คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขสถานะการตรวจหลักฐาน

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล รหัส | ประเภท วันที่สมัคร สถานะ รายละเอียดการตรวจ พนักงาน วันที่ตรวจ แก้ไข
1
12240105000011119600147474 | เด็กหญิงกมลพรรณ สุนทรชัย11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
2
12240105000021659902492196 | นายศุภวิชญ์ มะลิสิงห์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
3
12240105000031208900004359 | เด็กหญิงภิญญดา นวชาติวงศ์กร11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
4
12240105000041249901033256 | เด็กชายรัฐพงศ์ ประเสริฐทรัพย์11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
5
12240105000051209000595092 | เด็กชายปภาวิน เหลืองอ่อน11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
6
12240105000061249901004469 | เด็กชายปภินวิทย์ เพ็ชรกูล12 | Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
7
12240105000071247400006131 | เด็กหญิงสมิตานัน จงวรกุล12 | Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
8
12240105000081249901012950 | เด็กชายรณชัย ฤทธิมงคล11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
9
12240105000091549900866928 | เด็กหญิงณพชิรา สาคร12 | Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
10
12240105000101104700249452 | เด็กชายภูบดินทร์ พิทักษ์โพธิ์งาม11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
11
12240105000111249901027051 | เด็กชายปวินท์พล เมฆโหรา12 | Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
12
12240105000121849902277226 | เด็กชายธนวัธน์ รวยธนพานิช11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
13
12240105000131249901008111 | เด็กหญิงพรชนก คงสาคร11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
14
12240105000141104700248570 | เด็กหญิงณัฏฐานันท์ สมวัน11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
15
12240105000151249901037685 | เด็กหญิงภัทรหทัย ข้อแก้ว11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
16
12240105000161104700248561 | เด็กชายชนภัทร สมวัน11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
17
12240105000171249901034007 | เด็กหญิงปวริศา เปียไธสง11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
18
12240105000181104301346110 | เด็กชายปัญญ์สุธี เอี่ยมสะอาด11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
19
12240105000191249901018567 | เด็กชายธนวินท์ จันทราภิรมย์11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
20
12240105000201209701872505 | เด็กชายสิริวุฒิ ทองใบ11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
21
12240105000213530100464092 | เด็กหญิงอุ่นเรือน Nuangjamnong41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
22
12240105000223530100464092 | เด็กหญิงอุ่นเรือน Nuangjamnong42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
23
12240105000231249901016629 | เด็กหญิงอัญชิสา พูลสวัสดิ์11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
24
12240105000241209000621298 | เด็กหญิงภัทรวิมล ตันไล้12 | Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
25
12240105000251347600059555 | เด็กหญิงรภัทร คูรณารักษ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
26
12240105000271103400232324 | เด็กชายศุภฤกษ์ ยิ้มพานิช12 | Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
27
12240105000281249901037073 | เด็กหญิงกันยากาญจน์ จันทร์คำ12 | Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
28
12240105000291209702729013 | เด็กชายสรวิชญ์ ศรีรัตนธรรม11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
29
12240105000301249901012470 | เด็กหญิงลัลนา สุวรรณโฉม11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
30
12240105000313450200074505 | เด็กหญิงก ข12 | Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
31
12240105000321104700243802 | เด็กหญิงธัณย์สิตา สมบูรณ์ฐิติกร11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
32
12240105000331249900999157 | เด็กหญิงกัน ดม43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
33
12240105000341101402456554 | เด็กชายปภังกร แก้วไพโรจน์11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
34
12240105000351240401254379 | เด็กชายปวรปรัชญ์ มณีนพรัตน์11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
35
12240105000361110301532700 | เด็กชายธนกร กาญจนะ11 | English Program5 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
36
12240105000371249901035721 | เด็กหญิงจิรัชญา กำลังประสิทธิ์11 | English Program9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
37
12240105000381249901015266 | เด็กชายกฤษฎิพิชญ์ วรรณวิไล11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
38
12240105000391249901040970 | เด็กหญิงณิรดา ประทุมศิริ11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
39
12240105000401249901312783 | เด็กหญิงณิรดา ประทุมศิริ11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
40
12240105000411209702723201 | เด็กชายธีรภัทร บริบูรณ์ทรัพย์11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
41
12240105000421249901020812 | เด็กชายธนภัทร คำแก้ว11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
42
12240105000431260401236583 | เด็กชายธนนันท์ สุวรรณพันธุ์11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
43
12240105000441340850014129 | เด็กชายอภิรักษ์ โมลารักษ์11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
44
12240105000451209000456661 | เด็กหญิงชลิดา แตรสวัสดิ์44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
45
12240105000461499900551901 | นายวงศกร สงนอก42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
46
12240105000471249901013131 | เด็กชายกิตติธัช กิตติณรงค์กุล12 | Content Language Integrated Program : CLIP6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
47
12240105000481103200157043 | นายกฤษฎา นาเรือง43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
48
12240105000491329200060906 | นางสาวเมธาวิณี คุมรอบ43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
49
12240105000501249900904873 | นายวัชรพงศ์ วรรณะศิริวุฒิ43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
50
12240105000511240401252660 | เด็กชายณัฐพล พรหมจรรย์11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
51
12240105000521103704662272 | เด็กชายธนพล คำหรุ่น12 | Content Language Integrated Program : CLIP6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
52
12240105000531249900932869 | เด็กหญิงเบญญาภา มัชฌิมา42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
53
12240105000541249901039220 | เด็กหญิงฉัตรธิดา ชิวปรีชา11 | English Program6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
54
12240105000551307000039944 | เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์ นามวงษ์44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
55
12240105000561249900936937 | เด็กหญิงพิชญ์สิณี อิงควิศาล41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)6 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
56
12240105000571560301523049 | เด็กหญิงศิศิรา นาเมืองรักษ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
57
12240105000581209702738543 | เด็กหญิงกรวรรณ ป๋วยเฮง12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
58
12240105000591249901023331 | เด็กหญิงเขมมิกา พิลายนต์12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
59
12240105000601209000417518 | นายกฤตภาส จันทร์กุล44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
60
12240105000621600102055800 | เด็กหญิงกรกัญญา ปัญญาวงค์44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
61
12240105000631248500029117 | เด็กชายเดชาภัค ศิรินู44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
62
12240105000641209000408501 | นายธนภัทร มั่นน้อย44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
63
12240105000661247400007129 | เด็กชายพิชญะภูมิ การประไพ12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
64
12240105000691260401243296 | เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์ มะเหศวร12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
65
12240105000701209601742537 | เด็กหญิงลวิตรา ชนะจีนะศักดิ์11 | English Program7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
66
12240105000711249901007476 | เด็กชายชนาธิป สงวนไทย11 | English Program7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
67
12240105000721247400007986 | เด็กชายสิรวิชญ์ คำภีร์12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
68
12240105000731100704289773 | เด็กชายทัพพ์วริศ ธิติทวีสิน11 | English Program7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
69
12240105000741100801715668 | เด็กหญิงอันโตนิเอ้ โควาร์รูเบียส11 | English Program7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
70
12240105000751209000612108 | เด็กชายธนกฤษณ์ วิทยากุล12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
71
12240105000761249901004779 | เด็กหญิงศศิพิม คะนุรัมย์12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
72
12240105000771249901036441 | เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พูลสวัสดิ์11 | English Program7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
73
12240105000781249901037472 | เด็กหญิงชนิดาภา ศรเจริญ11 | English Program7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
74
12240105000791249900994660 | เด็กหญิงอาภาพัชร พูนสวัสดิ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
75
12240105000801104700235796 | เด็กชายธนเดช รุจิเจริญสกุล11 | English Program7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
76
12240105000811249901009584 | เด็กชายวัศย์รุจ ปริญญาวุฒิชัย11 | English Program7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
77
12240105000821249901015363 | เด็กหญิงณชวัล สุทธิโท12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
78
12240105000831249901006348 | เด็กชายทัตเทพ ยันตะศรี12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
79
12240105000841249901014197 | เด็กหญิงอัษสรีญา เพชรคง12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
80
12240105000851209702726812 | เด็กหญิงปุญญิศา ภัทรมุทธา11 | English Program7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
81
12240105000861249901021886 | เด็กชายดุริยางค์ เตียวประเสริฐ12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
82
12240105000871209000638808 | เด็กชายภาณุภัทร ธาราสุวรรณกุล12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
83
12240105000901249900907244 | นางสาวชญานุตม์ สว่างสุข41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
84
12240105000911103704725592 | เด็กชายชัชนันท์ บุญสุข12 | Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
85
12240105000921209702474198 | นายภาคิน พงศ์พิพัฒนาการ42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
86
12240105000931219901222156 | นายวรพล อ่อนน้อม44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
87
12240105000941249900908526 | นางสาวรวินิภา ทองนาค42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)7 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
88
12240105000951101402457411 | เด็กชายภูบดินทร์ เพชรชูศรี12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
89
12240105000961100801711743 | เด็กชายชินะวัชระญาณ ปัทมะวัชระปราณี12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
90
12240105000971100801646186 | เด็กหญิงมัลดาลา ปัทมะวัชระปราณี42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
91
12240105000981102004358782 | เด็กชายภัณธกร ยุวาพัฒน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
92
12240105000991249901022670 | เด็กหญิงสุวิชญา เทศมงคล12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
93
12240105001001247400007421 | เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เอี่ยมสะอาด12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
94
12240105001011103704374404 | นางสาวพรรณิสา สิงห์ทอง44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
95
12240105001021102200329251 | เด็กหญิงแพรววนิด ประจำบุญ11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
96
12240105001031129902305315 | เด็กหญิงกชพร ยืนยง11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
97
12240105001041100600562821 | นายจตุรเทพ สุนทรวิภาต44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
98
12240105001051247400007366 | เด็กชายเตชินท์ จั้นพลแสน11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
99
12240105001061909803739328 | เด็กชายยศกร ใจกระจ่าง12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
100
12240105001071249901030290 | เด็กชายเริงฤทธิ์ มะโซ๊ะ11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
101
12240105001081209000632516 | เด็กหญิงกมลรส บุญมา11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
102
12240105001091249901011562 | เด็กหญิงชนัฐปภา สุขสีดา12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
103
12240105001101119902643415 | เด็กหญิงญาณิศา สุระ12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
104
12240105001111249900925889 | นางสาวนันท์นภัส แป้นงาม42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
105
12240105001121249901011643 | เด็กชายจิรเมธ ดีสวัสดิ์11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
106
12240105001131249901024737 | เด็กหญิงเฌอกาญจน์ ประสานศักดิ์11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
107
12240105001141249901031041 | เด็กชายสรศักดิ์ วิไลพัฒน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
108
12240105001151104301347272 | เด็กหญิงภูษณิศา บุณยาภรณ์11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
109
12240105001161279400019927 | เด็กชายปัณณธร รักวงศ์11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
110
12240105001171249901014359 | เด็กชายพุฒิพงศ์ นาคสวัสดิ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
111
12240105001181104700243390 | เด็กชายณโชค พวงสมัย12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
112
12240105001191249901009304 | เด็กหญิงศุภิสรา ค้ำจุน12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
113
12240105001201249901022734 | เด็กชายฐาณภพ กุณคำ12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
114
12240105001211103704735890 | เด็กหญิงนธกร สิริมีสง่า12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
115
12240105001221249901028554 | เด็กชายปวรปรัชญ์ ศรีฉันทะมิตร12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
116
12240105001231249900927580 | เด็กหญิงชนินาถ หยง42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
117
12240105001241249901033850 | เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญหนุน12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
118
12240105001261209000443853 | นางสาวกานต์พิสุทธิ์ อยู่เล็ก44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
119
12240105001271249900931862 | เด็กหญิงฐานิดา บูรณโกศล42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
120
12240105001281249901005881 | เด็กหญิงวริศรา ลิ้มเจริญ12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
121
12240105001291249900930564 | เด็กหญิงนันทภัค โคตะมา43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
122
12240105001301249901014634 | เด็กชายวงศ์วัฒน คงคาเนาวรัตน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
123
12240105001311248500036237 | เด็กชายปัญญ์ ศิรินู12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
124
12240105001321249901040503 | เด็กหญิงรดา เจือกุลบุตร12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
125
12240105001341208300080739 | เด็กหญิงปาณิสรา ลิ่มเชย12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
126
12240105001351249901030583 | เด็กหญิงปรียาพร คำแสน12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
127
12240105001361479300142521 | เด็กหญิงณิชานันท์ ดอกบัว12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
128
12240105001371209000601238 | เด็กหญิงหทัยภัทร มั่นคง12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
129
12240105001381619900595621 | เด็กหญิงนัทชา หนูนาม12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
130
12240105001391249901012992 | เด็กชายธนณัฏฐ์ สุริยวิทยาเวช12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
131
12240105001401249901022351 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุบผาชาติ12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
132
12240105001411249901033159 | เด็กหญิงอารดา จิตร์จำนงค์12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
133
12240105001421249900884309 | นางสาวอชิรญา ชาญชัย42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
134
12240105001431249901025717 | เด็กชายกิตติธัช วัฒนกุล12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
135
12240105001441249901012364 | เด็กชายอาณาจักร แหลมเขาทอง12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
136
12240105001451209702475003 | เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขสวัสดิ์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
137
12240105001461103704373211 | เด็กหญิงนันท์ณภัส กุดทา41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
138
12240105001471249901026411 | เด็กชายวุฒิภัทร ประสงค์เจริญ12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
139
12240105001481249901019229 | เด็กชายกิตติทัต เอี่ยมนิยม12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
140
12240105001491249901024346 | เด็กชายธนภัทร ศรีคำดี12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
141
12240105001501101402393552 | นายทินภัทร ศิริโสภาพงษ์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
142
12240105001511249901014626 | เด็กหญิงยุทธินัน ตันเถา12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
143
12240105001521249901018826 | เด็กหญิงอภิญญา เหลืองลออ11 | English Program9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
144
12240105001531249901020421 | เด็กชายนนทพัฒน์ ศรวิชัย12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
145
12240105001541100600560021 | นางสาวลภัสรดา พาหะมาก43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
146
12240105001551101700456668 | นายปภาวิน สันติพิพัฒน์กุล41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
147
12240105001561119902435251 | นางสาวปุณยาพร สันติยากร43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
148
12240105001571249900935558 | เด็กหญิงณัชชา สามสี42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
149
12240105001581249901032195 | เด็กชายอัคพงษ์ หล่อทรง12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
150
12240105001591249901016084 | เด็กหญิงรัตนประภา สรวมศิริ12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
151
12240105001601209702723996 | เด็กหญิงนันท์ธร์พัช พรชนะวัฒน์11 | English Program8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
152
12240105001621249900932958 | เด็กหญิงอัญกร พรมนา42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
153
12240105001631249901017129 | เด็กชายอนาวิล ผาสุกานนท์12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
154
12240105001641379900473103 | เด็กหญิงอภิญญา ลีคำพอก12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
155
12240105001651209000465261 | เด็กชายภัทรวรรธน์ เติมวรรธนภัทร์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
156
12240105001661209702665465 | เด็กหญิงชามาณัฏฐ์ ทาคง11 | English Program9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
157
12240105001671247400006874 | เด็กหญิงณัฐนรี เทียนประสิทธิกุล11 | English Program9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
158
12240105001681559900609437 | เด็กชายยศพนธ์ น้องรัก12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
159
12240105001691249900916243 | นางสาวพิชชาภรณ์ เนียมผาสุข42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
160
12240105001701249901013212 | เด็กหญิงชญาธร อินทศร11 | English Program9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
161
12240105001711249901030630 | เด็กชายจิรายุ เที่ยงธรรม12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
162
12240105001721104301141151 | นายพรรษวัชร ธนกุลธีรดิษฐ์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
163
12240105001731240600312701 | เด็กหญิงสุพัตรา หมื่นจำนงค์12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
164
12240105001741249900923720 | นายธนวัฒน์ หมื่นวงศ์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
165
12240105001751249901039629 | เด็กชายฉัตรมงคล บุญกล้า12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
166
12240105001761249900923207 | นายจักรภพ เสือสา41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
167
12240105001771209000644433 | เด็กชายสุธินันท์ อยู่เล็ก12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
168
12240105001781101402452699 | เด็กหญิงชนเนษฏ์ พิมวงค์11 | English Program9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
169
12240105001791103000256919 | เด็กชายณัฐกิตติ์ ทัศน์ละมัย12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
170
12240105001801250101813542 | เด็กชายยศกร แสงรัตน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
171
12240105001811560101667870 | เด็กหญิงอนันตรา จันนามวงค์42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
172
12240105001821249901021819 | เด็กชายเมธวัจน์ วีรธนวิวัฒน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
173
12240105001831103704683601 | เด็กชายอินทนนท์ บุญสนอง12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
174
12240105001841209702697359 | เด็กชายวรท อภิสิริยศ12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
175
12240105001851248500027882 | นายภูมิ ภูเขม่า41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
176
12240105001861249900925528 | เด็กชายกฤชชาติ ทองสัมฤทธิ์42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
177
12240105001881104700191306 | เด็กหญิงอิสรีย์ โชคอนุวัฒน์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
178
12240105001891209000623622 | เด็กชายเมธพนธ์ เพิ่มสาย12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
179
12240105001901100704364431 | เด็กชายตฤณพัฒน มากคงแก้ว11 | English Program9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
180
12240105001911249901022742 | เด็กหญิงสุทธดา นัยเนตร12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
181
12240105001921249900926061 | นางสาวปุณญพร ทิพยโอรา42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
182
12240105001931279900462269 | เด็กหญิงวรัญญา ธนูศร11 | English Program9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
183
12240105001941249901006232 | เด็กหญิงกัญณัชชา มาราช12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
184
12240105001951249900914551 | นางสาวพรปวีณ์ ศิริธร43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
185
12240105001961119902636931 | เด็กหญิงปุญญิศา บุญศรี11 | English Program9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
186
12240105001971209702474457 | เด็กชายภัทรพล รวมธรรม44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
187
12240105001981249901043553 | เด็กหญิงสิริกร คณะธรรม12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
188
12240105001991209702416899 | นางสาวณมาดา เจริญวัฒนา41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
189
12240105002001102700852220 | เด็กหญิงนภสร หงษ์ทอง12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
190
12240105002011209000628322 | เด็กชายธนากร ปลื้มเกษร12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
191
12240105002021249901009860 | เด็กชายรภัทสกรญ์ ทองฉาย12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
192
12240105002031104700247298 | เด็กชายณัฐวัฒน์ อัครวีราวัฒน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
193
12240105002041249900907627 | เด็กหญิงปิยนุช ใจเพียร43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
194
12240105002061417600037500 | นางสาวณัฏฐณิชา ไกรทอง41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
195
12240105002071249900916758 | นางสาวภัทรวดี ชุ่มชูจันทร์42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
196
12240105002081249901006909 | เด็กชายไรวินท์ พลอยสกุล12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
197
12240105002091209000426151 | นางสาววิมุตตา นิ่มเจริญ44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
198
12240105002101249901034597 | เด็กชายกันต์ธีร์ ตันติภัทราศิลป์12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
199
12240105002111249901039564 | เด็กชายอภิสิทธิ์ สังข์ทอง11 | English Program10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
200
12240105002121240401223040 | เด็กชายนาวี มีเสมา42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
201
12240105002131249900904504 | นางสาวอาภาภรณ์ ณ ชาติ43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
202
12240105002141103704685787 | เด็กหญิงโชติกา อรเอี่ยม11 | English Program10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
203
12240105002151249901028902 | เด็กชายกันณ์กร อุดเจริญ12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
204
12240105002161249900891798 | นางสาวกุลพิชา พรพุทธรักษา42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
205
12240105002171559900610184 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองขาล12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
206
12240105002181249901018583 | เด็กชายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
207
12240105002191240600280248 | นางสาวลักษินา โฉมศรี42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
208
12240105002201104200688554 | เด็กหญิงปทิตตา อ่อนนวล43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
209
12240105002211249901007808 | เด็กหญิงสุทาธินี พันธรักษ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
210
12240105002221249901030354 | เด็กชายศิวกร ศักดิ์ภิรมย์11 | English Program10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
211
12240105002231329901733222 | เด็กหญิงคนึงรัตน์ จันทะเกิด12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
212
12240105002241200601442284 | นายสินธพ นิยมสุขศิริ41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
213
12240105002251110201409647 | เด็กหญิงบงกชกร บุญมี12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
214
12240105002261209501283921 | เด็กชายพลัฎฐ์ ปิงมา11 | English Program10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
215
12240105002271249901028112 | เด็กหญิงศิรวีร์ ไชยณรงค์12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
216
12240105002281249900916359 | นางสาวมณฑิตา วิลัยพัฒน์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
217
12240105002291319901411772 | เด็กหญิงปรีญาดา ต้นตระกูลชูศรี12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
218
12240105002301104500118257 | เด็กชายรัชชานนท์ พันธ์เพชร12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
219
12240105002311240600315491 | เด็กชายณัฐนนท์ คำแก้ว12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
220
12240105002321249901021592 | เด็กหญิงบุณณดา เรืองการินทร์12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
221
12240105002341249901026454 | เด็กหญิงญาณิศา เถื่อนวิลัย12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
222
12240105002351103000256790 | เด็กหญิงวรัญญา ศรีอุราม11 | English Program10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
223
12240105002361209000450442 | เด็กหญิงปพิชญา เส็งมังสา42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
224
12240105002371609901063321 | เด็กชายกันตภณ ทรงประดิษฐ์11 | English Program10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
225
12240105002381103704720469 | เด็กชายชญานนท์ สื่อวัฒนมงคล12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
226
12240105002391249901025199 | เด็กชายพชรพล ทองสุข12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
227
12240105002401240401215551 | นางสาวนงนภัส เขียวชอุ่ม42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
228
12240105002411249901015231 | เด็กหญิงญาณินี วนาภรณ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
229
12240105002421249901018354 | เด็กชายกฤตชัย แก้วการุณ12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
230
12240105002431249901007379 | เด็กชายคชานนท์ ดิษกุล12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
231
12240105002441101801574500 | นางสาวปาณิสรา ทองมาก42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
232
12240105002451104301360775 | เด็กหญิงโชติกา เย็นสำเภา12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
233
12240105002461249901011821 | เด็กหญิงอัจฉรา วิลาลัย11 | English Program10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
234
12240105002471249901008928 | เด็กชายธนวินท์ เป็นผลดี12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
235
12240105002481249900919315 | นายเตชิต ปลื้มจิตต์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
236
12240105002491240600316234 | เด็กชายณพัฐกรณ์ สมบูรณ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
237
12240105002501249901019342 | เด็กหญิงจิรนันท์ โกพระ12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
238
12240105002511249600030975 | เด็กหญิงสุธีมนต์ อานุภาเวนะวัฒน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
239
12240105002521249901014588 | เด็กชายกิตติธัช จันทร์เกษม12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
240
12240105002531459901465065 | เด็กหญิงปรียานัน ศิริเวช12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
241
12240105002541249901026926 | เด็กหญิงพิชญ์สินี แสงศรี12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
242
12240105002551209702451783 | นายเตชิต หาญณรงค์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
243
12240105002561398800046059 | เด็กหญิงรุจิกานต์ บอยรี่43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
244
12240105002571249901037197 | เด็กชายกวินภพ โคตรสมบัติ12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
245
12240105002581103400219212 | เด็กชายอชิรวิชญ์ พวงจำปี12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
246
12240105002591260401197871 | เด็กหญิงศรัณย์ภัทร โอนธรรม42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
247
12240105002601249900922847 | นายจิรณัท ชีพันดุง41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
248
12240105002611103704378124 | นางสาวฌาลินดา พีรยศยุคล41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
249
12240105002621249900911641 | เด็กหญิงธมนวรรณ อังคนาวิน42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
250
12240105002631368700046146 | เด็กชายวัชรพล บรรดาศักดิ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
251
12240105002641249901022254 | เด็กชายธิรพงศ์ เต็งเก12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
252
12240105002661209702725531 | เด็กหญิงนัทฐาดาภรณ์ พิศิษฐวานิช11 | English Program10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
253
12240105002671209702698720 | เด็กชายชาญชนก ไผทจินดาโชติ11 | English Program10 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
254
12240105002681749800555856 | เด็กชายกรวิชญ์ สุดสีดา12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
255
12240105002691249901035062 | เด็กหญิงบุษราคัม ตุ้ยเอ้ย12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
256
12240105002701309904012674 | เด็กชายเตชทัต ไชยเดช12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
257
12240105002711249901006488 | เด็กชายอธิษฐ์ อู่ทอง12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
258
12240105002725249000001098 | เด็กหญิงธนตวรรณ ชัยกิตติภรณ์11 | English Program11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
259
12240105002731249901032551 | เด็กชายปุญญพัฒน์ บัวน้อย12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
260
12240105002741249901020081 | เด็กชายวชิรวิชญ์ สืบบุก12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
261
12240105002751240600319161 | เด็กชายต้นตระกูล อิ่มเพ็ง12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
262
12240105002761249901008910 | เด็กหญิงปสุตา ชมวงษ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
263
12240105002771668600017486 | นางสาวกมลวรรณ จุ้ยสนิท43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
264
12240105002781149901232951 | เด็กหญิงพลอยไพลิน วรรณโมลี12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
265
12240105002791249901022068 | เด็กชายณัฐพนธิ์ นาคภักดี12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
266
12240105002801249901019750 | เด็กชายอติวิชญ์ เสนางค์นารถ11 | English Program11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
267
12240105002811249901027281 | เด็กหญิงกฤษธินัน นันที12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
268
12240105002821249901041674 | เด็กชายภาคภูมิ แย้มฎีกา11 | English Program11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
269
12240105002831348500141129 | เด็กชายอภิรักษ์ โมลารักษ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
270
12240105002841209702454944 | เด็กหญิงบงกช ภาคิณ42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
271
12240105002851249900934900 | เด็กชายนิชนันท์ ราชภักดี41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
272
12240105002861248500035184 | เด็กชายรชต โกศรี12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
273
12240105002871248500035214 | เด็กชายกฤศ จิตตะพิบูนน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
274
12240105002881249900926541 | นายสรวิช ปั้นประเสริฐ42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
275
12240105002891104700194607 | เด็กชายปัณณวิชญ์ แสงนวล41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
276
12240105002901101000366275 | เด็กชายธนดล เปรมเจริญ11 | English Program11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
277
12240105002911279900383750 | เด็กหญิงนภวรรณ เหมเพ็ชร41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)11 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
278
12240105002931249900921611 | นายศุกลวัฒน์ พวงประเสริฐ42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
279
12240105002941249900920020 | นางสาวภัทรภร ศัลยกำธร43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
280
12240105002951248000030663 | นางสาวสิริพร หาญประเสริฐ43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
281
12240105002961249900926125 | เด็กหญิงเบญญาภา เพ็ชร์ดี43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
282
12240105002971247400001571 | เด็กชายศุภกฤต อินทร์แก้ว44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
283
12240105002981103101012837 | นายณัฐกร สุขประเสริฐ42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
284
12240105003001249900910059 | นายปุญญพัฒน์ ชาญสมิง44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
285
12240105003011249900930106 | เด็กหญิงขวัญหทัย ยันตะศรี42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
286
12240105003041307200041071 | นายเเทนคุณ งากิ่ง41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
287
12240105003050000360868680 | เด็กหญิงหลินเอิน โจว11 | English Program12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
288
12240105003061249900933890 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ เฉยไสย43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
289
12240105003071249900915441 | เด็กหญิงสมิตานันท์ นาคโถม41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
290
12240105003081249901015258 | เด็กหญิงวณิชย์ชญา ภูมะลี12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
291
12240105003091249900905730 | นายวรายุส ศรีบุตรตา44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
292
12240105003107249900023957 | เด็กหญิงโซวี แคล์ แอสโต12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
293
12240105003111209000618131 | เด็กชายนฤวัต กระแสโสม12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
294
12240105003131249900940551 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โสภสิน43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
295
12240105003141209000462815 | เด็กหญิงฐิติวรดา อยู่เจริญ42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
296
12240105003151104301165191 | เด็กหญิงณัสม์ธนาถ วงศ์สุดาลักษณ์42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
297
12240105003161249901016441 | เด็กชายปริญญา ทัดไพร12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
298
12240105003181249901015215 | เด็กหญิงฐิติกาญจน์ หนูน้อย12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
299
12240105003191249900929477 | เด็กหญิงปพิชญา คงจังหวัด43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
300
12240105003201209000625951 | เด็กหญิงณิชมน คงคาเนาวรัตน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
301
12240105003211104700178423 | นางสาวศศิธร เตชอัครภิญโญ43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
302
12240105003221249900944841 | เด็กหญิงกานต์พิชชา นันทมานพ41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
303
12240105003231249901043634 | เด็กหญิงปิ่นวิมล ปรึกษา11 | English Program12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
304
12240105003241249900924122 | นายอรรถนนท์ ธิวรรณลักษณ์44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
305
12240105003251480101255068 | เด็กชายอาชวิน วิศววิจิตร41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
306
12240105003261100401452511 | เด็กหญิงพิชชาภา เหลืองรุ่งวสันต์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
307
12240105003271249901019857 | เด็กหญิงธนภัค สีดารา12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
308
12240105003281249901005813 | เด็กชายธนดล ชะเอมทอง12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
309
12240105003291249900921689 | เด็กชายสุธนา อัมพรศํกดิ์41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
310
12240105003301209702465539 | นายนวกร จันทร42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
311
12240105003311249901030788 | เด็กชายณัฐชนพงษ์ โพธิ์สันเทียะ12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
312
12240105003321209000454146 | เด็กชายกันตณัฐ ปัญญาประเสริฐยิ่ง41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
313
12240105003331249901016165 | เด็กชายธันย์ภศุตม์ เฮงประยูร12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
314
12240105003341249901037405 | เด็กชายธีฑายุ เสาวนา12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
315
12240105003351249900913872 | เด็กชายวัยวัฒน์ สุขบำรุง44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
316
12240105003361249900930718 | เด็กชายธนภัทร ใจมั่น44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
317
12240105003371249901016840 | เด็กหญิงศศิภา ศรีสุนทร11 | English Program12 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
318
12240105003381659600037038 | เด็กหญิงพรรวินท์ ทองมา12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
319
12240105003391100704279018 | เด็กชายชนกันต์ พัชรารัตน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
320
12240105003401249901036514 | เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีอุ่น12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
321
12240105003411249901032179 | เด็กหญิงณัชชารีย์ เลี่ยมสันต์12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
322
12240105003421248000037854 | เด็กหญิงศิริภาลักษณ์ ดีหามแห12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
323
12240105003431249900924203 | นายพัสกร ทรงเดช42 | Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
324
12240105003441249901021975 | เด็กหญิงอภัสนันท์ มณีมาศกระจ่างสุข12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
325
12240105003451249901015495 | เด็กหญิงปรียาภัทร มุทาวัน12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
326
12240105003461209000449771 | นางสาวพรพิมล สีดา43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
327
12240105003471249901015924 | เด็กชายนิชคุน กิจประมงศรี12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
328
12240105003481249900936791 | เด็กชายวงศธร โฉมไสว44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
329
12240105003491100600597579 | เด็กหญิงณรฎา พรทวีสุข11 | English Program13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
330
12240105003501249900907317 | นางสาวจิตสุภา จันทร์ทองเจือ44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
331
12240105003511103704352907 | นายกรวิชญ์ โจมฤทธิ์44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
332
12240105003521459901482181 | เด็กหญิงอาทิมา แก้วสิมมา12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
333
12240105003531103704319756 | นายเทพพิทักษ์ ผ่องจินดา43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
334
12240105003541279900363139 | เด็กหญิงปัณณพร ดุษดี41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
335
12240105003551101801691352 | เด็กหญิงบัณฑิตา น้ำเพชร11 | English Program13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
336
12240105003561200601478220 | เด็กชายประสิทธิชัย พรงาม11 | English Program13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
337
12240105003571249900907007 | นางสาวณัชริญา จันทร์ดี44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
338
12240105003581209000394071 | นางสาวธันย์ชนก ฮกเทียน41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
339
12240105003591104301148091 | นางสาวณัฐสินี ไม้สุวรรณ41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
340
12240105003601209000621051 | เด็กหญิงปภัสสร ชุณห์กุล11 | English Program13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
341
12240105003611249600026498 | นายกันตวิชญ์ เงาแก้ว44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
342
12240105003621249900888088 | นายไชยวัฒน์ จันภักดิ์44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
343
12240105003631609901042898 | เด็กหญิงอมรกาญจน์ แก้วธรรมชัย11 | English Program13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
344
12240105003641260401200422 | เด็กหญิงกัญญาภัทร ศรีสด41 | Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
345
12240105003651209000437641 | เด็กชายณัฐปภัสร์ มงคลชนะชัย44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
346
12240105003661249900920763 | นายเขมธศักดิ์ สมสนุก43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
347
12240105003671168300186163 | เด็กหญิงภริน อินทนู12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
348
12240105003681200901526351 | เด็กหญิงรญา เปรมอิสระกูล43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)13 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
349
12240105003691249600026145 | นายธนกฤต จำปาศรี43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
350
12240105003701249900923151 | นายกนธี ชุ่มชูจันทร์44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
351
12240105003711209702463269 | นายชีวธันย์ บํารุงสุข44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
352
12240105003721249900920836 | เด็กหญิงธัญญพร ด่านนอก44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
353
12240105003731249900910202 | นางสาวจุฑามาศ เเตงอ่อน44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
354
12240105003741579901530583 | เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ กันทะนิด12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
355
12240105003751218700034122 | นางสาวบุญญพร สุขศรีสวัสดิ์43 | ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
356
12240105003771209000433092 | นางสาวเนตรนภา คูณเมือง44 | Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-
357
12240105003781229901406427 | เด็กหญิงบุญภาภร ศิรินภารัตน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2567 รอการตรวจสอบ
-