คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

การกำหนดวันที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ห้องเรียน วันที่เริ่มประกาศ วันที่เริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร แก้ไข
1
ห้องเรียนพิเศษ English Program
13 ก.พ. 2565
19 ก.พ. 2565
23 ก.พ. 2565
2
ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program : CLIP
13 ก.พ. 2565
19 ก.พ. 2565
23 ก.พ. 2565
3
ห้องเรียนปกติ
1 มี.ค. 2565
9 มี.ค. 2565
13 มี.ค. 2565
4
ห้องเรียนพิเศษ MEP วิทย์ - คณิต
13 ก.พ. 2565
19 ก.พ. 2565
23 ก.พ. 2565
5
ห้องเรียนพิเศษ MEP ศิลป์ - ภาษา
13 ก.พ. 2565
19 ก.พ. 2565
23 ก.พ. 2565
6
ห้องเรียนพิเศษ CLIP แพทย์ครบวงจร - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
13 ก.พ. 2565
19 ก.พ. 2565
23 ก.พ. 2565
7
ห้องเรียนปกติ
1 มี.ค. 2565
9 มี.ค. 2565
13 มี.ค. 2565