คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขสถานะการตรวจหลักฐาน

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล รหัส | ประเภท ในเขต-นอกเขต แก้ไข
1
12240105000071249900952657 | เด็กชายปกรณ์ ปกรณ์วิจิตร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
2
12240105000171249900963233 | เด็กหญิงพรธีรา แดงศิริ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
3
12240105000211249900925773 | เด็กชายพันศักดิ์ กฤตเฉลิมไทย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
4
12240105000221439900664773 | เด็กชายวิริยะ จันทร์โท13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
5
12240105000241249900935302 | เด็กชายณัฐวุฒิ ราชชมภู13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
6
12240105000261249900928276 | เด็กชายศิวกร ชัยศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
7
12240105000271249900968898 | เด็กชายอธิเมศร์ สันติจิรพงศ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
8
12240105000311240301277776 | เด็กหญิงณิชานันท์ ตรีสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
9
12240105000321209702522982 | เด็กหญิงปุณยาพร ถนอมนาค13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
10
12240105000531249900936473 | เด็กหญิงธนีวรรณ เกสะโลกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
11
12240105000581669900667037 | เด็กชายณัฐวัฒน์ พลพระขันธ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
12
12240105000601248500029834 | เด็กชายกิตติภูมิ นีซัง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
13
12240105000751249900967514 | เด็กชายพชรพล นงจิตร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
14
12240105000781249900952151 | เด็กหญิงอารยาพร จันทสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
15
12240105000791417400095999 | เด็กหญิงวรัญญา ชิยางคะบุตร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
16
12240105000861249900941167 | เด็กชายกฤตภัค เนียนทะสาตร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
17
12240105000911129800177229 | เด็กหญิงกนกพร เหล่าคนค้า13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
18
12240105001011249900964523 | เด็กหญิงรชญา ใจงาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
19
12240105001071247400003581 | เด็กหญิงณัฐิดา กันทะนิด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
20
12240105001081249900941922 | เด็กชายธนกร สระบุรินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
21
12240105001141248000032003 | เด็กชายอดุลย์ศักดิ์ เจิมสูงเนิน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
22
12240105001151209000497899 | เด็กชายพุฒิพงศ์ เหมบัวกลัด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
23
12240105001161249900965783 | เด็กชายวีรวิชญ์ พรหมสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
24
12240105001221103704454467 | เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทรัพย์สำราญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
25
12240105001231247400002283 | เด็กชายเจษฎากร เตียงกูล13 | ห้องเรียนปกติ ยังไม่ได้กำหนด
26
12240105001241104400065551 | เด็กชายศุภกฤต อึ้งใกล้13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
27
12240105001251249900965201 | เด็กหญิงรวิสรา นิกรประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
28
12240105001261249900953718 | เด็กหญิงภิญญดา รอดพิพัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
29
12240105001281249900935922 | เด็กหญิงอชิรญา เมืองมีทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
30
12240105001321249900930181 | เด็กชายนวพล ชาภัคดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
31
12240105001341249900951456 | เด็กหญิงปารณีย์ ดิษฐป้าน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
32
12240105001351249900962814 | เด็กหญิงรัฐฏวรรณ รัตนา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
33
12240105001361368400116696 | เด็กชายพัทธพล มูลคำเหลา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
34
12240105001371209601670706 | เด็กชายคณิศร คำสุข13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
35
12240105001381104700210092 | เด็กชายธรรณ์ ธรรมเสรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
36
12240105001401249900967336 | เด็กหญิงวริศรา สวัสดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
37
12240105001421249900954315 | เด็กหญิงอภิสรา พรมการ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
38
12240105001461249900946053 | เด็กชายภัทรภาวิน ศรีประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
39
12240105001501240600290456 | เด็กหญิงนิศามณี เนี่ยงทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
40
12240105001551306200090438 | เด็กหญิงณภัทรลภา แกมขุนทด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
41
12240105001581200601461254 | เด็กชายชวัลวิทย์ พุฒซ้อน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
42
12240105001591399900380105 | เด็กชายนันทวุฒิ จำปาสิม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
43
12240105001601249900936961 | เด็กชายจิรายุ พิรารมย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
44
12240105001611249900957691 | เด็กชายฐานทัพ กัณหา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
45
12240105001621249900936881 | เด็กชายปิยวัฒน์ โมรา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
46
12240105001651249900966976 | เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยโชติ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
47
12240105001661249900971368 | เด็กชายณัฏฐพัชร ขอดเตชะ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
48
12240105001671249900956474 | เด็กชายชยพล นิ่มนวล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
49
12240105001681459901343415 | เด็กชายณวัฒน์ วิทเวศ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
50
12240105001711249900962245 | เด็กชายกรวิชญ์ บุญมากพร้อม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
51
12240105001731319800564395 | เด็กหญิงพิมรภัทร ทิพจังหรีด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
52
12240105001741248500030221 | เด็กหญิงสาธิตา เสาวิจิตร์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
53
12240105001751248000033883 | เด็กหญิงณัฐธิดา โสมรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
54
12240105001761249600029179 | เด็กหญิงสวรรยา บุตรนิน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
55
12240105001771728500023343 | เด็กหญิงรวิษฎา แสงเพ็ชร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
56
12240105001781249900961010 | เด็กหญิงโสรยา บุญมี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
57
12240105001801249900963276 | เด็กชายธนพัฒน์ ศรีวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
58
12240105001841409600464442 | เด็กชายณภัทร แสนสมศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
59
12240105001851249900921956 | เด็กชายเจษฎา ไชยศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
60
12240105001861249900938565 | เด็กชายณภัทร พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
61
12240105001881208300063214 | เด็กหญิงณิชานันท์ น้อยพิมาย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
62
12240105001911119100016966 | เด็กชายพีรพัฒน์ คำจินดา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
63
12240105001921249900962318 | เด็กหญิงสรัญญา สุขสว่าง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
64
12240105001941249900945286 | เด็กชายสรวิชญ์ ลูกจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
65
12240105001951249900950875 | เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุญประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
66
12240105001971248500029486 | เด็กหญิงสิริกร พิสิฏฐ์ศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
67
12240105001981249900967948 | เด็กชายธนา คงคาสัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
68
12240105002001104700211706 | เด็กชายศิวกร กาทำมา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
69
12240105002011249900960331 | เด็กชายภูตะวัน ภูชาดา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
70
12240105002031249900944964 | เด็กหญิงนัยน์ภัค ยะรังษี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
71
12240105002041218700044314 | เด็กหญิงนันทิพัฒน์ สายพรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
72
12240105002051249900956342 | เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทประภาส13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
73
12240105002071160401293022 | เด็กชายเมธา สุขถนอม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
74
12240105002081579901353134 | เด็กหญิงวันวิษา จั่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
75
12240105002091249900941141 | เด็กชายวิรุฬห์ สินภักดี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
76
12240105002101249900959155 | เด็กหญิงณัฐติกาญจน์ สรรพรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
77
12240105002121249900952029 | เด็กชายปิยพัทธ์ ผลเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
78
12240105002131249900946258 | เด็กชายนพนันท์ รวมจิตต์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
79
12240105002151248500031227 | เด็กชายณภัทร พรหมมินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
80
12240105002161249900938913 | เด็กหญิงมยุรี หมอกเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
81
12240105002191200901561661 | เด็กชายพงศ์วิพัฒน์ การัณย์วัฒนะ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
82
12240105002211249900970361 | เด็กหญิงปาณิสรา จามกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
83
12240105002221249900941817 | เด็กชายกิตติพัฒน์ ขุนศรี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
84
12240105002231249900938921 | เด็กหญิงธรรณรดา ยิ้มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
85
12240105002241240600296241 | เด็กชายฐิติพงศ์ สุระถา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
86
12240105002271249900957217 | เด็กชายนววิช พรหมวงค์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
87
12240105002291248000033557 | เด็กชายด.ช.ธนศักดิ์ แชจอหอ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
88
12240105002331249900955834 | เด็กหญิงชาลิสา พฤฒิสมพร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
89
12240105002341200601459497 | เด็กชายธนวัฒน์ ศรประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
90
12240105002371207500044638 | เด็กชายปุณณวิช สืบจากศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
91
12240105002441249900967956 | เด็กชายปรเมศ เชิดรัตนะสกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
92
12240105002451248000032810 | เด็กชายธีรโชติ คำวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
93
12240105002461249900960391 | เด็กชายภูกวิน ศรีสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
94
12240105002511200601462773 | เด็กชายณัฐพล บุตรดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
95
12240105002521249900942422 | เด็กชายนิติคุณ มิ่งพฤกษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
96
12240105002531208300060126 | เด็กชายศุภนัฐ ภู่พวง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
97
12240105002581249900965023 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ สวัสดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
98
12240105002601250101737307 | เด็กชายกมลสิทธิ์ แซ่บัว13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
99
12240105002611249900937895 | เด็กชายปฏิพล ธรรมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
100
12240105002621439900670846 | เด็กหญิงบุญญิสา สมฤทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
101
12240105002631260401214229 | เด็กชายอัษศดิณณ์ ศุภชัยอนันต์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
102
12240105002651249900939715 | เด็กชายสรวิชญ์ แสงพุ่ม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
103
12240105002661249900956148 | เด็กชายปยุต ยีมิน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
104
12240105002671449900940797 | เด็กชายพีรภาส สุดที13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
105
12240105002681249900966933 | เด็กชายลัทธพล จันทระ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
106
12240105002691249900966402 | เด็กชายอนุชา ป้อมศรีสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
107
12240105002701248000033255 | เด็กชายนันตพัฒน์ เจริญช่าง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
108
12240105002711110201389042 | เด็กหญิงทิพากร บุญถนอม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
109
12240105002731100202028787 | เด็กชายฐิติวุฒิ จันทร์ขำ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
110
12240105002751248000034979 | เด็กหญิงปารมี ชัยยะ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
111
12240105002761249900942473 | เด็กชายธนกฤต เวศพันธุ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
112
12240105002801248000032488 | เด็กชายศิลา โสมเมา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
113
12240105002811249900960765 | เด็กชายธีรดนย์ ทองพูล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
114
12240105002845104300002169 | เด็กชายสิรวิชญ์ เกตุแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
115
12240105002871249900963560 | เด็กหญิงสุกัญญา กั๊กโสภณ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
116
12240105002901249900958809 | เด็กชายเทพปราการ มณเฑียรทอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
117
12240105002911249900936325 | เด็กชายกรวิชญ์ เสงี่ยมจิตต์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
118
12240105002921249900938310 | เด็กชายคณคุณ สวยสะอาด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
119
12240105002931209702545010 | เด็กชายเปรมวุฒิ ทองคำ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
120
12240105002951349700401796 | เด็กหญิงวิภาพร มันอินทร์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
121
12240105002971249900963357 | เด็กหญิงมลธิญา รัตนนิตย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
122
12240105002981249900957012 | เด็กชายธันวา หุตะเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
123
12240105003001249900968880 | เด็กหญิงกฤตพร กลัดเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
124
12240105003011249900947815 | เด็กชายชวภณ ศรีวิหก13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
125
12240105003021248500030760 | เด็กชายพันธกานต์ บุพลับ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
126
12240105003051249900948048 | เด็กหญิงธนัธชา สาธุจรัญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
127
12240105003061240600290227 | เด็กหญิงธมลวรรณ นิจรัญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
128
12240105003081249900962482 | เด็กหญิงดวงพร ประดับพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
129
12240105003091247400003140 | เด็กชายภรัณยู ทับทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
130
12240105003101249900947114 | เด็กชายศรชัย นิลสีลา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
131
12240105003131249900951693 | เด็กชายชลยุทธ์ ภารา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
132
12240105003141249900944611 | เด็กหญิงปภัสรา อัคนิทัต13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
133
12240105003151104301229547 | เด็กหญิงนพภัสสร ถาวรคง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
134
12240105003161348500112773 | เด็กหญิงฐิติพรรณ คำศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
135
12240105003191249900958698 | เด็กชายธนพนธ์ พุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
136
12240105003211678700073876 | เด็กชายปิยะพงษ์ มีสุข13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
137
12240105003221101000282527 | เด็กชายปุญญพัฒน์ ขาวอ้วน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
138
12240105003231249900942619 | เด็กหญิงจิรัชญา สโมสร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
139
12240105003241308200107812 | เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริรอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
140
12240105003251110301495219 | เด็กหญิงภัทราพร ปั้นทอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
141
12240105003261408900051029 | เด็กหญิงวิยดา กันหาทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
142
12240105003281248500023887 | นางสาวนภัสวรรณ พลอยขำ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
143
12240105003301249900944662 | เด็กหญิงฐิติญา ชู่สว่าง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
144
12240105003311249900958566 | เด็กชายปัณณวัฒน์ ปัญญากิตติศัพท์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
145
12240105003331248500029915 | เด็กหญิงปาลิตา บุญนอก13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
146
12240105003341239900509486 | เด็กชายชนสรณ์ แสนว่าง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
147
12240105003351248000032291 | เด็กชายณฐกร ดิษธรรม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
148
12240105003361249900953939 | เด็กหญิงมนต์รวัน ฉิมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
149
12240105003371249900958451 | เด็กหญิงธัญรดา ไพรศรี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
150
12240105003381269900483266 | เด็กหญิงธัญพิชชา พิลา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
151
12240105003391249900962351 | เด็กหญิงอัญชลี ส กาญจนะชัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
152
12240105003401249900945162 | เด็กหญิงทิพวัลย์ บุญเกิด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
153
12240105003411249900936562 | เด็กชายนัทธพงศ์ เทียมดำรงค์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
154
12240105003421209000525353 | เด็กหญิงกุลจิรา กกหอม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
155
12240105003431249900965392 | เด็กหญิงปฐมาวดี แฉ่งเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
156
12240105003441103704526603 | เด็กหญิงณัชชา เล่าหลี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
157
12240105003451248500030328 | เด็กชายภาคิน เนตรพิพัฒ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
158
12240105003461249900946185 | เด็กชายทรงพล แย้มบางยาง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
159
12240105003471409903821250 | เด็กชายธราธิป ทองปั้น13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
160
12240105003481249900937020 | เด็กหญิงนพประภา สุวรรณสุข13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
161
12240105003491249900937739 | เด็กชายอรุณรัชช์ โพธิจักร์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
162
12240105003501249900941833 | เด็กชายพิพิธธน ยังพรม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
163
12240105003511249900952274 | เด็กชายพชรพัฒน์ ทะนา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
164
12240105003521248500031341 | เด็กชายพยัคฆ์ วิไลพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
165
12240105003531103400175720 | เด็กชายชนมภูมิ อร่าม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
166
12240105003541249900973581 | เด็กหญิงนัฐชนันท์ พิมพาชาติ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
167
12240105003551248000032020 | เด็กชายธัชนนท์ สุดาเทพ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
168
12240105003561249900970655 | เด็กหญิงศิญาพัฒน์ เนียนทะศาสตร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
169
12240105003571249900968553 | เด็กหญิงนันท์นภัส จันทวงค์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
170
12240105003581249900941507 | เด็กชายณัฐกร ธงทองทิพย์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
171
12240105003591249900956075 | เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองสมัคร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
172
12240105003611248000032712 | เด็กหญิงณัชธิดา สุดาเทพ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
173
12240105003621249900968049 | เด็กชายพงษ์พันธ์ พุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
174
12240105003641249900964698 | เด็กชายศุภกร น้อยใจดี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
175
12240105003651249900955371 | เด็กชายธนพัต รุนใจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
176
12240105003661249900965422 | เด็กชายอัศวิน จูประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
177
12240105003671249900949141 | เด็กหญิงนภัสรา สอดแสง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
178
12240105003701249900960111 | เด็กชายวัชรา ดิลกศรี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
179
12240105003721249900958892 | เด็กชายภคิณ ปานกล่อม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
180
12240105003731209000428781 | เด็กชายธีรเมธ ประกอบธรรม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
181
12240105003741249900939391 | เด็กหญิงปวริศา ทองเเผน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
182
12240105003751249900968791 | เด็กชายนภัทสกร เฉยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
183
12240105003771249900936287 | เด็กหญิงณัฐณิชา ย้อยแสง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
184
12240105003781249900945324 | เด็กชายวรโชติ สุนทรวิทย์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
185
12240105003791248500030832 | เด็กหญิงศุภิสรา เผือกประดิษฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
186
12240105003811249900966437 | เด็กชายถิรวัฒน์ ธรรมสอน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
187
12240105003821670401302337 | เด็กชายจีรภัทร สุริย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
188
12240105003831249900951502 | เด็กชายปิยะ สิตตานนท์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
189
12240105003841249900959104 | เด็กชายจิรายุ สุนาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
190
12240105003851248000034138 | เด็กหญิงพีชญา ช่วยอุปการ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
191
12240105003861249900949796 | เด็กชายณัฐพงศ์ ร่มโพธิ์ทอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
192
12240105003881249900945316 | เด็กชายวรโชติ ฉิมพาลี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
193
12240105003911249900966801 | เด็กชายธรรมรัตน์ สนั่นเมือง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
194
12240105003921240401227355 | เด็กหญิงอริสรา สุวรรณ์ฉวี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
195
12240105003931100201984064 | เด็กชายธนวัต จันทร์ขำ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
196
12240105003941247400002364 | เด็กหญิงนวีนา ผงชานัน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
197
12240105003951249900927377 | เด็กชายอลงกรณ์ คำนวน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
198
12240105004043119900195110 | เด็กหญิงวรรณา ประพน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
199
12240105004051209601680434 | เด็กหญิงศุภัชชา โชติพัลลภ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
200
12240105004061101000275539 | เด็กหญิงกชกร จั่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
201
12240105004071368900054185 | เด็กหญิงณิชาพัชร์ เทียนทองดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
202
12240105004081247400003425 | เด็กหญิงณฐพร แก้วอำไพร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
203
12240105004091209000520904 | เด็กชายชญานนท์ พ่วงชาวสวน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
204
12240105004101270501121460 | เด็กชายณัฐพงศ์ ประสิทธิสูงเนิน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
205
12240105004111249900954722 | เด็กหญิงทิพามณี กันทาฝั้น13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
206
12240105004121249900957276 | เด็กหญิงกชพร นาคสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
207
12240105004151209000501616 | เด็กหญิงกรรวี เฉกแสงทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
208
12240105004171249900954617 | เด็กหญิงขวัญจิรา แข็งกล้า13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
209
12240105004181249900942368 | เด็กชายนวพล แซ่ซื้อ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
210
12240105004191139900632378 | เด็กหญิงเนตรนภา เกิดสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
211
12240105004201249900937437 | เด็กชายธนกฤต ภู่พิมล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
212
12240105004221249900954854 | เด็กหญิงวาสนา บุญสวน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
213
12240105004231249900955664 | เด็กชายธันวา แก้วเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
214
12240105004261249900938417 | เด็กหญิงวลัยพร สุขโภคา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
215
12240105004271248000033247 | เด็กหญิงนฤมล จรพินิจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
216
12240105004281249900935507 | เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์พระราม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
217
12240105004291249900952851 | เด็กหญิงกานต์พิชชา โอ่งตั้ว13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
218
12240105004301249900958591 | เด็กชายวงศธร หอมหวาน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
219
12240105004311249900963543 | เด็กชายณัฏฐธวัชน์ ไทยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
220
12240105004331249900966658 | เด็กชายมนัสนันท์ อารีรัตนชัย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
221
12240105004341209000520891 | เด็กหญิงชญานิศ พ่วงชาวสวน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
222
12240105004361248500029974 | เด็กชายธเนศพล โสมก่ำ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
223
12240105004371249900967395 | เด็กชายศรภัทร เทพดารักษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
224
12240105004381248000032496 | เด็กหญิงลลิดา ศรีมาลา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
225
12240105004391249900966259 | เด็กชายพณากร เเก้วเถิน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
226
12240105004401249900943739 | เด็กชายอมรรัตน์ เอี่ยมอำนวย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
227
12240105004411249900947491 | เด็กหญิงวิภาดา พันธรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
228
12240105004421249900956962 | เด็กหญิงชาลินี บุญวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
229
12240105004431249900950549 | เด็กชายปิยทัศน์ มั่นถาวรวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
230
12240105004441104301225240 | เด็กหญิงวริสา บุญสพ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
231
12240105004451249900958256 | เด็กหญิงพรรธนพร เตียวหยิน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
232
12240105004461249900949885 | เด็กหญิงศิรดา ทวิชัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
233
12240105004481249900967875 | เด็กชายไพบูลย์ เปรมบำรุง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
234
12240105004491249900963284 | เด็กชายณัฐกมล ธรรมธร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
235
12240105004501249900960854 | เด็กชายธนโชติ สิ่วไธสง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
236
12240105004511900201127539 | เด็กหญิงชญาดา ซุ่นสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
237
12240105004521249900942716 | เด็กชายมนัสชัย อวยเฮง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
238
12240105004531249900950531 | เด็กชายปิยวัฒน์ มั่นถาวรวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
239
12240105004541200601462161 | เด็กชายนพพร บุตรดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
240
12240105004551249900941647 | เด็กชายศิวกร ทองอ่วม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
241
12240105004561249900966372 | เด็กหญิงกุลจิรา บุญวัน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
242
12240105004571240600293501 | เด็กชายณัฐดนัย คชวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
243
12240105004581249900946711 | เด็กหญิงนวรัตน์ โพธิ์ทอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
244
12240105004591208300061637 | เด็กชายคุณานนต์ หัวใจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
245
12240105004611249900938131 | เด็กหญิงจิดาภา ย่องใย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
246
12240105004621249900961885 | เด็กหญิงณัฐชยา บุตรสุรินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
247
12240105004631249900954633 | เด็กหญิงวิชญาดา ผลบุญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
248
12240105004651249900962059 | เด็กชายขวัญชัย บวรเอนกสกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
249
12240105004661249900961028 | เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ธรรมชาติ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
250
12240105004671249900960200 | เด็กหญิงเบญญาภา วิบูลย์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
251
12240105004681249900955419 | เด็กชายพัสกร อุทธารัมย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
252
12240105004691467700030639 | เด็กหญิงปณิดา ขันนาเลา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
253
12240105004711249900936023 | เด็กหญิงพรณัชชนา วรรณสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
254
12240105004721208300066914 | เด็กชายธีรศักดิ์ บุญสุข13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
255
12240105004741209702499026 | เด็กชายศุภกฤต เที่ยงพลับ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
256
12240105004751249900956393 | เด็กชายธนากร บุญผัน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
257
12240105004761249900902374 | เด็กหญิงวิภาดา ผลบุญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
258
12240105004771249900961966 | เด็กชายวรเมธ แดงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
259
12240105004781100801669399 | เด็กหญิงดารากร สายส่อง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
260
12240105004791249900948501 | เด็กหญิงฐามณี สุนทรวิทย์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
261
12240105004801249900948251 | เด็กชายวรวิชญ์ โชติรังษี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
262
12240105004811249900959783 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชาลีชาติ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
263
12240105004831249900950093 | เด็กหญิงนาราชา ศรประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
264
12240105004851248000032992 | เด็กชายภาคิน สายสงค์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
265
12240105004871419902639598 | เด็กหญิงพิมพ์รพรรณ เพ็งพินิจ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
266
12240105004881249900942350 | เด็กชายปัญญพนต์ พุ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
267
12240105004921248000034502 | เด็กชายธีรเทพ ทองเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
268
12240105004931100704157541 | เด็กชายอภิเดช ทองดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
269
12240105004941249900958311 | เด็กหญิงนิรชา วงค์วิรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
270
12240105004951249900965571 | เด็กชายธีรภัทร อินทศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
271
12240105004971729900834773 | เด็กหญิงกาญมณี นุชระป้อม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
272
12240105005011249900963039 | เด็กชายคุณชาติ ธุถาวร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
273
12240105005051249900949826 | เด็กชายโภคิน จอมทอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
274
12240105005061249900961796 | เด็กหญิงไอรดา เรียนเวช13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
275
12240105005091249900952410 | เด็กหญิงศศิกร วงษ์จำปา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
276
12240105005101248000033298 | เด็กหญิงศรัณย์พร พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
277
12240105005121249900955079 | เด็กชายสุริยา ดาผา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
278
12240105005141248000033492 | เด็กหญิงเมธาพร เสาว์ทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
279
12240105005151249900924475 | เด็กชายชยทัต พูลศิริ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
280
12240105005161249900938719 | เด็กหญิงขนิษฐา จันทร์กำเนิด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
281
12240105005181339100080921 | เด็กชายธีรสิทธิ์ สุวรรณศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
282
12240105005231249900943178 | เด็กชายปฏิภาณ ธรรมสระ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
283
12240105005240024991035821 | เด็กหญิงวันเพ็ญ -13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
284
12240105005251139800167452 | เด็กหญิงธันย์สิตา เลิศรัศมีมาลา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
285
12240105005261249900948919 | เด็กชายอิทธิพัทธ์ สว่างแสง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
286
12240105005271348900221600 | เด็กหญิงจีรวรรณ เลี่ยมวิลัย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
287
12240105005281249900953599 | เด็กชายณัฐนันท์ เจียมอาตม์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
288
12240105005291249900957128 | เด็กหญิงภวิตรา อุ้มอำพร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
289
12240105005301249900972674 | เด็กชายธนกฤต เอี่ยมลักษณะชัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
290
12240105005311719900821825 | เด็กชายธนภัทร บำรุงวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
291
12240105005341249900956849 | เด็กชายจิรเมษ ทองเงิน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
292
12240105005351469600036955 | เด็กชายอนุพงษ์ เทือกภูเขียว13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
293
12240105005361249900961761 | เด็กชายอาทิตย์ กิจเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
294
12240105005371103300284314 | เด็กชายประชาพิทักษ์ ชุ่มเย็น13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
295
12240105005381249900935655 | เด็กชายพัชรพล เตียวหยิน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
296
12240105005391249900970833 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุบผาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
297
12240105005421249900968961 | เด็กหญิงพัชรพร ชังอินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
298
12240105005431249900963225 | เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
299
12240105005441249900955320 | เด็กชายธนัตถ์นินทร์ ศักดิ์รังสรรค์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
300
12240105005451249900959562 | เด็กชายปริญ จั่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
301
12240105005461241000095785 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ บำรุงสวน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
302
12240105005471249900972453 | เด็กชายจิรายุ สุขจิตต์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
303
12240105005481249900955222 | เด็กชายพงศกร โกพระ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
304
12240105005491249900952444 | เด็กชายศิรวิทย์ สินสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
305
12240105005501249900955729 | เด็กชายปวริศ บุญญรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
306
12240105005531249900940101 | เด็กชายธาวิน เทพจิตร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
307
12240105005541100704203771 | เด็กชายศุภสัณห์ เพิ่มภิญโญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
308
12240105005561248500031537 | เด็กชายชัยวัฒน์ แสงสุรินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
309
12240105005571248500031359 | เด็กหญิงรุ้งณภา อารีรัตนชัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
310
12240105005581249900976661 | เด็กชายภาวัต ถาวรวิลาส13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
311
12240105005611248500030611 | เด็กหญิงชาลิสา ฤทธิเดช13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
312
12240105005621249900957179 | เด็กชายอัครพล ศรีขะโรจน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
313
12240105005631249900943143 | เด็กหญิงณัฐภัสสร บรรจงปรุ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
314
12240105005671119501111692 | เด็กชายพชรพล พลกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
315
12240105005691249900955168 | เด็กชายชัยวัฒน์​ แสงเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
316
12240105005701248000034430 | เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรสีไสย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
317
12240105005711249900960561 | เด็กหญิงกชมน นิลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
318
12240105005721209702552156 | เด็กชายเจตนิพัทธ์ สมใจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
319
12240105005791241000096811 | เด็กหญิงสวิชญา สารเถื่อนเเก้ว13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
320
12240105005801248500030123 | เด็กชายพรหมประสิทธิ์ บุญยะภาส13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
321
12240105005821248500030905 | เด็กหญิงพัชรพร คอนคำ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
322
12240105005831119701204619 | เด็กชายศิวกร ไชยทิพย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
323
12240105005871249900929558 | เด็กชายคุณากร ถาวร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
324
12240105005881249900938476 | เด็กหญิงพรชิตา ชื่นฉ่ำ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
325
12240105005911249900957802 | เด็กหญิงสุจิรา บุญเกษม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
326
12240105005921240600298295 | เด็กชายนิพัทธ์ ปรางวิเศษ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
327
12240105005931249900959392 | เด็กชายชัชวาล เหลือเริ่มวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
328
12240105005951249900954081 | เด็กชายพลากร ภาชนะ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
329
12240105005971249900938174 | เด็กชายกวินภพ สุขเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
330
12240105005981249900970027 | เด็กชายพัณณกร เจริญศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
331
12240105005991328900096821 | เด็กชายนนทวัฒน์ จันนุบิน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
332
12240105006001249900953823 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำเงิน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
333
12240105006011249900951162 | เด็กหญิงนภาพร พระพายพาน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
334
12240105006021102900198213 | เด็กหญิงริราวัลย์ สุวรรณมงคล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
335
12240105006031248500029389 | เด็กหญิงนฤมล จิตตะวิกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
336
12240105006041249900963870 | เด็กชายสถาพร กั่นเพ็ง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
337
12240105006061249900946002 | เด็กหญิงผาณิตา แย้มนวล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
338
12240105006071249900941078 | เด็กชายชวนากร ศรีอุทยาน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
339
12240105006081249600028687 | เด็กหญิงมาริสา บุพลับ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
340
12240105006091248500029109 | เด็กหญิงพรสงกรานต์ เผือกขวัญนาค13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
341
12240105006111249900950697 | เด็กหญิงวรรณธาภรณ์ นิยมพลอย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
342
12240105006121249900951758 | เด็กชายนวพล พิมพ์แก้ว13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
343
12240105006141249900948480 | เด็กชายณัฐวุฒิ แสงศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
344
12240105006161279900398196 | เด็กหญิงสรัสวดี สิงห์จันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
345
12240105006191249900963951 | เด็กหญิงชญาภา รังสิเสนา ณ อยุธยา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
346
12240105006201249900956695 | เด็กชายปฐมพร แก้วประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
347
12240105006221249900949109 | เด็กชายปพน ทัศนา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
348
12240105006231249900946592 | เด็กชายพงศ์วรินทร์ วรรณรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
349
12240105006241249900947742 | เด็กชายธิติพงษ์ วงค์แปลก13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
350
12240105006261209000491971 | เด็กหญิงรินรดา วรกลีบ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
351
12240105006271249900953874 | เด็กหญิงวรัชยา โหมดนุช13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
352
12240105006301248000034189 | เด็กชายวีรวิชญ์ อ้อนประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
353
12240105006311249900945201 | เด็กชายอภิวิชญ์ มากพินโย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
354
12240105006331249600027354 | เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่อนจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
355
12240105006361249900939189 | เด็กชายวันอาสา หอระตะ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
356
12240105006371248500031472 | เด็กชายด.ช.ศุภวัชร หอมหวาน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
357
12240105006411249900958710 | เด็กชายดนัยณัฐ สงวนทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
358
12240105006431249900938140 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ โหงศิริ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
359
12240105006441409903854301 | เด็กชายณฐภัทร เหลาแหลม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
360
12240105006451249900951014 | เด็กชายวัชราภรณ์ สุณาวงค์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
361
12240105006461248500030131 | เด็กชายวิชากร โสวรรณะ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
362
12240105006471103400169363 | เด็กหญิงผกามาศ จันทร์งาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
363
12240105006481249900966291 | เด็กหญิงสุธาสินี สัญญจิตร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
364
12240105006491249900943852 | เด็กชายณัฐกิตติ์ ยอดประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
365
12240105006501110301495111 | เด็กหญิง้เพชรรดา ชะสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
366
12240105006511102004104349 | เด็กชายสีหราช คำสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
367
12240105006531240401232880 | เด็กชายชานน อยู่ถาวร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
368
12240105006571249900957209 | เด็กหญิงรักษิณา อุทิศ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
369
12240105006581249900964485 | เด็กชายภูวดล ขวัญพิกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
370
12240105006601419902638354 | เด็กชายรัชชานนท์ เรืองสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
371
12240105006611319901287729 | เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์ศรี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
372
12240105006621248500030212 | เด็กหญิงรสริน สมบัติเปี่ยม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
373
12240105006631249900947203 | เด็กหญิงปาลิตา คำวิลัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
374
12240105006641249900945120 | เด็กชายธนัท ภัทราเศรษฐกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
375
12240105006651249900948536 | เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
376
12240105006661249900970825 | เด็กชายกฤษมงคล คงวัน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
377
12240105006671248500030395 | เด็กชายธนวัฒน์ หอระตะ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
378
12240105006681209702515714 | เด็กหญิงกนิษฐา กอนแสง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
379
12240105006691102004153188 | เด็กชายนันทพงศ์ ลิ้มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
380
12240105006701247400002658 | เด็กหญิงปวณิดา มั่นนาค13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
381
12240105006711100704185901 | เด็กหญิงณัฐฐาวดี ภูวันนา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
382
12240105006731249900896218 | เด็กชายอัศนีย์ จั่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
383
12240105006741103200196243 | เด็กชายธีรพงศ์ ธรรมนาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
384
12240105006751248500029401 | เด็กหญิงขวัญประดับ ปิ่นทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
385
12240105006761249900962296 | เด็กชายวันชนะ เขมเสวี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
386
12240105006771209702545516 | เด็กชายศิวกร สมวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
387
12240105006781249900968758 | เด็กหญิงรมิตา หนูน้อย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
388
12240105006801339901041053 | เด็กชายปุญญาพัฒน์ ซิ้มเทียม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
389
12240105006821118700151219 | เด็กหญิงทัศนีย์ คงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
390
12240105006831249600028709 | เด็กหญิงศิริวิมล จิระวรรณา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
391
12240105006841100704200390 | เด็กชายสดุดี เมธีกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
392
12240105006851249900970191 | เด็กหญิงปาริฉัตร ใจดี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
393
12240105006891249900955923 | เด็กชายปิติวัฒน์ ที่พึ่ง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
394
12240105006901249900936589 | เด็กชายธนากร แสงสว่าง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
395
12240105006911249900967069 | เด็กหญิงกมลฉัตร แหยมศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
396
12240105006921249900949389 | เด็กชายพชร จอกพุดซา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
397
12240105006931249900957322 | เด็กชายอธิบดี ขุมทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
398
12240105006941249900958035 | เด็กชายนภัสดล พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
399
12240105006951249900947955 | เด็กชายรัชชานนท์ พวงศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
400
12240105006961209000491564 | เด็กหญิงพิชชาภา บุบผาหอม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
401
12240105006971249900943585 | เด็กชายศิวกร ลี้หยง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
402
12240105007001249900935841 | เด็กชายจิรัฏฐ์ ประการะสังข์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
403
12240105007011659902558065 | เด็กหญิงปาณิสรา ปานโท้13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
404
12240105007031200601465021 | เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
405
12240105007041209000491459 | เด็กชายวสุพล รัตนบุรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
406
12240105007061248500030999 | เด็กหญิงอรพิน รัดรอดกิจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
407
12240105007071249600027575 | เด็กชายวิศรุติ โคมุด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
408
12240105007081839902090142 | เด็กชายจีรยุทธ จำปาทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
409
12240105007101209000506308 | เด็กชายศุภโชค โกมลศรี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
410
12240105007111249900958337 | เด็กหญิงมัลลิกา ใหม่โสภา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
411
12240105007121249900963853 | เด็กชายปริญญา มะลิซ้อน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
412
12240105007131248000030965 | เด็กหญิงไอรินทร์ สัมฤทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
413
12240105007141249900969266 | เด็กหญิงภัคจิรา ด้วงเงิน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
414
12240105007151461301229231 | เด็กชายภูตะวัน กาฬพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
415
12240105007161102004125974 | เด็กชายวชิรวิชญ์ สุดสวาท13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
416
12240105007181249900943704 | เด็กชายภูวรรณ พรมงาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
417
12240105007201102900193572 | เด็กหญิงธัญพร แก้วนพกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
418
12240105007261440601374945 | เด็กชายณัฐวัฒ กล้าหาญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
419
12240105007271249900949371 | เด็กชายธนกฤต ตรีเดช13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
420
12240105007281200601455661 | เด็กชายวงศ์วริศ โสมสอน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
421
12240105007291209000499905 | เด็กหญิงนวพร พุ่มพวง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
422
12240105007311479900882525 | เด็กชายพิชิตชัย นามโส13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
423
12240105007341249900943747 | เด็กชายพิชชากร สุขสำราญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
424
12240105007361249900953793 | เด็กชายชโยดม แพน้อย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
425
12240105007381209000469305 | เด็กหญิงฐิติมา ทองล้อม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
426
12240105007391104200728548 | เด็กชายกันตพงศ์ วีระประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
427
12240105007401249600027486 | เด็กชายภานุวัฒน์ สุณาวงค์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
428
12240105007511209702556518 | เด็กชายวีรภัทร คันโธ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
429
12240105007531249900970230 | เด็กหญิงนภัสสร สุดนุช13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
430
12240105007551719900819405 | เด็กหญิงนิชาพรรณ ชัยวีระวงค์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
431
12240105007571249900939600 | เด็กชายรัฐพงษ์ พิมพ์สวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
432
12240105007611208300065675 | เด็กหญิงณิชากร ภาสองชั้น13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
433
12240105007627249900023281 | เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์ภักดี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
434
12240105007641208300065870 | เด็กหญิงธัณย์สิตา ภูวัชร์ชยานนท์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
435
12240105007651248000032704 | เด็กชายกษิดิ์เดช หริ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
436
12240105007661104000278255 | เด็กชายสุทธิพงศ์ หมื่นพรมมา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
437
12240105007671249900943291 | เด็กหญิงชลธิชา ทองเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
438
12240105007691249900967247 | เด็กชายพีรพัฒน์ โฉมสอาด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
439
12240105007701317600021167 | เด็กหญิงนิชาภัทร น้อยพลี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
440
12240105007711240600290685 | เด็กชายปิยวัฒน์ เพ็งเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
441
12240105007721119902476438 | เด็กชายสิทธิเดช จิตต์จำนงค์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
442
12240105007741249900963373 | เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทองประยูร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
443
12240105007751249900928462 | เด็กชายจักราวุธ นิยม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
444
12240105007791249900946193 | เด็กชายธนากร เพิ่มนิยมกิจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
445
12240105007810024991023599 | เด็กชายบ่อ -13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
446
12240105007851248000034162 | เด็กชายปิยพล โคตน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
447
12240105007871240600295181 | เด็กชายธนรัฐ นักเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
448
12240105007891249900969177 | เด็กหญิงมินตรา ติธรรม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
449
12240105007901249900954226 | เด็กชายคฑาวุธ นิติการ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
450
12240105007911248500030336 | เด็กหญิงปนัสยา สุนทรชัย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
451
12240105007921247400003310 | เด็กชายทยาทร แก้วอยู่13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
452
12240105007951103704495694 | เด็กหญิงภัทรานี ทองนำ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
453
12240105007981300401233346 | เด็กหญิงสุชานรี วชิระ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
454
12240105007991249900956750 | เด็กชายธนวินท์ บุญเรือง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
455
12240105008001249900944255 | เด็กชายธนากร ลาล่อน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
456
12240105008011248500031031 | เด็กชายจิณณวัตร ปัญญสิน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
457
12240105008031249900972275 | เด็กชายพลยุทธ โหม่งพุทธ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
458
12240105008041249900945073 | เด็กชายพีรพัฒน์ เล็กชะอุ่ม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
459
12240105008061249900950654 | เด็กหญิงกวินทรา ศรีวิลัย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
460
12240105008071449900955433 | เด็กหญิงกนกพร กล่ำบุญสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
461
12240105008091249900971392 | เด็กหญิงธันย์ชนก ตรีสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
462
12240105008101247400002135 | เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเพ็ง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
463
12240105008131101000285364 | เด็กหญิงรุจิกร เรืองกสิกิจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
464
12240105008141249900945847 | เด็กหญิงภัชชา บุญมี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
465
12240105008151249900951251 | เด็กชายธนภัทร เนตรศรี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
466
12240105008161139300033244 | เด็กชายดิช​พงศ์​ ศรีษะ​เสือ​13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
467
12240105008181249900946746 | เด็กชายธรรมรัตน์ กลิ่นจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
468
12240105008191739902270443 | นางสาวณัฐพงศ์ เวียงโสม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
469
12240105008201249900965333 | เด็กชายอาณกร โมรากุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
470
12240105008211200901551577 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภูสิทธิกุลโรจน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
471
12240105008221249900940110 | เด็กชายธนพล วงษ์นิ่ม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
472
12240105008231248000033034 | เด็กชายนรากร สมมิตร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
473
12240105008251669800405189 | เด็กชายปวริศ โต๊ะลายเทศ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
474
12240105008261249900952223 | เด็กชายวัชรพงษ์ เตียงงา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
475
12240105008281209702558928 | เด็กชายกฤตภาส ดาพนม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ