คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขสถานะการตรวจหลักฐาน

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล รหัส | ประเภท วันที่สมัคร สถานะ รายละเอียดการตรวจ พนักงาน วันที่ตรวจ แก้ไข
1
12240105000011103704595443 | เด็กชายภาสวุฒิ ชัยพูน12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
2
12240105000021104301311987 | เด็กชายภัทรพล แจ้งกระจ่าง11 | English Program12 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
3
12240105000041349901677322 | เด็กชายปัณณวัฒน์ ฐิติสมบูรณ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
4
12240105000051407600048315 | เด็กหญิงฐิตาภัทร์ ผดุงปาน11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
5
12240105000061240401210665 | เด็กชายกฤษฏ์ สาคร41 | Mini English Program8 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
6
12240105000071249900994899 | เด็กหญิงชนิดาภา ยะโกบี11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
7
12240105000081104100044825 | เด็กชายกรธวัช จันทร์แก้ว12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
8
12240105000091118600063725 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พิมพ์สุวรรณ์11 | English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
9
12240105000101110301523654 | เด็กหญิงมนัสนันท์ เถาชาลี11 | English Program9 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
10
12240105000111249900984630 | เด็กชายมาโนชญ์ เทศวงค์12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
11
12240105000121249900875067 | นายศรายุทธ สิตรานนท์42 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
12
12240105000131249900872220 | เด็กชายเมธาวี คุณเจริญ42 | Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
13
12240105000141319800599857 | เด็กหญิงนันท์นภัส เทาดี11 | English Program9 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
14
12240105000161103900300558 | เด็กชายณวัฐ เหรียญทอง11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
15
12240105000171249900888428 | นายรชต วันทนา42 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
16
12240105000191229901357639 | เด็กชายพหล ฉิมพลี12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
14 ก.พ. 2566
17
12240105000201104301270199 | เด็กชายสวโรจน์ นิโรจน์คณาสิน11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
18
12240105000211249900971198 | เด็กชายคณิติน คุณอำสา12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
19
12240105000221249900995968 | เด็กหญิงกรองแก้ว เนตรมณี12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
20
12240105000231209000580061 | เด็กหญิงฌาณิศา เฉลิมพลสายพันธ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
21
12240105000241209000550498 | เด็กหญิงแพรวา ศิลปเสริฐ12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
15 ก.พ. 2566
22
12240105000251209000568010 | เด็กหญิงจิรวดี วังคะฮาต12 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
23
12240105000271249900992829 | เด็กชายชลากร มากทรัพย์11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
24
12240105000281249900975258 | เด็กชายศิววงศ์ หอมสินธุ์11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
25
12240105000291249900987141 | เด็กชายธนกฤษ พรมเจริญ11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
26
12240105000301209702625196 | เด็กชายกฤชภพ สุวรรณรัตน์11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
27
12240105000311247400005568 | เด็กชายอิทธิพล ไวศยะพันธ์11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
28
12240105000321248500025855 | เด็กชายธนเดช เชื้อฉ่ำหลวง42 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
29
12240105000331102900145632 | นางสาวนิชาภา สุปัญญาโชติสกุล42 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
30
12240105000341240600280221 | เด็กชายตรีทศ ลินทอง42 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
31
12240105000351209702358759 | เด็กชายกรกฤช สุขพานิช42 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
32
12240105000371349901582470 | เด็กหญิงเบญญาพร ธีระวงศ์ไพศาล41 | Mini English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
33
12240105000381249600025181 | นางสาวอัชฌา เผือกนิมิตร42 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
34
12240105000391419902479337 | นางสาวประณยา หลีวงษ์42 | Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
35
12240105000401249900978184 | เด็กหญิงชนัญชิดา ตุ่มศิริรัตน์11 | English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
36
12240105000411249900891542 | เด็กหญิงนันทิชา ภาษิตตานนท์41 | Mini English Program10 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
37
12240105000421249901001435 | เด็กชายธนยศ คำชนะ12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
38
12240105000431248500026592 | เด็กหญิงปภาวรินท์ จันทร42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
39
12240105000441348400041963 | เด็กหญิงปัชญาภรณ์ วงค์ใหญ่12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
40
12240105000451249900973298 | เด็กชายขัตติยะ แสงศรี11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
41
12240105000461103400186128 | เด็กชายแท้จริง จันทองศรี11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
42
12240105000471100600554225 | เด็กชายพัชรพล สมเจริญ42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
43
12240105000481208900002879 | เด็กชายธีรโชติ บุญเจริญ11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
44
12240105000491209702603907 | เด็กหญิงนิปุณนา เที่ยงพิมล11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
45
12240105000501249900879038 | นายอิทธิ อินทรสอน42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
46
12240105000511249900896269 | เด็กชายกันตภณ เรืองชัย41 | Mini English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
47
12240105000521209000544790 | เด็กหญิงพัทธนันท์ อินทร์เจริญ11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
48
12240105000531249900890236 | เด็กชายพีรภาส เรืองฉาย42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
49
12240105000541240600302756 | เด็กหญิงวิภาพักตร์ ยงศิริชัยสกุล11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
50
12240105000551249900983595 | เด็กหญิงรันธิญากาญ เหรียญรัตน์11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
51
12240105000561103704590409 | เด็กหญิงชามากร ลิ้มเจริญ11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
52
12240105000571249900991270 | เด็กชายปรัตถกร นามณี11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
53
12240105000581249900997634 | เด็กชายเจษฎา จิตรสมพงษ์11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
54
12240105000591209702589157 | เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีรัตนธรรม12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
55
12240105000601248500033823 | เด็กหญิงครีตราภัทร คำจุลลา11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
56
12240105000611249900982009 | เด็กชายธนวัฒน์ พรมษา11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
57
12240105000621249901003225 | เด็กหญิงจิรัชญา บุญเกิดมา11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
58
12240105000631249900978028 | เด็กหญิงธนัสรัญญ์ จารุลาวัลย์11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
59
12240105000641249900978451 | เด็กชายปภาวิน จารัตน์11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
60
12240105000651679900724359 | เด็กชายพสุ ฉิมมา42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
61
12240105000661249900992101 | เด็กชายธริศวร เพชรศรี11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
62
12240105000671228500043993 | เด็กชายกันต์ธีร์ เหลืองาม42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
63
12240105000681209702649150 | เด็กหญิงวิรัลพัชร ศรีกระจ่าง11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
64
12240105000691209702649168 | เด็กหญิงจุรินทร์รัตน์ เจริญสุทธิธรรม11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
65
12240105000701103800032098 | นายณัฏฐเศรษฐ์ อริยกุลนิมิต42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
66
12240105000721249900872661 | เด็กชายธนภัทร ทองคำกิจเจริญ42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
67
12240105000731102004222902 | เด็กชายวุฒิกร ภูมิภักดี12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
68
12240105000741240600305178 | เด็กชายทศภาค เทพพิมาณ12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
69
12240105000751329400131793 | เด็กหญิงจุติณัช วังสันต์12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
70
12240105000761249900996701 | เด็กหญิงณัฐวดี รุ่งเรืองศรี12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
71
12240105000771249600025319 | เด็กชายพิพัฒน์พล อิศรานันทศิริ41 | Mini English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
72
12240105000781247400004855 | เด็กหญิงพิมณดา เบ็ญมาศ11 | English Program11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
73
12240105000791499900613311 | เด็กชายสกลพัฒน์ ศรีพิมพ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
14 ก.พ. 2566
74
12240105000811949900672232 | เด็กชายจักรินทร์ เพ็งวัน42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
75
12240105000841240401207362 | เด็กหญิงจิรชยา อยู่ถาวร42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
76
12240105000851209000384644 | เด็กหญิงฐิติพัธร เจริญพร42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
77
12240105000861209702423577 | เด็กชายธนพงศ์ อู่สำเภา42 | Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
78
12240105000871249900883639 | นางสาวกุลฑีรา โกยรัมย์42 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
79
12240105000881249900986489 | เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทรงเดช11 | English Program12 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
80
12240105000891499900600538 | เด็กหญิงชิดนภา เคหาสน์เกษม11 | English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
81
12240105000901249900998576 | เด็กชายอธิบดี สิงหนนท์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
82
12240105000911248000027174 | เด็กชายภูมิพัฒน์ อึ้งเสือ42 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
83
12240105000921250101680411 | นายปวเรศ พันธสา42 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
84
12240105000931260101680411 | นายปวเรศ พันธสา42 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
85
12240105000941249900982882 | เด็กชายสิรวิชญ์ สีเอง12 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
86
12240105000951249900888746 | เด็กหญิงพัชรวี สีรัฐบาล42 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
87
12240105000961249900887120 | นางสาวพรรณิศา ปันตะระษี42 | Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
88
12240105000971209000352874 | เด็กหญิงชนากาณต์ เติมวรรธนภัทร์42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
89
12240105000981249900886191 | เด็กชายณภัทร พุ่มพวง42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
90
12240105000991249900995429 | เด็กหญิงณัชชา เรืองสวัสดิ์11 | English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
91
12240105001001209000547683 | เด็กหญิงสลิลทิพย์ เพ็งพานิช11 | English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
92
12240105001011209000331150 | เด็กชายศุภกร สิริสตวัสสา42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
93
12240105001021249900873447 | เด็กชายนพัตธร นวลศรี42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
94
12240105001031609900869748 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมชาติ41 | Mini English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
95
12240105001041249900989470 | เด็กชายธนวัฒน์ ดวงจวง12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
96
12240105001061101000208858 | เด็กหญิงณัฐฑิณีย์ รัตนศฤงค์42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
97
12240105001071249900985237 | เด็กชายเอกบดินทร์ มั่นคง12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
98
12240105001081249900887341 | เด็กหญิงกานต์สินี กีรติธนรัตน์41 | Mini English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
99
12240105001091209702410939 | เด็กชายพีรวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล41 | Mini English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
100
12240105001101249900893596 | เด็กหญิงณัฏฐนิช วิบูลย์ศักดิ์สกุล41 | Mini English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
101
12240105001111249900995216 | เด็กชายณภัทร สุระถา12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
102
12240105001121249900982122 | เด็กชายณฐกฤต พัชนี12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
14 ก.พ. 2566
103
12240105001131249600029276 | เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ยิวาพัฒ11 | English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
104
12240105001141249900893235 | เด็กหญิงศศิประภา มั่งมี41 | Mini English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
105
12240105001151101700441385 | นางสาวกัลยภรณ์ อ้นถาวร41 | Mini English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
106
12240105001161100704259751 | เด็กหญิงนัทธมน กุศลสงเคราะห์กุล11 | English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
107
12240105001171249901003489 | เด็กหญิงธมนวรรณ ซือมงกง12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
108
12240105001181209702610644 | เด็กหญิงกัญญษร วิมลสารคุณ11 | English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
109
12240105001191100703947572 | นางสาวกุลจิรา เกรงกลัด42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
110
12240105001201249900978605 | เด็กชายศุภวิชญ์ รื่นเจริญ12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
18 ก.พ. 2566
111
12240105001211249900989879 | เด็กชายวันชนก ผลงาม12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
112
12240105001221209000572653 | เด็กหญิงพนิตตา วงค์หริ่ม12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
113
12240105001231249901001621 | เด็กหญิงพัชรนันท์ เอื้ออารีย์11 | English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
114
12240105001241609900849020 | เด็กชายศิวภัทร์ อังคเรืองรัตนา42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
115
12240105001251100703947599 | นายกรวิชญ์ เกรงกลัด42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
116
12240105001261209702406087 | นายรพีพงศ์ อนิวรรตพงษ์41 | Mini English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
117
12240105001271249900896196 | เด็กชายอวิลชัย พรมจุ้ยพะเนา42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
118
12240105001281248000036246 | เด็กชายอาชวิน เอราลุก12 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
119
12240105001291240600275031 | เด็กชายพิสุทธิ์ ทาทอง41 | Mini English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
120
12240105001301209000338171 | นางสาวธนพร โฉมศรี42 | Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
121
12240105001311249900894584 | เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่โก41 | Mini English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
122
12240105001321240301281226 | เด็กชายภัทรพล อึ้งเส็ง11 | English Program13 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
123
12240105001331209000364538 | นางสาววรณัน เข็มทอง42 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
124
12240105001351249900999505 | เด็กชายฐปนวรรธน์ ตามัย12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
125
12240105001371218800041601 | นางสาวณัฐณิชา แก้วผึ้ง41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
126
12240105001381479900942226 | เด็กชายอภิญญา หาญรุก12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
127
12240105001391247400004316 | เด็กหญิงนวรัตน์ สังข์เจริญ11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
128
12240105001401249901002741 | เด็กหญิงดวงพร พวงเจริญ12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
129
12240105001411639800439466 | เด็กชายพงศ์พิชา กอสนาน12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
14 ก.พ. 2566
130
12240105001421200601487407 | เด็กหญิงกันตพร พูลสวัสดิ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
131
12240105001431249900867293 | นางสาวสาริศา นาคเจริญ42 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
132
12240105001441249901002105 | เด็กชายเจษฎาวุฒิ บุญคง11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
133
12240105001451249900990885 | เด็กหญิงพิชชาภา พรหมมินทร์12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
134
12240105001461240600272776 | นางสาวกิตติวรา อุษาอำไพ41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
135
12240105001471589700049837 | เด็กชายจิรภัทร กิจนุกูล12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
136
12240105001481249900984788 | เด็กชายชญานนท์ ศิริชัยนาคร12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
137
12240105001491248100062290 | เด็กหญิงนภัสชล งามวงศ์น้อย41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
138
12240105001501110301528044 | เด็กหญิงรินรดา ดำรงชีพ11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
139
12240105001511209702634209 | เด็กชายธนภัทร พันธ์ทา12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
14 ก.พ. 2566
140
12240105001521249901006372 | เด็กชายสิรวิชญ์ แสงศิริวุฒิ11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
141
12240105001531249901000285 | เด็กชายจิรันธนิน ขวัญพรหม11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
142
12240105001541249900989143 | เด็กชายสุริยวัฒน์ สุรัตตัน12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
143
12240105001551100704233701 | เด็กชายธนวัฒน์ ชูประสงค์11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
144
12240105001561249900984737 | เด็กหญิงณภัทร บุญเพ็ญ12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
145
12240105001571209702419171 | เด็กชายเนติกร กันยารัตน์เจริญ41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
146
12240105001581104100044248 | เด็กชายการัณย์วิศว์ กำแหงฤทธิรงค์11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
147
12240105001591110101280031 | นางสาวปวรวรรณ ปิยภัทรกุล41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
148
12240105001601101402433180 | เด็กชายนิพิฐพนธ์ วัฒนดิลกวิชช์11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
149
12240105001611249900989372 | เด็กหญิงฐกลรัตน์ สิงหนนท์11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
150
12240105001621249900987434 | เด็กชายทัษนเมธี อินแบน12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
151
12240105001631248500033165 | เด็กชายถิรวัฒน์ นิ่มสุพรรณ์11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
152
12240105001641249900970809 | เด็กชายอาชาวิน ผลงาม12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
153
12240105001651208300073538 | เด็กชายธีร์ธวัช สร้อยสูงเนิน12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
154
12240105001661248500033653 | เด็กชายอิทธิพล วาสะศิริ11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
155
12240105001671247400004481 | เด็กหญิงจิรัญญา ศรัทธาธรรม11 | English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
156
12240105001691249900985342 | เด็กชายณัฐวัฒน์ เศษจันทึก11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
157
12240105001701249900893456 | เด็กหญิงพิยดา ชิยางคะบุตร41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
158
12240105001721549900750431 | เด็กหญิงพรพิมล คงยืน41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
159
12240105001731247740000431 | เด็กหญิงนวรัตน์ สังข์เจริญ11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
160
12240105001741249900882101 | เด็กชายชานนท์ มณฑาพงษ์41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
161
12240105001751104700180398 | เด็กหญิงเกศรา ผลอาหาร41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
162
12240105001761240401233509 | เด็กชายธิติพัทธ์ วงศ์เสนา11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
163
12240105001771240600302489 | เด็กหญิงณัฏฐกมล ดวงใจ12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
164
12240105001781249900863590 | นายธงชาติ ศรีมารักษ์41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
165
12240105001791249900877370 | นายรัชกฤต เกตุมะยูร41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
166
12240105001801249900998517 | เด็กชายเสฏฐวุฒิ สงำรัมย์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
167
12240105001811249900897028 | เด็กชายสกล รัตนิกุล42 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
168
12240105001821249900885275 | นางสาวธัญญรัตน์ คูรณารักษ์42 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
169
12240105001831249900993388 | เด็กหญิงอรณิชชา นามราช12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
170
12240105001841249900990150 | เด็กหญิงสุริตา ฤทธิ์มงคล11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
171
12240105001851249900865347 | นางสาวฐิติญา สิงหนนท์42 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
172
12240105001861209000577213 | เด็กชายธนกฤต จริตงาม12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
173
12240105001871249900893910 | เด็กชายฐปนวัฒน์ ผลบุภพ41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
174
12240105001881119902585466 | เด็กชายพรมรินทร์ ภารสำเร็จ12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
175
12240105001891118300010146 | เด็กหญิงภัคจิรา ถาวรเกรียงไกร11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
176
12240105001901103400145898 | เด็กชายอาทิตย์ พงศ์แสนพัน41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
177
12240105001911249900984699 | เด็กหญิงวรรณปภา นิรารมย์11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
178
12240105001921248500033289 | เด็กหญิงพัชรา พัดทอง12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
179
12240105001931249900963802 | เด็กชายธนพัฒน์ กุลไชย11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
180
12240105001941100704260856 | เด็กชายวชิรพงศ์ เยาวชิรพงศ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
181
12240105001951209000572823 | เด็กชายธรรมทัต นวไตรลาภ12 | Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
15 ก.พ. 2566
182
12240105001965104200006227 | เด็กชายอัสนี อู่มั่น11 | English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
183
12240105001971101700448657 | เด็กหญิงธนิดา โชคอนุวัฒน์41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
184
12240105001981104700161199 | นายรตนภูมิ สุวรรณ41 | Mini English Program14 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
185
12240105002001249900990133 | เด็กหญิงสุดที่รัก แสงเกิด12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
186
12240105002011103704247062 | นายบัลลพ บัวลพ41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
187
12240105002021119501113491 | เด็กชายพัชรพล รุ่งสว่าง12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
18 ก.พ. 2566
188
12240105002031209000373553 | นางสาวจิรัชญา สุนทรโชติ42 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
189
12240105002041100703963985 | เด็กหญิงนรมน คำตา41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
190
12240105002051209000336224 | นายยุทธศาสตร์​ เพ็ง​พา​นิช​41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
191
12240105002061103704305275 | เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา ธนกิตติ์กรณ์แก้ว42 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
192
12240105002071249900893341 | เด็กหญิงหทัยชนก สุนทรชัย41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
193
12240105002081249900987558 | เด็กหญิงพัชรภรณ์ กลิ่นขจร12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
194
12240105002091249900899187 | เด็กชายณัฐวุฒิ สีรือเเสง42 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
195
12240105002101240600269953 | นายณัฐกฤต เนียนทะศาสตร์41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
196
12240105002111100704266951 | เด็กชายศรัทธา อิศรภักดี12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
197
12240105002121249900888771 | นายธีริทธิ์ ทองดี41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
198
12240105002131459000045872 | เด็กชายปวรปรัชญ์ สิงเกื้อ11 | English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
199
12240105002141100600549531 | นายปูรณ์ แมลงภู่ทอง41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
200
12240105002151209000535821 | เด็กชายศุภณัฐ บุญมาก11 | English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
201
12240105002161240600278341 | เด็กหญิงปาลิตา ห่านคำวงษ์41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
202
12240105002171249900895076 | เด็กหญิงณัฐนรี ศิริเวช41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
203
12240105002181100501702757 | เด็กชายรัชตะ รวยธนพานิช41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
204
12240105002191104700163175 | นายเขมนัส เอกนก41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
205
12240105002201209702384695 | นายเจตนิพัทธ์ วรศรีวิศาล42 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
206
12240105002211249900984630 | เด็กชายมาโนชญ์ เทศวงค์11 | English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
207
12240105002221219901355253 | เด็กชายสรธร เผือกนำผล11 | English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
208
12240105002241248500032410 | เด็กชายภานุพงษ์ สวัสดิ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
209
12240105002251249901004833 | เด็กชายพณิชพล หลุยแสง12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
210
12240105002261104700223216 | เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา น่วมอ้น11 | English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
211
12240105002281209702406877 | นางสาวพิมพ์ลภัส เปลี่ยนเจริญ41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
212
12240105002291248500032584 | เด็กชายธนกฤต เนตรโสภา11 | English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
213
12240105002301249900984401 | เด็กหญิงกัลยกร เดชศิริ12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
214
12240105002311249900984451 | เด็กชายรัชชานนท์ ชมจิตร12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
215
12240105002321249900992934 | เด็กชายรชต จันทรักษา12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
216
12240105002331209702379730 | นางสาวจิรภิญญา แสงทอง41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
217
12240105002341249900869156 | นายเศรษฐพงศ์ เจริญรัตนโชติ41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
218
12240105002351103704253445 | เด็กหญิงกานต์ธิดา อุปัติศฤงค์41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
219
12240105002371249900867587 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ มะลิพันธ์41 | Mini English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
220
12240105002381249901000331 | เด็กชายเอกวิญญ์ สวัสดี12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
221
12240105002391249900983714 | เด็กชายตฤณ ไชยศล12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
222
12240105002401240600306131 | เด็กหญิงนภัสวรรณ ผลแสวงคำ12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
18 ก.พ. 2566
223
12240105002411249901000862 | เด็กชายกิตตินันท์ แสงอภัย11 | English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
224
12240105002421259500172468 | เด็กชายภูรินทร์ มาตย์นอก12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
225
12240105002441259900987353 | เด็กชายธนภัทร ชาญชัย11 | English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
226
12240105002451249900989399 | เด็กชายณัฐพัชร ยุทธโชติ12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
227
12240105002461249900991164 | เด็กชายธนกรณ์ เพี้ยนศรี12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
228
12240105002471247400005100 | เด็กชายพีรพัฒน์ อินการะเกตุ12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
229
12240105002481928700039934 | เด็กชายธนกร ชัยเพชร12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
230
12240105002491119600145072 | เด็กหญิงศศิยุพา มีนา11 | English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
231
12240105002501260401176653 | เด็กชายปภาวิน หอมลำดวน42 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
232
12240105002511104301325741 | เด็กหญิงจิดาภา อ้นจันทร์12 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
233
12240105002521529902466153 | เด็กหญิงธนภร กันต์ธัชชวกร11 | English Program15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
234
12240105002531249900899403 | เด็กชายณัฐภัทร เสวตคัน42 | Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
235
12240105002541249900893197 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีพงษ์41 | Mini English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
236
12240105002551208300044961 | นางสาวจิรัชญา ชุณหมณี41 | Mini English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
237
12240105002571248000037404 | เด็กหญิงอัญรินทร์ กังวานวิทยาวงศ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
238
12240105002581248500032649 | เด็กหญิงอภิชญา ชูทอง12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
239
12240105002591250101684131 | เด็กชายธนวรรธน์ ขันติชัยมงคล41 | Mini English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
240
12240105002601209000577779 | เด็กหญิงณัฐณิชา ลีลา12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
16 ก.พ. 2566
241
12240105002611648600036341 | เด็กชายกฤตกร จันทร์พร12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
242
12240105002621249900978281 | เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เขตศรีจันทร์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
243
12240105002631248000036467 | เด็กหญิงณธิดา คล้ายสุวรรณ12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
244
12240105002641509966815850 | เด็กชายสิรวิชญ์ แตงอ่อน12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
245
12240105002661248500032355 | เด็กหญิงปวริศา ฤกษ์มงคล12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
246
12240105002671249900996018 | เด็กหญิงกนกนิภา เสงี่ยมจิตต์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
247
12240105002681249901001907 | เด็กหญิงณัฐิดา ปัญญานาถสรกุล12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp1
16 ก.พ. 2566
248
12240105002691101700500276 | เด็กชายสุทธิภัทร สุวรรณนพเก้า11 | English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
249
12240105002701249900988406 | เด็กหญิงสุภารัตน์ แซ่เท้า12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
250
12240105002711149901180292 | เด็กหญิงดลพร มณีมาศกระจ่างสุข12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
251
12240105002721249900986373 | เด็กหญิงภาวิดา เรียมริมมะดัน12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
252
12240105002731110301509554 | เด็กหญิงวรัณย์รัชต์ พิศเพ็ง12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
253
12240105002741249900999866 | เด็กหญิงธิติรัตน์ ลายประดิษฐ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
254
12240105002751103704634082 | เด็กหญิงสรานีย์ พันธ์หอม12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
255
12240105002761249900987752 | เด็กหญิงเบญญา สมสุขเจริญ12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
256
12240105002771249900978036 | เด็กหญิงอนงค์รัตน์ นาคำนวน12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
257
12240105002781248500033394 | เด็กหญิงสวัสกรกมล พุทธเมฆ12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
258
12240105002791209702619625 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โสประดิษฐ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
259
12240105002801249900882403 | เด็กหญิงณปภา โชคชัยอำนวยพร41 | Mini English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
260
12240105002811169800358207 | เด็กหญิงภัทรภร ม่วงแก้ว12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
261
12240105002821249900990435 | เด็กหญิงปภาวี เมืองแมน12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
262
12240105002831249900982891 | เด็กชายคริษฐ์ ศรีชนะวัฒน์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
263
12240105002841209000579291 | เด็กหญิงภัทร์ภัสสร จันทร์เจริญสุข11 | English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
264
12240105002851248500032797 | เด็กหญิงอารีวรรณ สุหา12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
265
12240105002861249900869768 | นางสาวศาริศา กุลนภาดล42 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
266
12240105002871169200082260 | นางสาวเสาวนีย์ ตรีศาสตร์41 | Mini English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
267
12240105002881209000353307 | นายกรกวรรษ สุดาเทพ41 | Mini English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
268
12240105002891103704602504 | เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ทรัพย์สมาน12 | Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
18 ก.พ. 2566
269
12240105002901249900879135 | นายภาณุพงศ์ ช้างเเก้วมณี42 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
270
12240105002911489500041507 | เด็กหญิงอชิรญาณ์ ผาลัง12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
271
12240105002921100703995551 | นายภัทรดนัย สีไส41 | Mini English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
272
12240105002931249901000901 | เด็กหญิงณัฐณิชา พงศ์ศิริพัฒน์11 | English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
273
12240105002941249900899136 | เด็กชายนันทภพ สุนทรโชติ42 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
274
12240105002961209000562780 | เด็กชายบุญอัมรินทร์ บุญญะรักษ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
275
12240105002971249901005121 | เด็กหญิงอริสรา สดใส12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
276
12240105002981100704207661 | เด็กหญิงภัณฑิลา เพ็ชรชา12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
18 ก.พ. 2566
277
12240105002991209000548817 | เด็กชายภาคิณ ศรีสุนทร12 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
18 ก.พ. 2566
278
12240105003001247400003549 | เด็กชายธนพล อุ่นเจริญ11 | English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
279
12240105003011249900883159 | นายศุภณัฎฐ์ ซิ้มเจริญ42 | Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
280
12240105003021209000393082 | เด็กหญิงพีรชญาภา เรืองศิริ41 | Mini English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
281
12240105003031240301280394 | เด็กชายสิทธินันท์ เกตุเขียว11 | English Program16 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
282
12240105003041209000395981 | เด็กหญิงนันทิกร เขตรใหญ่41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
283
12240105003051209702610482 | เด็กชายจิระพงษ์ แก้วอารยะวงศ์11 | English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
284
12240105003061849902212167 | เด็กชายธนภัทร ศรีอินทร์12 | Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
285
12240105003071249900887430 | นายวัชรพล พุทธรักษา41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
286
12240105003081249900878627 | นายอธิชาติ วรรณอร่าม41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
287
12240105003091249900894291 | เด็กชายนฤเบศ ดิษยานันท์41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
288
12240105003101104700158295 | นายธนดล โชคอนุวัฒน์41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
289
12240105003111249900882900 | เด็กหญิงกวิสรา นพเกตุ41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
290
12240105003121240600262568 | นางสาวอาริสา ทวีมูล41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
291
12240105003141120300193308 | เด็กหญิงมธุรวันต์ สร้อยสุวรรณ42 | Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
292
12240105003151499900514852 | เด็กหญิงพลอยพระจันทร์ สมพงศ์41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
293
12240105003171249900872181 | เด็กหญิงโษภิตา อินอร่าม41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
294
12240105003181209702426495 | เด็กชายฐิติภัทร์ อานุภาเวนะวัฒน์41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
295
12240105003201249900865487 | นายวริทธิ์ธร รุจิภานนท์41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
296
12240105003211479900757658 | นางสาวภคพร ดวงวันทอง41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
297
12240105003221240600271168 | เด็กหญิงณัชชา ไพบูลย์42 | Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
298
12240105003231249901008669 | เด็กหญิงธิดารักษ์ พงษ์การุณ12 | Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
299
12240105003241249900984681 | เด็กหญิงชุติมา เตียวติ12 | Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
300
12240105003251101700498271 | เด็กชายพัทธ์ศิษฏ์ จุฑาประทีป12 | Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสลิป emp2
18 ก.พ. 2566
301
12240105003261249900875733 | เด็กหญิงณัฐณิชา การทนารักษ์41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
302
12240105003271249900895114 | เด็กชายศักดิพัฒน์ กสิผล42 | Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
303
12240105003281104100035001 | นายดุลยพัฒน์ รักษ์กวีวัฒน์41 | Mini English Program17 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
304
12240105003301103101004290 | เด็กหญิงพนาวรรณ แสงคำ41 | Mini English Program18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
305
12240105003311249900982556 | เด็กชายภัทรพงศ์ พุทธพงษ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
306
12240105003321209000359887 | เด็กหญิงณัฐธิดา นวกิจบำรุง41 | Mini English Program18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
307
12240105003331249900985431 | เด็กหญิงสุภารัตน์ ตันเจริญ12 | Content Language Integrated Program : CLIP18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
308
12240105003341248000036939 | เด็กชายพัรณัฐ สันติประสิทธิ์กุล11 | English Program18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
309
12240105003351249901001672 | เด็กหญิงกฤตพร บุพลับ11 | English Program18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
310
12240105003361104301126969 | เด็กชายกฤษฏา สังวิบุตร41 | Mini English Program18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
311
12240105003371209702635167 | เด็กชายจิรัฎฐ์ ทัศนางกูร11 | English Program18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
312
12240105003381249901004329 | เด็กหญิงณัชชาอร หล้าศักดิ์12 | Content Language Integrated Program : CLIP18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
313
12240105003391119902596301 | เด็กหญิงทิพาวดี แสงทอง11 | English Program18 ก.พ. 2566 รอการตรวจสอบ
-
314
12240105003401248500033793 | เด็กหญิงสุภัคนันท์ แป้นทอง13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
315
12240105003411249901001346 | เด็กชายทยากร กุลศิริ13 | ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
316
12240105003421779800385314 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา นาเวศน์13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
317
12240105003431249900973948 | เด็กชายภูวณัฏฐ์ สิงห์งาม13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
318
12240105003441309903445585 | นายสรวิชญ์ พิศเกาะ43 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
319
12240105003451209702616928 | เด็กชายภัทรดนัย ปิ่นไชโย13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
320
12240105003461249900989305 | เด็กหญิงธนัชญา รุ่งศิริ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
321
12240105003471249901008669 | เด็กหญิงธิดารักษ์ พงษ์การุณ13 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ ให้ upload หลักฐานผลการเรียน ใบ ปพ.1emp1
15 มี.ค. 2566
322
12240105003481249900865037 | นายภูมิพัชร เรืองสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
323
12240105003491249900977790 | เด็กชายปกรณ์ กิจบำรุง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
324
12240105003501149901045271 | เด็กชายณัฐธีร์ แมลงภู่43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
325
12240105003511249900891267 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยโชค43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
326
12240105003521350101819027 | นายสุวโรจน์ จันทร์ดี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
327
12240105003531249600024274 | นางสาวลฎาภา เรืองรัตน์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
328
12240105003541279800243204 | นางสาวศุภรัตน์ คำเสมอ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
329
12240105003551209000349628 | นางสาวปราณิสา ปานทอง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
330
12240105003561249900999360 | เด็กชายพัฒน์ธนะจักร พรมจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
331
12240105003571249900891542 | เด็กหญิงนันทิชา ภาษิตตานนท์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
332
12240105003581248500026045 | เด็กหญิงกัญจณพร จั่นเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
333
12240105003591249900894029 | นางสาวศศิภา วิสุทธินันท์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนอับเอกสารใหม่เป็นแนวนอนที่ครูอ่านไม่กลับหัวค่ะ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร)emp6
13 มี.ค. 2566
334
12240105003601100703990613 | นางสาวพรรณภษา สีน้อย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
335
12240105003611249900898245 | นางสาวจิราภา แสงตะกาย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
336
12240105003621248500033564 | เด็กหญิงมลฐกาญน์ อ่อนจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
337
12240105003631249900897028 | เด็กชายสกล รัตนิกุล43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
338
12240105003641249900978109 | เด็กหญิงพีชญา สุขประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
339
12240105003651249900867587 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ มะลิพันธ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
340
12240105003661209000374291 | เด็กชายรพีภัทร จงวรกุล43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
341
12240105003671249900880346 | นางสาวนันทิชา อินทปัชฌาย์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
342
12240105003681240600302799 | เด็กชายวัชรินทร์ พุ่มนิคม13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อับเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4.ขาดรูปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัครemp1
15 มี.ค. 2566
343
12240105003691249900881628 | นางสาวณิชา ตุ้มวิจิตร43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
344
12240105003711249900870669 | นางสาวบุษยพรรณ อังคะศิริ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
345
12240105003721249900888819 | นายพชรวัฒน์ มิ่งละกุล43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
346
12240105003731200601430120 | นายพิชญุตม์ อมรเลิศภิญโญ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4.ขาดรูปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัครemp6
15 มี.ค. 2566
347
12240105003761100704266951 | เด็กชายศรัทธา อิศรภักดี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
15 มี.ค. 2566
348
12240105003781279800293007 | เด็กชายศรันย์ คำเสมอ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
349
12240105003791209702608593 | เด็กหญิงทิชา ศิริรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
350
12240105003801249901000919 | เด็กชายธนวัฒน์ สุจิวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
351
12240105003811249600028997 | เด็กชายพงศกร ภู่ทอง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
352
12240105003821249900976955 | เด็กชายจักรพรรดิ จิตต์มานะ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
353
12240105003831249900865541 | นายนันทกร โรจนานุกูลพงศ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
354
12240105003841248500026657 | นางสาวสาวิตรี ทรัพย์รักษา43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
355
12240105003851249901001397 | เด็กหญิงปัทมพร อาตม์สกุล13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
356
12240105003861249900992772 | เด็กหญิงอรนิสา ป้อมถาวร13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
357
12240105003871249900876942 | นางสาวอัญชิษฐา ชาวกันหา43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
358
12240105003881249900883078 | นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาวงษ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
359
12240105003891249900982165 | เด็กหญิงวรดา พ่วงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
360
12240105003901209000596501 | เด็กหญิงนันภัทร คงรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
361
12240105003911249900971538 | เด็กหญิงเกศราวดี นันทะวงค์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
362
12240105003921248100058314 | นางสาวพิชญ์วดี ใจซื่อ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อับเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4.ขาดรุปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัครemp6
15 มี.ค. 2566
363
12240105003931209000424701 | เด็กหญิงนุชศรา คงรัตน์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
364
12240105003941248500027033 | เด็กชายบวรวิทย์ เพียรพยุงพงษ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
365
12240105003951248000027051 | นายพลภัทร ไชโย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
366
12240105003961249900879143 | นางสาวพลอยชมพู เปี่ยมสัทธา43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
367
12240105003971209000362128 | เด็กหญิงกุลกัลยา สนรักษา43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
368
12240105003981249900884856 | นางสาวภัทรนภา เกตุษร43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
369
12240105003991209000560299 | เด็กชายศรัณยพงศ์ รุ่งเรืองนรากิตติ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
370
12240105004001249900873234 | นางสาวกรกนก โพธิ์ทอง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
371
12240105004011249900869598 | นางสาวชนิกานต์ ถินถาวร43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
372
12240105004021129701509631 | เด็กหญิงปุญญพัตน์ เหลืองภากร13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
373
12240105004031249900980316 | เด็กชายสุกฤษ วิไลพงศ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
374
12240105004041249900891305 | เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ศรี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
375
12240105004051248500033254 | เด็กชายอธิพงศ์ แก้วมณี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
376
12240105004061249900996689 | เด็กชายธนากร อ้นเกษม13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
377
12240105004071249901000226 | เด็กหญิงเบญจพร พฤกษ์พงศ์สุข13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อับเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4.ขาดรุปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัครemp1
15 มี.ค. 2566
378
12240105004081249900988783 | เด็กชายปุญญะ ใจจรูญ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
379
12240105004091104301111309 | เด็กชายปณิธาน ศรีบุญไทย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
380
12240105004101249900977196 | เด็กหญิงนฤมล จอมคำสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
381
12240105004111318600038869 | นายกฤตยชญ์ ดาคำพิเศษ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
382
12240105004121249900968529 | เด็กหญิงชนินันท์ บุญประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
383
12240105004131348900231753 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์สุรินทร์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
384
12240105004141249900975614 | เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองศรี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
385
12240105004151249900983102 | เด็กหญิงชัญญานุช วิไลศิริ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
386
12240105004161249901006216 | เด็กหญิงภคพร สุธีระ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
387
12240105004171249900992152 | เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เรืองสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
388
12240105004181209702654056 | เด็กชายกิตติพงศ์ พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
389
12240105004191249900883744 | เด็กหญิงสุรีพร โม่คำ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อับเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4.ขาดรูปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัครemp6
15 มี.ค. 2566
390
12240105004201249900878635 | เด็กหญิงอภิสรา มีสุนทร43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
391
12240105004211679000118801 | เด็กหญิงสิริยากร สานสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
392
12240105004221260401222132 | เด็กหญิงพิมพ์​รภัทร​ พละปัญญาวงศา13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
393
12240105004231679000118819 | เด็กหญิงพรกนก สานสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
394
12240105004241468500031179 | นางสาวอมาราวดี พาที43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
395
12240105004251249900879038 | นายอิทธิ อินทรสอน43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
396
12240105004261339600228219 | เด็กหญิงพิชา เข็มเพชร13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
397
12240105004271209000585976 | เด็กหญิงปณิตา แสงสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
398
12240105004281249900980731 | เด็กหญิงอมรรัตน์ วัฒนศฤงฆาร13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
399
12240105004291249900863824 | นายอนุวัตร สดุดี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
400
12240105004311249901000811 | เด็กชายกรกฤช ค่ำอำนวยสุข13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
401
12240105004321249900992365 | เด็กชายอัมรินทร์ ภูสมตา13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
402
12240105004331489900687706 | เด็กชายรัฐชานนท์ ผงกุลา13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
403
12240105004341249900894550 | เด็กหญิงนรินทร เสนามนตรี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
404
12240105004351249900992799 | เด็กหญิง พนิดา ศิริวาจา13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
405
12240105004361249600029918 | เด็กชายพชรพล สัจจะบันดาลใจ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
406
12240105004371219901349881 | เด็กชายพงษ์ศกร หอมสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
407
12240105004381119600131993 | นางสาวกชกานต์ แหนกลาง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อับเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4.ขาดรูปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัครemp6
15 มี.ค. 2566
408
12240105004391249900999939 | เด็กชายธนาเดช หรุ่มวิสัย13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
409
12240105004400024011183814 | นางสาวดานี่ จี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อับเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4.ขาดรูปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัครemp6
15 มี.ค. 2566
410
12240105004411840201308208 | นายภัทร คงยิ้ม43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
411
12240105004431240600280752 | เด็กหญิงศวรรยา นรินทร์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
412
12240105004441249900997189 | เด็กชายธีรภัทร โหงวฮวด13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
413
12240105004451249900877191 | นางสาววิภาดา ทองรัสมี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
414
12240105004461249900894410 | เด็กหญิงมีนา หรุ่มวิสัย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
415
12240105004471248500032304 | เด็กชายประภากร มณีเขียว13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
416
12240105004481248500033084 | เด็กชายกิตติกานต์ สมตัว13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
15 มี.ค. 2566
417
12240105004491417400104149 | เด็กหญิงธัญวรัตน์ กรมวันดี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
418
12240105004501249900995895 | เด็กหญิงอัญญเรศ ฉัตรทอง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
419
12240105004511249900972003 | เด็กหญิงพลอยหยก อ้นจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
420
12240105004521249900979172 | เด็กหญิงบัณฑิตา ผัดไชย13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
421
12240105004531249900883639 | นางสาวกุลฑีรา โกยรัมย์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
422
12240105004541209000572653 | เด็กหญิงพนิตตา วงค์หริ่ม13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
15 มี.ค. 2566
423
12240105004551209000330072 | นางสาวนัชชาพร ถาวรชีพ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
424
12240105004561249900873099 | นายเกษมศักดิ์ รามสุข43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
425
12240105004571248100055285 | นางสาวพรชนก ปานมะเริง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
426
12240105004591249900880249 | นางสาวณิชาภัทร หาญณรงค์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
427
12240105004601249900865428 | นางสาวมาติกา ชิวพิมาย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
428
12240105004611240401207923 | นางสาวบัณฑิตา ประสันนากูล43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
429
12240105004621248500025464 | เด็กหญิงชัญญานุช ชัยสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
430
12240105004631249900871495 | เด็กหญิงณัชชา ชูชวน43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
431
12240105004641249900888941 | เด็กหญิงปิณฑิรา ยินดีอารมณ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
432
12240105004651249900882667 | นายวชิรวิทย์ ปิ่นสุวรรณ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
433
12240105004661249900899675 | เด็กหญิงบงกช ป้อมมาก43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
434
12240105004671249901000218 | เด็กหญิงจรรยมณฑน์ อุดมสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
435
12240105004681240401203944 | นายวัชระชัย สอนสุนทร43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
436
12240105004691168300013056 | เด็กชายอัครพนธุ์ นิชรอด43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
437
12240105004701249900893456 | เด็กหญิงพิยดา ชิยางคะบุตร43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
438
12240105004711240600272849 | นายพุฒิพงศ์ ประศรีพัฒน์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
439
12240105004721248500025880 | นายจิรบุตร หมอกเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
440
12240105004731248500033866 | เด็กหญิงปัทมา โยกาไสย13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
441
12240105004741249900877353 | เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โพธิมากูล43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
442
12240105004751249900884252 | นายมาวินทร์ รัศมี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
443
12240105004761249900891879 | เด็กชายรัชชานนท์ เมฆจันทร์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
444
12240105004771248500026355 | นางสาวอภิชญา รุ่งโรจน์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
445
12240105004781103100992293 | นายกิตติวัฒน์ มณีธรรม43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
446
12240105004791104000221385 | เด็กชายบวรทัต วิลาวรรณ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
447
12240105004801249900874346 | นางสาวณัฐกานต์ กำบังตน43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
448
12240105004811100801602341 | เด็กหญิงชวิศา ส่งช่วย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
449
12240105004821249900890732 | นายภูวดล ณ รังษี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
450
12240105004831249900870367 | นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
451
12240105004841249900871703 | นางสาวกวินนา ภู่พันธุ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
452
12240105004851249900884023 | นายพลาวัฒน์ คนรู้43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
453
12240105004862240600043708 | นายศรัณย์ภัทร อุทยาพงษ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
454
12240105004871103704319730 | เด็กชายปกป้อง เจริญผล43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
455
12240105004881200901498072 | เด็กชายกิตติกวิน แก้วกา43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
456
12240105004891249900974359 | เด็กหญิงธัญวลัย ศรีประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
457
12240105004901849901915938 | นายพงศ์สวัสดิ์ ดวงจันทร์กาล43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
458
12240105004911249900898784 | เด็กชายฉัตรมงคล อยู่สุข43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
459
12240105004921248000028456 | นางสาวกรรณิการ์ หล้าวงษา43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
460
12240105004931249900884902 | นายปิยวุฒิ รัตนสมบัติ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
461
12240105004941249900873854 | นางสาวณัฐชยา จุมจันทร์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
462
12240105004961249900900801 | เด็กชายสกรรจ์ สีสัน43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
463
12240105004971200601428737 | นายนราธิป องอาจ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
464
12240105004981249900885097 | นายพชร บูรณเจริญกิจ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
465
12240105004991249900870286 | นายพีรพัฒน์ สิริเกียรติชัย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
466
12240105005001209000536851 | เด็กชายพิชญะ โอ่งเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
467
12240105005011269500021320 | เด็กหญิงวิภาดา บุญสวน43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
468
12240105005021249900878180 | นายวรกฤศ ศิริไทย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
469
12240105005031248500025669 | นางสาวจิรพันธุ์ เรือนงาม43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
470
12240105005041248500025391 | นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโกทเศรษฐ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
471
12240105005051248000026160 | นายอรรณพ นิลสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
472
12240105005061249900889505 | นายปัณณวัฒน์ ฝอยทอง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
473
12240105005071249900872912 | นายพิชิตชัย ศรีทราชัย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
474
12240105005081209702360117 | นายขวัญชัย แตงไทย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
475
12240105005091249900971988 | เด็กชายปุณยภู เสาร์ทอง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
476
12240105005101249900900479 | เด็กชายกอบเงิน สุกสีดา43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
477
12240105005111249900980618 | เด็กชายก้องภพ พลวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
478
12240105005121240600275864 | เด็กหญิงชนัฎดา ทองฉาย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้ 1.ใบสมัคร ขาดรูปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัคร 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 4.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 5.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านemp6
15 มี.ค. 2566
479
12240105005131249901003683 | เด็กชายณัฏฐากร มาศิริ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
480
12240105005141250101685871 | นางสาวฐณิชา เอี่ยมทวิชสกุล43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
481
12240105005151249600028962 | เด็กหญิงอาทิมา ไพบูลย์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
482
12240105005161248500025944 | นายธนัชชัย สืบทิม43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
483
12240105005171104301109771 | เด็กหญิงณัฐธิดา เล่าหลี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
484
12240105005181249900874044 | นายคณาธิป สุขสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
485
12240105005191249900878431 | นางสาวกานต์พิชชา ขวัญยัง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
486
12240105005201749901194824 | นายธนภูมิ ไพแก้ว43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
487
12240105005221249900892328 | นายวัชรพล รักษาวงษ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
488
12240105005231209702583949 | เด็กชายอริญชัย ขุนจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
489
12240105005241249600024371 | นางสาวณัฐณิชา ทองประเสริฐ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
490
12240105005251249900867463 | นางสาวสากีนะห์ ปาทาน43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
491
12240105005261240600272504 | นายชยพล ลิ้มศาสดาวงษ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
492
12240105005271249900998657 | เด็กชายธนภัทร ศรีสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
493
12240105005281103704249936 | นายจิรภัทร ศรีวงกต43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
494
12240105005291209000375777 | นายพัชรพล อยู่เชื้อ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
495
12240105005301249900996239 | เด็กชายณัฐปคัลภ์ เจริญครองสกุล13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
496
12240105005311249900883345 | เด็กชายบริพัฒน์ กาเยาว์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
497
12240105005321249900910261 | เด็กชายพิชญากร สินรัตน์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
498
12240105005331200601429784 | นายภาณุวิชญ์ สมชิต43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
499
12240105005351249900981304 | เด็กหญิงลภัสรดา สุมาลี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
500
12240105005361249900893421 | เด็กชายพัฒนพงษ์ ชัยมงคล43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
501
12240105005371249900868702 | นายศุภโชค มาอย่​43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
502
12240105005381249900869857 | นายธนดล แสงสว่าง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
503
12240105005391249900894304 | นายสิทธิพงศ์ เกิดไพบูลย์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
504
12240105005401529902337299 | นายศิวพัฒน์ อุดมศรี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
505
12240105005411249900976009 | เด็กชายฐิติบัณฑิต นาถาบำรุง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
506
12240105005421409200036982 | เด็กชายชนะพงศ์ พรมย่อง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
507
12240105005431249900979547 | เด็กหญิงชนากานต์ ป้อมมณี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
508
12240105005441249900978079 | เด็กชายณภัสกรณ์ จรรยาสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
509
12240105005451609900875446 | เด็กชายณฐดนัย จันทิตย์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
510
12240105005461249900891097 | นายวีรณัฐ อธินุวัฒน์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
511
12240105005471240600300508 | เด็กชายมนต์มนัส เมืองศรี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
512
12240105005481249900877051 | เด็กชายปัณณวัฒน์ บุญเพ็ง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
513
12240105005491119902377944 | นายจักรภพ ไมตรี43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
514
12240105005501249900863816 | เด็กชายนันทพงศ์ แสงทอง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
515
12240105005511249900997197 | เด็กชายกลวัชร ดิลกเอกธนากร13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
516
12240105005521249900896854 | เด็กชายปัณณธร ใจซื่อ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
517
12240105005531249900997901 | เด็กชายญาณศรณ์ ด้วงเงิน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
518
12240105005541209000361661 | นางสาวชนัญชิดา ผันผาย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
519
12240105005551249900986926 | เด็กชายนพกร ชิวพิมาย13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
520
12240105005561249900874001 | นายณภัทร สมตัว43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
521
12240105005571249900884848 | เด็กชายพสธร ส่องประเสริฐ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
522
12240105005581478600134972 | นางสาวชนม์นิภา พวงจันทร์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
523
12240105005591249900863239 | นายสุทธินันธ์ ภู่ทอง43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
524
12240105005601247400004987 | เด็กหญิงทัตพิชา ขำสำอางค์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
525
12240105005611249900873544 | เด็กชายอรรณวินทร์ ศรีขะโรจน์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
526
12240105005621248000036581 | เด็กหญิงธิราพร ปิ่นทอง13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
527
12240105005631248500027254 | เด็กหญิงวรรณวิสา อยู่เจริญ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
528
12240105005641209000556305 | เด็กหญิงรมิดา อยู่ดี13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ ให้ upload เอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน)ในแนวตั้ง 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) ในแนวตั้ง 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) ในแนวตั้ง 4.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ถ้ามี ด้านหลัง)ในแนวตั้emp4
15 มี.ค. 2566
529
12240105005651249900974219 | เด็กชายอนุกูล ตรีสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
530
12240105005661119902608598 | เด็กหญิงปราณปริยา เกียรติกุลไพบูลย์13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
531
12240105005681249900868451 | นางสาวนภัสวรรณ ผูกโอสถ43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
532
12240105005691248500026011 | เด็กชายธนธร แสงจันทร์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
533
12240105005701249900865487 | นายวริทธิ์ธร รุจิภานนท์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
534
12240105005711249900881334 | นายธนายุทธ ธงเดชชัย43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
535
12240105005721639800439466 | เด็กชายพงศ์พิชา กอสนาน13 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
536
12240105005731103300263996 | นางสาวสุทธิดา พูลสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
537
12240105005741209000335791 | เด็กชายณภัทร ประสิทธิ์รัตน์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
538
12240105005751329901467972 | นายธนกฤต คนเพียร43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
539
12240105005761200601428524 | นางสาวภิญญดา ราชเจริญดี43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
540
12240105005771200601426882 | นางสาวธัญณิชา ธนาวุธรัตนะ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
541
12240105005781248500032568 | เด็กชายสงกรานต์ เพิ่มพูล13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
542
12240105005791249900887928 | เด็กชายกฤตเมธ เสียงเย็น43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
543
12240105005801249900895050 | เด็กชายกลวัชร เทพดารักษ์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
544
12240105005811249901003101 | เด็กชายปุณยธร ถนอมนาค13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
545
12240105005821249900883922 | นางสาวญาณิศา บุญเกษม43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
546
12240105005831249900987531 | เด็กชายติณณภพ ถ้วยงาม13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
547
12240105005841249900981690 | เด็กชายธนรัฐ สุวิมล13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
548
12240105005851249900990885 | เด็กหญิงพิชชาภา พรหมมินทร์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
549
12240105005861249900983277 | เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรสุนทร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
550
12240105005871249900883809 | เด็กชายวรเมธ หุตะเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
551
12240105005881249900995445 | เด็กชายภูวเดช ปิ่นบรรจง13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
552
12240105005891249900881849 | นางสาวกนกวรรณ พ่วงศรี43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ ***ยังไม่มีการอัพหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) ***ยังไม่มีการอัพหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ถ้ามี ด้านหลัง)emp6
15 มี.ค. 2566
553
12240105005901679900727196 | นายนันทพัฒน์ จงจิตร43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
554
12240105005911249900985920 | เด็กชายธนัส แดงสำราญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
555
12240105005921249900986721 | เด็กชายธีรพล มีมงคล13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
556
12240105005931249900987825 | เด็กชายคณาธิป รัตนกำเนิด13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
557
12240105005941200601475280 | เด็กหญิงวรีวรรณ์ สำอางค์อินทร์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
558
12240105005951579901426964 | เด็กหญิงกัญญาพัชร์ แวงวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
559
12240105005961249900989879 | เด็กชายวันชนก ผลงาม13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
560
12240105005971209000574419 | เด็กชายพศิน เทพวิชิต13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
561
12240105005981249900987396 | เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีเจิมทอง13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
562
12240105005991104100053492 | เด็กหญิงวรรณวิสา ไวยริยทร์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
563
12240105006001249901000544 | เด็กหญิงเอมวดี ป๊อกบุญเรือง13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
564
12240105006011250101702953 | นายพัชรพล สุวรรณจันทร์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
565
12240105006021249900883477 | นางสาวปภาวรินท์ เกษศิริ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
566
12240105006031249900974898 | เด็กหญิงธนพร กำธรพิพัฒนกุล13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
567
12240105006041309903871932 | เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ คูสกุล13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
568
12240105006051249900873102 | นายณัฐภูมิ บุญเขียน43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
569
12240105006061249900980332 | เด็กชายกันตพงศ์ บรรจงหาร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
570
12240105006071249900905004 | เด็กหญิงอินทิรา สารภี43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
571
12240105006081249900868001 | นายต่อพล ทิมเม่น43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
572
12240105006091249900889513 | นายภัทรพล อินละมัย43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
573
12240105006101249900972151 | เด็กชายธนวินท์ ปุริโส13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
574
12240105006111249900991016 | เด็กชายจิรพัฒน์ ภูมิคอนสาร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
575
12240105006121240600308088 | เด็กหญิงอภิชญา บุญธรรม13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
576
12240105006131249900870740 | นางสาวเสาวรส ภูมิปัดชา43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
577
12240105006141249900995402 | เด็กชายศักดิ์ดา เรืองศิริ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
578
12240105006151249900850986 | นางสาวกุลณัฐ โกพระ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
579
12240105006161209000360940 | นางสาวรวิสรา ขิวรัมย์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
580
12240105006171209702405102 | นายอนุศิษฎ์ ไทยเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
581
12240105006181102004193970 | เด็กหญิงอรณิชา วงค์พรมบุตร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
582
12240105006191200601469590 | เด็กชายอติเทพ เทวินรัมย์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
583
12240105006201249900970809 | เด็กชายอาชาวิน ผลงาม13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
584
12240105006211249900995534 | เด็กชายอิทธิวราห์ จันทร์โท13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
585
12240105006221249900981827 | เด็กหญิงภูวารินทร์ เฉยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
586
12240105006231240600277972 | เด็กชายจักรี บูรพวัฒน์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
587
12240105006241249900981932 | เด็กชายคณิศร ศรีรุ่ง13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
588
12240105006251249900892204 | นายพงศนาถ มะลิรักษ์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
589
12240105006271249900879682 | เด็กชายพชรพล สุพัพิฒน์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
590
12240105006281249900991784 | เด็กหญิงจิราวรรณ เกตุมณี13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
591
12240105006291248500026070 | นางสาวกรสุมา ทัศมากร43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
592
12240105006301249900993396 | เด็กชายปองคุณ เลิศศิริ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
593
12240105006311241000098253 | เด็กชายกัณตพัชร แก้วจินดา13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
594
12240105006321249900868249 | นายทรงสวัสดิ์ เหรียญพี้43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
595
12240105006331249900996174 | เด็กหญิงธนภรณ์ กุมภา13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
596
12240105006341249900987485 | เด็กหญิงนัฐมล อุทัยมา13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
597
12240105006351249900961761 | เด็กชายอาทิตย์ กิจเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้ 1.รูปถ่ายนักเรียน 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 4.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า)emp4
15 มี.ค. 2566
598
12240105006361249900993388 | เด็กหญิงอรณิชชา นามราช13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
15 มี.ค. 2566
599
12240105006371100801689497 | เด็กชายวรินทร์ สือเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
600
12240105006381100704246659 | เด็กหญิงวรรณิษา เปียกสันเทียะ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
601
12240105006391249900987582 | เด็กชายปธานิน พันงาม13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
602
12240105006401249600025211 | เด็กชายภาสวัฒน์ ศรีสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
603
12240105006411249900974961 | เด็กชายกฤษณะ มหาเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
604
12240105006421209501225450 | นายสุธานนท์ พาละ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
605
12240105006431249900985997 | เด็กชายภัทรพงศ์ นิภาธร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
606
12240105006441249900986918 | เด็กชายวีระชัย หอมชื่น13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
607
12240105006451240600275716 | เด็กชายสิรวิชญ์ ผลแสวงคำ ผลแสวงคำ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
608
12240105006461240600275708 | เด็กชายสิรธีร์ ผลแสวงคำ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
609
12240105006471248500033858 | เด็กชายธีรภัทร น่วมรัศมี13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
610
12240105006481249900900584 | เด็กหญิงแพรวพิชชา รัตนตรัยภพ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
611
12240105006491209501273454 | เด็กชายอดิสร ภู่ทอง13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
612
12240105006501319901202235 | เด็กหญิงสุประภาดา บรรยงค์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้ 1.ใบสมัคร ขาดรูปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัคร 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 4.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 5.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านemp6
15 มี.ค. 2566
613
12240105006511209702625765 | เด็กชายสิทธิเดช ถนอมสุข13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
614
12240105006521250101782868 | เด็กชายกันต์ธีร์ พุ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
615
12240105006531248000035789 | เด็กชายวีรวิชญ์ ทับทิมไทย13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
616
12240105006541119902623767 | เด็กชายณเดช จิตต์จำนงค์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
617
12240105006551249901001559 | เด็กชายเตชพัฒน์ คงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
618
12240105006561249600024819 | นางสาวรัตติกาล สอนจิตร์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
619
12240105006571249900881288 | นางสาวนันท์นภัส​ โพธิจัก​ร์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
620
12240105006581279900432033 | เด็กชายกฤตัชญ์ สัพพัญญู13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
621
12240105006591249900996425 | เด็กชายรวิภาค ศรีปาน13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
622
12240105006601249900886301 | นายปารเมศ เสงี่ยมพงษ์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
623
12240105006611248500025715 | นายกันต์ศักดิ์ พึ่งมุกข์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
624
12240105006621248000027107 | นางสาววริศรา เทพโยธา43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
625
12240105006631249900878341 | นายอภิชา เปลี่ยนสมาน43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
626
12240105006641249900889858 | นางสาวสมัชญา หอมผกา43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) ปรับให้เป็นแนวตั้งค่ะemp4
13 มี.ค. 2566
627
12240105006651249900875393 | นางสาวธันยพร หยงเฮง43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
628
12240105006661249900989011 | เด็กหญิงรมิค่า สวัสดี13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
629
12240105006671120500139811 | เด็กชายปิยะพล เสนาคณิต13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
630
12240105006681240401240513 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมดอกไม้13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
631
12240105006701249900894657 | เด็กชายอดิศร อินทรสงเคราะห์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
632
12240105006711248500032401 | เด็กหญิงดวงนภา ชุมเกษียร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
633
12240105006721348500091857 | นายณัฐภูมิ ขำตา43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
634
12240105006731249900907554 | เด็กหญิงอรอมล ตันเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
635
12240105006741249900981355 | เด็กชายปุณญพัฒน์ สุขพราย13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
636
12240105006751229901213076 | เด็กหญิงภัทรชาภร คงเพชร43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ ***ยังไม่มีการอัพสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน)emp6
15 มี.ค. 2566
637
12240105006761249900885356 | นายรพี บุญใบ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
638
12240105006771249900886441 | นายวรวัฒน์ สุชิน43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
639
12240105006781249900879089 | เด็กชายจิรวุฒิ อุดมพันธ์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
640
12240105006791240401203685 | นางสาวสุกัญญาวี เรืองสมบัติ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
641
12240105006801200601430847 | นางสาวณัฐภร อินทรักษา43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
642
12240105006811249900998029 | เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
643
12240105006821368700033281 | เด็กหญิงสุธาสินี ศรีสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
644
12240105006831249900997103 | เด็กชายณัฐนนท์ เจริญใจ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
645
12240105006841249900999459 | เด็กชายนนทพัทธ์ ศิสี13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
646
12240105006851249900873421 | นางสาวประภาพิรัตน์ พานทอง43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
647
12240105006861110301519568 | เด็กชายภูริภัทร แซ่ลิ้ม13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
648
12240105006871249900972402 | เด็กชายจิรภัทร ชมจิตร์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
649
12240105006881249900892034 | นางสาวนวพรรษ สุขโขใจ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
650
12240105006891249600024291 | นายชัดเจน ทวีกูล43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
651
12240105006901209702358759 | เด็กชายกรกฤช สุขพานิช43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
652
12240105006911100703947602 | นายกรวีร์ เกรงกลัด43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
653
12240105006921240401208610 | เด็กหญิงฟ้าประทาน กำธรพิพัฒนกุล43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
654
12240105006931240600306263 | เด็กชายภูชิต พาบุ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
655
12240105006941249900994309 | เด็กชายณัฐพัฒน์ โรจนพร13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
656
12240105006951249901003128 | เด็กชายกชภูมิ ถาวริวิลาส13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
657
12240105006961249900894312 | เด็กชายธีรภัทร์ แซ่จู43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
658
12240105006971249900878643 | เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงอรุณ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
659
12240105006981249900865665 | นายข้าวก้อง บุญสร้าง43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
660
12240105006991240600269848 | นายชาตรี บุตรดีวงษ์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อับเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4..ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหลัง) 5.ขาดรูปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัครemp6
15 มี.ค. 2566
661
12240105007001249900890937 | นางสาวศศิกร บุตรดาวงค์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
662
12240105007011249900893090 | เด็กหญิงจิราภรณ์ กลัดเตย์43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
663
12240105007021249900977641 | เด็กหญิงพัชรีวรรณ ศิลาภรพรรณ13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
664
12240105007030642400002562 | นายลี อันเจโล ควีซอน43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
665
12240105007041249900998916 | เด็กชายธนคุณ อ้วนละไมย์13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
666
12240105007051249900901475 | เด็กหญิงศรีธรา คุณเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
667
12240105007061249901003594 | เด็กชายเตชินทร์ เกิดสุขบุญพา13 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
668
12240105007071249900882888 | เด็กหญิงทิอาภา ลิ้มเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
669
12240105007081249900886671 | เด็กชายเตวิช เกิดสุขบุญพา43 | ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
670
12240105007101249900900061 | เด็กหญิงพุธิตา ฉิมพาลี43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
671
12240105007111249901002890 | เด็กชายพชรวิทย์ จิวิริยะวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
672
12240105007141248000036246 | เด็กชายอาชวิน เอราลุก13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
673
12240105007151249900973522 | เด็กหญิงวรินทร วงชัยประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
674
12240105007171249900975428 | เด็กหญิงนิพาดา โพธิมากูล13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
675
12240105007181208300074721 | เด็กชายรัชชานนท์ นงนุช13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
676
12240105007191248500033114 | เด็กชายศุภชัย รัตนไตรภพ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
677
12240105007201318700076886 | นายกิตติกร สครรัมย์43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
678
12240105007211249900990311 | เด็กชายธนกฤต เข็มทอง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
15 มี.ค. 2566
679
12240105007221209000546849 | เด็กหญิงธนพร บุญถนอม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
680
12240105007231249900996115 | เด็กหญิงจิรัชยา เพ็งบุบผา13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
681
12240105007241248500032487 | เด็กชายจักรภัทร เรืองเอี่ยม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
682
12240105007251240301260491 | เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วมณี43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
683
12240105007261248500031286 | เด็กชายธนะรัตน์ ด้วงเงิน13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
684
12240105007271248100059302 | เด็กหญิงภัสรา พานแก้ว43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อับเอกสารดังต่อไปนี้ แนวตั้งใหม่ค่ะ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4..ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหลัง) 5.ขาดรูปถ่ายหน้าตรงตemp6
15 มี.ค. 2566
685
12240105007281100704242815 | เด็กชายกวิน สูงปานขาว13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
686
12240105007291729900857421 | เด็กชายอาทิตย์ แจ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
687
12240105007301249900880907 | เด็กหญิงปภาวดี เจริญผล43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่ได้แนบเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า)และระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหลัง) เมื่อนักเรียนแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว อย่าลืมกดบันทึกด้วยนะคะemp6
15 มี.ค. 2566
688
12240105007321249901003195 | เด็กชายกัญจน์เดช นิยม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
689
12240105007331249900946509 | เด็กชายปการ ตระกูลธรรม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
690
12240105007341249900991229 | เด็กชายณัฐนันท์ ศิริวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
691
12240105007351249900983749 | เด็กชายวรวุฒิ ออดถาวร13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
692
12240105007361349901637215 | เด็กหญิงแจ่มใส ทาธร13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
693
12240105007371249900879224 | เด็กชายณัฐวุฒิ สุขพราย43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
694
12240105007381249900995984 | เด็กชายอัษฎาวุธ เปลี่ยนเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
695
12240105007391104200746929 | เด็กชายสรศักดิ์ ติดมา13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
696
12240105007401249900998959 | เด็กชายวรานนท์ สีทอง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
697
12240105007411249900979741 | เด็กหญิงชนกพร พลอยแหวน13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
698
12240105007421249900989810 | เด็กหญิงณัฐณิชา วุฒธิ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
699
12240105007431249900983188 | เด็กชายธนกร สุจริต13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
700
12240105007441249900979857 | เด็กชายธนพัฒน์ บุตรสุทธิวงค์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
701
12240105007451249900868753 | นายชินาธิป สุภาพ43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
702
12240105007461249900982378 | เด็กหญิงธนวรรณ โคตรแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
703
12240105007471249900996620 | เด็กหญิงขวัญชีวา นนทสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
704
12240105007481249600030134 | เด็กชายสุกฤษฏิ์ จันทมาลา13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
705
12240105007491249900882292 | นายเลิศพิสิฐ จามน้อยพรหม43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
706
12240105007501249900868401 | นายณัฐพงศ์ พวงศรี43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
707
12240105007511249900977862 | เด็กชายภาคิน แสงพรู13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
708
12240105007521240301284713 | เด็กชายธัชพล ฉ่ำสมบูรณ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
709
12240105007531249900982556 | เด็กชายภัทรพงศ์ พุทธพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
710
12240105007541249900976963 | เด็กชายเมธาวิชย์ อ่วมเถื่อน13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
711
12240105007551249900987698 | เด็กชายธีรเทพ โสวรรณะ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
15 มี.ค. 2566
712
12240105007561249901004833 | เด็กชายพณิชพล หลุยแสง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
713
12240105007571249901000528 | เด็กหญิงณัฐชยา พรพัฒนานิคม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
714
12240105007581249900887430 | นายวัชรพล พุทธรักษา43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
715
12240105007591101402435565 | เด็กชายภาคิน นิ่มอนงค์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
716
12240105007601249901001451 | เด็กหญิงนัดดา จันทร13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
717
12240105007611249900987663 | เด็กหญิงวรัทยา ลีฬหรัตนรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) อัพโหลดมาไม่ถูกต้องค่ะemp4
15 มี.ค. 2566
718
12240105007621103704282356 | นางสาวสิรินทิพย์ เกตุสุวรรณ์43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
719
12240105007631249900985563 | เด็กชายพีระณัฐ พรหมสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
720
12240105007641248500032550 | เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชุมเกษียร13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
721
12240105007651249600029829 | เด็กชายศุภกร พรมทอง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
15 มี.ค. 2566
722
12240105007661249900996352 | เด็กชายสุรศักดิ์ ชัยชนะ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
723
12240105007671249900997511 | เด็กชายวีรภัทร รัตนเอม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
11 มี.ค. 2566
724
12240105007681249600025319 | เด็กชายพิพัฒน์พล อิศรานันทศิริ43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
725
12240105007691409903604470 | นายปิติภัทร เคลือบนอก43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
726
12240105007701249900999581 | เด็กชายพชรมน เสาวกุล13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
727
12240105007711249900997332 | เด็กชายธนโชติ จอมทะรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
728
12240105007721249900989178 | เด็กชายกฤติพงศ์ พุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
729
12240105007731249900997421 | เด็กหญิงศุภกานต์ ประดับพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
730
12240105007741249900976025 | เด็กหญิงยมลพร ตุ่มศิริรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
731
12240105007751249901001516 | เด็กชายอำนาจ ทองแหลม13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
732
12240105007761249900993809 | เด็กหญิงสุพัตรา วิไลพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
733
12240105007771249900886778 | นายถกลเกียรติ พูลสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
734
12240105007781249901001672 | เด็กหญิงกฤตพร บุพลับ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
735
12240105007791240600270617 | นางสาวชุติญา หยัดน้ำ43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
736
12240105007801248500033149 | เด็กชายธนภัทร์ ภักดีชัย13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
737
12240105007811100703984435 | นายธันวา ผ่องอักษร43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
738
12240105007821249900978702 | เด็กชายอภิรักษ์ โสภิพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
15 มี.ค. 2566
739
12240105007831249600029233 | เด็กชายพชรพล พุ่มพวง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
740
12240105007841249900866076 | นายพงศธร จุลเกษม43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
741
12240105007851249900996611 | เด็กหญิงสบายดี บุญเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
742
12240105007861249900998363 | เด็กชายนัธทวัฒน์ เจี่ยเจริญวัฒนา13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
743
12240105007871249900887839 | เด็กหญิงอัญชิษฐา มั่นคง43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
744
12240105007881249900976858 | เด็กชายร่มเกล้า เมฆจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
745
12240105007891249900990796 | เด็กชายกฤตานนท์ ทองศิริ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
746
12240105007901250101785841 | เด็กชายธนโชติ คำโฮง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
747
12240105007911249900894002 | เด็กชายธนกร สุระถา43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
748
12240105007921249900988040 | เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เปรมกระโทรก13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
749
12240105007931249900991873 | เด็กหญิงจันทรัตน์ ศรีเมือง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
750
12240105007941249901002571 | เด็กชายภูรี ปิยะจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
751
12240105007951249900976696 | เด็กชายพีรณัฐ รัตนสมบัติ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
752
12240105007961249900890821 | เด็กชายเดชาวัต สร้อยสุข43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
753
12240105007971249900975134 | เด็กหญิงรดามณี สิทธิการ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
754
12240105007981249900975118 | เด็กหญิงรวินท์นิภา สิทธิการ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
755
12240105007991208300071039 | เด็กชายสุภิวัฒน์ แตรสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ ให้ upload หลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) แนวตั้ง 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) แนวตั้ง 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) แนวตั้ง 4.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ถ้ามี ด้านหลัง) emp4
15 มี.ค. 2566
756
12240105008001248500033033 | เด็กชายพรศักดิ์ ตันหยงมัด13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
757
12240105008011249900991407 | เด็กหญิงไอลดา ศรีษเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
758
12240105008021240401240742 | เด็กหญิงปทิตตา คุ้มทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อับเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 4.รูปถ่ายนักเรียนใบเครื่องแบบemp4
15 มี.ค. 2566
759
12240105008031250101791654 | เด็กชายศิรชาติ กาญจนเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
760
12240105008041249900990982 | เด็กหญิงอภิชญา มุสิกาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
761
12240105008051209501202280 | นางสาวเย็นฤดี เนื่องจำนงค์43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
762
12240105008061118400030718 | เด็กชายปณวัฒน์ อุดมพัน43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
763
12240105008071248500033891 | เด็กหญิงกีรตินันทน์ ระดมเพ็ง13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
764
12240105008081249900989143 | เด็กชายสุริยวัฒน์ สุรัตตัน13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
765
12240105008091103704540746 | เด็กชายธนภัทร์ เกตุสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
766
12240105008101249900874320 | นางสาววิลาวัณย์ เต็งเก43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
767
12240105008111249900989208 | เด็กชายกิตติพัทน์ เหลืองสุขเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
768
12240105008121248100088833 | เด็กหญิงพิมพ์พิกา บุญธรรมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
769
12240105008131249900979474 | เด็กหญิงกัญชลิกา สุริยะฉาย13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
770
12240105008141609900986744 | เด็กหญิงภัทราพร ยิ้มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
771
12240105008151249900890163 | นางสาวปานตะวัน นาคศรี43 | ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
772
12240105008161169800315451 | นางสาวธันยมัย จันทะคะมุด43 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
773
12240105008171249900876187 | นายภูริณัฐ เเดงเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
774
12240105008181101000335213 | เด็กหญิงนิชาภา วีระชน13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ อัพโหลดเอกสาร ปพ. ไม่ถูกต้องemp4
15 มี.ค. 2566
775
12240105008191249900987094 | เด็กหญิงชนานันท์ จุลมณฑล13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
776
12240105008201104301073768 | นางสาวปภาวรินท์ บุตรเงิน43 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ นักเรียนยังไม่อัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้ 1.ใบสมัคร ขาดรูปถ่ายหน้าตรงติดใบสมัคร 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) 3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) 4.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหน้า) 5.ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ด้านemp6
15 มี.ค. 2566
777
12240105008211249600030380 | เด็กชายศุกลวัฒน์ สุวรรณมานพ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
778
12240105008221249900990991 | เด็กหญิงอัญชิษฐา มุสิกาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
779
12240105008231249901000005 | เด็กหญิงสิตานัน ศรีประไพ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
780
12240105008241249900983871 | เด็กชายรัชกฤช คำตุ้ย13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
781
12240105008251249900986039 | เด็กชายทักษ์ดนัย บุญเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
782
12240105008261240600300761 | เด็กหญิงปณิฏฐา ขันอาสา13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
783
12240105008271249900990702 | เด็กชายภาณพัช พันธ์พงษ์13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
13 มี.ค. 2566
784
12240105008281248500031995 | เด็กชายศิรเดช แก้ววัง13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
785
12240105008291249900974383 | เด็กหญิงวรนุช นิติการ13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
12 มี.ค. 2566
786
12240105008301249900985385 | เด็กหญิงแพรวจรัส ถาวร13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566
787
12240105008311249900997243 | เด็กชายธนบดี โพธิปัตนา13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp4
13 มี.ค. 2566
788
12240105008321479500046461 | เด็กชายภูวมินทร์ อาจทุมมา13 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
14 มี.ค. 2566
789
12240105008331249900901092 | เด็กชายปภณ สวัสดี43 | ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp6
15 มี.ค. 2566