141110301475056 | เด็กชายพงศธร ดวงเเก้ว13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
103
12240105004151101000234557 | เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
104
12240105004161209000238869 | นางสาวกัญญากรณ์ เวชวิรัช44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
105
12240105004171249900811395 | เด็กชายณัฐสุธีร์​ ฐานฉัตรฐา44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
106
12240105004191430301439863 | เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐสังข์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
107
12240105004201248500029095 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริวัน13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
108
12240105004211249900909859 | เด็กชายธนโชติ นพโสภณ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
109
12240105004221249900907953 | เด็กหญิงอภิญญา บุญสุข13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
28 เม.ย. 2564
110
12240105004231409903730963 | เด็กชายศุภเวช ทับสุริย์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
111
12240105004241249900809412 | นายชนาธิป จันทร์ยาสวัสดิ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
112
12240105004251249900895301 | เด็กชายศรัณย์กร งามเพิ่มพร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
28 เม.ย. 2564
113
12240105004261249900913392 | เด็กชายภูนิพัฒน์ รักษาทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
114
12240105004271250101621490 | นายพลภัทร สุวรรณจันทร์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
115
12240105004281249900807215 | นางสาวฐิติชยา เปรมบำรุง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
116
12240105004291249900828751 | เด็กหญิงเปมิศา สีมา44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
117
12240105004301248500023151 | เด็กหญิงวรรณศิริ ศิริมงคล44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
118
12240105004311248500022503 | เด็กชายภิญโญ ถาวรศิลป์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
119
12240105004321249900821978 | นางสาวฐิติมา แหลมเขาทอง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
120
12240105004331102004011987 | เด็กชายพงศภัค แซ่ฝุ่ง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
121
12240105004341249900891437 | เด็กชายกิตติศักดิ์ แนวมั่งมี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
26 เม.ย. 2564
122
12240105004351209000435788 | เด็กหญิงพิมพ์อัปสร นิภาวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
123
12240105004361249900920691 | เด็กชายจิรวัฒน์ จันทมี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
124
12240105004371249900803473 | นางสาวณัฏฐณิชา จรัสวงศ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
125
12240105004381399900341002 | เด็กชายนรบดี พลาเลิศ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
126
12240105004391248000029029 | เด็กหญิงนันทัชพร ศรีมาลา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
127
12240105004401249900932044 | เด็กชายฐานิกร หมีเฟื่อง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
128
12240105004411249900906663 | เด็กชายวราวุฒ สิทธิพูนสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
129
12240105004421249900818098 | นายวรรธนะ ณ.รังษี44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
130
12240105004431119902253005 | นางสาวอารียา รวมจิตร44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
131
12240105004441249600021925 | เด็กชายกมล สท้านไผท44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
132
12240105004451249900936261 | เด็กชายพีรพล ปัญญาชีวะ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
133
12240105004461209000439279 | เด็กชายฐิติพงศ์ ฉัตรแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
24 เม.ย. 2564
134
12240105004471249900911683 | เด็กชายปฏิภาณ สินสัมฤทธิ์ผล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
135
12240105004481249900822842 | เด็กหญิงชลธิชา ภารา44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
136
12240105004491420501220695 | เด็กชายคุณวุฒิ ผาดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
137
12240105004501249900922201 | เด็กชายอภิสิทธิ์ ล้อซ้ง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
138
12240105004511301301281633 | เด็กหญิงชนิกานต์ ทวิชัย13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
139
12240105004521249900825914 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทมี44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
140
12240105004531249900914038 | เด็กชายธนกฤต มะเหศวร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
141
12240105004541249900934861 | เด็กหญิงธัญชนก กายฤทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
24 เม.ย. 2564
142
12240105004551249900917541 | เด็กชายภาณพัช เปี่ยมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
143
12240105004561249900821331 | เด็กชายกรวิชญ์ เอี่ยมนิยม44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
144
12240105004571249900914836 | เด็กชายจิรภัทร บุญเกษม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
145
12240105004581249900912752 | เด็กหญิงชนัญธิดา ทองประชุม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
146
12240105004591249900910741 | เด็กชายวงศธร อวยพร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
147
12240105004601249900813576 | นางสาวรุ่งนภา ปานจินดา44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
148
12240105004611104300880767 | นายกิตติพงษ์ เรดี44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
149
12240105004621248500022091 | นายชาคริต แกน้อย44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
24 เม.ย. 2564
150
12240105004631309903665437 | เด็กชายอชิตพล ชัยโชติ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
151
12240105004641240600287731 | เด็กชายรัชพล ลิ้มศาสดาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
152
12240105004651249900926079 | เด็กชายดรัณภพ พงษ์สุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
153
12240105004661209000441362 | เด็กชายกฤษฎา รุ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
154
12240105004671240600279665 | เด็กหญิงกัญญณัช อาตม์สกุล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
155
12240105004681249900921344 | เด็กหญิงนภสร โกพระ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
156
12240105004691248500022171 | นางสาวภัทราวดี รุ่งโรจน์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
157
12240105004701250101733841 | เด็กชายสราวุฏฐิ์ พงศจิระกร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
158
12240105004711749800462211 | เด็กชายอภิชาติ ภู่อร่าม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
159
12240105004721249900805221 | นางสาวมนัสนันทน์ รังดิษฐ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
160
12240105004731248100068140 | เด็กชายชยพล สุขกระโทก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
24 เม.ย. 2564
161
12240105004741249900813312 | นายธนารักษ์ เปรื่องปราชญ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
162
12240105004761249900813479 | เด็กชายพงศกร กรเจริญนิวัตร44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
163
12240105004771249900934608 | เด็กชายฉัตรพิชัย เอี่ยมสอาด13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
164
12240105004781248500027645 | เด็กชายสฐาณภูมิ ชัยสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
165
12240105004791249900898130 | เด็กชายพีรวิชญ์ อมรพินิจกิจ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
26 เม.ย. 2564
166
12240105004801249900912477 | เด็กชายกษิดิศ จันทา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
167
12240105004811249900930050 | เด็กชายณัฐพนธ์ แสงสว่าง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
168
12240105004821249900910474 | เด็กชายเอกธารินท์ ฉิมบ้านไร่13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
169
12240105004831249900905772 | เด็กชายพงศกร โอ่งเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
170
12240105004841240600281546 | เด็กชายกรประเสริฐ ราศรี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
171
12240105004851249900892794 | เด็กชายยุติธร ภู่พวง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
172
12240105004861860800108265 | เด็กหญิงวิภาวรรณ สุตเมือง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
173
12240105004871249900926621 | เด็กหญิงพรประภา ประดับพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
174
12240105004881248000031228 | เด็กชายศุภกฤต แรตเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
24 เม.ย. 2564
175
12240105004891249900826562 | เด็กชายณัชพล ทวิชัย44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
176
12240105004901249900930009 | เด็กหญิงวาสนา ปานจินดา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
177
12240105004911249900919951 | เด็กชายฐิรวัฒน์ เอี่ยมพินิจ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
178
12240105004921249900911420 | เด็กชายราชวัฒน์ พุ่มชะบา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
24 เม.ย. 2564
179
12240105004931249900926699 | เด็กชายศรัณยภัทร กรีฑาเวช13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
180
12240105004941249900912124 | เด็กหญิงแก้วกันยา ชมจิตร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
181
12240105004951249900915662 | เด็กหญิงวรรณฐณี กุลาสี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
182
12240105004961249900905799 | เด็กชายนนทพัทธ์ ศรโยธา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
183
12240105004971247400001279 | เด็กหญิงมณีรัตน์ เวียงสมุทร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
184
12240105004981249900914984 | เด็กชายสิปปกร ศรีประไพ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
185
12240105004991249900931226 | เด็กชายธรรมสรณ์ ตันเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
186
12240105005001209702486978 | เด็กชายธาวิน ศิริรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
187
12240105005011248500020268 | นายชัชวาล ศิริวัน44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
188
12240105005021249900908593 | เด็กหญิงภวิษย์พร สุนทรเกษม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
189
12240105005031249900916146 | เด็กชายพัสกร พุ่มแพรพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
190
12240105005041249900927342 | เด็กหญิงทิพวรรณ วรรณวิจิตร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
191
12240105005051240600288885 | เด็กชายฐานพัฒน์ สุดสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
192
12240105005061249900931480 | เด็กหญิงฐปนัท กองสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
193
12240105005071249900825035 | เด็กชายธีรภัทร วัลลานนท์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
194
12240105005081249900895840 | เด็กชายปิติกรณ์ แหยมศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
195
12240105005091248500029109 | เด็กหญิงพรสงกรานต์ เผือกขวัญนาค13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
196
12240105005101249900798461 | นายพุฒินาท จูงจิตต์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
197
12240105005111849902119132 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ จักราพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
198
12240105005121100201954726 | เด็กชายยุทธการ ถาวร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
199
12240105005131249900919099 | เด็กชายวรเมธ เปรมปรี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
200
12240105005141249900805352 | นายภาคภูมิ ไวศยะพันธ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
201
12240105005151248500022601 | นางสาวนงนภัส สายถิ่น44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
202
12240105005161248000031341 | เด็กชายพงศธร มะลิแย้ม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
203
12240105005171249900921361 | เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
204
12240105005181249900834492 | เด็กหญิงกนกรัตน จั่นเจริญ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
205
12240105005191249900819825 | นายอิทธิกร ณรงค์หนู44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
206
12240105005201249900930891 | เด็กชายสุรวุฒิ สวนมะลิ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
27 เม.ย. 2564
207
12240105005211249900932087 | เด็กหญิงกัญญาภัค จั่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
208
12240105005221249900803279 | นายชานน หุตะเจริญ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
209
12240105005231104400051711 | เด็กชายพุฒิพงศ์ ศาสนากุล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
210
12240105005241240401185555 | เด็กชายชวกร เวียงสมุทร44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
211
12240105005251249900909913 | เด็กชายอุชุกร แก้วภักดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
212
12240105005261249900909964 | เด็กชายสิทธิโชค เสาวรส13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
213
12240105005271270501118680 | เด็กหญิงเนตรอัปสร ผึ้งผูก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
214
12240105005281249900797368 | นางสาววริศรา ลิขิตขจรเกียรติ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
215
12240105005291249900776441 | นายพิรชัช โกโสด44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
216
12240105005301249900934616 | เด็กชายธีรเดช โกอุก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
217
12240105005311249900902641 | เด็กชายณัฐพล พ่วงศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
218
12240105005321249900909239 | เด็กชายวีรภัทร วิจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
219
12240105005331249900905063 | เด็กหญิงมณีรัตนรุ่งโรจน์ เอี่ยมป้อ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
220
12240105005341249900802574 | นางสาวพัตรพิมล สิงห์สมุทร44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
221
12240105005351249900927962 | เด็กชายธันยพงศ์ ทองอ่วม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
222
12240105005361249900811905 | นางสาวรมิตา เจียเฉียน44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
223
12240105005371209702489306 | เด็กหญิงพีรยา เขียนโคกกรวด13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
224
12240105005381249900924335 | เด็กชายสุธีรธรรม บุญมาลา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
225
12240105005391249900923622 | เด็กชายธนพัฒน์ รัตนชูวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
226
12240105005401320300367550 | เด็กชายอภิชาติ ศรีสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
227
12240105005411249900901602 | เด็กชายวีรภัทร จุลแฉ่ง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
228
12240105005421249900900711 | เด็กชายสรวิชญ์ ชัยศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
229
12240105005431249900930459 | เด็กหญิงนริสา สุกสีดา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
230
12240105005441249900810836 | นางสาวฐิติพร ผลประเสริฐ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
231
12240105005451319200096161 | เด็กชายจักรพงศ์ ธรรมนาม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
232
12240105005461248500021418 | นางสาวพันทิพา ผูกมณีคง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
233
12240105005471209702476689 | เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์แสง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
234
12240105005491248500020845 | นายวสุพล ปลื้มทวีธรรม44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
235
12240105005501105000001777 | นางสาวนพมาศ มิตรฐานะ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
236
12240105005511249900818985 | นายธีรภัท​ร เผือกอุดม44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
237
12240105005521249900814084 | นางสาวฐิตารีย์ คูรณารักษ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
238
12240105005531100704112211 | เด็กชายพงศธร ประสพศิลป์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
239
12240105005541240600280621 | เด็กชายพีรวัส นงจิตร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
240
12240105005551249900920119 | เด็กชายจตุรวิชญ์ ศรีหิรัญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
241
12240105005561248500027459 | เด็กชายณฐกร ทองอ่วม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
242
12240105005571301502115587 | นายวรภัทร์ ทองเเต้ม44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
243
12240105005581249900931137 | เด็กชายวสันต์ บุญเรือง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
244
12240105005591209601628131 | เด็กหญิงวรัญญา นิ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
245
12240105005601240600284898 | เด็กชายพีรภัทร มันทสูตร์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
246
12240105005611679200031393 | นายศุภากร ลือโฮ้ง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
247
12240105005621209000446810 | เด็กชายพรพิพัฒน์ วงค์หริ่ม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
248
12240105005631249900923851 | เด็กชายวชิรเดช ริ้วทอง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
249
12240105005641209000244273 | นางสาวชาลิสา ผาสุข44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
250
12240105005651249900921654 | เด็กชายชนกานต์ อินทรสงเคราะห์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
251
12240105005661249900824012 | นายจตุพร แก้วกล้า44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
252
12240105005671240600252015 | นางสาวสุวิดา เสาวกุล44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
253
12240105005681240600254239 | นายนิจทเรช นพดวง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
254
12240105005691249900925889 | เด็กหญิงนันท์นภัส แป้นงาม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
255
12240105005701249900916715 | เด็กชายราชสีห์ ศิริวาจา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
256
12240105005711249900925536 | เด็กหญิงภิญญดา แสนมหาชัย13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
257
12240105005731209000456661 | เด็กหญิงชลิดา แตรสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
258
12240105005741208300054193 | เด็กชายพงศธร พุ่มพวง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
28 เม.ย. 2564
259
12240105005751479900845662 | เด็กชายกฤษฎาพรชัย หงษ์ร่อน13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
260
12240105005761248000029452 | เด็กหญิงลินลดา สมบูรณ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
261
12240105005771249900793508 | นางสาวเพ็ญวิสาขา อรัญมาลา44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
262
12240105005781249900823741 | เด็กหญิงนวพร แสงสุทธิวาส44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
263
12240105005791248500027611 | เด็กชายธนภัทร นิลประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
264
12240105005801101501284727 | นายกรวิชญ์ นนท์ตุลา44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
265
12240105005811209000431600 | เด็กหญิงณิชาภัทร พุทธรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ
27 เม.ย. 2564
266
12240105005821249900927598 | เด็กหญิงจิราพัชร ตันจินซุย13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
267
12240105005831249600026617 | เด็กหญิงขวัญกมล เฉยสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
268
12240105005841249900902722 | เด็กชายธนวรรธน์ กฤษฏิ์ธนพัทธ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
26 เม.ย. 2564
269
12240105005851240600246058 | นางสาววลัยลักษณ์ นพเกตุ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
270
12240105005861249900936911 | เด็กชายศิริชัย ศรีหนองโป่ง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
271
12240105005881249900905691 | เด็กหญิงญาตาวี คูรณารักษ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
272
12240105005891248500028358 | เด็กชายพรหมนาจ มีบุญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
273
12240105005901249900904873 | เด็กชายวัชรพงศ์ วรรณะศิริวุฒิ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
274
12240105005911249600020511 | นายบูรพา เทียนถาวร44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
275
12240105005921229901278828 | เด็กชายสุวพิชญ์ บุญญากร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
276
12240105005931209000440307 | เด็กชายปานสรวง กุลวัฒนะเทพ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
277
12240105005941249900930149 | เด็กหญิงพิชญา ทิพย์สุข13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
278
12240105005951209702247566 | นายเดชาชัย หอระตะ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
279
12240105005961209501244381 | เด็กหญิงทิพมณฑา พันแล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
280
12240105005971249900913619 | เด็กชายณัฐนันท์ เจริญสมสกุล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
281
12240105005981240600288681 | เด็กชายณัฐพล เลิศสงคราม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
282
12240105005991469900729280 | เด็กหญิงพิยดา ศรีสุพล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
283
12240105006001119902439982 | เด็กหญิงกัลญาพร วรวิบูลสกุล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
284
12240105006011249900930220 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ มัติโก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
285
12240105006021248100041896 | นายณัฐวุฒิ นามูล44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
286
12240105006031240401176751 | นางสาวเบญญาภา พันเดช44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
287
12240105006041249900930424 | เด็กชายกนกศักดิ์ พวงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
288
12240105006051249900918548 | เด็กชายพีรณัฐ เอี่ยมวิจิตร์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
289
12240105006061249900929442 | เด็กชายพีรพัฒน์ ปราณี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
26 เม.ย. 2564
290
12240105006071209000221893 | นายศุภกร ป้อมเนียม44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
291
12240105006081249900918637 | เด็กชายสุวรรณชาติ นุชมิตร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
292
12240105006091208300058491 | เด็กหญิงกัญญรัตน์ อำไพ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
293
12240105006101249900905012 | เด็กหญิงจิราภรณ์ นองศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
294
12240105006111209601601518 | เด็กชายนครินทร์ นักสกิด13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
295
12240105006121679900755343 | เด็กชายสิทธิชัย กาชัย13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
296
12240105006131249900929361 | เด็กหญิงธนัชญา เดชช่วง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
297
12240105006141249900919315 | เด็กชายเตชิต ปลื้มจิตต์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
298
12240105006151249900912353 | เด็กชายจิรเวช วรรณเชฐอิสรา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
26 เม.ย. 2564
299
12240105006161249900905675 | เด็กหญิงสิริกานต์ พุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
300
12240105006171249900909590 | เด็กหญิงรัชนีกร บุญเขียน13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
26 เม.ย. 2564
301
12240105006181248000031261 | เด็กชายณัฐสิทธิ์ สาทิพย์จันทร์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
302
12240105006191249900932257 | เด็กชายเจษฎากร อกิจจนาสจ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
303
12240105006201249900903044 | เด็กชายธนภัทร โฉมศรี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
304
12240105006211118300002071 | เด็กชายอนันชาติ ทองสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
305
12240105006221249900932206 | เด็กหญิงปุณยาพร รอดด้วง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
306
12240105006231249900924238 | เด็กหญิงพรกนก วงษ์สัมพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
307
12240105006241249900930807 | เด็กชายสาริน สุรพงค์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
308
12240105006251249900804542 | นางสาวจุฑาววรรณ หอมทอง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
309
12240105006261249900921735 | เด็กหญิงณภัทร์วธัญญ์ กิมเฮ็งหลี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
310
12240105006271249900916421 | เด็กชายบารมี เกษศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
311
12240105006281247400001643 | เด็กชายวชิรวิทย์ แสงทองฟ้า13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
312
12240105006291249900928136 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ พลเรือง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
313
12240105006301249900923894 | เด็กชายกฤตภาส สุคนธ์ขจร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
314
12240105006311249900922863 | เด็กชายณฐกร ชะโลธร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
315
12240105006321601001131269 | เด็กหญิงสุวรรษา สุวรรณวิหก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
316
12240105006331249900934390 | เด็กชายเป็นหนึ่ง บุญประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
317
12240105006341249900817245 | นายวราห์ สนเขียว44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
318
12240105006351249900914470 | เด็กชายกิตติพัฒน์ ภูผาพลอย13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
319
12240105006361249900903583 | เด็กหญิงอรัญรัตน์ ศรีสาลีกุลรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
320
12240105006371249900901785 | เด็กชายธนาดล สวัสดิ์นพรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
321
12240105006381248000030663 | เด็กหญิงสิริพร หาญประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
322
12240105006391248500028609 | เด็กหญิงอิงฟ้า ชิตเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
323
12240105006401249900934705 | เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญศักดิ์เฉลิม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
324
12240105006411240401183897 | นางสาวพัชรี สุทธิพงศ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
325
12240105006421209000412672 | เด็กหญิงเบญจมาศ บุญสุข13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
326
12240105006431359200077469 | เด็กชายธีรภัทร ศรีอุบล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
327
12240105006441249900938085 | เด็กหญิงพศิกา พละศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
328
12240105006451249900911187 | เด็กหญิงวรรษมน ชื่นชม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
329
12240105006461249900929477 | เด็กหญิงปพิชญา คงจังหวัด13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
330
12240105006471419902329637 | นายธีระเดช เนียนทะสาตร์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp13
24 เม.ย. 2564
331
12240105006481100704118961 | เด็กชายศิวกร เพิ่มภิญโญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
332
12240105006491249900931021 | เด็กชายจิรภัทร ยศโชติ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
333
12240105006501249900930092 | เด็กหญิงพิชญาภา ใหม่จันดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
334
12240105006511103200157043 | เด็กชายกฤษฎา นาเรือง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
335
12240105006521247400001121 | เด็กชายปภพ ทวีนุกูล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
336
12240105006531249900812154 | นายรัฐภูมิ โพธิ์เจริญ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
337
12240105006541249900913287 | เด็กชายณัฐกร สุขสุจิตร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
338
12240105006551209000450442 | เด็กหญิงปพิชญา เส็งมังสา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
339
12240105006561249900929043 | เด็กหญิงศุภานัน บินกาเซ็ม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
340
12240105006571249900930955 | เด็กชายณัฐพล นาไร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
341
12240105006581250101714137 | เด็กหญิงอารียา วิยะบุญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
342
12240105006591249900914089 | เด็กชายกรรชิต ฤกษ์จำเนียร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
24 เม.ย. 2564
343
12240105006601249900801730 | นางสาวพันนิดา อรัณยกานนท์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
344
12240105006611249900924891 | เด็กหญิงสุทธินี แก้วมีเเสง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
345
12240105006621248500020721 | นายอนัสชา สร้างสม44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
346
12240105006631249900888088 | เด็กชายไชยวัฒน์ จันภักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
347
12240105006641248500029125 | เด็กชายนรินทร์ อินทปัญญา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
348
12240105006651249900927661 | เด็กชายจิรวัศ นิลประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
349
12240105006661248100065221 | เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สง่างาม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
350
12240105006671249900823504 | เด็กชายธนภัทร์ อินทฤทธิ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
351
12240105006681249900910491 | เด็กชายชยพล เจียมตน13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
352
12240105006691119100007509 | นายธนกฤติ ปีทะ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
24 เม.ย. 2564
353
12240105006701248500022759 | เด็กหญิงฉัตรชนก ลิ่มเชย44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
354
12240105006711209000434862 | เด็กชายกิตติคุณ บรรจงศิลป์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
355
12240105006721249900814491 | นางสาววรัณยา พุดซ้อน44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
24 เม.ย. 2564
356
12240105006731249900902412 | เด็กชายสหทัศน์ พิทักษ์รัตนบดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
357
12240105006741248500028595 | เด็กชายอนุชาธ์ กุ่งแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
358
12240105006751240600283387 | เด็กชายภทรพล จันทร์โสภา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
359
12240105006761100703815684 | นายสิรภพ ทิพพิลา44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
360
12240105006771248000031651 | เด็กชายด.ช.ภูบดินทร์ สอนภักดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
361
12240105006781249900921310 | เด็กชายภวินท์ ่สันทัดนาวิน13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
27 เม.ย. 2564
362
12240105006791249900915913 | เด็กชายธนกฤต ดาแดง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
27 เม.ย. 2564
363
12240105006801119902305242 | เด็กชายชัยโชติ วรวิบูลสกุล44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
364
12240105006811248000031627 | เด็กหญิงณัฐณิชา เสาวกุล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
365
12240105006821249900935485 | เด็กชายปฤณวุฒิ วรวุฒิ ณ อยุธยา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
366
12240105006831209702472551 | เด็กชายกิตติกวิน โสประดิษฐ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
367
12240105006841200601455084 | เด็กชายภคพงศ์ ธรรมศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
26 เม.ย. 2564
368
12240105006851139800147516 | เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
27 เม.ย. 2564
369
12240105006862200101117455 | นายตฤณ จัตุรงค์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
370
12240105006871103400166461 | เด็กชายกฤษฎาภา ศรีพัฒโนทัย13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
371
12240105006881249900914208 | เด็กหญิงณัชชา แก้ววิเศษ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
372
12240105006891249900904776 | เด็กชายวรวิทย์ คุณวุฒิ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
373
12240105006901209000462815 | เด็กหญิงฐิติวรดา อยู่เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
374
12240105006911249900917355 | เด็กชายก้องกิดากร เจริญสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
375
12240105006921249900892603 | เด็กชายพัทธดนย์ เมฆเงิน13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
376
12240105006931209000246489 | นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณ์ตระกลู44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
377
12240105006941249900822761 | เด็กหญิงพิมศิริ เจริญสมสกุล44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
378
12240105006961240301269498 | เด็กหญิงภาสินี เปลื้องกระโทก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
379
12240105006971249900820564 | นายกฤษฎากร คุณวุฒิ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
380
12240105006981300101301508 | เด็กหญิงประทานพร ประหยัด13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
381
12240105006991129902117560 | เด็กหญิงศิริวรรณ สำราญเลิศวิไล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
26 เม.ย. 2564
382
12240105007001249900923291 | เด็กหญิงสุนิดา จูประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
383
12240105007011329901402005 | นางสาวปานระพี โสงขุนทด44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
384
12240105007031208300052620 | เด็กชายฐิติพงศ์ โพธิ์ทอง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
385
12240105007041249900915107 | เด็กหญิงฉัตรฑริกา ใจดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
26 เม.ย. 2564
386
12240105007051209702458281 | เด็กชายอนพัช มุสิกาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
24 เม.ย. 2564
387
12240105007061249900821625 | นายเทพทัต พลอยแหวน44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
388
12240105007071249900936082 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใบวงษ์งาม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
389
12240105007081249900800296 | นายพัชรพล เจริญช่าง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
390
12240105007091249900927318 | เด็กชายปวรุตม์ ม่วงศรี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
391
12240105007101249900797961 | เด็กชายนฤโชติ ซิ้มศิริ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
392
12240105007111249900912302 | เด็กชายณัฐภูมิ ทองกล่ำ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
393
12240105007121249900930670 | เด็กชายวโรดม ปั้นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
394
12240105007131103704367335 | เด็กชายอาชาวิน อนุศักดิ์พิทยา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
395
12240105007141249900935647 | เด็กชายสหัสนัยน์ รัตนศิริดำริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
396
12240105007151339600189701 | เด็กชายธวานนท์ จวงจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
397
12240105007161249900922731 | เด็กหญิงมนัสญา ขมเล็ก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
398
12240105007171249900923479 | เด็กชายชัชพล ละราคี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
399
12240105007181300101300218 | เด็กชายธนชัย พงศ์ละไม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
400
12240105007191249900804933 | นายรัฐภูมิ ดวงเดือน44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
401
12240105007201248500021914 | นางสาวชลธิชา บุญสุข44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
402
12240105007211209000232259 | นายพีรณัฐ สุขเกษม44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
403
12240105007221249900930467 | เด็กหญิงธันย์ชนก คงนาขา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
28 เม.ย. 2564
404
12240105007231249900797376 | นายภัทรกร เสงี่ยมจิตต์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
405
12240105007241249900920500 | เด็กหญิงไปรยา ลิมปิสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
406
12240105007251249600026668 | เด็กหญิงณธิดา บ่ายเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
407
12240105007261249900796990 | นายนนภัทร สุนทรชัย44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
408
12240105007271248000029606 | เด็กชายวาสุเทพ ศิริวรรณดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
409
12240105007281249900805000 | นางสาวชวัลลักษณ์ แย้มสุขสวัสดิ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
410
12240105007291248500027394 | เด็กชายอนพัทธ์ มนตรีวงค์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
411
12240105007301250101731821 | เด็กชายชิษณุพงค์ ทองดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
412
12240105007311249900933067 | เด็กหญิงณัฐวดี อำพล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
413
12240105007321249900820793 | นางสาวอนิสา บุญรอด44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
414
12240105007331249900902714 | เด็กชายณัฐกร เหลืองภากร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
26 เม.ย. 2564
415
12240105007341249900926257 | เด็กหญิงสมิตานัน ศุกร์ฤกมงคล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
416
12240105007351248000031031 | เด็กหญิงสุดาพร ศิริโส13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
26 เม.ย. 2564
417
12240105007361249900921701 | เด็กหญิงอุไรรักษ์ ศิรทรงพิสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
418
12240105007371208300027269 | นายธนกร น้อยพิมาย44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
419
12240105007381119902487031 | เด็กชายธนกฤษฏ์ สมัครการ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
420
12240105007391249900819370 | เด็กชายธนบัตร อุณฤสาย44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
24 เม.ย. 2564
421
12240105007401307000039944 | เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์ นามวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
422
12240105007411510101554714 | เด็กชายอิทธิเดช อ่อนนิ่ม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
423
12240105007421250101731830 | เด็กชายชิษณุชา ทองดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
27 เม.ย. 2564
424
12240105007431640101523982 | เด็กชายสิตกร จันทร์พร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
425
12240105007441249900926541 | เด็กชายสรวิช ปั้นประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
26 เม.ย. 2564
426
12240105007451249900908011 | เด็กหญิงเบญญาภา อ่อนน่วม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
427
12240105007461247400001619 | เด็กชายปรัตถกร หาญนอก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
428
12240105007471209000446402 | เด็กหญิงอัจฉริยาพร อินทำนุ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
429
12240105007481209000418930 | เด็กหญิงปิยะวรรณ ธรรมศร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
430
12240105007491240401224291 | เด็กชายชยุตพงศ์ ทุนมี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
431
12240105007501249900929795 | เด็กชายกรินทร์ มิ่งขวัญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
432
12240105007521209000434650 | เด็กชายศิวกร พวงมะณี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
433
12240105007531209000441770 | เด็กชายอำนาจ สิริรัตนพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
434
12240105007541209702439783 | เด็กชายณัฐวิชช์ กุลพิพัฒน์รัตน์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
435
12240105007551249900813525 | นางสาวปนัสยา สมบัติถาวรกุล44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
436
12240105007561248100068620 | เด็กชายฐพัชร์ วัชธนธิกุลพงศ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
437
12240105007571248000030086 | เด็กชายอภิสิทธิ์ พรมอินทร์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
438
12240105007581249900920925 | เด็กหญิงธันยพัฒน์ นาคภักดี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
439
12240105007591249900896668 | เด็กหญิงจันทิมา ผดุงกุล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
440
12240105007601249900919188 | เด็กชายนิรัตศัลย์ ศรวณียารักษ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
27 เม.ย. 2564
441
12240105007611249900896676 | เด็กหญิงจิราพร ผดุงกุล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
442
12240105007621249900936813 | เด็กชายวีระยุทธ สุนทรวิทย์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
443
12240105007631249900816664 | นายปธานิน โกติ๊ด44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
444
12240105007641249900798844 | นายธนภัทร สมศรีสกุล44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
24 เม.ย. 2564
445
12240105007651240401179822 | นายณัฐวัฒน์ พ่วงชาวสวน44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
446
12240105007661249900901386 | เด็กชายณัฐพนธ์ กรรเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
28 เม.ย. 2564
447
12240105007671102400224151 | เด็กชายชัชวาล สมานมิตร13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
28 เม.ย. 2564
448
12240105007681249900905179 | เด็กชายพงศธร เต็งเก13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
25 เม.ย. 2564
449
12240105007691249900905021 | เด็กหญิงพัชรภรณ์ นองศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
450
12240105007701249600026854 | เด็กชายจริวัฒน์ เรืองสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
451
12240105007711248500027441 | เด็กหญิงสุทธิดา แก้วคำ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
452
12240105007721249900906311 | เด็กชายสุวินัย ยงศิริชัยสกุล13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
453
12240105007731249900827879 | เด็กชายศิวกร เปรมบำรุง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
454
12240105007741249900822141 | นายปิยวัฒน์ เพียรพยุงพงษ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
455
12240105007751249900822591 | นายภคภพ งามสวย44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
456
12240105007761248500027637 | เด็กหญิงนันท์นภัส พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
457
12240105007771249900906353 | เด็กชายจีรภัทร เนียนทะศาสตร์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
458
12240105007781249900909930 | เด็กชายกวินพันธุ์ สินตั้ง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
459
12240105007791101501288269 | นางสาวสุพัชฌา โสภารักษ์44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
460
12240105007801319200096820 | เด็กชายนาคินทร์ หมายทวี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
461
12240105007811249900800717 | นายสุวรรณ พรมเจริญ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
24 เม.ย. 2564
462
12240105007821139600336625 | นางสาวกาญจนา แก้วประเสริฐ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
463
12240105007831249600026498 | เด็กชายกันตวิชญ์ เงาแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
27 เม.ย. 2564
464
12240105007841249900905357 | เด็กชายชัญพล โคตน13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
465
12240105007851339300026793 | เด็กชายวัชชระ ดียิ่ง13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
466
12240105007861249900912701 | เด็กชายจิรโชติ โชติชนา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
27 เม.ย. 2564
467
12240105007871249900911977 | เด็กชายดำรงค์ บ้วนหลี13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
468
12240105007881248000023951 | นายกรกฎ พรหมหู44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
469
12240105007891101000142768 | นายกานตพงศ์ สีใส44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
470
12240105007901248000030710 | เด็กชายชนะกร บางประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
471
12240105007911240401183731 | นางสาวอรณิชา ฤทธิมนตรี44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
472
12240105007921249900923118 | เด็กชายเกริกกวี ปรึกษา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
473
12240105007931249900820360 | นางสาวจันจิรา ชะเอมทอง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
474
12240105007941139600339667 | นายศรายุทธ พรมหนองอ้อ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
475
12240105007951249900823300 | เด็กชายธนกฤต สุขสัย44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
28 เม.ย. 2564
476
12240105007961248000030132 | เด็กชายขจรเกียรติ บุญญา13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
477
12240105007971249900909549 | เด็กชายอรรถพร หนูน้อยเรือนงาม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
478
12240105007981110301411937 | นางสาวปวิณ์ธิดา มิ่งสอน44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
479
12240105007991249900798241 | นายพีรภัทร ก้านกิ่ง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
480
12240105008001249900905217 | เด็กชายธนา พัดนาค13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
481
12240105008011249900937917 | เด็กหญิงธัญญากร สนองคุณ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
27 เม.ย. 2564
482
12240105008021248500021337 | นางสาวศศิณา เดชศักดา44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
483
12240105008031249900803759 | นายมณเฑียรทอง รุ่งเรือง44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
484
12240105008041249900914658 | เด็กหญิงเบญจวรรณ ดีงาม13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
485
12240105008051840201317550 | เด็กหญิงอัญชลีพร ตันทะนันท์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
486
12240105008061249900921093 | เด็กชายธันวา วัยวุฒิ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
487
12240105008071209000447441 | เด็กชายชญานิน โอ่งเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp8
25 เม.ย. 2564
488
12240105008081249900899110 | เด็กหญิงอธิชา สุขเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
489
12240105008091250101641644 | เด็กหญิงกันติชา มงคลแม้น44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
490
12240105008101249900925358 | เด็กหญิงวริษฐา เเสวงการ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
491
12240105008111249900931391 | เด็กชายธนวัฒน์ ทับเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
492
12240105008121249900921069 | เด็กหญิงปิ่นมณี งามจำรัส13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
493
12240105008131248500028455 | เด็กชายกรวิชญ์ แสงกล้า13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
494
12240105008141240401220211 | เด็กชายพิชญุตย์ บุญศิริ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
495
12240105008151102004050095 | เด็กชายธนสิทธิ์ พงษ์นะสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
496
12240105008161249600026765 | เด็กชายอภิสิทธิ์ รุณเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
497
12240105008171249900922405 | เด็กชายคุณานนท์ ฉ่ำสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
26 เม.ย. 2564
498
12240105008181209000389999 | เด็กชายจิรเมธ วณิชย์ศักดิพงศ์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
499
12240105008191249900836461 | เด็กหญิงพรชิตา ตันเจริญ44 | 24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
500
12240105008201240600282445 | เด็กหญิงธนภรณ์ ยอดวงค์13 | ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
501
12240105008211139900582061 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ สอนเพ็ชร์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
26 เม.ย. 2564
502
12240105008231249900916669 | เด็กชายนพกร บุญพุ่ม13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
503
12240105008241209000413521 | เด็กหญิงวาสนา สําราญจิตร13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
504
12240105008251240401215837 | เด็กชายรัชพล นิยมทอง13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
505
12240105008261249900906779 | เด็กหญิงปริยาภัทร ชำนาญศิลป์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
28 เม.ย. 2564
506
12240105008271439000036253 | นางสาวไอรดา สารพันธ์44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
507
12240105008281200601447618 | เด็กชายธณภัทร สำอางค์อินทร์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
508
12240105008291249900905888 | เด็กชายทฤษฎี ฮกซุ่นเฮ็ง13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
509
12240105008301248000031121 | เด็กชายพงษกรณ์ นพโสภณ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
510
12240105008311209000215869 | นางสาวศศิธร พงษ์ประเสริฐ44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
511
12240105008321249900920887 | เด็กหญิงจีรนันท์ ชัยวีระวงค์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
512
12240105008331249900934322 | เด็กหญิงชัญญภัทร ปงคำ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
513
12240105008341249900928446 | เด็กชายไพรัตน์ อินสอาด13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
514
12240105008351249900804666 | นายสรวิศ มงคลธรรมกุล44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
515
12240105008361329200060906 | เด็กหญิงเมธาวิณี คุมรอบ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
516
12240105008371249900900606 | เด็กชายชยพล คุ่ยพินิกร13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
517
12240105008381249900902218 | เด็กหญิงศิริกร แน่นหนา13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
518
12240105008391249900910938 | เด็กชายเพทาย คำพานิช13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
519
12240105008401100401443547 | เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พิระภาค13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
520
12240105008411103703946692 | นางสาวชนัญชิดา ปานทอง44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
521
12240105008421249900921689 | เด็กชายสุธนา อัมพรศักด์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
522
12240105008431249900916618 | เด็กหญิงณีรนุช บุญสร้าง13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
523
12240105008441249900927083 | เด็กชายคุณากร ทรัพย์กิ่ง13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
524
12240105008451249900925153 | เด็กหญิงวราภรณ์ นภาโชติ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
525
12240105008461249900924751 | เด็กหญิงปาณิสรา สิริวรกุลพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
526
12240105008471249900814599 | นายศุภกร สุนทรวิทย์44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
527
12240105008481249900910083 | เด็กชายคณากร แก้ววงษ์นุกูล13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
528
12240105008491270400145703 | นายสงกรานต์ เจริญช้าง44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
529
12240105008501249900927156 | เด็กชายพันธกรณ์ ศิริโสภาพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
25 เม.ย. 2564
530
12240105008511249900910440 | เด็กชายกฤษฎากร กองวัด13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
27 เม.ย. 2564
531
12240105008521249900924947 | เด็กชายวิษณุ เม่งสุน13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
532
12240105008531249900937496 | เด็กชายทศภัทร วังสันต์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
533
12240105008541249900819469 | นายอิทธิวัตร เทพรักษา44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
534
12240105008551249900801322 | เด็กชายวีรโชติ ลาทอง44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
535
12240105008561248500028331 | เด็กชายอรรถพล โหมดนอก13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
536
12240105008571249900929400 | เด็กหญิงวิรดา แดงประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
537
12240105008581249900917894 | เด็กชายปริญญา ยังให้ผล13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
538
12240105008601248500029222 | เด็กชายธนกร วงค์กำภู13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
539
12240105008611249900815951 | นายชัยวัฒน์ ยี่สุ่นเทศ44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
540
12240105008621249900908615 | เด็กชายยิ่งคุณ โอสถานนท์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
25 เม.ย. 2564
541
12240105008631279900279651 | นายขจรศักดิ์ ตาทิพย์44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
542
12240105008641249900916456 | เด็กชายอภิรักษ์ ป้อมถาวร13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
28 เม.ย. 2564
543
12240105008651103704335506 | เด็กชายพุทธาวัฒน์ อธิราช13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
544
12240105008661249900928373 | เด็กชายวรรณภพ พุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
545
12240105008671249900766128 | นายภูวเนตร เฉยสอาด44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
546
12240105008681169200097127 | เด็กหญิงวรัญญา เชียงอั้ง13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
547
12240105008691249900928365 | เด็กชายวรรณภูมิ พุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
548
12240105008701249900911969 | เด็กชายต้องยศ จันทนา13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
549
12240105008711709800558120 | เด็กชายตฤณ ยะคะเรศ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
550
12240105008721248000031325 | เด็กชายกิตติธัช โพธิ์เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
551
12240105008731249900916049 | เด็กชายปิยวัฒน์ ตันเถา13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
25 เม.ย. 2564
552
12240105008741249900807495 | นายจิรณัฏฐ์ อินทโพธิ์44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
553
12240105008751249900936902 | เด็กหญิงสิรัชชา วงษ์ศรี13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
554
12240105008761209000438540 | เด็กชาย วรปรัชญ์ จิรวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
555
12240105008771209000407695 | เด็กชายณธษา อนันตศิลป์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
556
12240105008791102004015958 | เด็กชายภูรีณภัทร วงศ์ปาน13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
25 เม.ย. 2564
557
12240105008801209000206479 | นายภาณุพงศ์ นงนุช44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
558
12240105008811129902129878 | เด็กชายธันวา ไชยอุตมะ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
25 เม.ย. 2564
559
12240105008821248500027343 | เด็กหญิงปริยากร คำเงิน13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
25 เม.ย. 2564
560
12240105008831103704348705 | เด็กหญิงนภัสสร ประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
561
12240105008841467700022385 | นางสาวณัฐฐินี ขันนาเลา44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
562
12240105008851329901352580 | นางสาวจิดาภา วรวัชรพงศ์44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
563
12240105008861249900821307 | นางสาวปาณิศา อ่อนน่วม44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
564
12240105008871600501277831 | เด็กหญิงมาลิสา ด้วงชื่น13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
25 เม.ย. 2564
565
12240105008881249900813151 | นางสาวปภาวรินทร์ จั่นเจริญ44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
566
12240105008891270400144278 | นางสาวศศิธร ทองพันชั่ง44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
25 เม.ย. 2564
567
12240105008911149600199580 | เด็กชายญาณทัศน์ จิตสถิน13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
568
12240105008921539900939488 | นางสาววรรณพร ภูวันนา44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
569
12240105008931551100098457 | เด็กชายชิติพัทธ์ รุ่งปภังกร13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
570
12240105008941103101026773 | เด็กหญิงสุดธิดา นาคนาเกร็ด13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
571
12240105008951600300130069 | นายกิตตินันท์ จันทิตย์44 | 25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
572
12240105008961249900914135 | เด็กหญิงวรัญญา สอนสุนทร13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
26 เม.ย. 2564
573
12240105008971249900926702 | เด็กชายภาณุวัฒน์​ สุขสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
574
12240105008981248000030655 | เด็กชายศิวกร ปัฏพันธุ์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
575
12240105008991249900907023 | เด็กชายศุภวุฒิ พงษ์ประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
576
12240105009001248500027734 | เด็กหญิงวริศรา เปี่ยมอรุณ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
577
12240105009011209000424671 | เด็กชายปิยะ สอดสุข13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
578
12240105009021249600026072 | เด็กชายกฤษดา ไชยยงค์13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
579
12240105009031248100066635 | เด็กหญิงณัฐณิชา เทียมคำ13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
580
12240105009041249900922715 | เด็กหญิงปทิตตา คุมสุข13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
581
12240105009061249900903800 | เด็กหญิงเบญจมาศ พิณอักษร13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
26 เม.ย. 2564
582
12240105009071249900906574 | เด็กหญิงเบญจมาพร แก้วยา13 | ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
583
12240105009081249900802809 | นายสุธิพร ธรรมรัชสุนทร44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
584
12240105009091249900912809 | เด็กชายณัฏฐพัชร สุขศิริวัฒนกุล13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
28 เม.ย. 2564
585
12240105009101248500021949 | นายนพคุณ ลาภใหญ่44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
28 เม.ย. 2564
586
12240105009111249900802035 | นางสาวชนิสรา ชูเจริญ44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
587
12240105009121368400101761 | เด็กชายประกรณ์ชัย ดวงพิลา13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
26 เม.ย. 2564
588
12240105009131249900930777 | เด็กชายพัทธนันท์ วิบูลย์13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
589
12240105009151249900913163 | เด็กชายนันท์นภัส​ คชภูติ​13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
590
12240105009161279900385591 | เด็กชายธีร์ธวัช แก้วพิมพ์พา13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
26 เม.ย. 2564
591
12240105009171707700016587 | เด็กชายสุรดิษ รื่นปาน13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
592
12240105009181249900900789 | เด็กชายศุภกร อยู่รักษา13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
593
12240105009191399400077209 | เด็กชายสงกรานต์ ปัญญะปูน13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp9
26 เม.ย. 2564
594
12240105009201248500029761 | เด็กชายปรเมศ คดีธรรม13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
595
12240105009211248500028072 | เด็กหญิงศิริพร พรมวงค์13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
596
12240105009221249900925820 | เด็กชายธนกร บุญเสริมสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
597
12240105009231249900913929 | เด็กหญิงวิชญาดา แย้มกลิ่น13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
598
12240105009241249900915077 | เด็กชายณัฐดนัย ปลงสนิท13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
599
12240105009251248100035357 | นางสาวปอขวัญ สุทธิธรรม44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
600
12240105009261249900907422 | เด็กหญิงบัณฑิตา สนธิโรจน์13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
27 เม.ย. 2564
601
12240105009271678700067981 | เด็กชายวุฒิชัย ทีวะโต13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
602
12240105009281104301176915 | เด็กชายธาวิน เรนชนะ13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
26 เม.ย. 2564
603
12240105009291249900906060 | เด็กชายวีระวัฒน์ สาระพรรณ13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
604
12240105009301539901042236 | เด็กชายชนาธิป แสนเขื่อนแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
605
12240105009311249900825400 | เด็กหญิงกชพร เซ็ดเจริญ44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
606
12240105009321249900937089 | เด็กชายทนกร เรืองศิริ13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
607
12240105009331249600026145 | เด็กชายธนกฤต จำปาศรี13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
608
12240105009341248500021761 | นายณัฐชนน หัวใจ44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
609
12240105009351248000030761 | เด็กชายรุ่งโรจน์ สัตย์ซื่อ13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
28 เม.ย. 2564
610
12240105009361249900822915 | เด็กหญิงวิลาวัลย์ ปิ่นสุวรรณ44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
26 เม.ย. 2564
611
12240105009371409903734063 | เด็กชายวีระวัฒน์ มูลเหลา13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
612
12240105009381249900909841 | เด็กชายอภิรักษ์ สีดวง13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
613
12240105009391103200158520 | เด็กชายณัฏฐพัชร์ จิรธนาวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
614
12240105009401110201357299 | เด็กชายด.ช วรรณวิสุทธิ์ คงนุรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
26 เม.ย. 2564
615
12240105009411248500027998 | เด็กชายสุธีมนต์ ประจันต์13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
616
12240105009421249900812171 | นายสิรวิชญ์ อินทำนุ44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
617
12240105009431249900928519 | เด็กชายนโม เพ็งพานิช13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
26 เม.ย. 2564
618
12240105009441249900913074 | เด็กหญิงนุชนาถ เจริญช่าง13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
619
12240105009451249900802647 | นายสิทธินนท์ บุญเรืองพะเนา44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
620
12240105009471249900801641 | นายอนุสิทธิ์ คิดกริ่ง44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
621
12240105009481249900916138 | เด็กหญิงอรปรียา อาตม์สกุล13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
622
12240105009491240301247133 | นายประจักษ์ ทองอินทร์44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
623
12240105009501249900934683 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหรียญเพ็ชรสุข13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
27 เม.ย. 2564
624
12240105009511100401310768 | นายณัฐฐาพล ผึ่งผาย44 | 26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
27 เม.ย. 2564
625
12240105009521248500027653 | เด็กชายธวัชชัย พิมพา13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
626
12240105009531249900954901 | เด็กชายปณิธาน เยาวะบุตร13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
28 เม.ย. 2564
627
12240105009541249900951901 | เด็กชายปณิธาน เยาวะบุตร13 | ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
628
12240105009551249900934381 | เด็กชายภคบดี พงศ์สิงห์แก้ว13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
629
12240105009561249900800865 | นายฐิติวัฒน์ สินสมศักดิ์44 | 27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
630
12240105009571249900927580 | เด็กหญิงชนินาถ หยง13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp4
27 เม.ย. 2564
631
12240105009581249900913741 | เด็กหญิงด.ญ .ชนิสรา เพียรพิทักษ์13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
632
12240105009591249900935132 | เด็กชายธนภัทร ม่วงศรี13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
27 เม.ย. 2564
633
12240105009601220800068200 | เด็กหญิงวรกมล รอดดี13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
28 เม.ย. 2564
634
12240105009611800400408024 | เด็กชายด.ช.ธนดล เกิดทรวงดี13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
635
12240105009621229901205693 | เด็กชายไชยวุฒิ เป้าขันธ์13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
636
12240105009631249900898202 | เด็กชายภัคพงศ์ เนินทอง13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
637
12240105009651199901254482 | เด็กหญิงวิริยา บุณยสุขานนท์13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
27 เม.ย. 2564
638
12240105009661249900925005 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp1
27 เม.ย. 2564
639
12240105009671249900881342 | เด็กชายธีรภัทร พิมพา13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
640
12240105009681209000427157 | เด็กชายธนวัฒน์ นุชกำแหง13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
641
12240105009691104300947861 | เด็กชายกฤตภาส หิรัญรติกุล44 | 27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
27 เม.ย. 2564
642
12240105009701208300058989 | เด็กชายธนดล กระทุ่มทอง13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
643
12240105009711248000023021 | นางสาวสวรรยา อ่อนพุทธา44 | 27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
27 เม.ย. 2564
644
12240105009721249900931676 | เด็กชายพรีมพิชชา พรมวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp3
27 เม.ย. 2564
645
12240105009731209000428838 | เด็กหญิงวริศรา แก้วชัง13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
28 เม.ย. 2564
646
12240105009741379200018110 | เด็กชายนิรันดร พนาวัลย์13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp6
28 เม.ย. 2564
647
12240105009761678600025462 | นางสาวครียา มีศรี44 | 27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
28 เม.ย. 2564
648
12240105009771249900933385 | เด็กหญิงศุภณา นันทะวงค์13 | ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
28 เม.ย. 2564
649
12240105009781249900807703 | นายณัฏฐชัย จิตรประสงค์44 | 28 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
650
12240105009791249900897494 | เด็กชายพุฒิพงศ์ กล่ำบุญสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp7
28 เม.ย. 2564
651
12240105009801249900790193 | นายณัฐพล วงค์จันทร์ท้าว44 | 28 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
652
12240105009811101801588683 | เด็กชายพัทรพล โพธิบาล13 | ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp12
28 เม.ย. 2564
653
12240105009821249900905527 | เด็กชายเปรมณัฐ น้อยสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp2
28 เม.ย. 2564
654
12240105009831209000427149 | เด็กหญิงกุลจิรา สิงหนาท13 | ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ ภาพนักเรียนเอียงกรุณาแนบใหม่ให้ตรงด้วยครับemp5
28 เม.ย. 2564
655
12240105009841209000192818 | นายกันตพัฒน์ สุขสวัสดิ์44 | 28 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
28 เม.ย. 2564
656
12240105009851249900924530 | เด็กชายชินดนัย สุปราณี13 | ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp11
28 เม.ย. 2564
657
12240105009861229901124693 | เด็กชายปวริศวร์ วงศ์แสนสุข44 | 28 เม.ย. 2564 ผ่านการตรวจสอบ emp5
28 เม.ย. 2564