คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ลบห้องเรียนที่สมัคร

การลบข้อมูลในส่วนนี้ -> จะลบข้อมูลการเลือกห้องเรียนของผู้สมัครเท่านั้น ออกจากตาราง Register
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล รหัสประเภท ประเภท วันที่สมัคร ลบ
1
12240105000011119600147474เด็กหญิงกมลพรรณ สุนทรชัย11 English Program5 ก.พ. 2567
2
12240105000021659902492196นายศุภวิชญ์ มะลิสิงห์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)5 ก.พ. 2567
3
12240105000031208900004359เด็กหญิงภิญญดา นวชาติวงศ์กร11 English Program5 ก.พ. 2567
4
12240105000041249901033256เด็กชายรัฐพงศ์ ประเสริฐทรัพย์11 English Program5 ก.พ. 2567
5
12240105000051209000595092เด็กชายปภาวิน เหลืองอ่อน11 English Program5 ก.พ. 2567
6
12240105000061249901004469เด็กชายปภินวิทย์ เพ็ชรกูล12 Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567
7
12240105000071247400006131เด็กหญิงสมิตานัน จงวรกุล12 Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567
8
12240105000081249901012950เด็กชายรณชัย ฤทธิมงคล11 English Program6 ก.พ. 2567
9
12240105000091549900866928เด็กหญิงณพชิรา สาคร12 Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567
10
12240105000101104700249452เด็กชายภูบดินทร์ พิทักษ์โพธิ์งาม11 English Program5 ก.พ. 2567
11
12240105000111249901027051เด็กชายปวินท์พล เมฆโหรา12 Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567
12
12240105000121849902277226เด็กชายธนวัธน์ รวยธนพานิช11 English Program5 ก.พ. 2567
13
12240105000131249901008111เด็กหญิงพรชนก คงสาคร11 English Program6 ก.พ. 2567
14
12240105000141104700248570เด็กหญิงณัฏฐานันท์ สมวัน11 English Program8 ก.พ. 2567
15
12240105000151249901037685เด็กหญิงภัทรหทัย ข้อแก้ว11 English Program5 ก.พ. 2567
16
12240105000161104700248561เด็กชายชนภัทร สมวัน11 English Program5 ก.พ. 2567
17
12240105000171249901034007เด็กหญิงปวริศา เปียไธสง11 English Program8 ก.พ. 2567
18
12240105000181104301346110เด็กชายปัญญ์สุธี เอี่ยมสะอาด11 English Program5 ก.พ. 2567
19
12240105000191249901018567เด็กชายธนวินท์ จันทราภิรมย์11 English Program5 ก.พ. 2567
20
12240105000201209701872505เด็กชายสิริวุฒิ ทองใบ11 English Program5 ก.พ. 2567
21
12240105000213530100464092เด็กหญิงอุ่นเรือน Nuangjamnong41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)5 ก.พ. 2567
22
12240105000223530100464092เด็กหญิงอุ่นเรือน Nuangjamnong42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)5 ก.พ. 2567
23
12240105000231249901016629เด็กหญิงอัญชิสา พูลสวัสดิ์11 English Program5 ก.พ. 2567
24
12240105000241209000621298เด็กหญิงภัทรวิมล ตันไล้12 Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567
25
12240105000251347600059555เด็กหญิงรภัทร คูรณารักษ์12 Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567
26
12240105000271103400232324เด็กชายศุภฤกษ์ ยิ้มพานิช12 Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567
27
12240105000281249901037073เด็กหญิงกันยากาญจน์ จันทร์คำ12 Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567
28
12240105000291209702729013เด็กชายสรวิชญ์ ศรีรัตนธรรม11 English Program5 ก.พ. 2567
29
12240105000301249901012470เด็กหญิงลัลนา สุวรรณโฉม11 English Program5 ก.พ. 2567
30
12240105000313450200074505เด็กหญิงก ข12 Content Language Integrated Program : CLIP5 ก.พ. 2567
31
12240105000321104700243802เด็กหญิงธัณย์สิตา สมบูรณ์ฐิติกร11 English Program5 ก.พ. 2567
32
12240105000331249900999157เด็กหญิงกัน ดม43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)5 ก.พ. 2567
33
12240105000341101402456554เด็กชายปภังกร แก้วไพโรจน์11 English Program5 ก.พ. 2567
34
12240105000351240401254379เด็กชายปวรปรัชญ์ มณีนพรัตน์11 English Program5 ก.พ. 2567
35
12240105000361110301532700เด็กชายธนกร กาญจนะ11 English Program5 ก.พ. 2567
36
12240105000371249901035721เด็กหญิงจิรัชญา กำลังประสิทธิ์11 English Program9 ก.พ. 2567
37
12240105000381249901015266เด็กชายกฤษฎิพิชญ์ วรรณวิไล11 English Program6 ก.พ. 2567
38
12240105000391249901040970เด็กหญิงณิรดา ประทุมศิริ11 English Program6 ก.พ. 2567
39
12240105000401249901312783เด็กหญิงณิรดา ประทุมศิริ11 English Program6 ก.พ. 2567
40
12240105000411209702723201เด็กชายธีรภัทร บริบูรณ์ทรัพย์11 English Program6 ก.พ. 2567
41
12240105000421249901020812เด็กชายธนภัทร คำแก้ว11 English Program8 ก.พ. 2567
42
12240105000431260401236583เด็กชายธนนันท์ สุวรรณพันธุ์11 English Program6 ก.พ. 2567
43
12240105000441340850014129เด็กชายอภิรักษ์ โมลารักษ์11 English Program6 ก.พ. 2567
44
12240105000451209000456661เด็กหญิงชลิดา แตรสวัสดิ์44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)6 ก.พ. 2567
45
12240105000461499900551901นายวงศกร สงนอก42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)6 ก.พ. 2567
46
12240105000471249901013131เด็กชายกิตติธัช กิตติณรงค์กุล12 Content Language Integrated Program : CLIP6 ก.พ. 2567
47
12240105000481103200157043นายกฤษฎา นาเรือง43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)6 ก.พ. 2567
48
12240105000491329200060906นางสาวเมธาวิณี คุมรอบ43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)6 ก.พ. 2567
49
12240105000501249900904873นายวัชรพงศ์ วรรณะศิริวุฒิ43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)6 ก.พ. 2567
50
12240105000511240401252660เด็กชายณัฐพล พรหมจรรย์11 English Program6 ก.พ. 2567
51
12240105000521103704662272เด็กชายธนพล คำหรุ่น12 Content Language Integrated Program : CLIP6 ก.พ. 2567
52
12240105000531249900932869เด็กหญิงเบญญาภา มัชฌิมา42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)6 ก.พ. 2567
53
12240105000541249901039220เด็กหญิงฉัตรธิดา ชิวปรีชา11 English Program6 ก.พ. 2567
54
12240105000551307000039944เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์ นามวงษ์44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)6 ก.พ. 2567
55
12240105000561249900936937เด็กหญิงพิชญ์สิณี อิงควิศาล41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)6 ก.พ. 2567
56
12240105000571560301523049เด็กหญิงศิศิรา นาเมืองรักษ์12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
57
12240105000581209702738543เด็กหญิงกรวรรณ ป๋วยเฮง12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
58
12240105000591249901023331เด็กหญิงเขมมิกา พิลายนต์12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
59
12240105000601209000417518นายกฤตภาส จันทร์กุล44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567
60
12240105000621600102055800เด็กหญิงกรกัญญา ปัญญาวงค์44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567
61
12240105000631248500029117เด็กชายเดชาภัค ศิรินู44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567
62
12240105000641209000408501นายธนภัทร มั่นน้อย44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567
63
12240105000661247400007129เด็กชายพิชญะภูมิ การประไพ12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
64
12240105000691260401243296เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์ มะเหศวร12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
65
12240105000701209601742537เด็กหญิงลวิตรา ชนะจีนะศักดิ์11 English Program7 ก.พ. 2567
66
12240105000711249901007476เด็กชายชนาธิป สงวนไทย11 English Program7 ก.พ. 2567
67
12240105000721247400007986เด็กชายสิรวิชญ์ คำภีร์12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
68
12240105000731100704289773เด็กชายทัพพ์วริศ ธิติทวีสิน11 English Program7 ก.พ. 2567
69
12240105000741100801715668เด็กหญิงอันโตนิเอ้ โควาร์รูเบียส11 English Program7 ก.พ. 2567
70
12240105000751209000612108เด็กชายธนกฤษณ์ วิทยากุล12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
71
12240105000761249901004779เด็กหญิงศศิพิม คะนุรัมย์12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
72
12240105000771249901036441เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พูลสวัสดิ์11 English Program7 ก.พ. 2567
73
12240105000781249901037472เด็กหญิงชนิดาภา ศรเจริญ11 English Program7 ก.พ. 2567
74
12240105000791249900994660เด็กหญิงอาภาพัชร พูนสวัสดิ์12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
75
12240105000801104700235796เด็กชายธนเดช รุจิเจริญสกุล11 English Program7 ก.พ. 2567
76
12240105000811249901009584เด็กชายวัศย์รุจ ปริญญาวุฒิชัย11 English Program7 ก.พ. 2567
77
12240105000821249901015363เด็กหญิงณชวัล สุทธิโท12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
78
12240105000831249901006348เด็กชายทัตเทพ ยันตะศรี12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
79
12240105000841249901014197เด็กหญิงอัษสรีญา เพชรคง12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
80
12240105000851209702726812เด็กหญิงปุญญิศา ภัทรมุทธา11 English Program7 ก.พ. 2567
81
12240105000861249901021886เด็กชายดุริยางค์ เตียวประเสริฐ12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
82
12240105000871209000638808เด็กชายภาณุภัทร ธาราสุวรรณกุล12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
83
12240105000901249900907244นางสาวชญานุตม์ สว่างสุข41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)7 ก.พ. 2567
84
12240105000911103704725592เด็กชายชัชนันท์ บุญสุข12 Content Language Integrated Program : CLIP7 ก.พ. 2567
85
12240105000921209702474198นายภาคิน พงศ์พิพัฒนาการ42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)7 ก.พ. 2567
86
12240105000931219901222156นายวรพล อ่อนน้อม44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)7 ก.พ. 2567
87
12240105000941249900908526นางสาวรวินิภา ทองนาค42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)7 ก.พ. 2567
88
12240105000951101402457411เด็กชายภูบดินทร์ เพชรชูศรี12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
89
12240105000961100801711743เด็กชายชินะวัชระญาณ ปัทมะวัชระปราณี12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
90
12240105000971100801646186เด็กหญิงมัลดาลา ปัทมะวัชระปราณี42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567
91
12240105000981102004358782เด็กชายภัณธกร ยุวาพัฒน์12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
92
12240105000991249901022670เด็กหญิงสุวิชญา เทศมงคล12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
93
12240105001001247400007421เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เอี่ยมสะอาด12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
94
12240105001011103704374404นางสาวพรรณิสา สิงห์ทอง44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)8 ก.พ. 2567
95
12240105001021102200329251เด็กหญิงแพรววนิด ประจำบุญ11 English Program8 ก.พ. 2567
96
12240105001031129902305315เด็กหญิงกชพร ยืนยง11 English Program8 ก.พ. 2567
97
12240105001041100600562821นายจตุรเทพ สุนทรวิภาต44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)8 ก.พ. 2567
98
12240105001051247400007366เด็กชายเตชินท์ จั้นพลแสน11 English Program8 ก.พ. 2567
99
12240105001061909803739328เด็กชายยศกร ใจกระจ่าง12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
100
12240105001071249901030290เด็กชายเริงฤทธิ์ มะโซ๊ะ11 English Program8 ก.พ. 2567
101
12240105001081209000632516เด็กหญิงกมลรส บุญมา11 English Program8 ก.พ. 2567
102
12240105001091249901011562เด็กหญิงชนัฐปภา สุขสีดา12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
103
12240105001101119902643415เด็กหญิงญาณิศา สุระ12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
104
12240105001111249900925889นางสาวนันท์นภัส แป้นงาม42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567
105
12240105001121249901011643เด็กชายจิรเมธ ดีสวัสดิ์11 English Program8 ก.พ. 2567
106
12240105001131249901024737เด็กหญิงเฌอกาญจน์ ประสานศักดิ์11 English Program8 ก.พ. 2567
107
12240105001141249901031041เด็กชายสรศักดิ์ วิไลพัฒน์12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
108
12240105001151104301347272เด็กหญิงภูษณิศา บุณยาภรณ์11 English Program8 ก.พ. 2567
109
12240105001161279400019927เด็กชายปัณณธร รักวงศ์11 English Program8 ก.พ. 2567
110
12240105001171249901014359เด็กชายพุฒิพงศ์ นาคสวัสดิ์12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
111
12240105001181104700243390เด็กชายณโชค พวงสมัย12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
112
12240105001191249901009304เด็กหญิงศุภิสรา ค้ำจุน12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
113
12240105001201249901022734เด็กชายฐาณภพ กุณคำ12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
114
12240105001211103704735890เด็กหญิงนธกร สิริมีสง่า12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
115
12240105001221249901028554เด็กชายปวรปรัชญ์ ศรีฉันทะมิตร12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
116
12240105001231249900927580เด็กหญิงชนินาถ หยง42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567
117
12240105001241249901033850เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญหนุน12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
118
12240105001261209000443853นางสาวกานต์พิสุทธิ์ อยู่เล็ก44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)8 ก.พ. 2567
119
12240105001271249900931862เด็กหญิงฐานิดา บูรณโกศล42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567
120
12240105001281249901005881เด็กหญิงวริศรา ลิ้มเจริญ12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
121
12240105001291249900930564เด็กหญิงนันทภัค โคตะมา43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)8 ก.พ. 2567
122
12240105001301249901014634เด็กชายวงศ์วัฒน คงคาเนาวรัตน์12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
123
12240105001311248500036237เด็กชายปัญญ์ ศิรินู12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
124
12240105001321249901040503เด็กหญิงรดา เจือกุลบุตร12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
125
12240105001341208300080739เด็กหญิงปาณิสรา ลิ่มเชย12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
126
12240105001351249901030583เด็กหญิงปรียาพร คำแสน12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
127
12240105001361479300142521เด็กหญิงณิชานันท์ ดอกบัว12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
128
12240105001371209000601238เด็กหญิงหทัยภัทร มั่นคง12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
129
12240105001381619900595621เด็กหญิงนัทชา หนูนาม12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
130
12240105001391249901012992เด็กชายธนณัฏฐ์ สุริยวิทยาเวช12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
131
12240105001401249901022351เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุบผาชาติ12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
132
12240105001411249901033159เด็กหญิงอารดา จิตร์จำนงค์12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
133
12240105001421249900884309นางสาวอชิรญา ชาญชัย42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567
134
12240105001431249901025717เด็กชายกิตติธัช วัฒนกุล12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
135
12240105001441249901012364เด็กชายอาณาจักร แหลมเขาทอง12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
136
12240105001451209702475003เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขสวัสดิ์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)8 ก.พ. 2567
137
12240105001461103704373211เด็กหญิงนันท์ณภัส กุดทา41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)8 ก.พ. 2567
138
12240105001471249901026411เด็กชายวุฒิภัทร ประสงค์เจริญ12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
139
12240105001481249901019229เด็กชายกิตติทัต เอี่ยมนิยม12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
140
12240105001491249901024346เด็กชายธนภัทร ศรีคำดี12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
141
12240105001501101402393552นายทินภัทร ศิริโสภาพงษ์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)8 ก.พ. 2567
142
12240105001511249901014626เด็กหญิงยุทธินัน ตันเถา12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
143
12240105001521249901018826เด็กหญิงอภิญญา เหลืองลออ11 English Program9 ก.พ. 2567
144
12240105001531249901020421เด็กชายนนทพัฒน์ ศรวิชัย12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
145
12240105001541100600560021นางสาวลภัสรดา พาหะมาก43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)8 ก.พ. 2567
146
12240105001551101700456668นายปภาวิน สันติพิพัฒน์กุล41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)8 ก.พ. 2567
147
12240105001561119902435251นางสาวปุณยาพร สันติยากร43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)8 ก.พ. 2567
148
12240105001571249900935558เด็กหญิงณัชชา สามสี42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567
149
12240105001581249901032195เด็กชายอัคพงษ์ หล่อทรง12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
150
12240105001591249901016084เด็กหญิงรัตนประภา สรวมศิริ12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2567
151
12240105001601209702723996เด็กหญิงนันท์ธร์พัช พรชนะวัฒน์11 English Program8 ก.พ. 2567
152
12240105001621249900932958เด็กหญิงอัญกร พรมนา42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)8 ก.พ. 2567
153
12240105001631249901017129เด็กชายอนาวิล ผาสุกานนท์12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
154
12240105001641379900473103เด็กหญิงอภิญญา ลีคำพอก12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
155
12240105001651209000465261เด็กชายภัทรวรรธน์ เติมวรรธนภัทร์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567
156
12240105001661209702665465เด็กหญิงชามาณัฏฐ์ ทาคง11 English Program9 ก.พ. 2567
157
12240105001671247400006874เด็กหญิงณัฐนรี เทียนประสิทธิกุล11 English Program9 ก.พ. 2567
158
12240105001681559900609437เด็กชายยศพนธ์ น้องรัก12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
159
12240105001691249900916243นางสาวพิชชาภรณ์ เนียมผาสุข42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)9 ก.พ. 2567
160
12240105001701249901013212เด็กหญิงชญาธร อินทศร11 English Program9 ก.พ. 2567
161
12240105001711249901030630เด็กชายจิรายุ เที่ยงธรรม12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
162
12240105001721104301141151นายพรรษวัชร ธนกุลธีรดิษฐ์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567
163
12240105001731240600312701เด็กหญิงสุพัตรา หมื่นจำนงค์12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
164
12240105001741249900923720นายธนวัฒน์ หมื่นวงศ์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567
165
12240105001751249901039629เด็กชายฉัตรมงคล บุญกล้า12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
166
12240105001761249900923207นายจักรภพ เสือสา41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567
167
12240105001771209000644433เด็กชายสุธินันท์ อยู่เล็ก12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
168
12240105001781101402452699เด็กหญิงชนเนษฏ์ พิมวงค์11 English Program9 ก.พ. 2567
169
12240105001791103000256919เด็กชายณัฐกิตติ์ ทัศน์ละมัย12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
170
12240105001801250101813542เด็กชายยศกร แสงรัตน์12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
171
12240105001811560101667870เด็กหญิงอนันตรา จันนามวงค์42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)9 ก.พ. 2567
172
12240105001821249901021819เด็กชายเมธวัจน์ วีรธนวิวัฒน์12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
173
12240105001831103704683601เด็กชายอินทนนท์ บุญสนอง12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
174
12240105001841209702697359เด็กชายวรท อภิสิริยศ12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
175
12240105001851248500027882นายภูมิ ภูเขม่า41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567
176
12240105001861249900925528เด็กชายกฤชชาติ ทองสัมฤทธิ์42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)9 ก.พ. 2567
177
12240105001881104700191306เด็กหญิงอิสรีย์ โชคอนุวัฒน์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567
178
12240105001891209000623622เด็กชายเมธพนธ์ เพิ่มสาย12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
179
12240105001901100704364431เด็กชายตฤณพัฒน มากคงแก้ว11 English Program9 ก.พ. 2567
180
12240105001911249901022742เด็กหญิงสุทธดา นัยเนตร12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
181
12240105001921249900926061นางสาวปุณญพร ทิพยโอรา42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)9 ก.พ. 2567
182
12240105001931279900462269เด็กหญิงวรัญญา ธนูศร11 English Program9 ก.พ. 2567
183
12240105001941249901006232เด็กหญิงกัญณัชชา มาราช12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
184
12240105001951249900914551นางสาวพรปวีณ์ ศิริธร43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)9 ก.พ. 2567
185
12240105001961119902636931เด็กหญิงปุญญิศา บุญศรี11 English Program9 ก.พ. 2567
186
12240105001971209702474457เด็กชายภัทรพล รวมธรรม44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)9 ก.พ. 2567
187
12240105001981249901043553เด็กหญิงสิริกร คณะธรรม12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
188
12240105001991209702416899นางสาวณมาดา เจริญวัฒนา41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)9 ก.พ. 2567
189
12240105002001102700852220เด็กหญิงนภสร หงษ์ทอง12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
190
12240105002011209000628322เด็กชายธนากร ปลื้มเกษร12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
191
12240105002021249901009860เด็กชายรภัทสกรญ์ ทองฉาย12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
192
12240105002031104700247298เด็กชายณัฐวัฒน์ อัครวีราวัฒน์12 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2567
193
12240105002041249900907627เด็กหญิงปิยนุช ใจเพียร43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)10 ก.พ. 2567
194
12240105002061417600037500นางสาวณัฏฐณิชา ไกรทอง41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567
195
12240105002071249900916758นางสาวภัทรวดี ชุ่มชูจันทร์42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567
196
12240105002081249901006909เด็กชายไรวินท์ พลอยสกุล12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
197
12240105002091209000426151นางสาววิมุตตา นิ่มเจริญ44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)10 ก.พ. 2567
198
12240105002101249901034597เด็กชายกันต์ธีร์ ตันติภัทราศิลป์12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
199
12240105002111249901039564เด็กชายอภิสิทธิ์ สังข์ทอง11 English Program10 ก.พ. 2567
200
12240105002121240401223040เด็กชายนาวี มีเสมา42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567
201
12240105002131249900904504นางสาวอาภาภรณ์ ณ ชาติ43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)10 ก.พ. 2567
202
12240105002141103704685787เด็กหญิงโชติกา อรเอี่ยม11 English Program10 ก.พ. 2567
203
12240105002151249901028902เด็กชายกันณ์กร อุดเจริญ12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
204
12240105002161249900891798นางสาวกุลพิชา พรพุทธรักษา42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567
205
12240105002171559900610184เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองขาล12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
206
12240105002181249901018583เด็กชายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ์12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
207
12240105002191240600280248นางสาวลักษินา โฉมศรี42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567
208
12240105002201104200688554เด็กหญิงปทิตตา อ่อนนวล43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)10 ก.พ. 2567
209
12240105002211249901007808เด็กหญิงสุทาธินี พันธรักษ์12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
210
12240105002221249901030354เด็กชายศิวกร ศักดิ์ภิรมย์11 English Program10 ก.พ. 2567
211
12240105002231329901733222เด็กหญิงคนึงรัตน์ จันทะเกิด12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
212
12240105002241200601442284นายสินธพ นิยมสุขศิริ41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567
213
12240105002251110201409647เด็กหญิงบงกชกร บุญมี12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
214
12240105002261209501283921เด็กชายพลัฎฐ์ ปิงมา11 English Program10 ก.พ. 2567
215
12240105002271249901028112เด็กหญิงศิรวีร์ ไชยณรงค์12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
216
12240105002281249900916359นางสาวมณฑิตา วิลัยพัฒน์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567
217
12240105002291319901411772เด็กหญิงปรีญาดา ต้นตระกูลชูศรี12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
218
12240105002301104500118257เด็กชายรัชชานนท์ พันธ์เพชร12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
219
12240105002311240600315491เด็กชายณัฐนนท์ คำแก้ว12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
220
12240105002321249901021592เด็กหญิงบุณณดา เรืองการินทร์12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
221
12240105002341249901026454เด็กหญิงญาณิศา เถื่อนวิลัย12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
222
12240105002351103000256790เด็กหญิงวรัญญา ศรีอุราม11 English Program10 ก.พ. 2567
223
12240105002361209000450442เด็กหญิงปพิชญา เส็งมังสา42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567
224
12240105002371609901063321เด็กชายกันตภณ ทรงประดิษฐ์11 English Program10 ก.พ. 2567
225
12240105002381103704720469เด็กชายชญานนท์ สื่อวัฒนมงคล12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
226
12240105002391249901025199เด็กชายพชรพล ทองสุข12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
227
12240105002401240401215551นางสาวนงนภัส เขียวชอุ่ม42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567
228
12240105002411249901015231เด็กหญิงญาณินี วนาภรณ์12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
229
12240105002421249901018354เด็กชายกฤตชัย แก้วการุณ12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
230
12240105002431249901007379เด็กชายคชานนท์ ดิษกุล12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
231
12240105002441101801574500นางสาวปาณิสรา ทองมาก42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567
232
12240105002451104301360775เด็กหญิงโชติกา เย็นสำเภา12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
233
12240105002461249901011821เด็กหญิงอัจฉรา วิลาลัย11 English Program10 ก.พ. 2567
234
12240105002471249901008928เด็กชายธนวินท์ เป็นผลดี12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
235
12240105002481249900919315นายเตชิต ปลื้มจิตต์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567
236
12240105002491240600316234เด็กชายณพัฐกรณ์ สมบูรณ์12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
237
12240105002501249901019342เด็กหญิงจิรนันท์ โกพระ12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
238
12240105002511249600030975เด็กหญิงสุธีมนต์ อานุภาเวนะวัฒน์12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
239
12240105002521249901014588เด็กชายกิตติธัช จันทร์เกษม12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
240
12240105002531459901465065เด็กหญิงปรียานัน ศิริเวช12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
241
12240105002541249901026926เด็กหญิงพิชญ์สินี แสงศรี12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
242
12240105002551209702451783นายเตชิต หาญณรงค์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567
243
12240105002561398800046059เด็กหญิงรุจิกานต์ บอยรี่43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)10 ก.พ. 2567
244
12240105002571249901037197เด็กชายกวินภพ โคตรสมบัติ12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
245
12240105002581103400219212เด็กชายอชิรวิชญ์ พวงจำปี12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
246
12240105002591260401197871เด็กหญิงศรัณย์ภัทร โอนธรรม42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567
247
12240105002601249900922847นายจิรณัท ชีพันดุง41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567
248
12240105002611103704378124นางสาวฌาลินดา พีรยศยุคล41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)10 ก.พ. 2567
249
12240105002621249900911641เด็กหญิงธมนวรรณ อังคนาวิน42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)10 ก.พ. 2567
250
12240105002631368700046146เด็กชายวัชรพล บรรดาศักดิ์12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
251
12240105002641249901022254เด็กชายธิรพงศ์ เต็งเก12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2567
252
12240105002661209702725531เด็กหญิงนัทฐาดาภรณ์ พิศิษฐวานิช11 English Program10 ก.พ. 2567
253
12240105002671209702698720เด็กชายชาญชนก ไผทจินดาโชติ11 English Program10 ก.พ. 2567
254
12240105002681749800555856เด็กชายกรวิชญ์ สุดสีดา12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
255
12240105002691249901035062เด็กหญิงบุษราคัม ตุ้ยเอ้ย12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
256
12240105002701309904012674เด็กชายเตชทัต ไชยเดช12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
257
12240105002711249901006488เด็กชายอธิษฐ์ อู่ทอง12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
258
12240105002725249000001098เด็กหญิงธนตวรรณ ชัยกิตติภรณ์11 English Program11 ก.พ. 2567
259
12240105002731249901032551เด็กชายปุญญพัฒน์ บัวน้อย12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
260
12240105002741249901020081เด็กชายวชิรวิชญ์ สืบบุก12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
261
12240105002751240600319161เด็กชายต้นตระกูล อิ่มเพ็ง12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
262
12240105002761249901008910เด็กหญิงปสุตา ชมวงษ์12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
263
12240105002771668600017486นางสาวกมลวรรณ จุ้ยสนิท43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)11 ก.พ. 2567
264
12240105002781149901232951เด็กหญิงพลอยไพลิน วรรณโมลี12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
265
12240105002791249901022068เด็กชายณัฐพนธิ์ นาคภักดี12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
266
12240105002801249901019750เด็กชายอติวิชญ์ เสนางค์นารถ11 English Program11 ก.พ. 2567
267
12240105002811249901027281เด็กหญิงกฤษธินัน นันที12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
268
12240105002821249901041674เด็กชายภาคภูมิ แย้มฎีกา11 English Program11 ก.พ. 2567
269
12240105002831348500141129เด็กชายอภิรักษ์ โมลารักษ์12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
270
12240105002841209702454944เด็กหญิงบงกช ภาคิณ42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)11 ก.พ. 2567
271
12240105002851249900934900เด็กชายนิชนันท์ ราชภักดี41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)11 ก.พ. 2567
272
12240105002861248500035184เด็กชายรชต โกศรี12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
273
12240105002871248500035214เด็กชายกฤศ จิตตะพิบูนน์12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2567
274
12240105002881249900926541นายสรวิช ปั้นประเสริฐ42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)11 ก.พ. 2567
275
12240105002891104700194607เด็กชายปัณณวิชญ์ แสงนวล41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)11 ก.พ. 2567
276
12240105002901101000366275เด็กชายธนดล เปรมเจริญ11 English Program11 ก.พ. 2567
277
12240105002911279900383750เด็กหญิงนภวรรณ เหมเพ็ชร41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)11 ก.พ. 2567
278
12240105002931249900921611นายศุกลวัฒน์ พวงประเสริฐ42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567
279
12240105002941249900920020นางสาวภัทรภร ศัลยกำธร43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567
280
12240105002951248000030663นางสาวสิริพร หาญประเสริฐ43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567
281
12240105002961249900926125เด็กหญิงเบญญาภา เพ็ชร์ดี43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567
282
12240105002971247400001571เด็กชายศุภกฤต อินทร์แก้ว44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567
283
12240105002981103101012837นายณัฐกร สุขประเสริฐ42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567
284
12240105003001249900910059นายปุญญพัฒน์ ชาญสมิง44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567
285
12240105003011249900930106เด็กหญิงขวัญหทัย ยันตะศรี42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567
286
12240105003041307200041071นายเเทนคุณ งากิ่ง41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567
287
12240105003050000360868680เด็กหญิงหลินเอิน โจว11 English Program12 ก.พ. 2567
288
12240105003061249900933890เด็กหญิงกัญญาณัฐ เฉยไสย43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567
289
12240105003071249900915441เด็กหญิงสมิตานันท์ นาคโถม41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567
290
12240105003081249901015258เด็กหญิงวณิชย์ชญา ภูมะลี12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
291
12240105003091249900905730นายวรายุส ศรีบุตรตา44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567
292
12240105003107249900023957เด็กหญิงโซวี แคล์ แอสโต12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
293
12240105003111209000618131เด็กชายนฤวัต กระแสโสม12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
294
12240105003131249900940551เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โสภสิน43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567
295
12240105003141209000462815เด็กหญิงฐิติวรดา อยู่เจริญ42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567
296
12240105003151104301165191เด็กหญิงณัสม์ธนาถ วงศ์สุดาลักษณ์42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567
297
12240105003161249901016441เด็กชายปริญญา ทัดไพร12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
298
12240105003181249901015215เด็กหญิงฐิติกาญจน์ หนูน้อย12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
299
12240105003191249900929477เด็กหญิงปพิชญา คงจังหวัด43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567
300
12240105003201209000625951เด็กหญิงณิชมน คงคาเนาวรัตน์12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
301
12240105003211104700178423นางสาวศศิธร เตชอัครภิญโญ43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)12 ก.พ. 2567
302
12240105003221249900944841เด็กหญิงกานต์พิชชา นันทมานพ41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567
303
12240105003231249901043634เด็กหญิงปิ่นวิมล ปรึกษา11 English Program12 ก.พ. 2567
304
12240105003241249900924122นายอรรถนนท์ ธิวรรณลักษณ์44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567
305
12240105003251480101255068เด็กชายอาชวิน วิศววิจิตร41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567
306
12240105003261100401452511เด็กหญิงพิชชาภา เหลืองรุ่งวสันต์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567
307
12240105003271249901019857เด็กหญิงธนภัค สีดารา12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2567
308
12240105003281249901005813เด็กชายธนดล ชะเอมทอง12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2567
309
12240105003291249900921689เด็กชายสุธนา อัมพรศํกดิ์41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567
310
12240105003301209702465539นายนวกร จันทร42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)12 ก.พ. 2567
311
12240105003311249901030788เด็กชายณัฐชนพงษ์ โพธิ์สันเทียะ12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
312
12240105003321209000454146เด็กชายกันตณัฐ ปัญญาประเสริฐยิ่ง41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)12 ก.พ. 2567
313
12240105003331249901016165เด็กชายธันย์ภศุตม์ เฮงประยูร12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
314
12240105003341249901037405เด็กชายธีฑายุ เสาวนา12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2567
315
12240105003351249900913872เด็กชายวัยวัฒน์ สุขบำรุง44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567
316
12240105003361249900930718เด็กชายธนภัทร ใจมั่น44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)12 ก.พ. 2567
317
12240105003371249901016840เด็กหญิงศศิภา ศรีสุนทร11 English Program12 ก.พ. 2567
318
12240105003381659600037038เด็กหญิงพรรวินท์ ทองมา12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
319
12240105003391100704279018เด็กชายชนกันต์ พัชรารัตน์12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
320
12240105003401249901036514เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีอุ่น12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
321
12240105003411249901032179เด็กหญิงณัชชารีย์ เลี่ยมสันต์12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
322
12240105003421248000037854เด็กหญิงศิริภาลักษณ์ ดีหามแห12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
323
12240105003431249900924203นายพัสกร ทรงเดช42 Mini English Program (แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา)13 ก.พ. 2567
324
12240105003441249901021975เด็กหญิงอภัสนันท์ มณีมาศกระจ่างสุข12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
325
12240105003451249901015495เด็กหญิงปรียาภัทร มุทาวัน12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
326
12240105003461209000449771นางสาวพรพิมล สีดา43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)13 ก.พ. 2567
327
12240105003471249901015924เด็กชายนิชคุน กิจประมงศรี12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
328
12240105003481249900936791เด็กชายวงศธร โฉมไสว44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567
329
12240105003491100600597579เด็กหญิงณรฎา พรทวีสุข11 English Program13 ก.พ. 2567
330
12240105003501249900907317นางสาวจิตสุภา จันทร์ทองเจือ44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567
331
12240105003511103704352907นายกรวิชญ์ โจมฤทธิ์44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567
332
12240105003521459901482181เด็กหญิงอาทิมา แก้วสิมมา12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
333
12240105003531103704319756นายเทพพิทักษ์ ผ่องจินดา43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)13 ก.พ. 2567
334
12240105003541279900363139เด็กหญิงปัณณพร ดุษดี41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)13 ก.พ. 2567
335
12240105003551101801691352เด็กหญิงบัณฑิตา น้ำเพชร11 English Program13 ก.พ. 2567
336
12240105003561200601478220เด็กชายประสิทธิชัย พรงาม11 English Program13 ก.พ. 2567
337
12240105003571249900907007นางสาวณัชริญา จันทร์ดี44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567
338
12240105003581209000394071นางสาวธันย์ชนก ฮกเทียน41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)13 ก.พ. 2567
339
12240105003591104301148091นางสาวณัฐสินี ไม้สุวรรณ41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)13 ก.พ. 2567
340
12240105003601209000621051เด็กหญิงปภัสสร ชุณห์กุล11 English Program13 ก.พ. 2567
341
12240105003611249600026498นายกันตวิชญ์ เงาแก้ว44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567
342
12240105003621249900888088นายไชยวัฒน์ จันภักดิ์44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567
343
12240105003631609901042898เด็กหญิงอมรกาญจน์ แก้วธรรมชัย11 English Program13 ก.พ. 2567
344
12240105003641260401200422เด็กหญิงกัญญาภัทร ศรีสด41 Mini English Program (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)13 ก.พ. 2567
345
12240105003651209000437641เด็กชายณัฐปภัสร์ มงคลชนะชัย44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)13 ก.พ. 2567
346
12240105003661249900920763นายเขมธศักดิ์ สมสนุก43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)13 ก.พ. 2567
347
12240105003671168300186163เด็กหญิงภริน อินทนู12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2567
348
12240105003681200901526351เด็กหญิงรญา เปรมอิสระกูล43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)13 ก.พ. 2567
349
12240105003691249600026145นายธนกฤต จำปาศรี43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)14 ก.พ. 2567
350
12240105003701249900923151นายกนธี ชุ่มชูจันทร์44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567
351
12240105003711209702463269นายชีวธันย์ บํารุงสุข44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567
352
12240105003721249900920836เด็กหญิงธัญญพร ด่านนอก44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567
353
12240105003731249900910202นางสาวจุฑามาศ เเตงอ่อน44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567
354
12240105003741579901530583เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ กันทะนิด12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2567
355
12240105003751218700034122นางสาวบุญญพร สุขศรีสวัสดิ์43 Content Language Integrated Program (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์)14 ก.พ. 2567
356
12240105003771209000433092นางสาวเนตรนภา คูณเมือง44ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program (แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)14 ก.พ. 2567
357
12240105003781229901406427เด็กหญิงบุญภาภร ศิรินภารัตน์12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2567