คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

การกำหนดวันที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ห้องเรียน วันที่เริ่มประกาศ วันที่เริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร แก้ไข
1
ห้องเรียนพิเศษ English Program
6 ก.พ. 2564
19 มี.ค. 2564
23 มี.ค. 2564
2
ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program : CLIP
6 ก.พ. 2564
19 มี.ค. 2564
23 มี.ค. 2564
3
ห้องเรียนปกติ
23 เม.ย. 2564
24 เม.ย. 2564
28 เม.ย. 2564
4
ห้องเรียนพิเศษ MEP วิทย์ - คณิต
7 ก.พ. 2564
19 มี.ค. 2564
23 มี.ค. 2564
5
ห้องเรียนพิเศษ MEP ศิลป์ - ภาษา
7 ก.พ. 2564
19 มี.ค. 2564
23 มี.ค. 2564
6
ห้องเรียนพิเศษ CLIP แพทย์ครบวงจร - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7 ก.พ. 2564
19 มี.ค. 2564
23 มี.ค. 2564
7
ห้องเรียนปกติ
23 เม.ย. 2564
24 เม.ย. 2564
28 เม.ย. 2564