คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขสถานะการตรวจหลักฐาน

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล รหัส | ประเภท ในเขต-นอกเขต แก้ไข
1
12240105003401248500033793 | เด็กหญิงสุภัคนันท์ แป้นทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
2
12240105003411249901001346 | เด็กชายทยากร กุลศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
3
12240105003421779800385314 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา นาเวศน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
4
12240105003431249900973948 | เด็กชายภูวณัฏฐ์ สิงห์งาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
5
12240105003451209702616928 | เด็กชายภัทรดนัย ปิ่นไชโย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
6
12240105003461249900989305 | เด็กหญิงธนัชญา รุ่งศิริ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
7
12240105003471249901008669 | เด็กหญิงธิดารักษ์ พงษ์การุณ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
8
12240105003491249900977790 | เด็กชายปกรณ์ กิจบำรุง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
9
12240105003561249900999360 | เด็กชายพัฒน์ธนะจักร พรมจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
10
12240105003621248500033564 | เด็กหญิงมลฐกาญน์ อ่อนจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
11
12240105003641249900978109 | เด็กหญิงพีชญา สุขประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
12
12240105003681240600302799 | เด็กชายวัชรินทร์ พุ่มนิคม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
13
12240105003761100704266951 | เด็กชายศรัทธา อิศรภักดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
14
12240105003781279800293007 | เด็กชายศรันย์ คำเสมอ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
15
12240105003791209702608593 | เด็กหญิงทิชา ศิริรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
16
12240105003801249901000919 | เด็กชายธนวัฒน์ สุจิวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
17
12240105003811249600028997 | เด็กชายพงศกร ภู่ทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
18
12240105003821249900976955 | เด็กชายจักรพรรดิ จิตต์มานะ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
19
12240105003851249901001397 | เด็กหญิงปัทมพร อาตม์สกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
20
12240105003861249900992772 | เด็กหญิงอรนิสา ป้อมถาวร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
21
12240105003891249900982165 | เด็กหญิงวรดา พ่วงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
22
12240105003901209000596501 | เด็กหญิงนันภัทร คงรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
23
12240105003911249900971538 | เด็กหญิงเกศราวดี นันทะวงค์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
24
12240105003991209000560299 | เด็กชายศรัณยพงศ์ รุ่งเรืองนรากิตติ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
25
12240105004021129701509631 | เด็กหญิงปุญญพัตน์ เหลืองภากร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
26
12240105004031249900980316 | เด็กชายสุกฤษ วิไลพงศ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
27
12240105004051248500033254 | เด็กชายอธิพงศ์ แก้วมณี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
28
12240105004061249900996689 | เด็กชายธนากร อ้นเกษม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
29
12240105004071249901000226 | เด็กหญิงเบญจพร พฤกษ์พงศ์สุข13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
30
12240105004081249900988783 | เด็กชายปุญญะ ใจจรูญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
31
12240105004101249900977196 | เด็กหญิงนฤมล จอมคำสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
32
12240105004121249900968529 | เด็กหญิงชนินันท์ บุญประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
33
12240105004131348900231753 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์สุรินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
34
12240105004141249900975614 | เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
35
12240105004151249900983102 | เด็กหญิงชัญญานุช วิไลศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
36
12240105004161249901006216 | เด็กหญิงภคพร สุธีระ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
37
12240105004171249900992152 | เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เรืองสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
38
12240105004181209702654056 | เด็กชายกิตติพงศ์ พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
39
12240105004211679000118801 | เด็กหญิงสิริยากร สานสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
40
12240105004221260401222132 | เด็กหญิงพิมพ์​รภัทร​ พละปัญญาวงศา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
41
12240105004231679000118819 | เด็กหญิงพรกนก สานสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
42
12240105004261339600228219 | เด็กหญิงพิชา เข็มเพชร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
43
12240105004271209000585976 | เด็กหญิงปณิตา แสงสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
44
12240105004281249900980731 | เด็กหญิงอมรรัตน์ วัฒนศฤงฆาร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
45
12240105004311249901000811 | เด็กชายกรกฤช ค่ำอำนวยสุข13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
46
12240105004321249900992365 | เด็กชายอัมรินทร์ ภูสมตา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
47
12240105004331489900687706 | เด็กชายรัฐชานนท์ ผงกุลา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
48
12240105004351249900992799 | เด็กหญิง พนิดา ศิริวาจา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
49
12240105004361249600029918 | เด็กชายพชรพล สัจจะบันดาลใจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
50
12240105004371219901349881 | เด็กชายพงษ์ศกร หอมสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
51
12240105004391249900999939 | เด็กชายธนาเดช หรุ่มวิสัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
52
12240105004441249900997189 | เด็กชายธีรภัทร โหงวฮวด13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
53
12240105004471248500032304 | เด็กชายประภากร มณีเขียว13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
54
12240105004481248500033084 | เด็กชายกิตติกานต์ สมตัว13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
55
12240105004491417400104149 | เด็กหญิงธัญวรัตน์ กรมวันดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
56
12240105004501249900995895 | เด็กหญิงอัญญเรศ ฉัตรทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
57
12240105004511249900972003 | เด็กหญิงพลอยหยก อ้นจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
58
12240105004521249900979172 | เด็กหญิงบัณฑิตา ผัดไชย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
59
12240105004541209000572653 | เด็กหญิงพนิตตา วงค์หริ่ม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
60
12240105004671249901000218 | เด็กหญิงจรรยมณฑน์ อุดมสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
61
12240105004731248500033866 | เด็กหญิงปัทมา โยกาไสย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
62
12240105004891249900974359 | เด็กหญิงธัญวลัย ศรีประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
63
12240105005001209000536851 | เด็กชายพิชญะ โอ่งเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
64
12240105005091249900971988 | เด็กชายปุณยภู เสาร์ทอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
65
12240105005111249900980618 | เด็กชายก้องภพ พลวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
66
12240105005131249901003683 | เด็กชายณัฏฐากร มาศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
67
12240105005151249600028962 | เด็กหญิงอาทิมา ไพบูลย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
68
12240105005231209702583949 | เด็กชายอริญชัย ขุนจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
69
12240105005271249900998657 | เด็กชายธนภัทร ศรีสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
70
12240105005301249900996239 | เด็กชายณัฐปคัลภ์ เจริญครองสกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
71
12240105005351249900981304 | เด็กหญิงลภัสรดา สุมาลี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
72
12240105005411249900976009 | เด็กชายฐิติบัณฑิต นาถาบำรุง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
73
12240105005431249900979547 | เด็กหญิงชนากานต์ ป้อมมณี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
74
12240105005441249900978079 | เด็กชายณภัสกรณ์ จรรยาสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
75
12240105005471240600300508 | เด็กชายมนต์มนัส เมืองศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
76
12240105005511249900997197 | เด็กชายกลวัชร ดิลกเอกธนากร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
77
12240105005531249900997901 | เด็กชายญาณศรณ์ ด้วงเงิน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
78
12240105005551249900986926 | เด็กชายนพกร ชิวพิมาย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
79
12240105005601247400004987 | เด็กหญิงทัตพิชา ขำสำอางค์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
80
12240105005621248000036581 | เด็กหญิงธิราพร ปิ่นทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
81
12240105005641209000556305 | เด็กหญิงรมิดา อยู่ดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
82
12240105005651249900974219 | เด็กชายอนุกูล ตรีสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
83
12240105005661119902608598 | เด็กหญิงปราณปริยา เกียรติกุลไพบูลย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
84
12240105005721639800439466 | เด็กชายพงศ์พิชา กอสนาน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
85
12240105005781248500032568 | เด็กชายสงกรานต์ เพิ่มพูล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
86
12240105005811249901003101 | เด็กชายปุณยธร ถนอมนาค13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
87
12240105005831249900987531 | เด็กชายติณณภพ ถ้วยงาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
88
12240105005841249900981690 | เด็กชายธนรัฐ สุวิมล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
89
12240105005851249900990885 | เด็กหญิงพิชชาภา พรหมมินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
90
12240105005861249900983277 | เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรสุนทร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
91
12240105005881249900995445 | เด็กชายภูวเดช ปิ่นบรรจง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
92
12240105005911249900985920 | เด็กชายธนัส แดงสำราญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
93
12240105005921249900986721 | เด็กชายธีรพล มีมงคล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
94
12240105005931249900987825 | เด็กชายคณาธิป รัตนกำเนิด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
95
12240105005941200601475280 | เด็กหญิงวรีวรรณ์ สำอางค์อินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
96
12240105005951579901426964 | เด็กหญิงกัญญาพัชร์ แวงวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
97
12240105005961249900989879 | เด็กชายวันชนก ผลงาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
98
12240105005971209000574419 | เด็กชายพศิน เทพวิชิต13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
99
12240105005981249900987396 | เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีเจิมทอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
100
12240105005991104100053492 | เด็กหญิงวรรณวิสา ไวยริยทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
101
12240105006001249901000544 | เด็กหญิงเอมวดี ป๊อกบุญเรือง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
102
12240105006031249900974898 | เด็กหญิงธนพร กำธรพิพัฒนกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
103
12240105006041309903871932 | เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ คูสกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
104
12240105006061249900980332 | เด็กชายกันตพงศ์ บรรจงหาร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
105
12240105006101249900972151 | เด็กชายธนวินท์ ปุริโส13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
106
12240105006111249900991016 | เด็กชายจิรพัฒน์ ภูมิคอนสาร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
107
12240105006121240600308088 | เด็กหญิงอภิชญา บุญธรรม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
108
12240105006141249900995402 | เด็กชายศักดิ์ดา เรืองศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
109
12240105006181102004193970 | เด็กหญิงอรณิชา วงค์พรมบุตร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
110
12240105006191200601469590 | เด็กชายอติเทพ เทวินรัมย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
111
12240105006201249900970809 | เด็กชายอาชาวิน ผลงาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
112
12240105006211249900995534 | เด็กชายอิทธิวราห์ จันทร์โท13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
113
12240105006221249900981827 | เด็กหญิงภูวารินทร์ เฉยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
114
12240105006241249900981932 | เด็กชายคณิศร ศรีรุ่ง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
115
12240105006281249900991784 | เด็กหญิงจิราวรรณ เกตุมณี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
116
12240105006301249900993396 | เด็กชายปองคุณ เลิศศิริ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
117
12240105006311241000098253 | เด็กชายกัณตพัชร แก้วจินดา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
118
12240105006331249900996174 | เด็กหญิงธนภรณ์ กุมภา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
119
12240105006341249900987485 | เด็กหญิงนัฐมล อุทัยมา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
120
12240105006351249900961761 | เด็กชายอาทิตย์ กิจเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
121
12240105006361249900993388 | เด็กหญิงอรณิชชา นามราช13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
122
12240105006371100801689497 | เด็กชายวรินทร์ สือเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
123
12240105006381100704246659 | เด็กหญิงวรรณิษา เปียกสันเทียะ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
124
12240105006391249900987582 | เด็กชายปธานิน พันงาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
125
12240105006411249900974961 | เด็กชายกฤษณะ มหาเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
126
12240105006431249900985997 | เด็กชายภัทรพงศ์ นิภาธร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
127
12240105006441249900986918 | เด็กชายวีระชัย หอมชื่น13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
128
12240105006471248500033858 | เด็กชายธีรภัทร น่วมรัศมี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
129
12240105006491209501273454 | เด็กชายอดิสร ภู่ทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
130
12240105006511209702625765 | เด็กชายสิทธิเดช ถนอมสุข13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
131
12240105006521250101782868 | เด็กชายกันต์ธีร์ พุ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
132
12240105006531248000035789 | เด็กชายวีรวิชญ์ ทับทิมไทย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
133
12240105006541119902623767 | เด็กชายณเดช จิตต์จำนงค์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
134
12240105006551249901001559 | เด็กชายเตชพัฒน์ คงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
135
12240105006581279900432033 | เด็กชายกฤตัชญ์ สัพพัญญู13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
136
12240105006591249900996425 | เด็กชายรวิภาค ศรีปาน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
137
12240105006661249900989011 | เด็กหญิงรมิค่า สวัสดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
138
12240105006671120500139811 | เด็กชายปิยะพล เสนาคณิต13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
139
12240105006681240401240513 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมดอกไม้13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
140
12240105006711248500032401 | เด็กหญิงดวงนภา ชุมเกษียร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
141
12240105006741249900981355 | เด็กชายปุณญพัฒน์ สุขพราย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
142
12240105006811249900998029 | เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
143
12240105006831249900997103 | เด็กชายณัฐนนท์ เจริญใจ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
144
12240105006841249900999459 | เด็กชายนนทพัทธ์ ศิสี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
145
12240105006861110301519568 | เด็กชายภูริภัทร แซ่ลิ้ม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
146
12240105006871249900972402 | เด็กชายจิรภัทร ชมจิตร์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
147
12240105006931240600306263 | เด็กชายภูชิต พาบุ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
148
12240105006941249900994309 | เด็กชายณัฐพัฒน์ โรจนพร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
149
12240105006951249901003128 | เด็กชายกชภูมิ ถาวริวิลาส13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
150
12240105007021249900977641 | เด็กหญิงพัชรีวรรณ ศิลาภรพรรณ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
151
12240105007041249900998916 | เด็กชายธนคุณ อ้วนละไมย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
152
12240105007061249901003594 | เด็กชายเตชินทร์ เกิดสุขบุญพา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
153
12240105007111249901002890 | เด็กชายพชรวิทย์ จิวิริยะวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
154
12240105007141248000036246 | เด็กชายอาชวิน เอราลุก13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
155
12240105007151249900973522 | เด็กหญิงวรินทร วงชัยประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
156
12240105007171249900975428 | เด็กหญิงนิพาดา โพธิมากูล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
157
12240105007181208300074721 | เด็กชายรัชชานนท์ นงนุช13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
158
12240105007191248500033114 | เด็กชายศุภชัย รัตนไตรภพ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
159
12240105007211249900990311 | เด็กชายธนกฤต เข็มทอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
160
12240105007221209000546849 | เด็กหญิงธนพร บุญถนอม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
161
12240105007231249900996115 | เด็กหญิงจิรัชยา เพ็งบุบผา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
162
12240105007241248500032487 | เด็กชายจักรภัทร เรืองเอี่ยม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
163
12240105007261248500031286 | เด็กชายธนะรัตน์ ด้วงเงิน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
164
12240105007281100704242815 | เด็กชายกวิน สูงปานขาว13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
165
12240105007291729900857421 | เด็กชายอาทิตย์ แจ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
166
12240105007321249901003195 | เด็กชายกัญจน์เดช นิยม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
167
12240105007331249900946509 | เด็กชายปการ ตระกูลธรรม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
168
12240105007341249900991229 | เด็กชายณัฐนันท์ ศิริวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
169
12240105007351249900983749 | เด็กชายวรวุฒิ ออดถาวร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
170
12240105007361349901637215 | เด็กหญิงแจ่มใส ทาธร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
171
12240105007381249900995984 | เด็กชายอัษฎาวุธ เปลี่ยนเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
172
12240105007391104200746929 | เด็กชายสรศักดิ์ ติดมา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
173
12240105007401249900998959 | เด็กชายวรานนท์ สีทอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
174
12240105007411249900979741 | เด็กหญิงชนกพร พลอยแหวน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
175
12240105007421249900989810 | เด็กหญิงณัฐณิชา วุฒธิ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
176
12240105007431249900983188 | เด็กชายธนกร สุจริต13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
177
12240105007441249900979857 | เด็กชายธนพัฒน์ บุตรสุทธิวงค์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
178
12240105007461249900982378 | เด็กหญิงธนวรรณ โคตรแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
179
12240105007471249900996620 | เด็กหญิงขวัญชีวา นนทสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
180
12240105007481249600030134 | เด็กชายสุกฤษฏิ์ จันทมาลา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
181
12240105007511249900977862 | เด็กชายภาคิน แสงพรู13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
182
12240105007521240301284713 | เด็กชายธัชพล ฉ่ำสมบูรณ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
183
12240105007531249900982556 | เด็กชายภัทรพงศ์ พุทธพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
184
12240105007541249900976963 | เด็กชายเมธาวิชย์ อ่วมเถื่อน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
185
12240105007551249900987698 | เด็กชายธีรเทพ โสวรรณะ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
186
12240105007561249901004833 | เด็กชายพณิชพล หลุยแสง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
187
12240105007571249901000528 | เด็กหญิงณัฐชยา พรพัฒนานิคม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
188
12240105007591101402435565 | เด็กชายภาคิน นิ่มอนงค์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
189
12240105007601249901001451 | เด็กหญิงนัดดา จันทร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
190
12240105007611249900987663 | เด็กหญิงวรัทยา ลีฬหรัตนรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
191
12240105007631249900985563 | เด็กชายพีระณัฐ พรหมสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
192
12240105007641248500032550 | เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชุมเกษียร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
193
12240105007651249600029829 | เด็กชายศุภกร พรมทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
194
12240105007661249900996352 | เด็กชายสุรศักดิ์ ชัยชนะ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
195
12240105007671249900997511 | เด็กชายวีรภัทร รัตนเอม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
196
12240105007701249900999581 | เด็กชายพชรมน เสาวกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
197
12240105007711249900997332 | เด็กชายธนโชติ จอมทะรักษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
198
12240105007721249900989178 | เด็กชายกฤติพงศ์ พุทธรักษา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
199
12240105007731249900997421 | เด็กหญิงศุภกานต์ ประดับพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
200
12240105007741249900976025 | เด็กหญิงยมลพร ตุ่มศิริรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
201
12240105007751249901001516 | เด็กชายอำนาจ ทองแหลม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
202
12240105007761249900993809 | เด็กหญิงสุพัตรา วิไลพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
203
12240105007781249901001672 | เด็กหญิงกฤตพร บุพลับ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
204
12240105007801248500033149 | เด็กชายธนภัทร์ ภักดีชัย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
205
12240105007821249900978702 | เด็กชายอภิรักษ์ โสภิพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
206
12240105007831249600029233 | เด็กชายพชรพล พุ่มพวง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
207
12240105007851249900996611 | เด็กหญิงสบายดี บุญเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
208
12240105007861249900998363 | เด็กชายนัธทวัฒน์ เจี่ยเจริญวัฒนา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
209
12240105007881249900976858 | เด็กชายร่มเกล้า เมฆจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
210
12240105007891249900990796 | เด็กชายกฤตานนท์ ทองศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
211
12240105007901250101785841 | เด็กชายธนโชติ คำโฮง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
212
12240105007921249900988040 | เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เปรมกระโทรก13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
213
12240105007931249900991873 | เด็กหญิงจันทรัตน์ ศรีเมือง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
214
12240105007941249901002571 | เด็กชายภูรี ปิยะจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
215
12240105007951249900976696 | เด็กชายพีรณัฐ รัตนสมบัติ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
216
12240105007971249900975134 | เด็กหญิงรดามณี สิทธิการ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
217
12240105007981249900975118 | เด็กหญิงรวินท์นิภา สิทธิการ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
218
12240105007991208300071039 | เด็กชายสุภิวัฒน์ แตรสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
219
12240105008001248500033033 | เด็กชายพรศักดิ์ ตันหยงมัด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
220
12240105008011249900991407 | เด็กหญิงไอลดา ศรีษเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
221
12240105008021240401240742 | เด็กหญิงปทิตตา คุ้มทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
222
12240105008031250101791654 | เด็กชายศิรชาติ กาญจนเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
223
12240105008041249900990982 | เด็กหญิงอภิชญา มุสิกาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
224
12240105008071248500033891 | เด็กหญิงกีรตินันทน์ ระดมเพ็ง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
225
12240105008081249900989143 | เด็กชายสุริยวัฒน์ สุรัตตัน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
226
12240105008091103704540746 | เด็กชายธนภัทร์ เกตุสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
227
12240105008111249900989208 | เด็กชายกิตติพัทน์ เหลืองสุขเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
228
12240105008121248100088833 | เด็กหญิงพิมพ์พิกา บุญธรรมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
229
12240105008131249900979474 | เด็กหญิงกัญชลิกา สุริยะฉาย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
230
12240105008141609900986744 | เด็กหญิงภัทราพร ยิ้มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
231
12240105008181101000335213 | เด็กหญิงนิชาภา วีระชน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
232
12240105008191249900987094 | เด็กหญิงชนานันท์ จุลมณฑล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
233
12240105008211249600030380 | เด็กชายศุกลวัฒน์ สุวรรณมานพ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
234
12240105008221249900990991 | เด็กหญิงอัญชิษฐา มุสิกาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
235
12240105008231249901000005 | เด็กหญิงสิตานัน ศรีประไพ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
236
12240105008241249900983871 | เด็กชายรัชกฤช คำตุ้ย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
237
12240105008251249900986039 | เด็กชายทักษ์ดนัย บุญเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
238
12240105008261240600300761 | เด็กหญิงปณิฏฐา ขันอาสา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
239
12240105008271249900990702 | เด็กชายภาณพัช พันธ์พงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
240
12240105008281248500031995 | เด็กชายศิรเดช แก้ววัง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
241
12240105008291249900974383 | เด็กหญิงวรนุช นิติการ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
242
12240105008301249900985385 | เด็กหญิงแพรวจรัส ถาวร13 | ห้องเรียนปกติ ยังไม่ได้กำหนด
243
12240105008311249900997243 | เด็กชายธนบดี โพธิปัตนา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
244
12240105008321479500046461 | เด็กชายภูวมินทร์ อาจทุมมา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
245
12240105008341249900995275 | เด็กชายวรปรัชญ์ เลิศศฺริจิตร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
246
12240105008371249900997375 | เด็กชายวัชนันท์ นิลชื่น13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
247
12240105008381249900945324 | เด็กชายวรโชติ สุนทรวิทย์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
248
12240105008411249900986080 | เด็กชายอนาวิล เกษศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
249
12240105008421248500032606 | เด็กหญิงกรกนก กิมเฮ็งหลี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
250
12240105008431249900982297 | เด็กหญิงปานฟ้า สื่อดวงจิต13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
251
12240105008451102900213590 | เด็กชายไชยเชษฐ์ สุศิละ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
252
12240105008461249900987574 | เด็กชายธนธร จันทร์สร้อย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
253
12240105008481208300075158 | เด็กหญิงเปรมมิกา พรมสาร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
254
12240105008491679900816628 | เด็กชายฆนวัฒน์ พึ่งเมือง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
255
12240105008501339600231511 | เด็กชายณัฐกรณ์ เรืองศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
256
12240105008511240600308177 | เด็กหญิงเกวลิน หอธรรมรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
257
12240105008531449600082230 | เด็กหญิงเนตรนภา จันทวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
258
12240105008551147200028611 | เด็กชายรัชชานนท์ ส่งศักดิ์ชัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
259
12240105008561249900985237 | เด็กชายเอกบดินทร์ มั่นคง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
260
12240105008571409903914223 | เด็กชายธนพัชร์ สมภาร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
261
12240105008581249901002393 | เด็กหญิงอภิชญา ปิยะจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
262
12240105008591248500032258 | เด็กชายปภาเทพ ปะโพทะกัง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
263
12240105008601478800079444 | เด็กหญิงชัญญานุช ล้อวัชระกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
264
12240105008611240401233509 | เด็กชายธิติพัทธ์ วงศ์เสนา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
265
12240105008621249900984354 | เด็กชายภัทระ บุญพุ่ม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
266
12240105008631249900975207 | เด็กชายภวัต วรศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
267
12240105008641249900988589 | เด็กชายคุณานนท์ ปิ่นเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
268
12240105008651249900974511 | เด็กชายณัตถพล ธรรมณี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
269
12240105008661249901001095 | เด็กชายศรัณยพัชร์ มากสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
270
12240105008671249900964710 | เด็กหญิงพิชญธิดา บุญช่วย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
271
12240105008691249901002628 | เด็กชายชิษณุพงศ์ พยอม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
272
12240105008701249900997634 | เด็กชายเจษฎา จิตรสมพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
273
12240105008751249900983005 | เด็กชายธนพล โสมปิ่น13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
274
12240105008761240401242818 | เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงรอด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
275
12240105008771200601467791 | เด็กหญิงพิชามญชุ์ อมรพินิจกิจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
276
12240105008781249900984907 | เด็กชายวิชญะ สง่างาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
277
12240105008791200601476812 | เด็กชายธนพล สร้อยสน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
278
12240105008801240401239752 | เด็กหญิงวรดา ผุยดา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
279
12240105008821209702583957 | เด็กชายอัครชัย ขุนจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
280
12240105008831399000081802 | เด็กหญิงวริศรา พันธุ์มณี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
281
12240105008871249900973867 | เด็กชายด.ช.ศตตุณ ยิ้มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
282
12240105008881209000536436 | เด็กหญิงณัฐณิชา มุกขะกัง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
283
12240105008921249900991237 | เด็กหญิงภัทราพร ฤทธิเรือง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
284
12240105008931509966783575 | เด็กชายปัณณฑัต เจริญสุข13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
285
12240105008941249900978419 | เด็กหญิงณิชชา ใหม่เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
286
12240105008951249900971473 | เด็กชายธนกฤต กวีชัยสมบุญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
287
12240105008961118400033776 | เด็กหญิงนัฐชานันท์ จิรนิธิกานต์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
288
12240105008971669900669501 | เด็กชายพิสุทธ์ หลิมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
289
12240105009001249900979067 | เด็กชายธนภัทร พุ่มมาลา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
290
12240105009021249900973719 | เด็กชายเอกธนัช สุนทร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
291
12240105009041249900995810 | เด็กชายศิวะกรณ์ ริ้วทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
292
12240105009061248000036190 | เด็กหญิงปภาพัน เนตรเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
293
12240105009081249600028938 | เด็กหญิงชลธิชา เงาศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
294
12240105009091209000589025 | เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ติ่งแตง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
295
12240105009101249900980065 | เด็กชายศุภวิชญ์ จั่นพา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
296
12240105009111240401238047 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ วิงสันเทียะ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
297
12240105009121249900975835 | เด็กชายพลกฤต อิดอ่อน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
298
12240105009131249900979024 | เด็กชายสิทธิโชค บุญพุ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
299
12240105009141439900635676 | เด็กชายนาธาร พระภูมี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
300
12240105009151249900990524 | เด็กชายปิยวัฒน์ ชัยภา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
301
12240105009161249901002008 | เด็กชายวีรพล แป้นงาม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
302
12240105009181249900981771 | เด็กชายกิตติธรณ์ บุญคง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
303
12240105009231209702629175 | เด็กชายธนกฤต ภูมิดิษฐ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
304
12240105009241249900990729 | เด็กชายโชกุน ศรทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
305
12240105009251240401245761 | เด็กชายธนกฤต โคตรสมบัติ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
306
12240105009261249900996468 | เด็กชายนัฐพงษ์ ตันสุวรรณศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
307
12240105009271209000558871 | เด็กชายถิรวัฒน์ อยู่เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
308
12240105009291499900595178 | เด็กชายเตชินท์ บุญอาจ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
309
12240105009301209702641591 | เด็กชายพิชญพงษ์ เพ็ชรนิล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
310
12240105009321439600111710 | เด็กหญิงสมฤทัย ทินปราณี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
311
12240105009341208300071837 | เด็กชายรัตติพงษ์ วงค์ปุ่น13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
312
12240105009361247400004804 | เด็กชายณัฐทรัพย์ กอบประดิษฐ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
313
12240105009371529902466153 | เด็กหญิงธนภร กันต์ธัชชวกร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
314
12240105009381249900991563 | เด็กชายชโลธร ชื่นชม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
315
12240105009391249901000293 | เด็กชายภูวนัตถ์ ชัยเพ็ชร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
316
12240105009411249900994431 | เด็กหญิงธนัญญา ชมภูนุช13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
317
12240105009431459000045872 | เด็กชายปวรปรัชญ์ สิงเกื้อ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
318
12240105009441248500032886 | เด็กชายภานุรุจ กุ่งแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
319
12240105009461249900977161 | เด็กชายภูวดล เอี้ยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
320
12240105009471249900991300 | เด็กหญิงตรีนภา โตเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
321
12240105009481249900990494 | เด็กหญิงนพัชญ์ ใจงาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
322
12240105009501249900974316 | เด็กชายภูวดล อาตม์สกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
323
12240105009521209000562712 | เด็กชายปุระชัย คล้ายสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
324
12240105009531249900997022 | เด็กหญิงพัชรีรัตน์ วงษ์จันทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
325
12240105009541669200040333 | เด็กหญิงรินรดา สุขหนุน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
326
12240105009561249900989381 | เด็กชายฐปนวัตน์ มงคล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
327
12240105009571239900519287 | เด็กชายยศวริศ รักสี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
328
12240105009591248000037498 | เด็กชายรัชชานนท์ ชะลาชล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
329
12240105009601451500109091 | เด็กหญิงบุญสิตา ทุมมาเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
330
12240105009621249900982483 | เด็กหญิงภัทรศยา หงษ์เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
331
12240105009631249900984630 | เด็กชายมาโนชญ์ เทศวงค์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
332
12240105009641249900992829 | เด็กชายชลากร มากทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
333
12240105009651249900996662 | เด็กหญิงชนัฐกานต์ วัยกูล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
334
12240105009661240401244543 | เด็กชายแสนภู หล่อเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
335
12240105009671249900982491 | เด็กหญิงภัทรนิดา หงษ์เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
336
12240105009691104200787307 | เด็กชายจีรภัทร เถรปัญญา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
337
12240105009701209000554345 | เด็กชายอชิรวัฒน์ มีสุนทร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
338
12240105009711249901000412 | เด็กชายจักรี เยาวราฤทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
339
12240105009721103000237388 | เด็กชายอัครนันท์ รัชวัฒนเศรษฐ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
340
12240105009741240401241455 | เด็กชายปฎิพัทธ์ เสือแป้น13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
341
12240105009751248000036165 | เด็กชายพิทวัส เบ้าประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
342
12240105009761102700851347 | เด็กหญิงพิชญาภา วัยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
343
12240105009771249900972844 | เด็กชายจารุวิชย์ จันทร์ดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
344
12240105009781249901002415 | เด็กชายวรัญญู คงเกิดผล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
345
12240105009791118300011622 | เด็กหญิงปิยธิดา เมืองซอง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
346
12240105009801248000035797 | เด็กหญิงธนิษฐา แรตเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
347
12240105009811249900987469 | เด็กชายชวกร แหลมเขาทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
348
12240105009831247400005207 | เด็กชายธนกฤต บุญประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
349
12240105009851248500033220 | เด็กชายณฐพร วจนะศิขร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
350
12240105009871249900974880 | เด็กหญิงกฤษยภัทร์ ฤทธิบัณฑิต13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
351
12240105009891249900980677 | เด็กหญิงชลดา โอ่งเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
352
12240105009901247400003883 | เด็กชายวชิรวิชญ์ สุวรรณวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
353
12240105009911478600203176 | เด็กชายภัทรดนัย คันธะมาตย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
354
12240105009921103101079541 | เด็กชายอภิรักษ์ มาศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
355
12240105009931249900963802 | เด็กชายธนพัฒน์ กุลไชย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
356
12240105009941103704602504 | เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ทรัพย์สมาน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
357
12240105009961609901013405 | เด็กชายชานนท์ พรหมคล้าย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
358
12240105009991249900974341 | เด็กหญิงวราภรณ์ ประกอบแจ่ม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
359
12240105010001209000585364 | เด็กหญิงมุฑิตา จิตต์ไพบูลย์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
360
12240105010011249900985431 | เด็กหญิงสุภารัตน์ ตันเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
361
12240105010031249900982629 | เด็กหญิงสุพัชชา สุขจร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
362
12240105010051104200770391 | เด็กชายสุประวีณ์ ผลเกิดดี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
363
12240105010061249900975258 | เด็กชายศิววงศ์ หอมสินธุ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
364
12240105010071119902574057 | เด็กชายวรวุฒิ วงค์​คำ​จันทร์​13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
365
12240105010081248500032517 | เด็กหญิงสาธิตา ถนอมสุข13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
366
12240105010091329901652711 | เด็กชายธงชัย กำลังรัมย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
367
12240105010111249901002580 | เด็กชายวรเมธ สุริยวิทยาเวธ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
368
12240105010121248000036980 | เด็กหญิงปานระวี มาศิริ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
369
12240105010131168300108600 | เด็กชายชนันธร คันธะทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
370
12240105010141101700498921 | เด็กชายเดชาธร ยอดรัก13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
371
12240105010151249900974332 | เด็กชายชิษณุพงษ์ กุลภา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
372
12240105010171200601482359 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
373
12240105010181199901321511 | เด็กหญิงศุภสุตา เสาวกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
374
12240105010191103704571722 | เด็กหญิงธีรวาภรณ์ สุธรรมจา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
375
12240105010201248000037072 | เด็กหญิงอชิรญา เสือคำจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
376
12240105010231249900986900 | เด็กหญิงปิยรัตน์ เชาวนปรีชา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
377
12240105010241249900975924 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไหมทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
378
12240105010251249900973727 | เด็กชายกิตติพงษ์ ผลเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
379
12240105010271249900983668 | เด็กชายอนันต์ ศรีสาลีกุลรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
380
12240105010281209000589955 | เด็กหญิงกฤชอร ประสาททอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
381
12240105010301249900988571 | เด็กชายชินะบุตร เสาวกุล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
382
12240105010311419902681870 | เด็กชายสุขสัน สุขสำราญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
383
12240105010321249900997618 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ตันตะราวงศา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
384
12240105010331249900982963 | เด็กหญิงศุภกานต์ กัลยาวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
385
12240105010341209702583531 | เด็กชายภัทรชนน เดชศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
386
12240105010351459901386963 | เด็กหญิงกฤตพร อุดรมิตร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
387
12240105010371249900973026 | เด็กหญิงณิชกานต์ ภู่อร่าม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
388
12240105010381648600028526 | เด็กชายภูวดล แก้วทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
389
12240105010391103704631661 | เด็กหญิงพิชชานันท์ แก้วลอย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
390
12240105010401349901000811 | เด็กชายกรกฤช ค่ำอำนวยสุข13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
391
12240105010411249901003331 | เด็กหญิงนัฐธวรรณ โสมเมา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
392
12240105010431249900975061 | เด็กชายปิยพงษ์ เพิ่มพูล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
393
12240105010441609901013766 | เด็กชายพลศาสตร์ สิทธิพล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
394
12240105010451249900994929 | เด็กหญิงณิชกานต์ พิรุณสาร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
395
12240105010461849902212167 | เด็กชายธนภัทร ศรีอินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
396
12240105010471249900990087 | เด็กชายเมธา บริบูรณางกูร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
397
12240105010481249900995909 | เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แสงงาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
398
12240105010491331700136653 | เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ตะเคียนราม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
399
12240105010501249900986799 | เด็กชายวิชานนท์ จุ้ยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
400
12240105010511104500108901 | เด็กชายสิทธิโชค ธรฤทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
401
12240105010541249900999530 | เด็กชายธนวิชญ์ ระเบียบ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
402
12240105010551209000589556 | เด็กหญิงคุนัชญา สุขโขใจดำรง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
403
12240105010571249600028504 | เด็กชายนันทนัท เสกสรรค์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
404
12240105010581249900980782 | เด็กหญิงรุจิราพร วงค์วิสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
405
12240105010591249900981746 | เด็กหญิงชมชนก ดิสริยะกุล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
406
12240105010601248000037404 | เด็กหญิงอัญรินทร์ กังวานวิทยาวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
407
12240105010611240401241919 | เด็กหญิงปวริศา มณีนพรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
408
12240105010621103704571714 | เด็กชายคุณธรรม สุธรรมจา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
409
12240105010631240600308908 | เด็กหญิงเกตุนิภา คล้อยตามวงค์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
410
12240105010671249900998576 | เด็กชายอธิบดี สิงหนนท์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
411
12240105010681249900993744 | เด็กหญิงภัทราพร เชื้อสุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
412
12240105010691249900985148 | เด็กชายภานุพงษ์ นิยมพลอย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
413
12240105010711249900976050 | เด็กหญิงอรอินทุ์ สิทธิกูล13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
414
12240105010721248000035096 | เด็กชายปวีณ์กร ธรรมดิลกวัฒนา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
415
12240105010741248000036700 | เด็กชายรุจิภาส สุริหาญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
416
12240105010751249900983854 | เด็กชายรชตกร พันธุ์ช้าง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
417
12240105010761459901447300 | เด็กชายอัจฉริยวิทย์ เขินไพร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
418
12240105010771208300072728 | เด็กหญิงพัชราภรณ์ ด้วงเนียม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
419
12240105010791249900993779 | เด็กชายพีรวัฒน์ บุญเพิ่ม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
420
12240105010801248500033556 | เด็กชายสิงหา ดีน้อย13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
421
12240105010811249900973069 | เด็กหญิงสุภาพร เถาว์ทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
422
12240105010821248500032797 | เด็กหญิงอารีวรรณ สุหา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
423
12240105010831248500032720 | เด็กหญิงปฐมพร เต็งเก13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
424
12240105010841248500033157 | เด็กหญิงอนุชสรา ปลั่งโสธร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
425
12240105010851209000577248 | เด็กชายกุลวัชร พุ่มพวง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
426
12240105010861249900997006 | เด็กหญิงวรัญญา เกิดศรีสุข13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
427
12240105010871219901342585 | เด็กชายชัชนันท์ วรรณสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
428
12240105010881102900237111 | เด็กชายพัชรพล รอดภัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
429
12240105010891249900947700 | เด็กชายสิริกร อาปรีชา13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
430
12240105010911249900973123 | เด็กชายปฏิมากรณ์ ชัยสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
431
12240105010921249900974405 | เด็กชายจิรายุ เพ็งพานิช13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
432
12240105010931240600308703 | เด็กชายธีรภัทร มาโพนงาม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
433
12240105010971249901001061 | เด็กหญิงสุกัญญา สอาดเทียม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
434
12240105010981249901000455 | เด็กชายกอบพงศ์ ตันเฮง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
435
12240105010991249900997120 | เด็กหญิงศศิกานต์ โกสาแสง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
436
12240105011001250101731074 | เด็กชายกิตติพศ ศรีอิ่ม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
437
12240105011021249901001699 | เด็กหญิงศิณีนาถ ทรัพย์ศรี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
438
12240105011031248500033653 | เด็กชายอิทธิพล วาสะศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
439
12240105011042248500010601 | เด็กชายวิทวัส ฮะสูน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
440
12240105011051219400055281 | เด็กชายอาลีโฮเซนอาลี อาลาดาวี13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
441
12240105011061103704556022 | เด็กหญิงภคพร คงปลื้ม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
442
12240105011071103200227092 | เด็กชายศรัณยพงศ์ งามดอน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
443
12240105011081249900977455 | เด็กชายธนโชติ ศรีสุนทร13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
444
12240105011091249900994970 | เด็กหญิงสิวพร แซ่ฟุ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
445
12240105011101229901344596 | เด็กชายสุกฤษฏิ์ ตันติวัฒนวัลลภ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
446
12240105011111339100082860 | เด็กชายณัฐพงศ์ กั้วมาลา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
447
12240105011121249600029217 | เด็กชายภาณุพงษ์ เฉยสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
448
12240105011131103704603250 | เด็กหญิงณทิชา สถาปิตานนท์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
449
12240105011151249900982718 | เด็กชายยิ่งศักดิ์ ปัญญาศร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
450
12240105011161249901004221 | เด็กชายธนธร พิพัฒนนิลภา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
451
12240105011171439900676119 | เด็กชายวัชรพล ศรีใส13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
452
12240105011181249900978991 | เด็กชายจิรวัฒน์ ขมพานิช13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
453
12240105011191138900040241 | เด็กหญิงจันทร์เจ้า เจริญผล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
454
12240105011201248500032878 | เด็กชายไกรวุฒิ เหสุขสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
455
12240105011211209000537149 | เด็กหญิงดารารัตน์ กิม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
456
12240105011241249900989399 | เด็กชายณัฐพัชร ยุทธโชติ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
457
12240105011251249901029551 | เด็กชายกันตินันท์ ปริติวิชกานต์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
458
12240105011261669900692236 | เด็กชายธนัตถ์พล ประพฤติธรรม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
459
12240105011271209000529537 | เด็กหญิงปาริชาติ ถาวรศิลป์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
460
12240105011315103000021124 | เด็กหญิงณิชาภัทร สงวนสุข13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
461
12240105011321248500031987 | เด็กหญิงกนกพร มาติดต่อ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
462
12240105011331249900991105 | เด็กชายพลากร ทองชูศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
463
12240105011361249900979091 | เด็กชายณัฐภัทร พรรคโยภณ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
464
12240105011371248500033327 | เด็กหญิงดาวประกาย เที่ยงธรรม13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
465
12240105011391248100090480 | เด็กชายกฤษฎา จ้อยเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
466
12240105011401249900979890 | เด็กหญิงชลลดา แหยมศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
467
12240105011411249900982271 | เด็กชายชญานนท์ จานทอง13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
468
12240105011421249900997855 | เด็กชายภูมิรพี สุปัญญา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
469
12240105011431209000588622 | เด็กชายดิษฐวัฒน์ อินทโพธิ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
470
12240105011451219901355253 | เด็กชายสรธร เผือกนำผล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
471
12240105011461119902598967 | เด็กหญิงอุษามณี นันทะนา13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
472
12240105011471249900974014 | เด็กชายภาคิน ดุริยเทพ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
473
12240105011481249900981703 | เด็กชายนิติพงษ์ สุนาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
474
12240105011491279900420001 | เด็กหญิงรัชนีกร อยู่เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
475
12240105011501248500028897 | เด็กชายนนทกานต์ แซ่เฮ้ง13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
476
12240105011521249900981045 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ ด้วงเงิน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
477
12240105011531249600027095 | เด็กชายพีรพล สอนสุนทร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
478
12240105011541319300097623 | เด็กชายกิตติ จันทร์กลางเดือน13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
479
12240105011551260401226537 | เด็กชายธรรมธาดา ถาวรบรรจบ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
480
12240105011561101000328624 | เด็กชายชยกร สอนสนิท13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
481
12240105011571249900990095 | เด็กหญิงปุณณภัสสร คำชัย13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
482
12240105011581209702600029 | เด็กชายณฐกร สุริยวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
483
12240105011601301701451170 | เด็กชายเธียรวิชญ์ หาญมนต์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
484
12240105011611550400137201 | เด็กชายธัญวรัตม์ จันทร์น้ำสระ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
485
12240105011621249900997286 | เด็กชายธนพนธ์ ปัญญะปูน13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
486
12240105011631248500032789 | เด็กหญิงณัฐมณฑ์ พุ่มประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
487
12240105011641449600080237 | เด็กชายนันทิพัฒน์ ดวงปาโคตร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)
488
12240105011661209000533968 | เด็กชายภานุวิทย์ ศิริวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
489
12240105011671249901006003 | เด็กชายอิทธิกร คณะธรรม13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
490
12240105011681104301286061 | เด็กชายธนกร แพลูกอินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
491
12240105011691249900996778 | เด็กหญิงพลอยไพลิน ฉิมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
492
12240105011701249900996492 | เด็กชายมาฆพัฒน์ รัตนสินทร์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
493
12240105011711209000543408 | เด็กหญิงณัฏฐิกา คงสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
494
12240105011721249901003675 | เด็กหญิงด.ญ.จิรัชยา ปุญญะประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
495
12240105011741549100041665 | เด็กชายวายุ จันทรอด13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
496
12240105011751249900972381 | เด็กหญิงปทิตตา ดาสมบูรณ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
497
12240105011771247400004952 | เด็กชายภูริณัฐ ตะโคตร13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
498
12240105011781249900992578 | เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์ ภู่พิมล13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
499
12240105011801159900563503 | เด็กชายณัฐวัชต์ วัฒนพานิช13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
500
12240105011821249900980341 | เด็กชายภาสกร นิติการ13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
501
12240105011831249900972399 | เด็กหญิงปณิตา ดาสมบูรณ์13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
502
12240105011851249901002211 | เด็กชายณัฎฐากร เฮงหลี13 | ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
503
12240105011901249900979610 | เด็กหญิงดนิตา โอ่วเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ
504
12240105011911100401531870 | เด็กหญิงชิดชนก สินรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ(ต่างจังหวัด)