คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขสถานะการตรวจหลักฐาน

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล รหัส | ประเภท วันที่สมัคร สถานะ รายละเอียดการตรวจ พนักงาน วันที่ตรวจ แก้ไข
1
12240105000011249900852709 | นางสาวณัฐวรรณ กลมเฉียบเเหลม44 | ห้องเรียนปกติ4 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
2
12240105000021249900848426 | นางสาวยุพารัตน์ วงศ์พุฒ44 | ห้องเรียนปกติ4 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
3
12240105000031249900847128 | นางสาวสุธาศิณี ถ้วยงาม44 | ห้องเรียนปกติ4 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
4
12240105000041249900841570 | นางสาวมัญฑิตา รัตน์ประทุม44 | ห้องเรียนปกติ4 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
5
12240105000051249900854302 | เด็กหญิงสาวิตรี ชัยศิริ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
6
12240105000061249900840352 | เด็กหญิงญาณิศา พิมพา44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
7
12240105000071249900952657 | เด็กชายปกรณ์ ปกรณ์วิจิตร13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
8
12240105000081249900853128 | เด็กหญิงพรวราณ์ โพธิสร44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
9
12240105000091129902028010 | เด็กหญิงจิตรภัสศร พรมมา44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2565
10
12240105000101248500024794 | เด็กหญิงอทิสรา จันทรอด44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
11
12240105000111240700067783 | เด็กหญิงนารินทิพย์ สังเวียนดี44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
12
12240105000121249900834328 | นางสาวธัญญาภรณ์ อุทัศน์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
13
12240105000131248000025937 | นายภาณุ นพทิพย์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
14
12240105000141418600096892 | เด็กหญิงวริศรา กำนาดี44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
15
12240105000151249900839176 | นางสาวพรนัชชา แดงศิริ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
16
12240105000161104301008150 | นายตันติกร ศรีหิรัญ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
17
12240105000171249900963233 | เด็กหญิงพรธีรา แดงศิริ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
18
12240105000181678700046844 | นายธีรภัทร มีศรี44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
19
12240105000191240500093004 | เด็กหญิงพลอยรวี เสือชม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
20
12240105000201248500024018 | นางสาวศิริลักษณ์ คำประสิทธิ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
21
12240105000211249900925773 | เด็กชายพันศักดิ์ กฤตเฉลิมไทย13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
22
12240105000221439900664773 | เด็กชายวิริยะ จันทร์โท13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
23
12240105000231104200514815 | นางสาวอาจารียา พาที44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
24
12240105000241249900935302 | เด็กชายณัฐวุฒิ ราชชมภู13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
25
12240105000251249900843068 | นางสาวมลุลี อินชัย44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
26
12240105000261249900928276 | เด็กชายศิวกร ชัยศิริ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
27
12240105000271249900968898 | เด็กชายอธิเมศร์ สันติจิรพงศ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
28
12240105000281249900847608 | เด็กชายนัฐภูมิ พิมพาชาติ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
29
12240105000291240401192161 | นางสาววริศรา พุ่มพั้ว44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
30
12240105000301209000300157 | เด็กชายเกษมสุข คงคาเนาวรัตน์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
31
12240105000311240301277776 | เด็กหญิงณิชานันท์ ตรีสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
32
12240105000321209702522982 | เด็กหญิงปุณยาพร ถนอมนาค13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
33
12240105000331249900851354 | นายณัฐดนัย กาญจนเกตุ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
34
12240105000351408600039872 | นายฐิตินากรณ์ คำเพชร44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
35
12240105000361249900850188 | นายธนวัฒน์ ปิ่นเเก้ว44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
36
12240105000371118700091925 | นางสาวอารญา เครือคำ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-6 -ขาดการอัฟรูปถ่ายในใบสมัคร **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp5
9 มี.ค. 2565
37
12240105000381249900830608 | นายพัสกร สุขสงวน44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
38
12240105000391249900866084 | เด็กชายพงศกร พฤฒิสมพร44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
39
12240105000401209702328698 | นายชยพล ธรรมเมธาพร44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
40
12240105000411249600022239 | นายณัฐวุฒิ ปั้วเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
41
12240105000421678700044621 | เด็กหญิงบุษฎี ศิริรัญ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
42
12240105000431249900837327 | นายกรกวิน คันธอุลิศ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
43
12240105000441209000296184 | เด็กหญิงธมลวรรณ ทวิชัย44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
44
12240105000461248000025627 | เด็กหญิงลักษมีกานต์ นพกาล44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
45
12240105000471249900834174 | เด็กหญิงนพรัตน์ ดาแดง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
46
12240105000481103704180189 | เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรหมยา44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
47
12240105000491248500025073 | เด็กชายวีระภัทร อ่วมเกษม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
48
12240105000501249900816290 | นายวีรภัทร ปิตุภูมินุรักษ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
49
12240105000511102500058066 | เด็กชายพีรพัฒน์ นิติการ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
50
12240105000521249900856364 | เด็กหญิงภัททิยา ชาญสมร44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
51
12240105000531249900936473 | เด็กหญิงธนีวรรณ เกสะโลกุล13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
52
12240105000541419902375256 | นายธนภูมิ พลลาภ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
53
12240105000551249900849309 | เด็กชายกิตติพงษ์ ทรงวิลักษณ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
54
12240105000561249900848841 | เด็กชายปรเมศ ลมภิพักษ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
55
12240105000571929901092337 | นายณฐกร ศรีทอง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
56
12240105000581669900667037 | เด็กชายณัฐวัฒน์ พลพระขันธ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
57
12240105000591249900784568 | นายณัฐสิทธิ์ หล่อเรืองศิลป์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
58
12240105000601248500029834 | เด็กชายกิตติภูมิ นีซัง13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
59
12240105000611104300998598 | นางสาวปาณิศา หวังชื่น44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
60
12240105000631249900853357 | เด็กชายวงศธร เนียมพิทักษ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
61
12240105000641240600266555 | เด็กชายสุวินัย วราฤทธิ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
62
12240105000651249900861490 | เด็กหญิงสุวิชญา บ่ายเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
63
12240105000661159900483933 | นายจารุพงศ์ อภิวารินทร์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
64
12240105000671249900832392 | เด็กชายชัชวาล โหงศิริ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
65
12240105000681250101648151 | นางสาวศศลักษณ์ พิราชัย44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
66
12240105000691249900856780 | เด็กชายนันทพัทธ์ มากสวัสดิ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
67
12240105000701348500085423 | เด็กหญิงอาทิตยา สมงาม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
68
12240105000711249900851893 | นายอัษฎากร เจริญสุข44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
69
12240105000721240401187400 | เด็กชายกันฐพิพัฒน์ โคตรสมบัติ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
70
12240105000731208300042675 | เด็กชายภัทรพล พัดทอง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
71
12240105000741249900830250 | นางสาวณัฐกานต์ แดงมณี44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
72
12240105000751249900967514 | เด็กชายพชรพล นงจิตร13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
73
12240105000761248000025791 | เด็กหญิงษุภากร พงษ์บรรเทา44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
74
12240105000771249900863727 | เด็กหญิงจิรนันท์ ฤทธิ์เจริญ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
75
12240105000781249900952151 | เด็กหญิงอารยาพร จันทสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
76
12240105000791417400095999 | เด็กหญิงวรัญญา ชิยางคะบุตร13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
77
12240105000801249900845761 | เด็กชายธนภัทร ศักดิ์ศรีวัฒนา44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
78
12240105000811249900859916 | เด็กชายอนุรักษ์ วงศ์ชั้น44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
79
12240105000821249900842452 | นายภูมินทร์ ปัญญาเลิศ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
80
12240105000841249900822982 | เด็กชายฐนกร อินทรสอาด44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
81
12240105000851249900846202 | นางสาวกานต์หทัย เปลี่ยนเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
82
12240105000861249900941167 | เด็กชายกฤตภัค เนียนทะสาตร์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
83
12240105000880024011221147 | นางสาวจัน หอมพระจัน44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
84
12240105000891589700033167 | เด็กหญิงนันท์นภัส กวิณภัทรกุล44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
85
12240105000901250101664733 | นายรำลึกศึก นุชนาง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
86
12240105000911129800177229 | เด็กหญิงกนกพร เหล่าคนค้า13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
87
12240105000921249900833046 | นายอภิโชติ มะลิรักษ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
88
12240105000931240600267969 | เด็กหญิงมนัสนันท์ นงจิตร44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
89
12240105000941249900827712 | เด็กหญิงชลธิชา พุ่มมาลา44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
90
12240105000951319200063531 | เด็กหญิงพันณัดฎา บุตรงาม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
91
12240105000971249900862879 | เด็กชายประสิทธิชัย ขำสำอางค์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
92
12240105000981249900842096 | นางสาวจณุพร คำใจวุฒิ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
93
12240105000991249900844447 | นางสาวสวรรยา มีพัฒน์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
94
12240105001001248000026283 | เด็กชายวัชรพงษ์ กลิ่นจันทร์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
95
12240105001011249900964523 | เด็กหญิงรชญา ใจงาม13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
96
12240105001021209000309804 | นางสาวอมิสฎา เนาแสง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
97
12240105001031249900835529 | นางสาวสิริภาพร ฉั่วยั่งยืน44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
98
12240105001041249900853462 | นายพิสุทธิ์ อานุภาเวนะวัฒน์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
99
12240105001051248500023097 | นางสาวสุดารัตน์ องอาจ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
100
12240105001061249900858944 | เด็กหญิงปวรวรรณ ปุริโส44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
101
12240105001071247400003581 | เด็กหญิงณัฐิดา กันทะนิด13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
102
12240105001081249900941922 | เด็กชายธนกร สระบุรินทร์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
103
12240105001101249900848779 | นางสาวสวรรยา อวยพร44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
104
12240105001111249900859185 | นางสาวรชต ใจงาม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
105
12240105001121249900844285 | เด็กชายวชิรวิทย์ วงษ์นิ่ม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
106
12240105001131209000262701 | นางสาวสุชาดา สมเพ็ง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
107
12240105001141248000032003 | เด็กชายอดุลย์ศักดิ์ เจิมสูงเนิน13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
108
12240105001151209000497899 | เด็กชายพุฒิพงศ์ เหมบัวกลัด13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
109
12240105001161249900965783 | เด็กชายวีรวิชญ์ พรหมสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
110
12240105001171118700101157 | เด็กหญิงทรรศกมล สุริเยศน์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
111
12240105001181249900850421 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หนูน้อยเรือนงาม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
112
12240105001191339200062941 | เด็กหญิงสายพิน แจ่มจร44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
113
12240105001211248500023011 | นางสาวนิศารัตน์ เกิดขาว44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
114
12240105001221103704454467 | เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทรัพย์สำราญ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
115
12240105001231247400002283 | เด็กชายเจษฎากร เตียงกูล13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
116
12240105001241104400065551 | เด็กชายศุภกฤต อึ้งใกล้13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
117
12240105001251249900965201 | เด็กหญิงรวิสรา นิกรประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
118
12240105001261249900953718 | เด็กหญิงภิญญดา รอดพิพัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
119
12240105001271240600256177 | นายณัฐเศรษฐ์ สอนคุ่ย44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
120
12240105001281249900935922 | เด็กหญิงอชิรญา เมืองมีทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
121
12240105001291100703859878 | เด็กชายกรดล บรรเทิงจิตต์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
122
12240105001301249900853578 | นายวสันต์พรรษ พุทธฤกษ์มงคล44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
123
12240105001311249900830438 | นางสาวอารยา สุทธิอุดม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
124
12240105001321249900930181 | เด็กชายนวพล ชาภัคดี13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
125
12240105001331200601421716 | เด็กชายดรัณ พันกรวรโชติ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
126
12240105001341249900951456 | เด็กหญิงปารณีย์ ดิษฐป้าน13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
127
12240105001351249900962814 | เด็กหญิงรัฐฏวรรณ รัตนา13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
128
12240105001361368400116696 | เด็กชายพัทธพล มูลคำเหลา13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
129
12240105001371209601670706 | เด็กชายคณิศร คำสุข13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
130
12240105001381104700210092 | เด็กชายธรรณ์ ธรรมเสรี13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
131
12240105001391249900864308 | เด็กหญิงญาณิศา คูเอิน44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
132
12240105001401249900967336 | เด็กหญิงวริศรา สวัสดี13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
133
12240105001411249600022841 | เด็กหญิงนันท์นภัส ไพรเถื่อน44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
134
12240105001421249900954315 | เด็กหญิงอภิสรา พรมการ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
135
12240105001431249900864979 | เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ตรีเมฆ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
136
12240105001441249900842746 | นางสาวปิยพร ธงทองทิพย์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
137
12240105001451208300041881 | นางสาววรกัญญา ทองคำ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
138
12240105001461249900946053 | เด็กชายภัทรภาวิน ศรีประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
139
12240105001471249900862941 | เด็กหญิงกุญช์กานต์ พานทอง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
140
12240105001481249900843114 | เด็กหญิงอารีวรรณ พลอยจั่น44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
141
12240105001491249900856542 | เด็กชายศุภกฤต ฉันทกุล44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
142
12240105001501240600290456 | เด็กหญิงนิศามณี เนี่ยงทอง13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
143
12240105001511102003811483 | เด็กหญิงเสาวภาคย์ จตุเทน44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
144
12240105001521249900864251 | เด็กหญิงนฤมล อานุภาเวนะวัฒน์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
145
12240105001531249900853853 | นางสาวธิดารัตน์​ รุ่งเรือง​44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
146
12240105001541248000025104 | นางสาวอริสา สุระถา44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
147
12240105001551306200090438 | เด็กหญิงณภัทรลภา แกมขุนทด13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
148
12240105001561249900847527 | เด็กหญิงจิรัชยา โชตนา44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
149
12240105001571249900853136 | นายศักดิ์สิทธิ์ คุณาราช44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
150
12240105001581200601461254 | เด็กชายชวัลวิทย์ พุฒซ้อน13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
151
12240105001591399900380105 | เด็กชายนันทวุฒิ จำปาสิม13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp4
9 มี.ค. 2565
152
12240105001601249900936961 | เด็กชายจิรายุ พิรารมย์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
153
12240105001611249900957691 | เด็กชายฐานทัพ กัณหา13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
154
12240105001621249900936881 | เด็กชายปิยวัฒน์ โมรา13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
155
12240105001631249900850552 | เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา เรืองสุข44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
156
12240105001641559600039112 | เด็กชายศักรินทร์ ธนะนาวินเลิศ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
157
12240105001651249900966976 | เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยโชติ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
158
12240105001661249900971368 | เด็กชายณัฏฐพัชร ขอดเตชะ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
159
12240105001671249900956474 | เด็กชายชยพล นิ่มนวล13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
160
12240105001681459901343415 | เด็กชายณวัฒน์ วิทเวศ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
161
12240105001691103100941214 | เด็กชายพงษกร สุนทรวิภาค44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
162
12240105001701249900846326 | นางสาวกุลธิดา สิงห์ภูธร44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
163
12240105001711249900962245 | เด็กชายกรวิชญ์ บุญมากพร้อม13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
164
12240105001721208300037761 | นางสาวกัญญารัตน์ วงค์ปุ่น44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
165
12240105001731319800564395 | เด็กหญิงพิมรภัทร ทิพจังหรีด13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
166
12240105001741248500030221 | เด็กหญิงสาธิตา เสาวิจิตร์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
167
12240105001751248000033883 | เด็กหญิงณัฐธิดา โสมรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
168
12240105001761249600029179 | เด็กหญิงสวรรยา บุตรนิน13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล 1.ยังไม่อัพโหลดรูปถ่ายในใบสมัคร 2.ยังไม่อัพสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 3.ยังไม่อัพสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ**emp3
9 มี.ค. 2565
169
12240105001771728500023343 | เด็กหญิงรวิษฎา แสงเพ็ชร13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
170
12240105001781249900961010 | เด็กหญิงโสรยา บุญมี13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
171
12240105001791399900267414 | เด็กหญิงพริมา พลาเลิศ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
172
12240105001801249900963276 | เด็กชายธนพัฒน์ ศรีวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
173
12240105001821249900849864 | นางสาวปัณฑิตา ฉานุ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
174
12240105001831249900850404 | เด็กหญิงปภาวรินท์ สัมปันณา44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
175
12240105001841409600464442 | เด็กชายณภัทร แสนสมศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
176
12240105001851249900921956 | เด็กชายเจษฎา ไชยศิริ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
177
12240105001861249900938565 | เด็กชายณภัทร พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
178
12240105001871249900851761 | นายกรวิชญ์ แก่นแก้ว44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
179
12240105001881208300063214 | เด็กหญิงณิชานันท์ น้อยพิมาย13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
180
12240105001891249900827071 | นางสาวกัญญาณัฐ ไชยโชค44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
181
12240105001901208300038651 | นางสาวณัฏฐณิชา ใจกว้าง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
182
12240105001911119100016966 | เด็กชายพีรพัฒน์ คำจินดา13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
183
12240105001921249900962318 | เด็กหญิงสรัญญา สุขสว่าง13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
184
12240105001931209401059485 | นางสาวณัฐชยา หนูน้อย44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
185
12240105001941249900945286 | เด็กชายสรวิชญ์ ลูกจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
186
12240105001951249900950875 | เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุญประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
187
12240105001961249900853560 | เด็กชายญาณากร ปุญญะประสิทธิ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
188
12240105001971248500029486 | เด็กหญิงสิริกร พิสิฏฐ์ศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
189
12240105001981249900967948 | เด็กชายธนา คงคาสัย13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
190
12240105001991249900828867 | เด็กชายวสุชนม์ ขันติศิลชัย44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
191
12240105002001104700211706 | เด็กชายศิวกร กาทำมา13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
192
12240105002011249900960331 | เด็กชายภูตะวัน ภูชาดา13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
193
12240105002021208300038953 | เด็กหญิงรตนพร หยาง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
194
12240105002031249900944964 | เด็กหญิงนัยน์ภัค ยะรังษี13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
195
12240105002041218700044314 | เด็กหญิงนันทิพัฒน์ สายพรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
196
12240105002051249900956342 | เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทประภาส13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
197
12240105002061249900830667 | นายสิทธิชัย แสงพุ่ม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
198
12240105002071160401293022 | เด็กชายเมธา สุขถนอม13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
199
12240105002081579901353134 | เด็กหญิงวันวิษา จั่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
200
12240105002091249900941141 | เด็กชายวิรุฬห์ สินภักดี13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
201
12240105002101249900959155 | เด็กหญิงณัฐติกาญจน์ สรรพรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
202
12240105002111103704110059 | นายยศนนท์ ด้วงพร้อม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
203
12240105002121249900952029 | เด็กชายปิยพัทธ์ ผลเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
204
12240105002131249900946258 | เด็กชายนพนันท์ รวมจิตต์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
205
12240105002141249900844668 | นายณภัทร ชูสว่าง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
206
12240105002151248500031227 | เด็กชายณภัทร พรหมมินทร์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
207
12240105002161249900938913 | เด็กหญิงมยุรี หมอกเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
208
12240105002171249900863786 | เด็กชายปัญญาวุธ พรมเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
209
12240105002181249900839028 | นายปวริศร์ สุขภูตานันท์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
210
12240105002191200901561661 | เด็กชายพงศ์วิพัฒน์ การัณย์วัฒนะ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
211
12240105002201249900866955 | เด็กชายอัครชัย ชุติมาศิริบัณฑิตย์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
212
12240105002211249900970361 | เด็กหญิงปาณิสรา จามกุล13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
213
12240105002221249900941817 | เด็กชายกิตติพัฒน์ ขุนศรี13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
214
12240105002231249900938921 | เด็กหญิงธรรณรดา ยิ้มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
215
12240105002241240600296241 | เด็กชายฐิติพงศ์ สุระถา13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
216
12240105002251249900851401 | นายชาญณรงค์ ปุณโยปกรณ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
217
12240105002261249900832856 | นางสาววราภรณ์ หุตะเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
218
12240105002271249900957217 | เด็กชายนววิช พรหมวงค์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
219
12240105002281209702350359 | เด็กชายปรเมศร์ ขมเล็ก44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
220
12240105002291248000033557 | เด็กชายด.ช.ธนศักดิ์ แชจอหอ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
221
12240105002301849300070666 | นายครองราช สุภาพเจริญกุล44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
222
12240105002311118700103036 | นายวรเมธ มงคล44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
223
12240105002321249900861813 | เด็กชายวิชชะกร บุญรอด44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
224
12240105002331249900955834 | เด็กหญิงชาลิสา พฤฒิสมพร13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
225
12240105002341200601459497 | เด็กชายธนวัฒน์ ศรประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
226
12240105002351248000026291 | เด็กหญิงอริญชยา เอราลุก44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
227
12240105002361409903536407 | นางสาวบุรพร ชาวทองหลาง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
228
12240105002371207500044638 | เด็กชายปุณณวิช สืบจากศรี13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
229
12240105002381249900840573 | นายพงศธร ทองชูศักดิ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
230
12240105002391249900852571 | นายรัชชานนท์ สุขสว่าง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
231
12240105002401102700835589 | เด็กหญิงภัศรา สุพรรณเนียม44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
232
12240105002411209000319991 | เด็กหญิงมณิชญา ศรีเมือง44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
233
12240105002421249900832198 | นางสาวกชพร วรรณวงษ์44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
234
12240105002431709901639486 | นางสาวธัญวรัตม์ ส่องประเสริฐ44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
235
12240105002441249900967956 | เด็กชายปรเมศ เชิดรัตนะสกุล13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
236
12240105002451248000032810 | เด็กชายธีรโชติ คำวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
237
12240105002461249900960391 | เด็กชายภูกวิน ศรีสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
238
12240105002471248500025219 | เด็กชายณฐกร หมื่นเดช44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
239
12240105002481249900831388 | นายศุภสัณห์ คำพูล44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
240
12240105002491249900849848 | นายศักรินทร์ เรืองศรี44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
241
12240105002501249900845770 | นายธน​วิ​ช​ญ​์​ จันทรา​ภิรมย์​44 | ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
242
12240105002511200601462773 | เด็กชายณัฐพล บุตรดี13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
243
12240105002521249900942422 | เด็กชายนิติคุณ มิ่งพฤกษ์13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
244
12240105002531208300060126 | เด็กชายศุภนัฐ ภู่พวง13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
245
12240105002541248100054866 | เด็กหญิงปิยาโรส แซ่โก44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
246
12240105002551249900820891 | นายไกรวิชญ์ แสงพุ่ม44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
247
12240105002561249900833224 | นายธนภัทร มงคล44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
248
12240105002571209000315413 | เด็กชายชิษณุพงศ์ นามแก้ว44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
249
12240105002581249900965023 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ สวัสดี13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
250
12240105002601250101737307 | เด็กชายกมลสิทธิ์ แซ่บัว13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
251
12240105002611249900937895 | เด็กชายปฏิพล ธรรมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
252
12240105002621439900670846 | เด็กหญิงบุญญิสา สมฤทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
253
12240105002631260401214229 | เด็กชายอัษศดิณณ์ ศุภชัยอนันต์13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
254
12240105002641100801567511 | นางสาวนาดา หนูเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
255
12240105002651249900939715 | เด็กชายสรวิชญ์ แสงพุ่ม13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
256
12240105002661249900956148 | เด็กชายปยุต ยีมิน13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
257
12240105002671449900940797 | เด็กชายพีรภาส สุดที13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
258
12240105002681249900966933 | เด็กชายลัทธพล จันทระ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
259
12240105002691249900966402 | เด็กชายอนุชา ป้อมศรีสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
260
12240105002701248000033255 | เด็กชายนันตพัฒน์ เจริญช่าง13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
261
12240105002711110201389042 | เด็กหญิงทิพากร บุญถนอม13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
262
12240105002731100202028787 | เด็กชายฐิติวุฒิ จันทร์ขำ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
263
12240105002741249900832155 | นายชนาธิป บุบผาชาติ44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
264
12240105002751248000034979 | เด็กหญิงปารมี ชัยยะ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
265
12240105002761249900942473 | เด็กชายธนกฤต เวศพันธุ์13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
266
12240105002771249900853683 | นางสาวชมพูนุช แก้วไพฑูรย์44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
267
12240105002781209000280296 | เด็กชายอภิธาร หนูแก้ว44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
268
12240105002791209000280300 | เด็กชายอภินันท์ หนูแก้ว44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
269
12240105002801248000032488 | เด็กชายศิลา โสมเมา13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
270
12240105002811249900960765 | เด็กชายธีรดนย์ ทองพูล13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
271
12240105002821249900843475 | นายปฏิภาณ จันทร์ทอง44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
272
12240105002831249900856950 | นางสาวณัฏฐนิกานต์ พรหมเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
273
12240105002845104300002169 | เด็กชายสิรวิชญ์ เกตุแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
274
12240105002851339600150350 | เด็กชายณัฐ​นันท์​ เรืองศรี44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
275
12240105002861249900838021 | นายสุกนต์ธี เค้งเล้า44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
276
12240105002871249900963560 | เด็กหญิงสุกัญญา กั๊กโสภณ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
277
12240105002881368400074292 | เด็กชายฐาปณา จรพิภพ44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
278
12240105002891119600119519 | เด็กชายสมพร ค้ำจุน44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
279
12240105002901249900958809 | เด็กชายเทพปราการ มณเฑียรทอง13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
280
12240105002911249900936325 | เด็กชายกรวิชญ์ เสงี่ยมจิตต์13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
281
12240105002921249900938310 | เด็กชายคณคุณ สวยสะอาด13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
282
12240105002931209702545010 | เด็กชายเปรมวุฒิ ทองคำ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
283
12240105002941249900835235 | นายกนิษฐภาดา สุขอยู่44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
284
12240105002951349700401796 | เด็กหญิงวิภาพร มันอินทร์13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
285
12240105002961249900862704 | เด็กชายพงษ์สุวรรณ อิงควิศาล44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
286
12240105002971249900963357 | เด็กหญิงมลธิญา รัตนนิตย์13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
287
12240105002981249900957012 | เด็กชายธันวา หุตะเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
288
12240105002991248500024115 | นางสาวธัญเรศ บุญหลำ44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
289
12240105003001249900968880 | เด็กหญิงกฤตพร กลัดเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
290
12240105003011249900947815 | เด็กชายชวภณ ศรีวิหก13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
291
12240105003021248500030760 | เด็กชายพันธกานต์ บุพลับ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
292
12240105003041349901430645 | นางสาวศลิษา สละปัญญา44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
293
12240105003051249900948048 | เด็กหญิงธนัธชา สาธุจรัญ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
294
12240105003061240600290227 | เด็กหญิงธมลวรรณ นิจรัญ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
295
12240105003071249900796949 | นางสาวกัลยกร แสงโชติ44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
296
12240105003081249900962482 | เด็กหญิงดวงพร ประดับพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
297
12240105003091247400003140 | เด็กชายภรัณยู ทับทอง13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
298
12240105003101249900947114 | เด็กชายศรชัย นิลสีลา13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
299
12240105003111249900857336 | นายพัฒษมันต์ เจริญแก้ว44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
300
12240105003121240600262045 | นางสาวสุพรรษา ทาทะสุทธิ์44 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
301
12240105003131249900951693 | เด็กชายชลยุทธ์ ภารา13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
302
12240105003141249900944611 | เด็กหญิงปภัสรา อัคนิทัต13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
303
12240105003151104301229547 | เด็กหญิงนพภัสสร ถาวรคง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล หน้าทะเบียนบ้านของนักเรียนไม่มีโปรดถ่ายและอัพโหลดรวมถึงรายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน/กดบันทึก/กดส่งอีกครั้ง emp3
11 มี.ค. 2565
304
12240105003161348500112773 | เด็กหญิงฐิติพรรณ คำศิริ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
305
12240105003171249900836657 | เด็กชายธนพัฒน์ สุขศิริวัฒนกุล44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
306
12240105003181249900842061 | นายสาริศ มหาศร44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
307
12240105003191249900958698 | เด็กชายธนพนธ์ พุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
308
12240105003201240401201011 | เด็กชายพลกฤต มีปัญญา44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
309
12240105003211678700073876 | เด็กชายปิยะพงษ์ มีสุข13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
310
12240105003221101000282527 | เด็กชายปุญญพัฒน์ ขาวอ้วน13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
311
12240105003231249900942619 | เด็กหญิงจิรัชญา สโมสร13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
312
12240105003241308200107812 | เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริรอง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
313
12240105003251110301495219 | เด็กหญิงภัทราพร ปั้นทอง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
314
12240105003261408900051029 | เด็กหญิงวิยดา กันหาทอง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
315
12240105003271249900852148 | เด็กหญิงธนพร วงศ์รักธรรม44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
316
12240105003281248500023887 | นางสาวนภัสวรรณ พลอยขำ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
317
12240105003291249900840531 | นายพีรพงศ์ เทพจิตร44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
318
12240105003301249900944662 | เด็กหญิงฐิติญา ชู่สว่าง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
319
12240105003311249900958566 | เด็กชายปัณณวัฒน์ ปัญญากิตติศัพท์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
320
12240105003321249900849457 | เด็กชายภูมิภัทร เกียรติทนงศักดิ์44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
321
12240105003331248500029915 | เด็กหญิงปาลิตา บุญนอก13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
322
12240105003341239900509486 | เด็กชายชนสรณ์ แสนว่าง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
323
12240105003351248000032291 | เด็กชายณฐกร ดิษธรรม13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
324
12240105003361249900953939 | เด็กหญิงมนต์รวัน ฉิมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
325
12240105003371249900958451 | เด็กหญิงธัญรดา ไพรศรี13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
326
12240105003381269900483266 | เด็กหญิงธัญพิชชา พิลา13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
327
12240105003391249900962351 | เด็กหญิงอัญชลี ส กาญจนะชัย13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
328
12240105003401249900945162 | เด็กหญิงทิพวัลย์ บุญเกิด13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
329
12240105003411249900936562 | เด็กชายนัทธพงศ์ เทียมดำรงค์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
330
12240105003421209000525353 | เด็กหญิงกุลจิรา กกหอม13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
331
12240105003431249900965392 | เด็กหญิงปฐมาวดี แฉ่งเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
332
12240105003441103704526603 | เด็กหญิงณัชชา เล่าหลี13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
333
12240105003451248500030328 | เด็กชายภาคิน เนตรพิพัฒ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
334
12240105003461249900946185 | เด็กชายทรงพล แย้มบางยาง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
335
12240105003471409903821250 | เด็กชายธราธิป ทองปั้น13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
336
12240105003481249900937020 | เด็กหญิงนพประภา สุวรรณสุข13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
337
12240105003491249900937739 | เด็กชายอรุณรัชช์ โพธิจักร์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
338
12240105003501249900941833 | เด็กชายพิพิธธน ยังพรม13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
339
12240105003511249900952274 | เด็กชายพชรพัฒน์ ทะนา13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
340
12240105003521248500031341 | เด็กชายพยัคฆ์ วิไลพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
341
12240105003531103400175720 | เด็กชายชนมภูมิ อร่าม13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
342
12240105003541249900973581 | เด็กหญิงนัฐชนันท์ พิมพาชาติ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
343
12240105003551248000032020 | เด็กชายธัชนนท์ สุดาเทพ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
344
12240105003561249900970655 | เด็กหญิงศิญาพัฒน์ เนียนทะศาสตร์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
345
12240105003571249900968553 | เด็กหญิงนันท์นภัส จันทวงค์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
346
12240105003581249900941507 | เด็กชายณัฐกร ธงทองทิพย์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
347
12240105003591249900956075 | เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองสมัคร13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
348
12240105003601240600265630 | เด็กชายกรกฎ ทีฆะสุข44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
349
12240105003611248000032712 | เด็กหญิงณัชธิดา สุดาเทพ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
350
12240105003621249900968049 | เด็กชายพงษ์พันธ์ พุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
351
12240105003631739902285416 | นายก​ฤต​ธรา​กร​ ยองใย​กฤษฎา​44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp5
10 มี.ค. 2565
352
12240105003641249900964698 | เด็กชายศุภกร น้อยใจดี13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
353
12240105003651249900955371 | เด็กชายธนพัต รุนใจ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
354
12240105003661249900965422 | เด็กชายอัศวิน จูประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
355
12240105003671249900949141 | เด็กหญิงนภัสรา สอดแสง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
356
12240105003681249900850269 | นายสิริมงคล อินทร์ถา44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2565
357
12240105003691209000266013 | นางสาวอริญชยา วัฒนพรไพโรจน์44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
358
12240105003701249900960111 | เด็กชายวัชรา ดิลกศรี13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
359
12240105003717717900021397 | นางสาวพรนภา -44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
360
12240105003721249900958892 | เด็กชายภคิณ ปานกล่อม13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
361
12240105003731209000428781 | เด็กชายธีรเมธ ประกอบธรรม13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
362
12240105003741249900939391 | เด็กหญิงปวริศา ทองเเผน13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
363
12240105003751249900968791 | เด็กชายนภัทสกร เฉยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
364
12240105003761101501304434 | นายรัตนกร สุนทรวิทย์44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
365
12240105003771249900936287 | เด็กหญิงณัฐณิชา ย้อยแสง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
366
12240105003781249900945324 | เด็กชายวรโชติ สุนทรวิทย์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
367
12240105003791248500030832 | เด็กหญิงศุภิสรา เผือกประดิษฐ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
368
12240105003801208300048720 | นางสาวณัฐณิดา ใจกว้าง44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-6 -อัฟรูปถ่ายในใบสมัคร **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp5
9 มี.ค. 2565
369
12240105003811249900966437 | เด็กชายถิรวัฒน์ ธรรมสอน13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
370
12240105003821670401302337 | เด็กชายจีรภัทร สุริย13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ขาดเอกสารรายการที่4-5 โปรดแนบเอกสารดังกล่าว/กดบันทึก/กดส่งemp3
13 มี.ค. 2565
371
12240105003831249900951502 | เด็กชายปิยะ สิตตานนท์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
372
12240105003841249900959104 | เด็กชายจิรายุ สุนาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
373
12240105003851248000034138 | เด็กหญิงพีชญา ช่วยอุปการ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
374
12240105003861249900949796 | เด็กชายณัฐพงศ์ ร่มโพธิ์ทอง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
375
12240105003871249900847896 | นายเสฏฐพงศ์ เขียวจันทรทึก44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
376
12240105003881249900945316 | เด็กชายวรโชติ ฉิมพาลี13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
377
12240105003891209000293258 | นายณภัทร ภัทรบูชา44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
378
12240105003901249900855911 | เด็กชายเมธาสิทธิ์ ฝ่ายกลาง44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
379
12240105003911249900966801 | เด็กชายธรรมรัตน์ สนั่นเมือง13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
380
12240105003921240401227355 | เด็กหญิงอริสรา สุวรรณ์ฉวี13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
381
12240105003931100201984064 | เด็กชายธนวัต จันทร์ขำ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
382
12240105003941247400002364 | เด็กหญิงนวีนา ผงชานัน13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
383
12240105003951249900927377 | เด็กชายอลงกรณ์ คำนวน13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
384
12240105003961209000271149 | นางสาวแพรวา แซ่ฉั่ว44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
385
12240105003981249900833585 | นายประกาศิต พันธ์ณวงศ์44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
386
12240105003991249900831159 | นางสาววิภาดา เจริญใจ44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
387
12240105004011240600265711 | นายศุภณัฐ ทองเกลี้ยง44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
388
12240105004021100703888185 | นายชตฤณ พัชรารัตน์44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
389
12240105004031349700360453 | นางสาวภัทรวดี อยู่สุข44 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-6 -ขาดการอัฟรูปถ่ายการสมัคร **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp5
9 มี.ค. 2565
390
12240105004043119900195110 | เด็กหญิงวรรณา ประพน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ขาดเอกสาร 1.รูปถ่ายในใบสมัคร 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 4.หลักฐานใบรับรอง **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ**emp3
9 มี.ค. 2565
391
12240105004051209601680434 | เด็กหญิงศุภัชชา โชติพัลลภ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
392
12240105004061101000275539 | เด็กหญิงกชกร จั่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
393
12240105004071368900054185 | เด็กหญิงณิชาพัชร์ เทียนทองดี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
394
12240105004081247400003425 | เด็กหญิงณฐพร แก้วอำไพร13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
395
12240105004091209000520904 | เด็กชายชญานนท์ พ่วงชาวสวน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
396
12240105004101270501121460 | เด็กชายณัฐพงศ์ ประสิทธิสูงเนิน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
397
12240105004111249900954722 | เด็กหญิงทิพามณี กันทาฝั้น13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
398
12240105004121249900957276 | เด็กหญิงกชพร นาคสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
399
12240105004131249900854965 | นายชินภัทร ภูบุญคง44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-6 -อัฟรูปถ่ายในใบสมัคร **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp5
9 มี.ค. 2565
400
12240105004141249900858669 | เด็กชายปวริศม์ โชติชนาวงศ์44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
401
12240105004151209000501616 | เด็กหญิงกรรวี เฉกแสงทอง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
402
12240105004161119600112247 | นายนฤเทพ จาจี44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
403
12240105004171249900954617 | เด็กหญิงขวัญจิรา แข็งกล้า13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
404
12240105004181249900942368 | เด็กชายนวพล แซ่ซื้อ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
405
12240105004191139900632378 | เด็กหญิงเนตรนภา เกิดสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
406
12240105004201249900937437 | เด็กชายธนกฤต ภู่พิมล13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
407
12240105004211458700038860 | นายฐนภพ บุญทศ44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
408
12240105004221249900954854 | เด็กหญิงวาสนา บุญสวน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
409
12240105004231249900955664 | เด็กชายธันวา แก้วเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
410
12240105004241249900833259 | นายศิริศักดิ์ สิริสตวัสสา44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
411
12240105004261249900938417 | เด็กหญิงวลัยพร สุขโภคา13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
412
12240105004271248000033247 | เด็กหญิงนฤมล จรพินิจ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
413
12240105004281249900935507 | เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์พระราม13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
414
12240105004291249900952851 | เด็กหญิงกานต์พิชชา โอ่งตั้ว13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
415
12240105004301249900958591 | เด็กชายวงศธร หอมหวาน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
416
12240105004311249900963543 | เด็กชายณัฏฐธวัชน์ ไทยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
417
12240105004331249900966658 | เด็กชายมนัสนันท์ อารีรัตนชัย13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
418
12240105004341209000520891 | เด็กหญิงชญานิศ พ่วงชาวสวน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
419
12240105004351102700839177 | เด็กหญิงณภัทร นิวัติ44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-6 **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**
-
420
12240105004361248500029974 | เด็กชายธเนศพล โสมก่ำ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
421
12240105004371249900967395 | เด็กชายศรภัทร เทพดารักษ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
422
12240105004381248000032496 | เด็กหญิงลลิดา ศรีมาลา13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
423
12240105004391249900966259 | เด็กชายพณากร เเก้วเถิน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
424
12240105004401249900943739 | เด็กชายอมรรัตน์ เอี่ยมอำนวย13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
425
12240105004411249900947491 | เด็กหญิงวิภาดา พันธรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
426
12240105004421249900956962 | เด็กหญิงชาลินี บุญวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
427
12240105004431249900950549 | เด็กชายปิยทัศน์ มั่นถาวรวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
428
12240105004441104301225240 | เด็กหญิงวริสา บุญสพ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
429
12240105004451249900958256 | เด็กหญิงพรรธนพร เตียวหยิน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 รอการตรวจสอบ
9 มี.ค. 2565
430
12240105004461249900949885 | เด็กหญิงศิรดา ทวิชัย13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
431
12240105004481249900967875 | เด็กชายไพบูลย์ เปรมบำรุง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
432
12240105004491249900963284 | เด็กชายณัฐกมล ธรรมธร13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
433
12240105004501249900960854 | เด็กชายธนโชติ สิ่วไธสง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
434
12240105004511900201127539 | เด็กหญิงชญาดา ซุ่นสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
435
12240105004521249900942716 | เด็กชายมนัสชัย อวยเฮง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
436
12240105004531249900950531 | เด็กชายปิยวัฒน์ มั่นถาวรวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
437
12240105004541200601462161 | เด็กชายนพพร บุตรดี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
438
12240105004551249900941647 | เด็กชายศิวกร ทองอ่วม13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
439
12240105004561249900966372 | เด็กหญิงกุลจิรา บุญวัน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
440
12240105004571240600293501 | เด็กชายณัฐดนัย คชวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
441
12240105004581249900946711 | เด็กหญิงนวรัตน์ โพธิ์ทอง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
442
12240105004591208300061637 | เด็กชายคุณานนต์ หัวใจ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
443
12240105004601249900860523 | เด็กชายวรธันย์ อ่ำชาวนา44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
444
12240105004611249900938131 | เด็กหญิงจิดาภา ย่องใย13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
445
12240105004621249900961885 | เด็กหญิงณัฐชยา บุตรสุรินทร์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
446
12240105004631249900954633 | เด็กหญิงวิชญาดา ผลบุญ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
447
12240105004641240600260310 | นางสาวมณีรัตน์ ชินศรี44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
448
12240105004651249900962059 | เด็กชายขวัญชัย บวรเอนกสกุล13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
449
12240105004661249900961028 | เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ธรรมชาติ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
450
12240105004671249900960200 | เด็กหญิงเบญญาภา วิบูลย์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
451
12240105004681249900955419 | เด็กชายพัสกร อุทธารัมย์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
452
12240105004691467700030639 | เด็กหญิงปณิดา ขันนาเลา13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
453
12240105004701249900837394 | นางสาวสุชานันท์ อดทน44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
454
12240105004711249900936023 | เด็กหญิงพรณัชชนา วรรณสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
455
12240105004721208300066914 | เด็กชายธีรศักดิ์ บุญสุข13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ยังไม่อัพสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน), สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร), หลักฐานการจบการศึกษา/ใบรับรอง **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ**
-
456
12240105004731209000334183 | เด็กชายพงศ์วิทย์ กี่ตันเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
457
12240105004741209702499026 | เด็กชายศุภกฤต เที่ยงพลับ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
458
12240105004751249900956393 | เด็กชายธนากร บุญผัน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
459
12240105004761249900902374 | เด็กหญิงวิภาดา ผลบุญ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
460
12240105004771249900961966 | เด็กชายวรเมธ แดงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
461
12240105004781100801669399 | เด็กหญิงดารากร สายส่อง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
462
12240105004791249900948501 | เด็กหญิงฐามณี สุนทรวิทย์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
463
12240105004801249900948251 | เด็กชายวรวิชญ์ โชติรังษี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
464
12240105004811249900959783 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชาลีชาติ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
465
12240105004821248100048343 | นางสาวธันยพร สุระเสียง44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
466
12240105004831249900950093 | เด็กหญิงนาราชา ศรประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
467
12240105004841249900851494 | เด็กชายภาณุวิทย์ คงถือมั่น44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
468
12240105004851248000032992 | เด็กชายภาคิน สายสงค์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
469
12240105004861749700142606 | นางสาวศิริรัตน์ สมน้อย44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
470
12240105004871419902639598 | เด็กหญิงพิมพ์รพรรณ เพ็งพินิจ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
471
12240105004881249900942350 | เด็กชายปัญญพนต์ พุ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
472
12240105004891249900829944 | นายธุวานนท์ เทพดารักษ์44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
473
12240105004901249900858758 | เด็กหญิงสุภาวดี กรมมิ44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
474
12240105004911249900839800 | นายชยพัทธ์ กลัดเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
475
12240105004921248000034502 | เด็กชายธีรเทพ ทองเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
476
12240105004931100704157541 | เด็กชายอภิเดช ทองดี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
477
12240105004941249900958311 | เด็กหญิงนิรชา วงค์วิรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
478
12240105004951249900965571 | เด็กชายธีรภัทร อินทศิริ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
479
12240105004971729900834773 | เด็กหญิงกาญมณี นุชระป้อม13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
480
12240105005011249900963039 | เด็กชายคุณชาติ ธุถาวร13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
481
12240105005021249900860931 | เด็กหญิงพรีมลดา โกประเวศ44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
482
12240105005031449900844062 | นายภาวิน พิลาลี44 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
483
12240105005051249900949826 | เด็กชายโภคิน จอมทอง13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
484
12240105005061249900961796 | เด็กหญิงไอรดา เรียนเวช13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
485
12240105005071240600269490 | เด็กชายฉัตรชนก ศรีวันทา44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
486
12240105005081249900837700 | เด็กชายวสุธร เอี๊ยบเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
487
12240105005091249900952410 | เด็กหญิงศศิกร วงษ์จำปา13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ยังไม่อัพรูปในใบสมัคร ยังไม่อัพสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน), สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร), หลักฐานการจบการศึกษา/ใบรับรอง **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ**emp4
9 มี.ค. 2565
488
12240105005101248000033298 | เด็กหญิงศรัณย์พร พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
489
12240105005111103900229985 | นายศุภวิชญ์ ปั่นพงษ์44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-6 -ขาดการอัฟรูปถ่ายในใบสมัคร **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp5
9 มี.ค. 2565
490
12240105005121249900955079 | เด็กชายสุริยา ดาผา13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
491
12240105005131249900848264 | นางสาวนันทรัตน์ ดุลภาคไพศาล44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
492
12240105005141248000033492 | เด็กหญิงเมธาพร เสาว์ทอง13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
493
12240105005151249900924475 | เด็กชายชยทัต พูลศิริ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
494
12240105005161249900938719 | เด็กหญิงขนิษฐา จันทร์กำเนิด13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
495
12240105005171209000302311 | เด็กหญิงธนัชชา ลีลา44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
496
12240105005181339100080921 | เด็กชายธีรสิทธิ์ สุวรรณศรี13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
497
12240105005201249900858294 | นายอิทธิกร จิรกาญจนกุล44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
498
12240105005211379900339148 | นายจักรกฤษณ์ ปั้นตาดี44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
499
12240105005221238500025227 | เด็กหญิงชานิสา บุญวัฒน์44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-6 -อัฟรูปถ่ายในใบสมัคร **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp5
9 มี.ค. 2565
500
12240105005231249900943178 | เด็กชายปฏิภาณ ธรรมสระ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
501
12240105005240024991035821 | เด็กหญิงวันเพ็ญ -13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
502
12240105005251139800167452 | เด็กหญิงธันย์สิตา เลิศรัศมีมาลา13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
503
12240105005261249900948919 | เด็กชายอิทธิพัทธ์ สว่างแสง13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
504
12240105005271348900221600 | เด็กหญิงจีรวรรณ เลี่ยมวิลัย13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
505
12240105005281249900953599 | เด็กชายณัฐนันท์ เจียมอาตม์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
506
12240105005291249900957128 | เด็กหญิงภวิตรา อุ้มอำพร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
507
12240105005301249900972674 | เด็กชายธนกฤต เอี่ยมลักษณะชัย13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
508
12240105005311719900821825 | เด็กชายธนภัทร บำรุงวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
509
12240105005321249900850242 | นายอนาวิน ตันเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
510
12240105005341249900956849 | เด็กชายจิรเมษ ทองเงิน13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
511
12240105005351469600036955 | เด็กชายอนุพงษ์ เทือกภูเขียว13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
512
12240105005361249900961761 | เด็กชายอาทิตย์ กิจเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
513
12240105005371103300284314 | เด็กชายประชาพิทักษ์ ชุ่มเย็น13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
514
12240105005381249900935655 | เด็กชายพัชรพล เตียวหยิน13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
515
12240105005391249900970833 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุบผาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
516
12240105005401249600024428 | เด็กชายอธิป สุขรุ่ง44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
517
12240105005411249900802043 | นางสาวไอรดา เบาะทอง44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
518
12240105005421249900968961 | เด็กหญิงพัชรพร ชังอินทร์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
519
12240105005431249900963225 | เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
520
12240105005441249900955320 | เด็กชายธนัตถ์นินทร์ ศักดิ์รังสรรค์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
521
12240105005451249900959562 | เด็กชายปริญ จั่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
522
12240105005461241000095785 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ บำรุงสวน13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
523
12240105005471249900972453 | เด็กชายจิรายุ สุขจิตต์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
524
12240105005481249900955222 | เด็กชายพงศกร โกพระ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
525
12240105005491249900952444 | เด็กชายศิรวิทย์ สินสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
526
12240105005501249900955729 | เด็กชายปวริศ บุญญรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
527
12240105005521248500024883 | เด็กชายธนรัตน์ นวนแก้ว44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
528
12240105005531249900940101 | เด็กชายธาวิน เทพจิตร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
529
12240105005541100704203771 | เด็กชายศุภสัณห์ เพิ่มภิญโญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
530
12240105005551249900822443 | เด็กหญิงรังศิมา ล้ำเลิศ44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-6 -อัฟรูปถ่าย **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp5
9 มี.ค. 2565
531
12240105005561248500031537 | เด็กชายชัยวัฒน์ แสงสุรินทร์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
532
12240105005571248500031359 | เด็กหญิงรุ้งณภา อารีรัตนชัย13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
533
12240105005581249900976661 | เด็กชายภาวัต ถาวรวิลาส13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
534
12240105005591249900862101 | เด็กหญิงนาขวัญ แซ่เอี๊ยบ44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
535
12240105005601249900838498 | นางสาวปภาวดี หนูน้อย44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
536
12240105005611248500030611 | เด็กหญิงชาลิสา ฤทธิเดช13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
537
12240105005621249900957179 | เด็กชายอัครพล ศรีขะโรจน์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
538
12240105005631249900943143 | เด็กหญิงณัฐภัสสร บรรจงปรุ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
539
12240105005641104300992301 | นายภูมิพัฒน์ ชมจิตร44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
540
12240105005651248000025961 | เด็กหญิงอริสา ชายลคร44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
541
12240105005661279900315665 | นางสาวรัตติกาล เลื่อนลอย44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-5 -อัฟรูปถ่าย **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp5
9 มี.ค. 2565
542
12240105005671119501111692 | เด็กชายพชรพล พลกุล13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
543
12240105005681249900842754 | นายนราวิชญ์ จุลมณฑล44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
544
12240105005691249900955168 | เด็กชายชัยวัฒน์​ แสงเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
545
12240105005701248000034430 | เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรสีไสย13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
546
12240105005711249900960561 | เด็กหญิงกชมน นิลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
547
12240105005721209702552156 | เด็กชายเจตนิพัทธ์ สมใจ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
548
12240105005731249900854337 | เด็กหญิงอรนิภา วงษ์สว่าง44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
549
12240105005741849901939420 | เด็กชายธีทัศ จักราพงษ์44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
550
12240105005761249900844935 | เด็กชายจารุวิทย์ รัตนะเจริญลาภ44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
551
12240105005771209702324757 | นางสาวอนาวิลา ปรารมย์44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
552
12240105005781249600022174 | นางสาวรัตติกาล บุญผุดผ่อง44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
553
12240105005791241000096811 | เด็กหญิงสวิชญา สารเถื่อนเเก้ว13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
554
12240105005801248500030123 | เด็กชายพรหมประสิทธิ์ บุญยะภาส13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
555
12240105005811249900870472 | เด็กหญิงมธุรดา จันมา44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
556
12240105005821248500030905 | เด็กหญิงพัชรพร คอนคำ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
557
12240105005831119701204619 | เด็กชายศิวกร ไชยทิพย์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
558
12240105005841249900841880 | นายพฤฒภณ สูญทุกข์44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
559
12240105005851100703866777 | นางสาวอาทิตยา แก้วสกุล44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ2-6 -อัฟรูปถ่าย **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp5
9 มี.ค. 2565
560
12240105005861249600023596 | เด็กหญิงพรวิลัย พิมเสน44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
561
12240105005871249900929558 | เด็กชายคุณากร ถาวร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
562
12240105005881249900938476 | เด็กหญิงพรชิตา ชื่นฉ่ำ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
563
12240105005891249900857506 | เด็กชายสิรภัทร สุขาฤดี44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
564
12240105005901249900851141 | นายสิรวิชญ์ คงสูงเนิน44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
565
12240105005911249900957802 | เด็กหญิงสุจิรา บุญเกษม13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
566
12240105005921240600298295 | เด็กชายนิพัทธ์ ปรางวิเศษ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
567
12240105005931249900959392 | เด็กชายชัชวาล เหลือเริ่มวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
568
12240105005941240401191903 | เด็กชายวชิรวิทย์ ขำหรุ่น44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
569
12240105005951249900954081 | เด็กชายพลากร ภาชนะ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
570
12240105005961249900838285 | เด็กหญิงโชติกา ศรีรุ่ง44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
571
12240105005971249900938174 | เด็กชายกวินภพ สุขเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
572
12240105005981249900970027 | เด็กชายพัณณกร เจริญศรี13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
573
12240105005991328900096821 | เด็กชายนนทวัฒน์ จันนุบิน13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
574
12240105006001249900953823 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำเงิน13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
575
12240105006011249900951162 | เด็กหญิงนภาพร พระพายพาน13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
576
12240105006021102900198213 | เด็กหญิงริราวัลย์ สุวรรณมงคล13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 รอการตรวจสอบ
9 มี.ค. 2565
577
12240105006031248500029389 | เด็กหญิงนฤมล จิตตะวิกุล13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
578
12240105006041249900963870 | เด็กชายสถาพร กั่นเพ็ง13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
579
12240105006051399900293890 | เด็กชายชโลธร จิตรอำไพ44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
580
12240105006061249900946002 | เด็กหญิงผาณิตา แย้มนวล13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
581
12240105006071249900941078 | เด็กชายชวนากร ศรีอุทยาน13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
582
12240105006081249600028687 | เด็กหญิงมาริสา บุพลับ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
583
12240105006091248500029109 | เด็กหญิงพรสงกรานต์ เผือกขวัญนาค13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
584
12240105006101249900847381 | เด็กหญิงสุพรรณษา เกตุเเก้ว44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
585
12240105006111249900950697 | เด็กหญิงวรรณธาภรณ์ นิยมพลอย13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
586
12240105006121249900951758 | เด็กชายนวพล พิมพ์แก้ว13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
587
12240105006131249900847756 | นายณัฐดนัย พุทธรักษา44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
588
12240105006141249900948480 | เด็กชายณัฐวุฒิ แสงศรี13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
589
12240105006161279900398196 | เด็กหญิงสรัสวดี สิงห์จันทร์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
9 มี.ค. 2565
590
12240105006171102900116357 | เด็กหญิงนันทนัช สุปัญญาโชติสกุล44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
591
12240105006191249900963951 | เด็กหญิงชญาภา รังสิเสนา ณ อยุธยา13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
592
12240105006201249900956695 | เด็กชายปฐมพร แก้วประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
593
12240105006211319300066094 | นายจักรภัทร แย้มจันทึก44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
594
12240105006221249900949109 | เด็กชายปพน ทัศนา13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
595
12240105006231249900946592 | เด็กชายพงศ์วรินทร์ วรรณรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
596
12240105006241249900947742 | เด็กชายธิติพงษ์ วงค์แปลก13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
597
12240105006261209000491971 | เด็กหญิงรินรดา วรกลีบ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
598
12240105006271249900953874 | เด็กหญิงวรัชยา โหมดนุช13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
599
12240105006281249900854604 | เด็กหญิงวชิราพร พละสุขสันต์44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
600
12240105006291249900865134 | เด็กหญิงบุญสิตา​ ฮ้อกุ่ย44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
601
12240105006301248000034189 | เด็กชายวีรวิชญ์ อ้อนประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
602
12240105006311249900945201 | เด็กชายอภิวิชญ์ มากพินโย13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
603
12240105006331249600027354 | เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่อนจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
604
12240105006341207500030891 | นางสาวอัญชลีกร ธัญญวนิช44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
605
12240105006351249900842835 | เด็กชายปัณณธร ณะกุลธร44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
606
12240105006361249900939189 | เด็กชายวันอาสา หอระตะ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
607
12240105006371248500031472 | เด็กชายด.ช.ศุภวัชร หอมหวาน13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
608
12240105006381249900840255 | นางสาวปนัดดา เฉยสอาด44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
609
12240105006391249900842479 | เด็กชายอมรวิชช์ ศรีสาร44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
610
12240105006401209000318277 | เด็กหญิงญาณิศา บุญสุข44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
611
12240105006411249900958710 | เด็กชายดนัยณัฐ สงวนทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
612
12240105006421240401198592 | เด็กชายปรัชญา พิมพ์น้อย44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
613
12240105006431249900938140 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ โหงศิริ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
614
12240105006441409903854301 | เด็กชายณฐภัทร เหลาแหลม13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
615
12240105006451249900951014 | เด็กชายวัชราภรณ์ สุณาวงค์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
616
12240105006461248500030131 | เด็กชายวิชากร โสวรรณะ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
617
12240105006471103400169363 | เด็กหญิงผกามาศ จันทร์งาม13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
618
12240105006481249900966291 | เด็กหญิงสุธาสินี สัญญจิตร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
619
12240105006491249900943852 | เด็กชายณัฐกิตติ์ ยอดประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
620
12240105006501110301495111 | เด็กหญิง้เพชรรดา ชะสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
621
12240105006511102004104349 | เด็กชายสีหราช คำสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
622
12240105006521249600023073 | นายพงศกร จินดา44 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
623
12240105006531240401232880 | เด็กชายชานน อยู่ถาวร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
624
12240105006541249900867871 | เด็กชายเมธา บุญมาลี44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
625
12240105006551249900838153 | นางสาวคุณัญญา โชติรังษี44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
626
12240105006571249900957209 | เด็กหญิงรักษิณา อุทิศ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
627
12240105006581249900964485 | เด็กชายภูวดล ขวัญพิกุล13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
628
12240105006591249900870821 | เด็กหญิงปรายฟ้า ถาวรโชติ44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
629
12240105006601419902638354 | เด็กชายรัชชานนท์ เรืองสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
630
12240105006611319901287729 | เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์ศรี13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
631
12240105006621248500030212 | เด็กหญิงรสริน สมบัติเปี่ยม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
632
12240105006631249900947203 | เด็กหญิงปาลิตา คำวิลัย13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
633
12240105006641249900945120 | เด็กชายธนัท ภัทราเศรษฐกุล13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
634
12240105006651249900948536 | เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
635
12240105006661249900970825 | เด็กชายกฤษมงคล คงวัน13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
636
12240105006671248500030395 | เด็กชายธนวัฒน์ หอระตะ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
637
12240105006681209702515714 | เด็กหญิงกนิษฐา กอนแสง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
638
12240105006691102004153188 | เด็กชายนันทพงศ์ ลิ้มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
639
12240105006701247400002658 | เด็กหญิงปวณิดา มั่นนาค13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
640
12240105006711100704185901 | เด็กหญิงณัฐฐาวดี ภูวันนา13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
641
12240105006721249900810101 | นายชวัลวิทย์ ภู่อร่าม44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
642
12240105006731249900896218 | เด็กชายอัศนีย์ จั่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
643
12240105006741103200196243 | เด็กชายธีรพงศ์ ธรรมนาม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
644
12240105006751248500029401 | เด็กหญิงขวัญประดับ ปิ่นทอง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
645
12240105006761249900962296 | เด็กชายวันชนะ เขมเสวี13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
646
12240105006771209702545516 | เด็กชายศิวกร สมวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
647
12240105006781249900968758 | เด็กหญิงรมิตา หนูน้อย13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
648
12240105006791339600143451 | นายพงศพัศ พงษ์วัลย์44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
649
12240105006801339901041053 | เด็กชายปุญญาพัฒน์ ซิ้มเทียม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ขาดเอกสารรายการที่ 4-5 โปรดแนบเอกสารและกดบันทึก/กดส่งอีกครั้งemp3
12 มี.ค. 2565
650
12240105006811240401192918 | นายธนกร สุวรรณวงศ์44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
651
12240105006821118700151219 | เด็กหญิงทัศนีย์ คงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
652
12240105006831249600028709 | เด็กหญิงศิริวิมล จิระวรรณา13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
653
12240105006841100704200390 | เด็กชายสดุดี เมธีกุล13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
654
12240105006851249900970191 | เด็กหญิงปาริฉัตร ใจดี13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
655
12240105006861249900856674 | นางสาวชญานิษฐ์ สิ่วไธสง44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
656
12240105006871239900436047 | เด็กชายฤทธิเดช รุ่งโรจน์44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
657
12240105006881249900831477 | นายศิริพล ศรีหนองโป่ง44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
658
12240105006891249900955923 | เด็กชายปิติวัฒน์ ที่พึ่ง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
659
12240105006901249900936589 | เด็กชายธนากร แสงสว่าง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
660
12240105006911249900967069 | เด็กหญิงกมลฉัตร แหยมศิริ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
661
12240105006921249900949389 | เด็กชายพชร จอกพุดซา13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
662
12240105006931249900957322 | เด็กชายอธิบดี ขุมทอง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
663
12240105006941249900958035 | เด็กชายนภัสดล พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
664
12240105006951249900947955 | เด็กชายรัชชานนท์ พวงศรี13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
665
12240105006961209000491564 | เด็กหญิงพิชชาภา บุบผาหอม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
666
12240105006971249900943585 | เด็กชายศิวกร ลี้หยง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
667
12240105006991249900839583 | นายพงษพัฒน์ ศรีอุไร44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
10 มี.ค. 2565
668
12240105007001249900935841 | เด็กชายจิรัฏฐ์ ประการะสังข์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
669
12240105007011659902558065 | เด็กหญิงปาณิสรา ปานโท้13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
670
12240105007021101801512059 | เด็กหญิงจารุมน โรจนะประดิษฐ์44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ยังไม่ได้แนบเอกสารหมายเลข 2- 5 ค่ะ ให้นักเรียนแนบเอกสารให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อแนบเอกสารเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมแล้วกดบันทึกที่หน้าพิมพ์ประจำตัวผู้เข้าสอบค่ะemp1
10 มี.ค. 2565
671
12240105007031200601465021 | เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองดี13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
672
12240105007041209000491459 | เด็กชายวสุพล รัตนบุรี13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
673
12240105007061248500030999 | เด็กหญิงอรพิน รัดรอดกิจ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
674
12240105007071249600027575 | เด็กชายวิศรุติ โคมุด13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
675
12240105007081839902090142 | เด็กชายจีรยุทธ จำปาทอง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
676
12240105007091249900843203 | นายณัฐพงศ์ มาศิริ44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
677
12240105007101209000506308 | เด็กชายศุภโชค โกมลศรี13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
678
12240105007111249900958337 | เด็กหญิงมัลลิกา ใหม่โสภา13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
679
12240105007121249900963853 | เด็กชายปริญญา มะลิซ้อน13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
680
12240105007131248000030965 | เด็กหญิงไอรินทร์ สัมฤทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
681
12240105007141249900969266 | เด็กหญิงภัคจิรา ด้วงเงิน13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
682
12240105007151461301229231 | เด็กชายภูตะวัน กาฬพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
683
12240105007161102004125974 | เด็กชายวชิรวิชญ์ สุดสวาท13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
684
12240105007171249900840671 | เด็กชายนรงฤทธิ์ จุฬา44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
685
12240105007181249900943704 | เด็กชายภูวรรณ พรมงาม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
686
12240105007191104200530365 | เด็กชายสุวรรณภูมิ มั่นคง44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
687
12240105007201102900193572 | เด็กหญิงธัญพร แก้วนพกุล13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
688
12240105007211409600427032 | เด็กหญิงวิชญาดา ผาบสิมมา44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
689
12240105007221259500094033 | นายเจษฎา อินทรพิทักษ์44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
690
12240105007231679800394560 | นางสาวพรสรวง สีป้อ44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
691
12240105007241240401189496 | เด็กชายธนพนธ์ คงเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
692
12240105007251249900857158 | เด็กหญิงธมลวรรณ ประสิทธิ์ศักดิ์44 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
693
12240105007261440601374945 | เด็กชายณัฐวัฒ กล้าหาญ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล แนบเอกสารไม่ครบemp2
11 มี.ค. 2565
694
12240105007271249900949371 | เด็กชายธนกฤต ตรีเดช13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
695
12240105007281200601455661 | เด็กชายวงศ์วริศ โสมสอน13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
696
12240105007291209000499905 | เด็กหญิงนวพร พุ่มพวง13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
697
12240105007301209000206282 | นายสุประวีน์ ผดุงกุล44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
698
12240105007311479900882525 | เด็กชายพิชิตชัย นามโส13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
699
12240105007321249900853268 | เด็กหญิงสิริอัปสร ชูโชติ44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
700
12240105007331328800029057 | นางสาวสาลินี ซ้อนศรี44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
701
12240105007341249900943747 | เด็กชายพิชชากร สุขสำราญ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
702
12240105007351249900832741 | นางสาวรัชนก คำพันธ์44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
703
12240105007361249900953793 | เด็กชายชโยดม แพน้อย13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
704
12240105007371249900856551 | เด็กหญิงณัฐวดี สุขสวัสดิ์44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 รอการตรวจสอบ
13 มี.ค. 2565
705
12240105007381209000469305 | เด็กหญิงฐิติมา ทองล้อม13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
706
12240105007391104200728548 | เด็กชายกันตพงศ์ วีระประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
707
12240105007401249600027486 | เด็กชายภานุวัฒน์ สุณาวงค์13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
708
12240105007411249900862640 | เด็กหญิงพนิตพิชา กิตติพันธ์44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
709
12240105007421429900598355 | นางสาวดลยา กลางเสนา44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
710
12240105007431249900845672 | เด็กชายธีทัต หาญประเสริฐ44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
11 มี.ค. 2565
711
12240105007441209000297784 | นางสาวจิราพัชร เปลี่ยนเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
712
12240105007451319901128418 | นายภาคิน หมายทวี44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
713
12240105007461209000300815 | นายก้อง​เกียรติ​ เทียนถาวร​วงษ์​44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
714
12240105007471101402351116 | นางสาวชมพูนุท ชินะโยธิน44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล -ขาดหลักฐานการสมัครข้อ4-5 **แก้ไขแล้วอย่าลืมไปกดบันทึกแก้ไขข้อมูลที่หน้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อส่งข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง**emp1
11 มี.ค. 2565
715
12240105007481248500025227 | เด็กหญิงชานิสา บุญวัฒน์44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp2
12 มี.ค. 2565
716
12240105007491249900868117 | เด็กหญิงจิรวดี สิทธิการ44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2565
717
12240105007511209702556518 | เด็กชายวีรภัทร คันโธ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
718
12240105007531249900970230 | เด็กหญิงนภัสสร สุดนุช13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
719
12240105007541249900857492 | เด็กหญิงณัฐนรี พูลศิริ44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
720
12240105007551719900819405 | เด็กหญิงนิชาพรรณ ชัยวีระวงค์13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
721
12240105007561100600520975 | นายนวิน เดชาวาศน์44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
722
12240105007571249900939600 | เด็กชายรัฐพงษ์ พิมพ์สวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
723
12240105007591240401201038 | เด็กชายกิตติพัฒน์ ปิ่นทอง44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp9
12 มี.ค. 2565
724
12240105007601249900858600 | เด็กชายสิทธเดช กลัดเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
725
12240105007611208300065675 | เด็กหญิงณิชากร ภาสองชั้น13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
726
12240105007627249900023281 | เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์ภักดี13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
727
12240105007641208300065870 | เด็กหญิงธัณย์สิตา ภูวัชร์ชยานนท์13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
728
12240105007651248000032704 | เด็กชายกษิดิ์เดช หริ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
729
12240105007661104000278255 | เด็กชายสุทธิพงศ์ หมื่นพรมมา13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
730
12240105007671249900943291 | เด็กหญิงชลธิชา ทองเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
731
12240105007681249900852318 | นางสาวชาลินีย์ ปิดตาระเต44 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
732
12240105007691249900967247 | เด็กชายพีรพัฒน์ โฉมสอาด13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
733
12240105007701317600021167 | เด็กหญิงนิชาภัทร น้อยพลี13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
734
12240105007711240600290685 | เด็กชายปิยวัฒน์ เพ็งเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
735
12240105007721119902476438 | เด็กชายสิทธิเดช จิตต์จำนงค์13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
736
12240105007741249900963373 | เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทองประยูร13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
737
12240105007751249900928462 | เด็กชายจักราวุธ นิยม13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
738
12240105007761110301426195 | นายอลงกต ศรีษ​เกตุ​44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
739
12240105007771115658995547 | นายอลงกต ศรีษ​เกตุ​44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
740
12240105007791249900946193 | เด็กชายธนากร เพิ่มนิยมกิจ13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
741
12240105007801249900858472 | นางสาวศศิธร บางประเสริฐ44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
742
12240105007810024991023599 | เด็กชายบ่อ -13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
743
12240105007821101700420574 | เด็กหญิงกิตติยา จันทร์สว่าง44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
744
12240105007831104301053325 | เด็กชายศุภกร สืบธรรมมา44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
745
12240105007841100703911349 | เด็กชายกฤษฎา เพ็งหนู44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
746
12240105007851248000034162 | เด็กชายปิยพล โคตน13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
747
12240105007861209000275705 | เด็กหญิงอดิศร ตันเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
748
12240105007871240600295181 | เด็กชายธนรัฐ นักเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
749
12240105007881249600020554 | นางสาวกรรณิการ์ วาสะศิริ44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
750
12240105007891249900969177 | เด็กหญิงมินตรา ติธรรม13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
751
12240105007901249900954226 | เด็กชายคฑาวุธ นิติการ13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
752
12240105007911248500030336 | เด็กหญิงปนัสยา สุนทรชัย13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
753
12240105007921247400003310 | เด็กชายทยาทร แก้วอยู่13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
754
12240105007931249900866556 | นายธีรภัทร ลี้หยง44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
755
12240105007941119600124156 | นางสาวชนกชนม์ แจ่มแจ้ง44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
756
12240105007951103704495694 | เด็กหญิงภัทรานี ทองนำ13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
757
12240105007961309903445585 | เด็กชายสรวิชญ์ พิศเกาะ44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล หลักฐานการจบการศึกษา/ใบรับรอง
-
758
12240105007971103704155648 | นายกษิดิฐ ทิพกรณ์44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2565
759
12240105007981300401233346 | เด็กหญิงสุชานรี วชิระ13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
12 มี.ค. 2565
760
12240105007991249900956750 | เด็กชายธนวินท์ บุญเรือง13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
761
12240105008001249900944255 | เด็กชายธนากร ลาล่อน13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
762
12240105008011248500031031 | เด็กชายจิณณวัตร ปัญญสิน13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
763
12240105008027717900021401 | นางสาวพรศิริ -44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
764
12240105008031249900972275 | เด็กชายพลยุทธ โหม่งพุทธ13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ขาดเอกสารรายการที่4-5emp3
13 มี.ค. 2565
765
12240105008041249900945073 | เด็กชายพีรพัฒน์ เล็กชะอุ่ม13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
766
12240105008061249900950654 | เด็กหญิงกวินทรา ศรีวิลัย13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
767
12240105008071449900955433 | เด็กหญิงกนกพร กล่ำบุญสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
768
12240105008081104301027791 | เด็กชายจักรพงษ์​ จำปาน้อย44 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
769
12240105008091249900971392 | เด็กหญิงธันย์ชนก ตรีสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
770
12240105008101247400002135 | เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเพ็ง13 | ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
771
12240105008111309903436225 | นายสุธินันท์ พุทธิรักษ์44 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ขาดรูปถ่ายนักเรียนและเอกสารรายการที่2-5/กดบันทึก/กดส่งemp3
13 มี.ค. 2565
772
12240105008121249600022573 | นายวัชรากร พูลทรัพย์44 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
773
12240105008131101000285364 | เด็กหญิงรุจิกร เรืองกสิกิจ13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
774
12240105008141249900945847 | เด็กหญิงภัชชา บุญมี13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2565
775
12240105008151249900951251 | เด็กชายธนภัทร เนตรศรี13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2565
776
12240105008161139300033244 | เด็กชายดิช​พงศ์​ ศรีษะ​เสือ​13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
777
12240105008171209000280199 | นายธรณ์ธันย์ มลากัน44 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2565
778
12240105008181249900946746 | เด็กชายธรรมรัตน์ กลิ่นจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
779
12240105008191739902270443 | นางสาวณัฐพงศ์ เวียงโสม13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ขาดรูปถ่ายและเอกสารรายการที่2-5 โปรดแนบเอกสารดังกล่าวภายใน เวลา15.30 น. เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสมัคร/กดบันทึก/กดส่งemp3
13 มี.ค. 2565
780
12240105008201249900965333 | เด็กชายอาณกร โมรากุล13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
781
12240105008211200901551577 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภูสิทธิกุลโรจน์13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
782
12240105008221249900940110 | เด็กชายธนพล วงษ์นิ่ม13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 กำลังตรวจหลักฐาน
13 มี.ค. 2565
783
12240105008231248000033034 | เด็กชายนรากร สมมิตร13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
784
12240105008241249900855635 | นายนิพิฐพนธ์ เอี่ยมสอาด44 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
785
12240105008251669800405189 | เด็กชายปวริศ โต๊ะลายเทศ13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
786
12240105008261249900952223 | เด็กชายวัชรพงษ์ เตียงงา13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
787
12240105008271249900861988 | เด็กหญิงศิตารัศมิ์ จรรยาสวัสดิ์44 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp7
13 มี.ค. 2565
788
12240105008281209702558928 | เด็กชายกฤตภาส ดาพนม13 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
789
12240105008291249900828409 | นายศิรภัทร มาลัยวงษ์44 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 รอการตรวจสอบ
13 มี.ค. 2565
790
12240105008301101402347330 | เด็กชายอชิตะ ตันเจริญ44 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 ผ่านการตรวจสอบ emp1
13 มี.ค. 2565
791
12240105008311249900837378 | เด็กหญิงอติพร คงศรีสวัส​ดิ์44 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 รอการแก้ไขข้อมูล ขาดรูปถ่ายและเอกสารรายการที่2-5 โปรดแนบเอกสารดังกล่าว/กดบันทึก/กดส่ง (ภายในวันนี้ก่อนเวลา16.30 น.เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการสมัคร)emp3
13 มี.ค. 2565
792
12240105008321248500024841 | เด็กหญิงศุจิกา เมียงอารมณ์44 | ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565 รอการตรวจสอบ
-