คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ลบห้องเรียนที่สมัคร

การลบข้อมูลในส่วนนี้ -> จะลบข้อมูลการเลือกห้องเรียนของผู้สมัครเท่านั้น ออกจากตาราง Register
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล รหัสประเภท ประเภท วันที่สมัคร ลบ
1
12240105000011103704595443เด็กชายภาสวุฒิ ชัยพูน12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2566
2
12240105000021104301311987เด็กชายภัทรพล แจ้งกระจ่าง11 English Program12 ก.พ. 2566
3
12240105000041349901677322เด็กชายปัณณวัฒน์ ฐิติสมบูรณ์12 Content Language Integrated Program : CLIP8 ก.พ. 2566
4
12240105000051407600048315เด็กหญิงฐิตาภัทร์ ผดุงปาน11 English Program10 ก.พ. 2566
5
12240105000061240401210665เด็กชายกฤษฏ์ สาคร41 Mini English Program8 ก.พ. 2566
6
12240105000071249900994899เด็กหญิงชนิดาภา ยะโกบี11 English Program10 ก.พ. 2566
7
12240105000081104100044825เด็กชายกรธวัช จันทร์แก้ว12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
8
12240105000091118600063725เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พิมพ์สุวรรณ์11 English Program13 ก.พ. 2566
9
12240105000101110301523654เด็กหญิงมนัสนันท์ เถาชาลี11 English Program9 ก.พ. 2566
10
12240105000111249900984630เด็กชายมาโนชญ์ เทศวงค์12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
11
12240105000121249900875067นายศรายุทธ สิตรานนท์42 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2566
12
12240105000131249900872220เด็กชายเมธาวี คุณเจริญ42 Content Language Integrated Program : CLIP9 ก.พ. 2566
13
12240105000141319800599857เด็กหญิงนันท์นภัส เทาดี11 English Program9 ก.พ. 2566
14
12240105000161103900300558เด็กชายณวัฐ เหรียญทอง11 English Program10 ก.พ. 2566
15
12240105000171249900888428นายรชต วันทนา42 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
16
12240105000191229901357639เด็กชายพหล ฉิมพลี12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
17
12240105000201104301270199เด็กชายสวโรจน์ นิโรจน์คณาสิน11 English Program10 ก.พ. 2566
18
12240105000211249900971198เด็กชายคณิติน คุณอำสา12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
19
12240105000221249900995968เด็กหญิงกรองแก้ว เนตรมณี12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
20
12240105000231209000580061เด็กหญิงฌาณิศา เฉลิมพลสายพันธ์12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
21
12240105000241209000550498เด็กหญิงแพรวา ศิลปเสริฐ12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
22
12240105000251209000568010เด็กหญิงจิรวดี วังคะฮาต12 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
23
12240105000271249900992829เด็กชายชลากร มากทรัพย์11 English Program10 ก.พ. 2566
24
12240105000281249900975258เด็กชายศิววงศ์ หอมสินธุ์11 English Program10 ก.พ. 2566
25
12240105000291249900987141เด็กชายธนกฤษ พรมเจริญ11 English Program10 ก.พ. 2566
26
12240105000301209702625196เด็กชายกฤชภพ สุวรรณรัตน์11 English Program10 ก.พ. 2566
27
12240105000311247400005568เด็กชายอิทธิพล ไวศยะพันธ์11 English Program10 ก.พ. 2566
28
12240105000321248500025855เด็กชายธนเดช เชื้อฉ่ำหลวง42 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
29
12240105000331102900145632นางสาวนิชาภา สุปัญญาโชติสกุล42 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
30
12240105000341240600280221เด็กชายตรีทศ ลินทอง42 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
31
12240105000351209702358759เด็กชายกรกฤช สุขพานิช42 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
32
12240105000371349901582470เด็กหญิงเบญญาพร ธีระวงศ์ไพศาล41 Mini English Program10 ก.พ. 2566
33
12240105000381249600025181นางสาวอัชฌา เผือกนิมิตร42 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
34
12240105000391419902479337นางสาวประณยา หลีวงษ์42 Content Language Integrated Program : CLIP10 ก.พ. 2566
35
12240105000401249900978184เด็กหญิงชนัญชิดา ตุ่มศิริรัตน์11 English Program10 ก.พ. 2566
36
12240105000411249900891542เด็กหญิงนันทิชา ภาษิตตานนท์41 Mini English Program10 ก.พ. 2566
37
12240105000421249901001435เด็กชายธนยศ คำชนะ12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
38
12240105000431248500026592เด็กหญิงปภาวรินท์ จันทร42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
39
12240105000441348400041963เด็กหญิงปัชญาภรณ์ วงค์ใหญ่12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
40
12240105000451249900973298เด็กชายขัตติยะ แสงศรี11 English Program11 ก.พ. 2566
41
12240105000461103400186128เด็กชายแท้จริง จันทองศรี11 English Program11 ก.พ. 2566
42
12240105000471100600554225เด็กชายพัชรพล สมเจริญ42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
43
12240105000481208900002879เด็กชายธีรโชติ บุญเจริญ11 English Program11 ก.พ. 2566
44
12240105000491209702603907เด็กหญิงนิปุณนา เที่ยงพิมล11 English Program11 ก.พ. 2566
45
12240105000501249900879038นายอิทธิ อินทรสอน42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
46
12240105000511249900896269เด็กชายกันตภณ เรืองชัย41 Mini English Program11 ก.พ. 2566
47
12240105000521209000544790เด็กหญิงพัทธนันท์ อินทร์เจริญ11 English Program11 ก.พ. 2566
48
12240105000531249900890236เด็กชายพีรภาส เรืองฉาย42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
49
12240105000541240600302756เด็กหญิงวิภาพักตร์ ยงศิริชัยสกุล11 English Program11 ก.พ. 2566
50
12240105000551249900983595เด็กหญิงรันธิญากาญ เหรียญรัตน์11 English Program11 ก.พ. 2566
51
12240105000561103704590409เด็กหญิงชามากร ลิ้มเจริญ11 English Program11 ก.พ. 2566
52
12240105000571249900991270เด็กชายปรัตถกร นามณี11 English Program11 ก.พ. 2566
53
12240105000581249900997634เด็กชายเจษฎา จิตรสมพงษ์11 English Program11 ก.พ. 2566
54
12240105000591209702589157เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีรัตนธรรม12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
55
12240105000601248500033823เด็กหญิงครีตราภัทร คำจุลลา11 English Program11 ก.พ. 2566
56
12240105000611249900982009เด็กชายธนวัฒน์ พรมษา11 English Program11 ก.พ. 2566
57
12240105000621249901003225เด็กหญิงจิรัชญา บุญเกิดมา11 English Program11 ก.พ. 2566
58
12240105000631249900978028เด็กหญิงธนัสรัญญ์ จารุลาวัลย์11 English Program11 ก.พ. 2566
59
12240105000641249900978451เด็กชายปภาวิน จารัตน์11 English Program11 ก.พ. 2566
60
12240105000651679900724359เด็กชายพสุ ฉิมมา42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
61
12240105000661249900992101เด็กชายธริศวร เพชรศรี11 English Program11 ก.พ. 2566
62
12240105000671228500043993เด็กชายกันต์ธีร์ เหลืองาม42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
63
12240105000681209702649150เด็กหญิงวิรัลพัชร ศรีกระจ่าง11 English Program11 ก.พ. 2566
64
12240105000691209702649168เด็กหญิงจุรินทร์รัตน์ เจริญสุทธิธรรม11 English Program11 ก.พ. 2566
65
12240105000701103800032098นายณัฏฐเศรษฐ์ อริยกุลนิมิต42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
66
12240105000721249900872661เด็กชายธนภัทร ทองคำกิจเจริญ42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
67
12240105000731102004222902เด็กชายวุฒิกร ภูมิภักดี12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
68
12240105000741240600305178เด็กชายทศภาค เทพพิมาณ12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
69
12240105000751329400131793เด็กหญิงจุติณัช วังสันต์12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
70
12240105000761249900996701เด็กหญิงณัฐวดี รุ่งเรืองศรี12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
71
12240105000771249600025319เด็กชายพิพัฒน์พล อิศรานันทศิริ41 Mini English Program11 ก.พ. 2566
72
12240105000781247400004855เด็กหญิงพิมณดา เบ็ญมาศ11 English Program11 ก.พ. 2566
73
12240105000791499900613311เด็กชายสกลพัฒน์ ศรีพิมพ์12 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
74
12240105000811949900672232เด็กชายจักรินทร์ เพ็งวัน42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
75
12240105000841240401207362เด็กหญิงจิรชยา อยู่ถาวร42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
76
12240105000851209000384644เด็กหญิงฐิติพัธร เจริญพร42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
77
12240105000861209702423577เด็กชายธนพงศ์ อู่สำเภา42 Content Language Integrated Program : CLIP11 ก.พ. 2566
78
12240105000871249900883639นางสาวกุลฑีรา โกยรัมย์42 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566
79
12240105000881249900986489เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทรงเดช11 English Program12 ก.พ. 2566
80
12240105000891499900600538เด็กหญิงชิดนภา เคหาสน์เกษม11 English Program16 ก.พ. 2566
81
12240105000901249900998576เด็กชายอธิบดี สิงหนนท์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
82
12240105000911248000027174เด็กชายภูมิพัฒน์ อึ้งเสือ42 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566
83
12240105000921250101680411นายปวเรศ พันธสา42 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566
84
12240105000931260101680411นายปวเรศ พันธสา42 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566
85
12240105000941249900982882เด็กชายสิรวิชญ์ สีเอง12 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566
86
12240105000951249900888746เด็กหญิงพัชรวี สีรัฐบาล42 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566
87
12240105000961249900887120นางสาวพรรณิศา ปันตะระษี42 Content Language Integrated Program : CLIP12 ก.พ. 2566
88
12240105000971209000352874เด็กหญิงชนากาณต์ เติมวรรธนภัทร์42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
89
12240105000981249900886191เด็กชายณภัทร พุ่มพวง42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
90
12240105000991249900995429เด็กหญิงณัชชา เรืองสวัสดิ์11 English Program13 ก.พ. 2566
91
12240105001001209000547683เด็กหญิงสลิลทิพย์ เพ็งพานิช11 English Program13 ก.พ. 2566
92
12240105001011209000331150เด็กชายศุภกร สิริสตวัสสา42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
93
12240105001021249900873447เด็กชายนพัตธร นวลศรี42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
94
12240105001031609900869748เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมชาติ41 Mini English Program13 ก.พ. 2566
95
12240105001041249900989470เด็กชายธนวัฒน์ ดวงจวง12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
96
12240105001061101000208858เด็กหญิงณัฐฑิณีย์ รัตนศฤงค์42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
97
12240105001071249900985237เด็กชายเอกบดินทร์ มั่นคง12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
98
12240105001081249900887341เด็กหญิงกานต์สินี กีรติธนรัตน์41 Mini English Program13 ก.พ. 2566
99
12240105001091209702410939เด็กชายพีรวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล41 Mini English Program13 ก.พ. 2566
100
12240105001101249900893596เด็กหญิงณัฏฐนิช วิบูลย์ศักดิ์สกุล41 Mini English Program13 ก.พ. 2566
101
12240105001111249900995216เด็กชายณภัทร สุระถา12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
102
12240105001121249900982122เด็กชายณฐกฤต พัชนี12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
103
12240105001131249600029276เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ยิวาพัฒ11 English Program13 ก.พ. 2566
104
12240105001141249900893235เด็กหญิงศศิประภา มั่งมี41 Mini English Program13 ก.พ. 2566
105
12240105001151101700441385นางสาวกัลยภรณ์ อ้นถาวร41 Mini English Program13 ก.พ. 2566
106
12240105001161100704259751เด็กหญิงนัทธมน กุศลสงเคราะห์กุล11 English Program13 ก.พ. 2566
107
12240105001171249901003489เด็กหญิงธมนวรรณ ซือมงกง12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
108
12240105001181209702610644เด็กหญิงกัญญษร วิมลสารคุณ11 English Program13 ก.พ. 2566
109
12240105001191100703947572นางสาวกุลจิรา เกรงกลัด42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
110
12240105001201249900978605เด็กชายศุภวิชญ์ รื่นเจริญ12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
111
12240105001211249900989879เด็กชายวันชนก ผลงาม12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
112
12240105001221209000572653เด็กหญิงพนิตตา วงค์หริ่ม12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
113
12240105001231249901001621เด็กหญิงพัชรนันท์ เอื้ออารีย์11 English Program13 ก.พ. 2566
114
12240105001241609900849020เด็กชายศิวภัทร์ อังคเรืองรัตนา42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
115
12240105001251100703947599นายกรวิชญ์ เกรงกลัด42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
116
12240105001261209702406087นายรพีพงศ์ อนิวรรตพงษ์41 Mini English Program13 ก.พ. 2566
117
12240105001271249900896196เด็กชายอวิลชัย พรมจุ้ยพะเนา42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
118
12240105001281248000036246เด็กชายอาชวิน เอราลุก12 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
119
12240105001291240600275031เด็กชายพิสุทธิ์ ทาทอง41 Mini English Program13 ก.พ. 2566
120
12240105001301209000338171นางสาวธนพร โฉมศรี42 Content Language Integrated Program : CLIP13 ก.พ. 2566
121
12240105001311249900894584เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่โก41 Mini English Program13 ก.พ. 2566
122
12240105001321240301281226เด็กชายภัทรพล อึ้งเส็ง11 English Program13 ก.พ. 2566
123
12240105001331209000364538นางสาววรณัน เข็มทอง42 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
124
12240105001351249900999505เด็กชายฐปนวรรธน์ ตามัย12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
125
12240105001371218800041601นางสาวณัฐณิชา แก้วผึ้ง41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
126
12240105001381479900942226เด็กชายอภิญญา หาญรุก12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
127
12240105001391247400004316เด็กหญิงนวรัตน์ สังข์เจริญ11 English Program14 ก.พ. 2566
128
12240105001401249901002741เด็กหญิงดวงพร พวงเจริญ12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
129
12240105001411639800439466เด็กชายพงศ์พิชา กอสนาน12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
130
12240105001421200601487407เด็กหญิงกันตพร พูลสวัสดิ์12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
131
12240105001431249900867293นางสาวสาริศา นาคเจริญ42 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
132
12240105001441249901002105เด็กชายเจษฎาวุฒิ บุญคง11 English Program14 ก.พ. 2566
133
12240105001451249900990885เด็กหญิงพิชชาภา พรหมมินทร์12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
134
12240105001461240600272776นางสาวกิตติวรา อุษาอำไพ41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
135
12240105001471589700049837เด็กชายจิรภัทร กิจนุกูล12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
136
12240105001481249900984788เด็กชายชญานนท์ ศิริชัยนาคร12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
137
12240105001491248100062290เด็กหญิงนภัสชล งามวงศ์น้อย41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
138
12240105001501110301528044เด็กหญิงรินรดา ดำรงชีพ11 English Program14 ก.พ. 2566
139
12240105001511209702634209เด็กชายธนภัทร พันธ์ทา12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
140
12240105001521249901006372เด็กชายสิรวิชญ์ แสงศิริวุฒิ11 English Program14 ก.พ. 2566
141
12240105001531249901000285เด็กชายจิรันธนิน ขวัญพรหม11 English Program14 ก.พ. 2566
142
12240105001541249900989143เด็กชายสุริยวัฒน์ สุรัตตัน12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
143
12240105001551100704233701เด็กชายธนวัฒน์ ชูประสงค์11 English Program14 ก.พ. 2566
144
12240105001561249900984737เด็กหญิงณภัทร บุญเพ็ญ12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
145
12240105001571209702419171เด็กชายเนติกร กันยารัตน์เจริญ41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
146
12240105001581104100044248เด็กชายการัณย์วิศว์ กำแหงฤทธิรงค์11 English Program14 ก.พ. 2566
147
12240105001591110101280031นางสาวปวรวรรณ ปิยภัทรกุล41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
148
12240105001601101402433180เด็กชายนิพิฐพนธ์ วัฒนดิลกวิชช์11 English Program14 ก.พ. 2566
149
12240105001611249900989372เด็กหญิงฐกลรัตน์ สิงหนนท์11 English Program14 ก.พ. 2566
150
12240105001621249900987434เด็กชายทัษนเมธี อินแบน12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
151
12240105001631248500033165เด็กชายถิรวัฒน์ นิ่มสุพรรณ์11 English Program14 ก.พ. 2566
152
12240105001641249900970809เด็กชายอาชาวิน ผลงาม12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
153
12240105001651208300073538เด็กชายธีร์ธวัช สร้อยสูงเนิน12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
154
12240105001661248500033653เด็กชายอิทธิพล วาสะศิริ11 English Program14 ก.พ. 2566
155
12240105001671247400004481เด็กหญิงจิรัญญา ศรัทธาธรรม11 English Program15 ก.พ. 2566
156
12240105001691249900985342เด็กชายณัฐวัฒน์ เศษจันทึก11 English Program14 ก.พ. 2566
157
12240105001701249900893456เด็กหญิงพิยดา ชิยางคะบุตร41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
158
12240105001721549900750431เด็กหญิงพรพิมล คงยืน41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
159
12240105001731247740000431เด็กหญิงนวรัตน์ สังข์เจริญ11 English Program14 ก.พ. 2566
160
12240105001741249900882101เด็กชายชานนท์ มณฑาพงษ์41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
161
12240105001751104700180398เด็กหญิงเกศรา ผลอาหาร41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
162
12240105001761240401233509เด็กชายธิติพัทธ์ วงศ์เสนา11 English Program14 ก.พ. 2566
163
12240105001771240600302489เด็กหญิงณัฏฐกมล ดวงใจ12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
164
12240105001781249900863590นายธงชาติ ศรีมารักษ์41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
165
12240105001791249900877370นายรัชกฤต เกตุมะยูร41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
166
12240105001801249900998517เด็กชายเสฏฐวุฒิ สงำรัมย์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
167
12240105001811249900897028เด็กชายสกล รัตนิกุล42 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
168
12240105001821249900885275นางสาวธัญญรัตน์ คูรณารักษ์42 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
169
12240105001831249900993388เด็กหญิงอรณิชชา นามราช12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
170
12240105001841249900990150เด็กหญิงสุริตา ฤทธิ์มงคล11 English Program14 ก.พ. 2566
171
12240105001851249900865347นางสาวฐิติญา สิงหนนท์42 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
172
12240105001861209000577213เด็กชายธนกฤต จริตงาม12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
173
12240105001871249900893910เด็กชายฐปนวัฒน์ ผลบุภพ41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
174
12240105001881119902585466เด็กชายพรมรินทร์ ภารสำเร็จ12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
175
12240105001891118300010146เด็กหญิงภัคจิรา ถาวรเกรียงไกร11 English Program14 ก.พ. 2566
176
12240105001901103400145898เด็กชายอาทิตย์ พงศ์แสนพัน41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
177
12240105001911249900984699เด็กหญิงวรรณปภา นิรารมย์11 English Program14 ก.พ. 2566
178
12240105001921248500033289เด็กหญิงพัชรา พัดทอง12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
179
12240105001931249900963802เด็กชายธนพัฒน์ กุลไชย11 English Program14 ก.พ. 2566
180
12240105001941100704260856เด็กชายวชิรพงศ์ เยาวชิรพงศ์12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
181
12240105001951209000572823เด็กชายธรรมทัต นวไตรลาภ12 Content Language Integrated Program : CLIP14 ก.พ. 2566
182
12240105001965104200006227เด็กชายอัสนี อู่มั่น11 English Program14 ก.พ. 2566
183
12240105001971101700448657เด็กหญิงธนิดา โชคอนุวัฒน์41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
184
12240105001981104700161199นายรตนภูมิ สุวรรณ41 Mini English Program14 ก.พ. 2566
185
12240105002001249900990133เด็กหญิงสุดที่รัก แสงเกิด12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
186
12240105002011103704247062นายบัลลพ บัวลพ41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
187
12240105002021119501113491เด็กชายพัชรพล รุ่งสว่าง12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
188
12240105002031209000373553นางสาวจิรัชญา สุนทรโชติ42 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
189
12240105002041100703963985เด็กหญิงนรมน คำตา41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
190
12240105002051209000336224นายยุทธศาสตร์​ เพ็ง​พา​นิช​41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
191
12240105002061103704305275เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา ธนกิตติ์กรณ์แก้ว42 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
192
12240105002071249900893341เด็กหญิงหทัยชนก สุนทรชัย41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
193
12240105002081249900987558เด็กหญิงพัชรภรณ์ กลิ่นขจร12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
194
12240105002091249900899187เด็กชายณัฐวุฒิ สีรือเเสง42 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
195
12240105002101240600269953นายณัฐกฤต เนียนทะศาสตร์41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
196
12240105002111100704266951เด็กชายศรัทธา อิศรภักดี12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
197
12240105002121249900888771นายธีริทธิ์ ทองดี41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
198
12240105002131459000045872เด็กชายปวรปรัชญ์ สิงเกื้อ11 English Program15 ก.พ. 2566
199
12240105002141100600549531นายปูรณ์ แมลงภู่ทอง41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
200
12240105002151209000535821เด็กชายศุภณัฐ บุญมาก11 English Program15 ก.พ. 2566
201
12240105002161240600278341เด็กหญิงปาลิตา ห่านคำวงษ์41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
202
12240105002171249900895076เด็กหญิงณัฐนรี ศิริเวช41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
203
12240105002181100501702757เด็กชายรัชตะ รวยธนพานิช41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
204
12240105002191104700163175นายเขมนัส เอกนก41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
205
12240105002201209702384695นายเจตนิพัทธ์ วรศรีวิศาล42 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
206
12240105002211249900984630เด็กชายมาโนชญ์ เทศวงค์11 English Program16 ก.พ. 2566
207
12240105002221219901355253เด็กชายสรธร เผือกนำผล11 English Program15 ก.พ. 2566
208
12240105002241248500032410เด็กชายภานุพงษ์ สวัสดิ์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
209
12240105002251249901004833เด็กชายพณิชพล หลุยแสง12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
210
12240105002261104700223216เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา น่วมอ้น11 English Program15 ก.พ. 2566
211
12240105002281209702406877นางสาวพิมพ์ลภัส เปลี่ยนเจริญ41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
212
12240105002291248500032584เด็กชายธนกฤต เนตรโสภา11 English Program15 ก.พ. 2566
213
12240105002301249900984401เด็กหญิงกัลยกร เดชศิริ12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
214
12240105002311249900984451เด็กชายรัชชานนท์ ชมจิตร12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
215
12240105002321249900992934เด็กชายรชต จันทรักษา12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
216
12240105002331209702379730นางสาวจิรภิญญา แสงทอง41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
217
12240105002341249900869156นายเศรษฐพงศ์ เจริญรัตนโชติ41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
218
12240105002351103704253445เด็กหญิงกานต์ธิดา อุปัติศฤงค์41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
219
12240105002371249900867587เด็กหญิงธัญญรัตน์ มะลิพันธ์41 Mini English Program15 ก.พ. 2566
220
12240105002381249901000331เด็กชายเอกวิญญ์ สวัสดี12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
221
12240105002391249900983714เด็กชายตฤณ ไชยศล12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
222
12240105002401240600306131เด็กหญิงนภัสวรรณ ผลแสวงคำ12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
223
12240105002411249901000862เด็กชายกิตตินันท์ แสงอภัย11 English Program16 ก.พ. 2566
224
12240105002421259500172468เด็กชายภูรินทร์ มาตย์นอก12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
225
12240105002441259900987353เด็กชายธนภัทร ชาญชัย11 English Program15 ก.พ. 2566
226
12240105002451249900989399เด็กชายณัฐพัชร ยุทธโชติ12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
227
12240105002461249900991164เด็กชายธนกรณ์ เพี้ยนศรี12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
228
12240105002471247400005100เด็กชายพีรพัฒน์ อินการะเกตุ12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
229
12240105002481928700039934เด็กชายธนกร ชัยเพชร12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
230
12240105002491119600145072เด็กหญิงศศิยุพา มีนา11 English Program15 ก.พ. 2566
231
12240105002501260401176653เด็กชายปภาวิน หอมลำดวน42 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
232
12240105002511104301325741เด็กหญิงจิดาภา อ้นจันทร์12 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
233
12240105002521529902466153เด็กหญิงธนภร กันต์ธัชชวกร11 English Program15 ก.พ. 2566
234
12240105002531249900899403เด็กชายณัฐภัทร เสวตคัน42 Content Language Integrated Program : CLIP15 ก.พ. 2566
235
12240105002541249900893197เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีพงษ์41 Mini English Program16 ก.พ. 2566
236
12240105002551208300044961นางสาวจิรัชญา ชุณหมณี41 Mini English Program16 ก.พ. 2566
237
12240105002571248000037404เด็กหญิงอัญรินทร์ กังวานวิทยาวงศ์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
238
12240105002581248500032649เด็กหญิงอภิชญา ชูทอง12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
239
12240105002591250101684131เด็กชายธนวรรธน์ ขันติชัยมงคล41 Mini English Program16 ก.พ. 2566
240
12240105002601209000577779เด็กหญิงณัฐณิชา ลีลา12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
241
12240105002611648600036341เด็กชายกฤตกร จันทร์พร12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
242
12240105002621249900978281เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เขตศรีจันทร์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
243
12240105002631248000036467เด็กหญิงณธิดา คล้ายสุวรรณ12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
244
12240105002641509966815850เด็กชายสิรวิชญ์ แตงอ่อน12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
245
12240105002661248500032355เด็กหญิงปวริศา ฤกษ์มงคล12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
246
12240105002671249900996018เด็กหญิงกนกนิภา เสงี่ยมจิตต์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
247
12240105002681249901001907เด็กหญิงณัฐิดา ปัญญานาถสรกุล12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
248
12240105002691101700500276เด็กชายสุทธิภัทร สุวรรณนพเก้า11 English Program16 ก.พ. 2566
249
12240105002701249900988406เด็กหญิงสุภารัตน์ แซ่เท้า12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
250
12240105002711149901180292เด็กหญิงดลพร มณีมาศกระจ่างสุข12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
251
12240105002721249900986373เด็กหญิงภาวิดา เรียมริมมะดัน12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
252
12240105002731110301509554เด็กหญิงวรัณย์รัชต์ พิศเพ็ง12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
253
12240105002741249900999866เด็กหญิงธิติรัตน์ ลายประดิษฐ์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
254
12240105002751103704634082เด็กหญิงสรานีย์ พันธ์หอม12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
255
12240105002761249900987752เด็กหญิงเบญญา สมสุขเจริญ12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
256
12240105002771249900978036เด็กหญิงอนงค์รัตน์ นาคำนวน12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
257
12240105002781248500033394เด็กหญิงสวัสกรกมล พุทธเมฆ12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
258
12240105002791209702619625เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โสประดิษฐ์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
259
12240105002801249900882403เด็กหญิงณปภา โชคชัยอำนวยพร41 Mini English Program16 ก.พ. 2566
260
12240105002811169800358207เด็กหญิงภัทรภร ม่วงแก้ว12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
261
12240105002821249900990435เด็กหญิงปภาวี เมืองแมน12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
262
12240105002831249900982891เด็กชายคริษฐ์ ศรีชนะวัฒน์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
263
12240105002841209000579291เด็กหญิงภัทร์ภัสสร จันทร์เจริญสุข11 English Program17 ก.พ. 2566
264
12240105002851248500032797เด็กหญิงอารีวรรณ สุหา12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
265
12240105002861249900869768นางสาวศาริศา กุลนภาดล42 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
266
12240105002871169200082260นางสาวเสาวนีย์ ตรีศาสตร์41 Mini English Program16 ก.พ. 2566
267
12240105002881209000353307นายกรกวรรษ สุดาเทพ41 Mini English Program16 ก.พ. 2566
268
12240105002891103704602504เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ทรัพย์สมาน12 Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566
269
12240105002901249900879135นายภาณุพงศ์ ช้างเเก้วมณี42 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
270
12240105002911489500041507เด็กหญิงอชิรญาณ์ ผาลัง12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
271
12240105002921100703995551นายภัทรดนัย สีไส41 Mini English Program16 ก.พ. 2566
272
12240105002931249901000901เด็กหญิงณัฐณิชา พงศ์ศิริพัฒน์11 English Program16 ก.พ. 2566
273
12240105002941249900899136เด็กชายนันทภพ สุนทรโชติ42 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
274
12240105002961209000562780เด็กชายบุญอัมรินทร์ บุญญะรักษ์12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
275
12240105002971249901005121เด็กหญิงอริสรา สดใส12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
276
12240105002981100704207661เด็กหญิงภัณฑิลา เพ็ชรชา12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
277
12240105002991209000548817เด็กชายภาคิณ ศรีสุนทร12 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
278
12240105003001247400003549เด็กชายธนพล อุ่นเจริญ11 English Program16 ก.พ. 2566
279
12240105003011249900883159นายศุภณัฎฐ์ ซิ้มเจริญ42 Content Language Integrated Program : CLIP16 ก.พ. 2566
280
12240105003021209000393082เด็กหญิงพีรชญาภา เรืองศิริ41 Mini English Program16 ก.พ. 2566
281
12240105003031240301280394เด็กชายสิทธินันท์ เกตุเขียว11 English Program16 ก.พ. 2566
282
12240105003041209000395981เด็กหญิงนันทิกร เขตรใหญ่41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
283
12240105003051209702610482เด็กชายจิระพงษ์ แก้วอารยะวงศ์11 English Program17 ก.พ. 2566
284
12240105003061849902212167เด็กชายธนภัทร ศรีอินทร์12 Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566
285
12240105003071249900887430นายวัชรพล พุทธรักษา41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
286
12240105003081249900878627นายอธิชาติ วรรณอร่าม41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
287
12240105003091249900894291เด็กชายนฤเบศ ดิษยานันท์41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
288
12240105003101104700158295นายธนดล โชคอนุวัฒน์41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
289
12240105003111249900882900เด็กหญิงกวิสรา นพเกตุ41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
290
12240105003121240600262568นางสาวอาริสา ทวีมูล41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
291
12240105003141120300193308เด็กหญิงมธุรวันต์ สร้อยสุวรรณ42 Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566
292
12240105003151499900514852เด็กหญิงพลอยพระจันทร์ สมพงศ์41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
293
12240105003171249900872181เด็กหญิงโษภิตา อินอร่าม41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
294
12240105003181209702426495เด็กชายฐิติภัทร์ อานุภาเวนะวัฒน์41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
295
12240105003201249900865487นายวริทธิ์ธร รุจิภานนท์41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
296
12240105003211479900757658นางสาวภคพร ดวงวันทอง41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
297
12240105003221240600271168เด็กหญิงณัชชา ไพบูลย์42 Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566
298
12240105003231249901008669เด็กหญิงธิดารักษ์ พงษ์การุณ12 Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566
299
12240105003241249900984681เด็กหญิงชุติมา เตียวติ12 Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566
300
12240105003251101700498271เด็กชายพัทธ์ศิษฏ์ จุฑาประทีป12 Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566
301
12240105003261249900875733เด็กหญิงณัฐณิชา การทนารักษ์41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
302
12240105003271249900895114เด็กชายศักดิพัฒน์ กสิผล42 Content Language Integrated Program : CLIP17 ก.พ. 2566
303
12240105003281104100035001นายดุลยพัฒน์ รักษ์กวีวัฒน์41 Mini English Program17 ก.พ. 2566
304
12240105003301103101004290เด็กหญิงพนาวรรณ แสงคำ41 Mini English Program18 ก.พ. 2566
305
12240105003311249900982556เด็กชายภัทรพงศ์ พุทธพงษ์12 Content Language Integrated Program : CLIP18 ก.พ. 2566
306
12240105003321209000359887เด็กหญิงณัฐธิดา นวกิจบำรุง41 Mini English Program18 ก.พ. 2566
307
12240105003331249900985431เด็กหญิงสุภารัตน์ ตันเจริญ12 Content Language Integrated Program : CLIP18 ก.พ. 2566
308
12240105003341248000036939เด็กชายพัรณัฐ สันติประสิทธิ์กุล11 English Program18 ก.พ. 2566
309
12240105003351249901001672เด็กหญิงกฤตพร บุพลับ11 English Program18 ก.พ. 2566
310
12240105003361104301126969เด็กชายกฤษฏา สังวิบุตร41 Mini English Program18 ก.พ. 2566
311
12240105003371209702635167เด็กชายจิรัฎฐ์ ทัศนางกูร11 English Program18 ก.พ. 2566
312
12240105003381249901004329เด็กหญิงณัชชาอร หล้าศักดิ์12 Content Language Integrated Program : CLIP18 ก.พ. 2566
313
12240105003391119902596301เด็กหญิงทิพาวดี แสงทอง11 English Program18 ก.พ. 2566
314
12240105003401248500033793เด็กหญิงสุภัคนันท์ แป้นทอง13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2566
315
12240105003411249901001346เด็กชายทยากร กุลศิริ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2566
316
12240105003421779800385314เด็กหญิงพิมพ์มาดา นาเวศน์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566
317
12240105003431249900973948เด็กชายภูวณัฏฐ์ สิงห์งาม13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566
318
12240105003441309903445585นายสรวิชญ์ พิศเกาะ437 มี.ค. 2566
319
12240105003451209702616928เด็กชายภัทรดนัย ปิ่นไชโย13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566
320
12240105003461249900989305เด็กหญิงธนัชญา รุ่งศิริ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566
321
12240105003471249901008669เด็กหญิงธิดารักษ์ พงษ์การุณ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2566
322
12240105003481249900865037นายภูมิพัชร เรืองสวัสดิ์437 มี.ค. 2566
323
12240105003491249900977790เด็กชายปกรณ์ กิจบำรุง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
324
12240105003501149901045271เด็กชายณัฐธีร์ แมลงภู่438 มี.ค. 2566
325
12240105003511249900891267เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยโชค438 มี.ค. 2566
326
12240105003521350101819027นายสุวโรจน์ จันทร์ดี438 มี.ค. 2566
327
12240105003531249600024274นางสาวลฎาภา เรืองรัตน์438 มี.ค. 2566
328
12240105003541279800243204นางสาวศุภรัตน์ คำเสมอ438 มี.ค. 2566
329
12240105003551209000349628นางสาวปราณิสา ปานทอง438 มี.ค. 2566
330
12240105003561249900999360เด็กชายพัฒน์ธนะจักร พรมจันทร์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
331
12240105003571249900891542เด็กหญิงนันทิชา ภาษิตตานนท์438 มี.ค. 2566
332
12240105003581248500026045เด็กหญิงกัญจณพร จั่นเจริญ438 มี.ค. 2566
333
12240105003591249900894029นางสาวศศิภา วิสุทธินันท์438 มี.ค. 2566
334
12240105003601100703990613นางสาวพรรณภษา สีน้อย438 มี.ค. 2566
335
12240105003611249900898245นางสาวจิราภา แสงตะกาย438 มี.ค. 2566
336
12240105003621248500033564เด็กหญิงมลฐกาญน์ อ่อนจันทร์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
337
12240105003631249900897028เด็กชายสกล รัตนิกุล438 มี.ค. 2566
338
12240105003641249900978109เด็กหญิงพีชญา สุขประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
339
12240105003651249900867587เด็กหญิงธัญญรัตน์ มะลิพันธ์438 มี.ค. 2566
340
12240105003661209000374291เด็กชายรพีภัทร จงวรกุล438 มี.ค. 2566
341
12240105003671249900880346นางสาวนันทิชา อินทปัชฌาย์438 มี.ค. 2566
342
12240105003681240600302799เด็กชายวัชรินทร์ พุ่มนิคม13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
343
12240105003691249900881628นางสาวณิชา ตุ้มวิจิตร438 มี.ค. 2566
344
12240105003711249900870669นางสาวบุษยพรรณ อังคะศิริ438 มี.ค. 2566
345
12240105003721249900888819นายพชรวัฒน์ มิ่งละกุล438 มี.ค. 2566
346
12240105003731200601430120นายพิชญุตม์ อมรเลิศภิญโญ438 มี.ค. 2566
347
12240105003761100704266951เด็กชายศรัทธา อิศรภักดี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
348
12240105003781279800293007เด็กชายศรันย์ คำเสมอ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
349
12240105003791209702608593เด็กหญิงทิชา ศิริรัตน์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
350
12240105003801249901000919เด็กชายธนวัฒน์ สุจิวัฒน์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
351
12240105003811249600028997เด็กชายพงศกร ภู่ทอง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
352
12240105003821249900976955เด็กชายจักรพรรดิ จิตต์มานะ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
353
12240105003831249900865541นายนันทกร โรจนานุกูลพงศ์438 มี.ค. 2566
354
12240105003841248500026657นางสาวสาวิตรี ทรัพย์รักษา438 มี.ค. 2566
355
12240105003851249901001397เด็กหญิงปัทมพร อาตม์สกุล13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
356
12240105003861249900992772เด็กหญิงอรนิสา ป้อมถาวร13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
357
12240105003871249900876942นางสาวอัญชิษฐา ชาวกันหา438 มี.ค. 2566
358
12240105003881249900883078นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาวงษ์438 มี.ค. 2566
359
12240105003891249900982165เด็กหญิงวรดา พ่วงเจริญ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
360
12240105003901209000596501เด็กหญิงนันภัทร คงรัตน์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
361
12240105003911249900971538เด็กหญิงเกศราวดี นันทะวงค์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
362
12240105003921248100058314นางสาวพิชญ์วดี ใจซื่อ438 มี.ค. 2566
363
12240105003931209000424701เด็กหญิงนุชศรา คงรัตน์438 มี.ค. 2566
364
12240105003941248500027033เด็กชายบวรวิทย์ เพียรพยุงพงษ์438 มี.ค. 2566
365
12240105003951248000027051นายพลภัทร ไชโย438 มี.ค. 2566
366
12240105003961249900879143นางสาวพลอยชมพู เปี่ยมสัทธา438 มี.ค. 2566
367
12240105003971209000362128เด็กหญิงกุลกัลยา สนรักษา438 มี.ค. 2566
368
12240105003981249900884856นางสาวภัทรนภา เกตุษร438 มี.ค. 2566
369
12240105003991209000560299เด็กชายศรัณยพงศ์ รุ่งเรืองนรากิตติ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
370
12240105004001249900873234นางสาวกรกนก โพธิ์ทอง438 มี.ค. 2566
371
12240105004011249900869598นางสาวชนิกานต์ ถินถาวร438 มี.ค. 2566
372
12240105004021129701509631เด็กหญิงปุญญพัตน์ เหลืองภากร13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
373
12240105004031249900980316เด็กชายสุกฤษ วิไลพงศ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
374
12240105004041249900891305เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ศรี438 มี.ค. 2566
375
12240105004051248500033254เด็กชายอธิพงศ์ แก้วมณี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
376
12240105004061249900996689เด็กชายธนากร อ้นเกษม13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
377
12240105004071249901000226เด็กหญิงเบญจพร พฤกษ์พงศ์สุข13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
378
12240105004081249900988783เด็กชายปุญญะ ใจจรูญ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
379
12240105004091104301111309เด็กชายปณิธาน ศรีบุญไทย438 มี.ค. 2566
380
12240105004101249900977196เด็กหญิงนฤมล จอมคำสิงห์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
381
12240105004111318600038869นายกฤตยชญ์ ดาคำพิเศษ438 มี.ค. 2566
382
12240105004121249900968529เด็กหญิงชนินันท์ บุญประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
383
12240105004131348900231753เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์สุรินทร์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
384
12240105004141249900975614เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองศรี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
385
12240105004151249900983102เด็กหญิงชัญญานุช วิไลศิริ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
386
12240105004161249901006216เด็กหญิงภคพร สุธีระ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
387
12240105004171249900992152เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เรืองสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
388
12240105004181209702654056เด็กชายกิตติพงศ์ พูลสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
389
12240105004191249900883744เด็กหญิงสุรีพร โม่คำ438 มี.ค. 2566
390
12240105004201249900878635เด็กหญิงอภิสรา มีสุนทร438 มี.ค. 2566
391
12240105004211679000118801เด็กหญิงสิริยากร สานสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
392
12240105004221260401222132เด็กหญิงพิมพ์​รภัทร​ พละปัญญาวงศา13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
393
12240105004231679000118819เด็กหญิงพรกนก สานสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
394
12240105004241468500031179นางสาวอมาราวดี พาที438 มี.ค. 2566
395
12240105004251249900879038นายอิทธิ อินทรสอน438 มี.ค. 2566
396
12240105004261339600228219เด็กหญิงพิชา เข็มเพชร13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
397
12240105004271209000585976เด็กหญิงปณิตา แสงสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
398
12240105004281249900980731เด็กหญิงอมรรัตน์ วัฒนศฤงฆาร13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
399
12240105004291249900863824นายอนุวัตร สดุดี438 มี.ค. 2566
400
12240105004311249901000811เด็กชายกรกฤช ค่ำอำนวยสุข13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
401
12240105004321249900992365เด็กชายอัมรินทร์ ภูสมตา13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
402
12240105004331489900687706เด็กชายรัฐชานนท์ ผงกุลา13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
403
12240105004341249900894550เด็กหญิงนรินทร เสนามนตรี438 มี.ค. 2566
404
12240105004351249900992799เด็กหญิง พนิดา ศิริวาจา13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
405
12240105004361249600029918เด็กชายพชรพล สัจจะบันดาลใจ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
406
12240105004371219901349881เด็กชายพงษ์ศกร หอมสุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
407
12240105004381119600131993นางสาวกชกานต์ แหนกลาง438 มี.ค. 2566
408
12240105004391249900999939เด็กชายธนาเดช หรุ่มวิสัย13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
409
12240105004400024011183814นางสาวดานี่ จี438 มี.ค. 2566
410
12240105004411840201308208นายภัทร คงยิ้ม438 มี.ค. 2566
411
12240105004431240600280752เด็กหญิงศวรรยา นรินทร์438 มี.ค. 2566
412
12240105004441249900997189เด็กชายธีรภัทร โหงวฮวด13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
413
12240105004451249900877191นางสาววิภาดา ทองรัสมี438 มี.ค. 2566
414
12240105004461249900894410เด็กหญิงมีนา หรุ่มวิสัย438 มี.ค. 2566
415
12240105004471248500032304เด็กชายประภากร มณีเขียว13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
416
12240105004481248500033084เด็กชายกิตติกานต์ สมตัว13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
417
12240105004491417400104149เด็กหญิงธัญวรัตน์ กรมวันดี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
418
12240105004501249900995895เด็กหญิงอัญญเรศ ฉัตรทอง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
419
12240105004511249900972003เด็กหญิงพลอยหยก อ้นจันทร์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
420
12240105004521249900979172เด็กหญิงบัณฑิตา ผัดไชย13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
421
12240105004531249900883639นางสาวกุลฑีรา โกยรัมย์438 มี.ค. 2566
422
12240105004541209000572653เด็กหญิงพนิตตา วงค์หริ่ม13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
423
12240105004551209000330072นางสาวนัชชาพร ถาวรชีพ438 มี.ค. 2566
424
12240105004561249900873099นายเกษมศักดิ์ รามสุข438 มี.ค. 2566
425
12240105004571248100055285นางสาวพรชนก ปานมะเริง438 มี.ค. 2566
426
12240105004591249900880249นางสาวณิชาภัทร หาญณรงค์438 มี.ค. 2566
427
12240105004601249900865428นางสาวมาติกา ชิวพิมาย438 มี.ค. 2566
428
12240105004611240401207923นางสาวบัณฑิตา ประสันนากูล438 มี.ค. 2566
429
12240105004621248500025464เด็กหญิงชัญญานุช ชัยสวัสดิ์438 มี.ค. 2566
430
12240105004631249900871495เด็กหญิงณัชชา ชูชวน438 มี.ค. 2566
431
12240105004641249900888941เด็กหญิงปิณฑิรา ยินดีอารมณ์438 มี.ค. 2566
432
12240105004651249900882667นายวชิรวิทย์ ปิ่นสุวรรณ438 มี.ค. 2566
433
12240105004661249900899675เด็กหญิงบงกช ป้อมมาก438 มี.ค. 2566
434
12240105004671249901000218เด็กหญิงจรรยมณฑน์ อุดมสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
435
12240105004681240401203944นายวัชระชัย สอนสุนทร438 มี.ค. 2566
436
12240105004691168300013056เด็กชายอัครพนธุ์ นิชรอด438 มี.ค. 2566
437
12240105004701249900893456เด็กหญิงพิยดา ชิยางคะบุตร438 มี.ค. 2566
438
12240105004711240600272849นายพุฒิพงศ์ ประศรีพัฒน์438 มี.ค. 2566
439
12240105004721248500025880นายจิรบุตร หมอกเจริญ438 มี.ค. 2566
440
12240105004731248500033866เด็กหญิงปัทมา โยกาไสย13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
441
12240105004741249900877353เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โพธิมากูล438 มี.ค. 2566
442
12240105004751249900884252นายมาวินทร์ รัศมี438 มี.ค. 2566
443
12240105004761249900891879เด็กชายรัชชานนท์ เมฆจันทร์438 มี.ค. 2566
444
12240105004771248500026355นางสาวอภิชญา รุ่งโรจน์438 มี.ค. 2566
445
12240105004781103100992293นายกิตติวัฒน์ มณีธรรม438 มี.ค. 2566
446
12240105004791104000221385เด็กชายบวรทัต วิลาวรรณ438 มี.ค. 2566
447
12240105004801249900874346นางสาวณัฐกานต์ กำบังตน438 มี.ค. 2566
448
12240105004811100801602341เด็กหญิงชวิศา ส่งช่วย438 มี.ค. 2566
449
12240105004821249900890732นายภูวดล ณ รังษี438 มี.ค. 2566
450
12240105004831249900870367นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์438 มี.ค. 2566
451
12240105004841249900871703นางสาวกวินนา ภู่พันธุ์438 มี.ค. 2566
452
12240105004851249900884023นายพลาวัฒน์ คนรู้438 มี.ค. 2566
453
12240105004862240600043708นายศรัณย์ภัทร อุทยาพงษ์438 มี.ค. 2566
454
12240105004871103704319730เด็กชายปกป้อง เจริญผล438 มี.ค. 2566
455
12240105004881200901498072เด็กชายกิตติกวิน แก้วกา438 มี.ค. 2566
456
12240105004891249900974359เด็กหญิงธัญวลัย ศรีประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
457
12240105004901849901915938นายพงศ์สวัสดิ์ ดวงจันทร์กาล438 มี.ค. 2566
458
12240105004911249900898784เด็กชายฉัตรมงคล อยู่สุข438 มี.ค. 2566
459
12240105004921248000028456นางสาวกรรณิการ์ หล้าวงษา438 มี.ค. 2566
460
12240105004931249900884902นายปิยวุฒิ รัตนสมบัติ438 มี.ค. 2566
461
12240105004941249900873854นางสาวณัฐชยา จุมจันทร์438 มี.ค. 2566
462
12240105004961249900900801เด็กชายสกรรจ์ สีสัน438 มี.ค. 2566
463
12240105004971200601428737นายนราธิป องอาจ438 มี.ค. 2566
464
12240105004981249900885097นายพชร บูรณเจริญกิจ438 มี.ค. 2566
465
12240105004991249900870286นายพีรพัฒน์ สิริเกียรติชัย438 มี.ค. 2566
466
12240105005001209000536851เด็กชายพิชญะ โอ่งเจริญ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
467
12240105005011269500021320เด็กหญิงวิภาดา บุญสวน438 มี.ค. 2566
468
12240105005021249900878180นายวรกฤศ ศิริไทย438 มี.ค. 2566
469
12240105005031248500025669นางสาวจิรพันธุ์ เรือนงาม438 มี.ค. 2566
470
12240105005041248500025391นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโกทเศรษฐ438 มี.ค. 2566
471
12240105005051248000026160นายอรรณพ นิลสวัสดิ์438 มี.ค. 2566
472
12240105005061249900889505นายปัณณวัฒน์ ฝอยทอง438 มี.ค. 2566
473
12240105005071249900872912นายพิชิตชัย ศรีทราชัย438 มี.ค. 2566
474
12240105005081209702360117นายขวัญชัย แตงไทย438 มี.ค. 2566
475
12240105005091249900971988เด็กชายปุณยภู เสาร์ทอง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
476
12240105005101249900900479เด็กชายกอบเงิน สุกสีดา438 มี.ค. 2566
477
12240105005111249900980618เด็กชายก้องภพ พลวรรณ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
478
12240105005121240600275864เด็กหญิงชนัฎดา ทองฉาย438 มี.ค. 2566
479
12240105005131249901003683เด็กชายณัฏฐากร มาศิริ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
480
12240105005141250101685871นางสาวฐณิชา เอี่ยมทวิชสกุล438 มี.ค. 2566
481
12240105005151249600028962เด็กหญิงอาทิมา ไพบูลย์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
482
12240105005161248500025944นายธนัชชัย สืบทิม438 มี.ค. 2566
483
12240105005171104301109771เด็กหญิงณัฐธิดา เล่าหลี438 มี.ค. 2566
484
12240105005181249900874044นายคณาธิป สุขสวัสดิ์438 มี.ค. 2566
485
12240105005191249900878431นางสาวกานต์พิชชา ขวัญยัง438 มี.ค. 2566
486
12240105005201749901194824นายธนภูมิ ไพแก้ว438 มี.ค. 2566
487
12240105005221249900892328นายวัชรพล รักษาวงษ์438 มี.ค. 2566
488
12240105005231209702583949เด็กชายอริญชัย ขุนจันทร์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
489
12240105005241249600024371นางสาวณัฐณิชา ทองประเสริฐ438 มี.ค. 2566
490
12240105005251249900867463นางสาวสากีนะห์ ปาทาน438 มี.ค. 2566
491
12240105005261240600272504นายชยพล ลิ้มศาสดาวงษ์438 มี.ค. 2566
492
12240105005271249900998657เด็กชายธนภัทร ศรีสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
493
12240105005281103704249936นายจิรภัทร ศรีวงกต438 มี.ค. 2566
494
12240105005291209000375777นายพัชรพล อยู่เชื้อ438 มี.ค. 2566
495
12240105005301249900996239เด็กชายณัฐปคัลภ์ เจริญครองสกุล13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
496
12240105005311249900883345เด็กชายบริพัฒน์ กาเยาว์438 มี.ค. 2566
497
12240105005321249900910261เด็กชายพิชญากร สินรัตน์438 มี.ค. 2566
498
12240105005331200601429784นายภาณุวิชญ์ สมชิต438 มี.ค. 2566
499
12240105005351249900981304เด็กหญิงลภัสรดา สุมาลี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
500
12240105005361249900893421เด็กชายพัฒนพงษ์ ชัยมงคล438 มี.ค. 2566
501
12240105005371249900868702นายศุภโชค มาอย่​438 มี.ค. 2566
502
12240105005381249900869857นายธนดล แสงสว่าง438 มี.ค. 2566
503
12240105005391249900894304นายสิทธิพงศ์ เกิดไพบูลย์438 มี.ค. 2566
504
12240105005401529902337299นายศิวพัฒน์ อุดมศรี438 มี.ค. 2566
505
12240105005411249900976009เด็กชายฐิติบัณฑิต นาถาบำรุง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
506
12240105005421409200036982เด็กชายชนะพงศ์ พรมย่อง438 มี.ค. 2566
507
12240105005431249900979547เด็กหญิงชนากานต์ ป้อมมณี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
508
12240105005441249900978079เด็กชายณภัสกรณ์ จรรยาสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
509
12240105005451609900875446เด็กชายณฐดนัย จันทิตย์438 มี.ค. 2566
510
12240105005461249900891097นายวีรณัฐ อธินุวัฒน์438 มี.ค. 2566
511
12240105005471240600300508เด็กชายมนต์มนัส เมืองศรี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
512
12240105005481249900877051เด็กชายปัณณวัฒน์ บุญเพ็ง438 มี.ค. 2566
513
12240105005491119902377944นายจักรภพ ไมตรี438 มี.ค. 2566
514
12240105005501249900863816เด็กชายนันทพงศ์ แสงทอง438 มี.ค. 2566
515
12240105005511249900997197เด็กชายกลวัชร ดิลกเอกธนากร13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
516
12240105005521249900896854เด็กชายปัณณธร ใจซื่อ438 มี.ค. 2566
517
12240105005531249900997901เด็กชายญาณศรณ์ ด้วงเงิน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
518
12240105005541209000361661นางสาวชนัญชิดา ผันผาย438 มี.ค. 2566
519
12240105005551249900986926เด็กชายนพกร ชิวพิมาย13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
520
12240105005561249900874001นายณภัทร สมตัว438 มี.ค. 2566
521
12240105005571249900884848เด็กชายพสธร ส่องประเสริฐ438 มี.ค. 2566
522
12240105005581478600134972นางสาวชนม์นิภา พวงจันทร์438 มี.ค. 2566
523
12240105005591249900863239นายสุทธินันธ์ ภู่ทอง438 มี.ค. 2566
524
12240105005601247400004987เด็กหญิงทัตพิชา ขำสำอางค์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
525
12240105005611249900873544เด็กชายอรรณวินทร์ ศรีขะโรจน์438 มี.ค. 2566
526
12240105005621248000036581เด็กหญิงธิราพร ปิ่นทอง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
527
12240105005631248500027254เด็กหญิงวรรณวิสา อยู่เจริญ438 มี.ค. 2566
528
12240105005641209000556305เด็กหญิงรมิดา อยู่ดี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
529
12240105005651249900974219เด็กชายอนุกูล ตรีสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
530
12240105005661119902608598เด็กหญิงปราณปริยา เกียรติกุลไพบูลย์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
531
12240105005681249900868451นางสาวนภัสวรรณ ผูกโอสถ438 มี.ค. 2566
532
12240105005691248500026011เด็กชายธนธร แสงจันทร์438 มี.ค. 2566
533
12240105005701249900865487นายวริทธิ์ธร รุจิภานนท์438 มี.ค. 2566
534
12240105005711249900881334นายธนายุทธ ธงเดชชัย438 มี.ค. 2566
535
12240105005721639800439466เด็กชายพงศ์พิชา กอสนาน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2566
536
12240105005731103300263996นางสาวสุทธิดา พูลสวัสดิ์438 มี.ค. 2566
537
12240105005741209000335791เด็กชายณภัทร ประสิทธิ์รัตน์439 มี.ค. 2566
538
12240105005751329901467972นายธนกฤต คนเพียร439 มี.ค. 2566
539
12240105005761200601428524นางสาวภิญญดา ราชเจริญดี439 มี.ค. 2566
540
12240105005771200601426882นางสาวธัญณิชา ธนาวุธรัตนะ439 มี.ค. 2566
541
12240105005781248500032568เด็กชายสงกรานต์ เพิ่มพูล13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
542
12240105005791249900887928เด็กชายกฤตเมธ เสียงเย็น439 มี.ค. 2566
543
12240105005801249900895050เด็กชายกลวัชร เทพดารักษ์439 มี.ค. 2566
544
12240105005811249901003101เด็กชายปุณยธร ถนอมนาค13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
545
12240105005821249900883922นางสาวญาณิศา บุญเกษม439 มี.ค. 2566
546
12240105005831249900987531เด็กชายติณณภพ ถ้วยงาม13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
547
12240105005841249900981690เด็กชายธนรัฐ สุวิมล13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
548
12240105005851249900990885เด็กหญิงพิชชาภา พรหมมินทร์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
549
12240105005861249900983277เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรสุนทร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
550
12240105005871249900883809เด็กชายวรเมธ หุตะเจริญ439 มี.ค. 2566
551
12240105005881249900995445เด็กชายภูวเดช ปิ่นบรรจง13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
552
12240105005891249900881849นางสาวกนกวรรณ พ่วงศรี439 มี.ค. 2566
553
12240105005901679900727196นายนันทพัฒน์ จงจิตร439 มี.ค. 2566
554
12240105005911249900985920เด็กชายธนัส แดงสำราญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
555
12240105005921249900986721เด็กชายธีรพล มีมงคล13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
556
12240105005931249900987825เด็กชายคณาธิป รัตนกำเนิด13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
557
12240105005941200601475280เด็กหญิงวรีวรรณ์ สำอางค์อินทร์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
558
12240105005951579901426964เด็กหญิงกัญญาพัชร์ แวงวรรณ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
559
12240105005961249900989879เด็กชายวันชนก ผลงาม13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
560
12240105005971209000574419เด็กชายพศิน เทพวิชิต13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
561
12240105005981249900987396เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีเจิมทอง13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
562
12240105005991104100053492เด็กหญิงวรรณวิสา ไวยริยทร์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
563
12240105006001249901000544เด็กหญิงเอมวดี ป๊อกบุญเรือง13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
564
12240105006011250101702953นายพัชรพล สุวรรณจันทร์439 มี.ค. 2566
565
12240105006021249900883477นางสาวปภาวรินท์ เกษศิริ439 มี.ค. 2566
566
12240105006031249900974898เด็กหญิงธนพร กำธรพิพัฒนกุล13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
567
12240105006041309903871932เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ คูสกุล13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
568
12240105006051249900873102นายณัฐภูมิ บุญเขียน439 มี.ค. 2566
569
12240105006061249900980332เด็กชายกันตพงศ์ บรรจงหาร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
570
12240105006071249900905004เด็กหญิงอินทิรา สารภี439 มี.ค. 2566
571
12240105006081249900868001นายต่อพล ทิมเม่น439 มี.ค. 2566
572
12240105006091249900889513นายภัทรพล อินละมัย439 มี.ค. 2566
573
12240105006101249900972151เด็กชายธนวินท์ ปุริโส13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
574
12240105006111249900991016เด็กชายจิรพัฒน์ ภูมิคอนสาร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
575
12240105006121240600308088เด็กหญิงอภิชญา บุญธรรม13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
576
12240105006131249900870740นางสาวเสาวรส ภูมิปัดชา439 มี.ค. 2566
577
12240105006141249900995402เด็กชายศักดิ์ดา เรืองศิริ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
578
12240105006151249900850986นางสาวกุลณัฐ โกพระ439 มี.ค. 2566
579
12240105006161209000360940นางสาวรวิสรา ขิวรัมย์439 มี.ค. 2566
580
12240105006171209702405102นายอนุศิษฎ์ ไทยเจริญ439 มี.ค. 2566
581
12240105006181102004193970เด็กหญิงอรณิชา วงค์พรมบุตร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
582
12240105006191200601469590เด็กชายอติเทพ เทวินรัมย์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
583
12240105006201249900970809เด็กชายอาชาวิน ผลงาม13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
584
12240105006211249900995534เด็กชายอิทธิวราห์ จันทร์โท13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
585
12240105006221249900981827เด็กหญิงภูวารินทร์ เฉยเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
586
12240105006231240600277972เด็กชายจักรี บูรพวัฒน์439 มี.ค. 2566
587
12240105006241249900981932เด็กชายคณิศร ศรีรุ่ง13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
588
12240105006251249900892204นายพงศนาถ มะลิรักษ์439 มี.ค. 2566
589
12240105006271249900879682เด็กชายพชรพล สุพัพิฒน์439 มี.ค. 2566
590
12240105006281249900991784เด็กหญิงจิราวรรณ เกตุมณี13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
591
12240105006291248500026070นางสาวกรสุมา ทัศมากร439 มี.ค. 2566
592
12240105006301249900993396เด็กชายปองคุณ เลิศศิริ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
593
12240105006311241000098253เด็กชายกัณตพัชร แก้วจินดา13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
594
12240105006321249900868249นายทรงสวัสดิ์ เหรียญพี้439 มี.ค. 2566
595
12240105006331249900996174เด็กหญิงธนภรณ์ กุมภา13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
596
12240105006341249900987485เด็กหญิงนัฐมล อุทัยมา13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
597
12240105006351249900961761เด็กชายอาทิตย์ กิจเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
598
12240105006361249900993388เด็กหญิงอรณิชชา นามราช13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
599
12240105006371100801689497เด็กชายวรินทร์ สือเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
600
12240105006381100704246659เด็กหญิงวรรณิษา เปียกสันเทียะ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
601
12240105006391249900987582เด็กชายปธานิน พันงาม13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
602
12240105006401249600025211เด็กชายภาสวัฒน์ ศรีสวัสดิ์439 มี.ค. 2566
603
12240105006411249900974961เด็กชายกฤษณะ มหาเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
604
12240105006421209501225450นายสุธานนท์ พาละ439 มี.ค. 2566
605
12240105006431249900985997เด็กชายภัทรพงศ์ นิภาธร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
606
12240105006441249900986918เด็กชายวีระชัย หอมชื่น13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
607
12240105006451240600275716เด็กชายสิรวิชญ์ ผลแสวงคำ ผลแสวงคำ439 มี.ค. 2566
608
12240105006461240600275708เด็กชายสิรธีร์ ผลแสวงคำ439 มี.ค. 2566
609
12240105006471248500033858เด็กชายธีรภัทร น่วมรัศมี13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
610
12240105006481249900900584เด็กหญิงแพรวพิชชา รัตนตรัยภพ439 มี.ค. 2566
611
12240105006491209501273454เด็กชายอดิสร ภู่ทอง13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
612
12240105006501319901202235เด็กหญิงสุประภาดา บรรยงค์439 มี.ค. 2566
613
12240105006511209702625765เด็กชายสิทธิเดช ถนอมสุข13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
614
12240105006521250101782868เด็กชายกันต์ธีร์ พุ่มเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
615
12240105006531248000035789เด็กชายวีรวิชญ์ ทับทิมไทย13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
616
12240105006541119902623767เด็กชายณเดช จิตต์จำนงค์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
617
12240105006551249901001559เด็กชายเตชพัฒน์ คงเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
618
12240105006561249600024819นางสาวรัตติกาล สอนจิตร์439 มี.ค. 2566
619
12240105006571249900881288นางสาวนันท์นภัส​ โพธิจัก​ร์439 มี.ค. 2566
620
12240105006581279900432033เด็กชายกฤตัชญ์ สัพพัญญู13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
621
12240105006591249900996425เด็กชายรวิภาค ศรีปาน13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
622
12240105006601249900886301นายปารเมศ เสงี่ยมพงษ์439 มี.ค. 2566
623
12240105006611248500025715นายกันต์ศักดิ์ พึ่งมุกข์439 มี.ค. 2566
624
12240105006621248000027107นางสาววริศรา เทพโยธา439 มี.ค. 2566
625
12240105006631249900878341นายอภิชา เปลี่ยนสมาน439 มี.ค. 2566
626
12240105006641249900889858นางสาวสมัชญา หอมผกา439 มี.ค. 2566
627
12240105006651249900875393นางสาวธันยพร หยงเฮง439 มี.ค. 2566
628
12240105006661249900989011เด็กหญิงรมิค่า สวัสดี13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
629
12240105006671120500139811เด็กชายปิยะพล เสนาคณิต13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
630
12240105006681240401240513เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมดอกไม้13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
631
12240105006701249900894657เด็กชายอดิศร อินทรสงเคราะห์439 มี.ค. 2566
632
12240105006711248500032401เด็กหญิงดวงนภา ชุมเกษียร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
633
12240105006721348500091857นายณัฐภูมิ ขำตา439 มี.ค. 2566
634
12240105006731249900907554เด็กหญิงอรอมล ตันเจริญ439 มี.ค. 2566
635
12240105006741249900981355เด็กชายปุณญพัฒน์ สุขพราย13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
636
12240105006751229901213076เด็กหญิงภัทรชาภร คงเพชร439 มี.ค. 2566
637
12240105006761249900885356นายรพี บุญใบ439 มี.ค. 2566
638
12240105006771249900886441นายวรวัฒน์ สุชิน439 มี.ค. 2566
639
12240105006781249900879089เด็กชายจิรวุฒิ อุดมพันธ์439 มี.ค. 2566
640
12240105006791240401203685นางสาวสุกัญญาวี เรืองสมบัติ439 มี.ค. 2566
641
12240105006801200601430847นางสาวณัฐภร อินทรักษา439 มี.ค. 2566
642
12240105006811249900998029เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
643
12240105006821368700033281เด็กหญิงสุธาสินี ศรีสวัสดิ์439 มี.ค. 2566
644
12240105006831249900997103เด็กชายณัฐนนท์ เจริญใจ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
645
12240105006841249900999459เด็กชายนนทพัทธ์ ศิสี13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
646
12240105006851249900873421นางสาวประภาพิรัตน์ พานทอง439 มี.ค. 2566
647
12240105006861110301519568เด็กชายภูริภัทร แซ่ลิ้ม13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
648
12240105006871249900972402เด็กชายจิรภัทร ชมจิตร์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
649
12240105006881249900892034นางสาวนวพรรษ สุขโขใจ439 มี.ค. 2566
650
12240105006891249600024291นายชัดเจน ทวีกูล439 มี.ค. 2566
651
12240105006901209702358759เด็กชายกรกฤช สุขพานิช439 มี.ค. 2566
652
12240105006911100703947602นายกรวีร์ เกรงกลัด439 มี.ค. 2566
653
12240105006921240401208610เด็กหญิงฟ้าประทาน กำธรพิพัฒนกุล439 มี.ค. 2566
654
12240105006931240600306263เด็กชายภูชิต พาบุ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
655
12240105006941249900994309เด็กชายณัฐพัฒน์ โรจนพร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
656
12240105006951249901003128เด็กชายกชภูมิ ถาวริวิลาส13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
657
12240105006961249900894312เด็กชายธีรภัทร์ แซ่จู439 มี.ค. 2566
658
12240105006971249900878643เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงอรุณ439 มี.ค. 2566
659
12240105006981249900865665นายข้าวก้อง บุญสร้าง439 มี.ค. 2566
660
12240105006991240600269848นายชาตรี บุตรดีวงษ์439 มี.ค. 2566
661
12240105007001249900890937นางสาวศศิกร บุตรดาวงค์439 มี.ค. 2566
662
12240105007011249900893090เด็กหญิงจิราภรณ์ กลัดเตย์439 มี.ค. 2566
663
12240105007021249900977641เด็กหญิงพัชรีวรรณ ศิลาภรพรรณ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
664
12240105007030642400002562นายลี อันเจโล ควีซอน439 มี.ค. 2566
665
12240105007041249900998916เด็กชายธนคุณ อ้วนละไมย์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
666
12240105007051249900901475เด็กหญิงศรีธรา คุณเจริญ439 มี.ค. 2566
667
12240105007061249901003594เด็กชายเตชินทร์ เกิดสุขบุญพา13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2566
668
12240105007071249900882888เด็กหญิงทิอาภา ลิ้มเจริญ439 มี.ค. 2566
669
12240105007081249900886671เด็กชายเตวิช เกิดสุขบุญพา439 มี.ค. 2566
670
12240105007101249900900061เด็กหญิงพุธิตา ฉิมพาลี4310 มี.ค. 2566
671
12240105007111249901002890เด็กชายพชรวิทย์ จิวิริยะวัฒน์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
672
12240105007141248000036246เด็กชายอาชวิน เอราลุก13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
673
12240105007151249900973522เด็กหญิงวรินทร วงชัยประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
674
12240105007171249900975428เด็กหญิงนิพาดา โพธิมากูล13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
675
12240105007181208300074721เด็กชายรัชชานนท์ นงนุช13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
676
12240105007191248500033114เด็กชายศุภชัย รัตนไตรภพ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
677
12240105007201318700076886นายกิตติกร สครรัมย์4310 มี.ค. 2566
678
12240105007211249900990311เด็กชายธนกฤต เข็มทอง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
679
12240105007221209000546849เด็กหญิงธนพร บุญถนอม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
680
12240105007231249900996115เด็กหญิงจิรัชยา เพ็งบุบผา13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
681
12240105007241248500032487เด็กชายจักรภัทร เรืองเอี่ยม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
682
12240105007251240301260491เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วมณี4310 มี.ค. 2566
683
12240105007261248500031286เด็กชายธนะรัตน์ ด้วงเงิน13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
684
12240105007271248100059302เด็กหญิงภัสรา พานแก้ว4310 มี.ค. 2566
685
12240105007281100704242815เด็กชายกวิน สูงปานขาว13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
686
12240105007291729900857421เด็กชายอาทิตย์ แจ่มเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
687
12240105007301249900880907เด็กหญิงปภาวดี เจริญผล4310 มี.ค. 2566
688
12240105007321249901003195เด็กชายกัญจน์เดช นิยม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
689
12240105007331249900946509เด็กชายปการ ตระกูลธรรม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
690
12240105007341249900991229เด็กชายณัฐนันท์ ศิริวงศ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
691
12240105007351249900983749เด็กชายวรวุฒิ ออดถาวร13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
692
12240105007361349901637215เด็กหญิงแจ่มใส ทาธร13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
693
12240105007371249900879224เด็กชายณัฐวุฒิ สุขพราย4310 มี.ค. 2566
694
12240105007381249900995984เด็กชายอัษฎาวุธ เปลี่ยนเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
695
12240105007391104200746929เด็กชายสรศักดิ์ ติดมา13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
696
12240105007401249900998959เด็กชายวรานนท์ สีทอง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
697
12240105007411249900979741เด็กหญิงชนกพร พลอยแหวน13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
698
12240105007421249900989810เด็กหญิงณัฐณิชา วุฒธิ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
699
12240105007431249900983188เด็กชายธนกร สุจริต13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
700
12240105007441249900979857เด็กชายธนพัฒน์ บุตรสุทธิวงค์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
701
12240105007451249900868753นายชินาธิป สุภาพ4310 มี.ค. 2566
702
12240105007461249900982378เด็กหญิงธนวรรณ โคตรแก้ว13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
703
12240105007471249900996620เด็กหญิงขวัญชีวา นนทสุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
704
12240105007481249600030134เด็กชายสุกฤษฏิ์ จันทมาลา13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
705
12240105007491249900882292นายเลิศพิสิฐ จามน้อยพรหม4310 มี.ค. 2566
706
12240105007501249900868401นายณัฐพงศ์ พวงศรี4310 มี.ค. 2566
707
12240105007511249900977862เด็กชายภาคิน แสงพรู13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
708
12240105007521240301284713เด็กชายธัชพล ฉ่ำสมบูรณ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
709
12240105007531249900982556เด็กชายภัทรพงศ์ พุทธพงษ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
710
12240105007541249900976963เด็กชายเมธาวิชย์ อ่วมเถื่อน13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
711
12240105007551249900987698เด็กชายธีรเทพ โสวรรณะ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
712
12240105007561249901004833เด็กชายพณิชพล หลุยแสง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
713
12240105007571249901000528เด็กหญิงณัฐชยา พรพัฒนานิคม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
714
12240105007581249900887430นายวัชรพล พุทธรักษา4310 มี.ค. 2566
715
12240105007591101402435565เด็กชายภาคิน นิ่มอนงค์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
716
12240105007601249901001451เด็กหญิงนัดดา จันทร13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
717
12240105007611249900987663เด็กหญิงวรัทยา ลีฬหรัตนรักษ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
718
12240105007621103704282356นางสาวสิรินทิพย์ เกตุสุวรรณ์4310 มี.ค. 2566
719
12240105007631249900985563เด็กชายพีระณัฐ พรหมสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
720
12240105007641248500032550เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชุมเกษียร13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
721
12240105007651249600029829เด็กชายศุภกร พรมทอง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
722
12240105007661249900996352เด็กชายสุรศักดิ์ ชัยชนะ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
723
12240105007671249900997511เด็กชายวีรภัทร รัตนเอม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
724
12240105007681249600025319เด็กชายพิพัฒน์พล อิศรานันทศิริ4310 มี.ค. 2566
725
12240105007691409903604470นายปิติภัทร เคลือบนอก4310 มี.ค. 2566
726
12240105007701249900999581เด็กชายพชรมน เสาวกุล13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
727
12240105007711249900997332เด็กชายธนโชติ จอมทะรักษ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
728
12240105007721249900989178เด็กชายกฤติพงศ์ พุทธรักษา13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
729
12240105007731249900997421เด็กหญิงศุภกานต์ ประดับพงษ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
730
12240105007741249900976025เด็กหญิงยมลพร ตุ่มศิริรัตน์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
731
12240105007751249901001516เด็กชายอำนาจ ทองแหลม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
732
12240105007761249900993809เด็กหญิงสุพัตรา วิไลพันธ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
733
12240105007771249900886778นายถกลเกียรติ พูลสวัสดิ์4310 มี.ค. 2566
734
12240105007781249901001672เด็กหญิงกฤตพร บุพลับ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
735
12240105007791240600270617นางสาวชุติญา หยัดน้ำ4310 มี.ค. 2566
736
12240105007801248500033149เด็กชายธนภัทร์ ภักดีชัย13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
737
12240105007811100703984435นายธันวา ผ่องอักษร4310 มี.ค. 2566
738
12240105007821249900978702เด็กชายอภิรักษ์ โสภิพงษ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
739
12240105007831249600029233เด็กชายพชรพล พุ่มพวง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
740
12240105007841249900866076นายพงศธร จุลเกษม4310 มี.ค. 2566
741
12240105007851249900996611เด็กหญิงสบายดี บุญเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
742
12240105007861249900998363เด็กชายนัธทวัฒน์ เจี่ยเจริญวัฒนา13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
743
12240105007871249900887839เด็กหญิงอัญชิษฐา มั่นคง4310 มี.ค. 2566
744
12240105007881249900976858เด็กชายร่มเกล้า เมฆจันทร์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
745
12240105007891249900990796เด็กชายกฤตานนท์ ทองศิริ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
746
12240105007901250101785841เด็กชายธนโชติ คำโฮง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
747
12240105007911249900894002เด็กชายธนกร สุระถา4310 มี.ค. 2566
748
12240105007921249900988040เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เปรมกระโทรก13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
749
12240105007931249900991873เด็กหญิงจันทรัตน์ ศรีเมือง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
750
12240105007941249901002571เด็กชายภูรี ปิยะจันทร์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
751
12240105007951249900976696เด็กชายพีรณัฐ รัตนสมบัติ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
752
12240105007961249900890821เด็กชายเดชาวัต สร้อยสุข4310 มี.ค. 2566
753
12240105007971249900975134เด็กหญิงรดามณี สิทธิการ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
754
12240105007981249900975118เด็กหญิงรวินท์นิภา สิทธิการ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
755
12240105007991208300071039เด็กชายสุภิวัฒน์ แตรสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
756
12240105008001248500033033เด็กชายพรศักดิ์ ตันหยงมัด13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
757
12240105008011249900991407เด็กหญิงไอลดา ศรีษเกตุ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
758
12240105008021240401240742เด็กหญิงปทิตตา คุ้มทรัพย์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
759
12240105008031250101791654เด็กชายศิรชาติ กาญจนเกตุ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
760
12240105008041249900990982เด็กหญิงอภิชญา มุสิกาวงษ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
761
12240105008051209501202280นางสาวเย็นฤดี เนื่องจำนงค์4310 มี.ค. 2566
762
12240105008061118400030718เด็กชายปณวัฒน์ อุดมพัน4310 มี.ค. 2566
763
12240105008071248500033891เด็กหญิงกีรตินันทน์ ระดมเพ็ง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
764
12240105008081249900989143เด็กชายสุริยวัฒน์ สุรัตตัน13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
765
12240105008091103704540746เด็กชายธนภัทร์ เกตุสุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
766
12240105008101249900874320นางสาววิลาวัณย์ เต็งเก4310 มี.ค. 2566
767
12240105008111249900989208เด็กชายกิตติพัทน์ เหลืองสุขเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
768
12240105008121248100088833เด็กหญิงพิมพ์พิกา บุญธรรมเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
769
12240105008131249900979474เด็กหญิงกัญชลิกา สุริยะฉาย13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
770
12240105008141609900986744เด็กหญิงภัทราพร ยิ้มเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2566
771
12240105008151249900890163นางสาวปานตะวัน นาคศรี4310 มี.ค. 2566
772
12240105008161169800315451นางสาวธันยมัย จันทะคะมุด4311 มี.ค. 2566
773
12240105008171249900876187นายภูริณัฐ เเดงเจริญ4311 มี.ค. 2566
774
12240105008181101000335213เด็กหญิงนิชาภา วีระชน13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
775
12240105008191249900987094เด็กหญิงชนานันท์ จุลมณฑล13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
776
12240105008201104301073768นางสาวปภาวรินท์ บุตรเงิน4311 มี.ค. 2566
777
12240105008211249600030380เด็กชายศุกลวัฒน์ สุวรรณมานพ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
778
12240105008221249900990991เด็กหญิงอัญชิษฐา มุสิกาวงษ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
779
12240105008231249901000005เด็กหญิงสิตานัน ศรีประไพ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
780
12240105008241249900983871เด็กชายรัชกฤช คำตุ้ย13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
781
12240105008251249900986039เด็กชายทักษ์ดนัย บุญเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
782
12240105008261240600300761เด็กหญิงปณิฏฐา ขันอาสา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
783
12240105008271249900990702เด็กชายภาณพัช พันธ์พงษ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
784
12240105008281248500031995เด็กชายศิรเดช แก้ววัง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
785
12240105008291249900974383เด็กหญิงวรนุช นิติการ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
786
12240105008301249900985385เด็กหญิงแพรวจรัส ถาวร13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
787
12240105008311249900997243เด็กชายธนบดี โพธิปัตนา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
788
12240105008321479500046461เด็กชายภูวมินทร์ อาจทุมมา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
789
12240105008331249900901092เด็กชายปภณ สวัสดี4311 มี.ค. 2566
790
12240105008341249900995275เด็กชายวรปรัชญ์ เลิศศฺริจิตร13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
791
12240105008351248500025596นางสาวสายธาร คำพร4311 มี.ค. 2566
792
12240105008361104301126969เด็กชายกฤษฏา สังวิบุตร4311 มี.ค. 2566
793
12240105008371249900997375เด็กชายวัชนันท์ นิลชื่น13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
794
12240105008381249900945324เด็กชายวรโชติ สุนทรวิทย์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
795
12240105008391209702332598นายธนภาค หิรัญพฤกษ์4311 มี.ค. 2566
796
12240105008401249900879071นางสาวณัฐวรรณ สาระสุข4311 มี.ค. 2566
797
12240105008411249900986080เด็กชายอนาวิล เกษศิริ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
798
12240105008421248500032606เด็กหญิงกรกนก กิมเฮ็งหลี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
799
12240105008431249900982297เด็กหญิงปานฟ้า สื่อดวงจิต13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
800
12240105008441249900886115นางสาวเกณิกา พุ่มพวง4311 มี.ค. 2566
801
12240105008451102900213590เด็กชายไชยเชษฐ์ สุศิละ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
802
12240105008461249900987574เด็กชายธนธร จันทร์สร้อย13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
803
12240105008471468300060311เด็กชายสุรเชน ศรีวงษ์ออน4311 มี.ค. 2566
804
12240105008481208300075158เด็กหญิงเปรมมิกา พรมสาร13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
805
12240105008491679900816628เด็กชายฆนวัฒน์ พึ่งเมือง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
806
12240105008501339600231511เด็กชายณัฐกรณ์ เรืองศรี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
807
12240105008511240600308177เด็กหญิงเกวลิน หอธรรมรัตน์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
808
12240105008521249900864588นางสาวนิษารัตน์ พุกดี4311 มี.ค. 2566
809
12240105008531449600082230เด็กหญิงเนตรนภา จันทวงษ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
810
12240105008541209000398459เด็กชายอลงกต ภารัศมี4311 มี.ค. 2566
811
12240105008551147200028611เด็กชายรัชชานนท์ ส่งศักดิ์ชัย13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
812
12240105008561249900985237เด็กชายเอกบดินทร์ มั่นคง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
813
12240105008571409903914223เด็กชายธนพัชร์ สมภาร13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
814
12240105008581249901002393เด็กหญิงอภิชญา ปิยะจันทร์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
815
12240105008591248500032258เด็กชายปภาเทพ ปะโพทะกัง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
816
12240105008601478800079444เด็กหญิงชัญญานุช ล้อวัชระกุล13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
817
12240105008611240401233509เด็กชายธิติพัทธ์ วงศ์เสนา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
818
12240105008621249900984354เด็กชายภัทระ บุญพุ่ม13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
819
12240105008631249900975207เด็กชายภวัต วรศักดิ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
820
12240105008641249900988589เด็กชายคุณานนท์ ปิ่นเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
821
12240105008651249900974511เด็กชายณัตถพล ธรรมณี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
822
12240105008661249901001095เด็กชายศรัณยพัชร์ มากสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
823
12240105008671249900964710เด็กหญิงพิชญธิดา บุญช่วย13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
824
12240105008681249900879828นายจีระพัฒน์ นารี4311 มี.ค. 2566
825
12240105008691249901002628เด็กชายชิษณุพงศ์ พยอม13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
826
12240105008701249900997634เด็กชายเจษฎา จิตรสมพงษ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
827
12240105008731209000374614เด็กชายพิชญุตย์ พุทธพรทิพย์4311 มี.ค. 2566
828
12240105008741249900890686เด็กชายวััชรพงศ์ สุระถา4311 มี.ค. 2566
829
12240105008751249900983005เด็กชายธนพล โสมปิ่น13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
830
12240105008761240401242818เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงรอด13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
831
12240105008771200601467791เด็กหญิงพิชามญชุ์ อมรพินิจกิจ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
832
12240105008781249900984907เด็กชายวิชญะ สง่างาม13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
833
12240105008791200601476812เด็กชายธนพล สร้อยสน13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
834
12240105008801240401239752เด็กหญิงวรดา ผุยดา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
835
12240105008811249900885453นายศรายุทธ จันทร์กำเนิด4311 มี.ค. 2566
836
12240105008821209702583957เด็กชายอัครชัย ขุนจันทร์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
837
12240105008831399000081802เด็กหญิงวริศรา พันธุ์มณี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
838
12240105008841248500025791นายสรายุทธ ทองอยู่4311 มี.ค. 2566
839
12240105008851209702406737นายวีรากร คงสมุทร4311 มี.ค. 2566
840
12240105008861249900866432นางสาวนันทรัตน์ ต้นชารี4311 มี.ค. 2566
841
12240105008871249900973867เด็กชายด.ช.ศตตุณ ยิ้มเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
842
12240105008881209000536436เด็กหญิงณัฐณิชา มุกขะกัง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
843
12240105008901104200596749นายกรณพัฒน์ ติดมา4311 มี.ค. 2566
844
12240105008911104700167928นายพีรณัฐ ระวิโรจน์4311 มี.ค. 2566
845
12240105008921249900991237เด็กหญิงภัทราพร ฤทธิเรือง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
846
12240105008931509966783575เด็กชายปัณณฑัต เจริญสุข13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
847
12240105008941249900978419เด็กหญิงณิชชา ใหม่เจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
848
12240105008951249900971473เด็กชายธนกฤต กวีชัยสมบุญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
849
12240105008961118400033776เด็กหญิงนัฐชานันท์ จิรนิธิกานต์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
850
12240105008971669900669501เด็กชายพิสุทธ์ หลิมเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
851
12240105008981249900837335นางสาวอมรรัตน์ เรียงเล็กจำนงค์4311 มี.ค. 2566
852
12240105008991249900898695เด็กชายณัฐพล ดำรงสุสกุล4311 มี.ค. 2566
853
12240105009001249900979067เด็กชายธนภัทร พุ่มมาลา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
854
12240105009011249900865975นางสาวอินทิรา อังคะศิริ4311 มี.ค. 2566
855
12240105009021249900973719เด็กชายเอกธนัช สุนทร13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
856
12240105009031248000028715เด็กหญิงพิมพ์สิริ เกิดสุข4311 มี.ค. 2566
857
12240105009041249900995810เด็กชายศิวะกรณ์ ริ้วทอง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
858
12240105009061248000036190เด็กหญิงปภาพัน เนตรเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
859
12240105009071240600262568นางสาวอาริสา ทวีมูล4311 มี.ค. 2566
860
12240105009081249600028938เด็กหญิงชลธิชา เงาศรี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
861
12240105009091209000589025เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ติ่งแตง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
862
12240105009101249900980065เด็กชายศุภวิชญ์ จั่นพา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
863
12240105009111240401238047เด็กหญิงธัญญรัตน์ วิงสันเทียะ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
864
12240105009121249900975835เด็กชายพลกฤต อิดอ่อน13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
865
12240105009131249900979024เด็กชายสิทธิโชค บุญพุ่มเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
866
12240105009141439900635676เด็กชายนาธาร พระภูมี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
867
12240105009151249900990524เด็กชายปิยวัฒน์ ชัยภา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
868
12240105009161249901002008เด็กชายวีรพล แป้นงาม13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
869
12240105009171249900878163นางสาวธิชานันท์ นาดี4311 มี.ค. 2566
870
12240105009181249900981771เด็กชายกิตติธรณ์ บุญคง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
871
12240105009191249900891330เด็กหญิงอารียา ฉ่ำสวัสดิ์4311 มี.ค. 2566
872
12240105009201209000353765เด็กชายณัฐพัชร์ กิตติรัตนโรจน์4311 มี.ค. 2566
873
12240105009211249900917606เด็กหญิงปาณิสรา ปฏิบูรพะ4311 มี.ค. 2566
874
12240105009221208300049807นายอัครเดช ภาสองชั้น4311 มี.ค. 2566
875
12240105009231209702629175เด็กชายธนกฤต ภูมิดิษฐ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
876
12240105009241249900990729เด็กชายโชกุน ศรทอง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
877
12240105009251240401245761เด็กชายธนกฤต โคตรสมบัติ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
878
12240105009261249900996468เด็กชายนัฐพงษ์ ตันสุวรรณศิริ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
879
12240105009271209000558871เด็กชายถิรวัฒน์ อยู่เจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
880
12240105009281249900881962เด็กชายจักรกฤต โกติ๊ด4311 มี.ค. 2566
881
12240105009291499900595178เด็กชายเตชินท์ บุญอาจ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
882
12240105009301209702641591เด็กชายพิชญพงษ์ เพ็ชรนิล13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
883
12240105009311249900893901เด็กหญิงกนกวรรณ พัฒนะมงคลเงิน4311 มี.ค. 2566
884
12240105009321439600111710เด็กหญิงสมฤทัย ทินปราณี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
885
12240105009331248500027220เด็กชายอัศวิน โนรีราษฎร์4311 มี.ค. 2566
886
12240105009341208300071837เด็กชายรัตติพงษ์ วงค์ปุ่น13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
887
12240105009351249900876063นายคาวี ปุณวัชระพิศาล4311 มี.ค. 2566
888
12240105009361247400004804เด็กชายณัฐทรัพย์ กอบประดิษฐ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
889
12240105009371529902466153เด็กหญิงธนภร กันต์ธัชชวกร13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
890
12240105009381249900991563เด็กชายชโลธร ชื่นชม13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
891
12240105009391249901000293เด็กชายภูวนัตถ์ ชัยเพ็ชร์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
892
12240105009401249900869148นางสาววรญา จำปาศรี4311 มี.ค. 2566
893
12240105009411249900994431เด็กหญิงธนัญญา ชมภูนุช13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
894
12240105009421679000084671นางสาวอารียา ขวาลำธาร4311 มี.ค. 2566
895
12240105009431459000045872เด็กชายปวรปรัชญ์ สิงเกื้อ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
896
12240105009441248500032886เด็กชายภานุรุจ กุ่งแก้ว13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
897
12240105009451209000337701นายภูตะวัน พวงลำใย4311 มี.ค. 2566
898
12240105009461249900977161เด็กชายภูวดล เอี้ยเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
899
12240105009471249900991300เด็กหญิงตรีนภา โตเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
900
12240105009481249900990494เด็กหญิงนพัชญ์ ใจงาม13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
901
12240105009491279900336417เด็กชายเจนณรงค์ น่วมอิ่ม4311 มี.ค. 2566
902
12240105009501249900974316เด็กชายภูวดล อาตม์สกุล13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
903
12240105009511208300044350นางสาวพิจิตรา ทองสว่างแจ้ง4311 มี.ค. 2566
904
12240105009521209000562712เด็กชายปุระชัย คล้ายสิงห์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
905
12240105009531249900997022เด็กหญิงพัชรีรัตน์ วงษ์จันทร์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
906
12240105009541669200040333เด็กหญิงรินรดา สุขหนุน13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
907
12240105009551279800243212นางสาวพรรณรัตน์ คำเสมอ4311 มี.ค. 2566
908
12240105009561249900989381เด็กชายฐปนวัตน์ มงคล13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
909
12240105009571239900519287เด็กชายยศวริศ รักสี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
910
12240105009581249900898571เด็กหญิงศิขรินทร์ อิ่มสมบูรณ์4311 มี.ค. 2566
911
12240105009591248000037498เด็กชายรัชชานนท์ ชะลาชล13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
912
12240105009601451500109091เด็กหญิงบุญสิตา ทุมมาเกตุ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
913
12240105009611249900866521นายเจษฎา ยองใย4311 มี.ค. 2566
914
12240105009621249900982483เด็กหญิงภัทรศยา หงษ์เจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
915
12240105009631249900984630เด็กชายมาโนชญ์ เทศวงค์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
916
12240105009641249900992829เด็กชายชลากร มากทรัพย์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
917
12240105009651249900996662เด็กหญิงชนัฐกานต์ วัยกูล13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
918
12240105009661240401244543เด็กชายแสนภู หล่อเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
919
12240105009671249900982491เด็กหญิงภัทรนิดา หงษ์เจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
920
12240105009681249900882047เด็กชายทินวัตร สิงเคือ4311 มี.ค. 2566
921
12240105009691104200787307เด็กชายจีรภัทร เถรปัญญา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
922
12240105009701209000554345เด็กชายอชิรวัฒน์ มีสุนทร13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
923
12240105009711249901000412เด็กชายจักรี เยาวราฤทธิ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
924
12240105009721103000237388เด็กชายอัครนันท์ รัชวัฒนเศรษฐ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
925
12240105009731209702297610นางสาวศิริกัญญา วงค์ษาศิริ4311 มี.ค. 2566
926
12240105009741240401241455เด็กชายปฎิพัทธ์ เสือแป้น13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
927
12240105009751248000036165เด็กชายพิทวัส เบ้าประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
928
12240105009761102700851347เด็กหญิงพิชญาภา วัยเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
929
12240105009771249900972844เด็กชายจารุวิชย์ จันทร์ดี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
930
12240105009781249901002415เด็กชายวรัญญู คงเกิดผล13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
931
12240105009791118300011622เด็กหญิงปิยธิดา เมืองซอง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
932
12240105009801248000035797เด็กหญิงธนิษฐา แรตเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
933
12240105009811249900987469เด็กชายชวกร แหลมเขาทอง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
934
12240105009821240600280132เด็กชายปภังกรณ์ ศรีสวัสดิ์4311 มี.ค. 2566
935
12240105009831247400005207เด็กชายธนกฤต บุญประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
936
12240105009841119902391548นายวิศรุตพงษ์ สุขชิต4311 มี.ค. 2566
937
12240105009851248500033220เด็กชายณฐพร วจนะศิขร13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
938
12240105009861249900873579นางสาววารุณี เอมมิน้อม4311 มี.ค. 2566
939
12240105009871249900974880เด็กหญิงกฤษยภัทร์ ฤทธิบัณฑิต13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
940
12240105009881319901185365เด็กชายธีรเทพ บุญรักษา4311 มี.ค. 2566
941
12240105009891249900980677เด็กหญิงชลดา โอ่งเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
942
12240105009901247400003883เด็กชายวชิรวิชญ์ สุวรรณวงศ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
943
12240105009911478600203176เด็กชายภัทรดนัย คันธะมาตย์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
944
12240105009921103101079541เด็กชายอภิรักษ์ มาศรี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
945
12240105009931249900963802เด็กชายธนพัฒน์ กุลไชย13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
946
12240105009941103704602504เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ทรัพย์สมาน13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
947
12240105009951249900873587นายนันท์นภัส ชวนประสิทธิ์กุล4311 มี.ค. 2566
948
12240105009961609901013405เด็กชายชานนท์ พรหมคล้าย13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
949
12240105009981407700042289นายธนะรัชต์ แก้วยอด4311 มี.ค. 2566
950
12240105009991249900974341เด็กหญิงวราภรณ์ ประกอบแจ่ม13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
951
12240105010001209000585364เด็กหญิงมุฑิตา จิตต์ไพบูลย์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
952
12240105010011249900985431เด็กหญิงสุภารัตน์ ตันเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2566
953
12240105010021249600024304เด็กหญิงภัทราพร บุญเสริมสวัสดิ์4311 มี.ค. 2566
954
12240105010031249900982629เด็กหญิงสุพัชชา สุขจร13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
955
12240105010051104200770391เด็กชายสุประวีณ์ ผลเกิดดี13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
956
12240105010061249900975258เด็กชายศิววงศ์ หอมสินธุ์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
957
12240105010071119902574057เด็กชายวรวุฒิ วงค์​คำ​จันทร์​13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
958
12240105010081248500032517เด็กหญิงสาธิตา ถนอมสุข13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
959
12240105010091329901652711เด็กชายธงชัย กำลังรัมย์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
960
12240105010101119902401985นางสาวณัฐณิชา พรนิติพล4312 มี.ค. 2566
961
12240105010111249901002580เด็กชายวรเมธ สุริยวิทยาเวธ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
962
12240105010121248000036980เด็กหญิงปานระวี มาศิริ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
963
12240105010131168300108600เด็กชายชนันธร คันธะทรัพย์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
964
12240105010141101700498921เด็กชายเดชาธร ยอดรัก13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
965
12240105010151249900974332เด็กชายชิษณุพงษ์ กุลภา13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
966
12240105010161469600035151เด็กชายกฤษฎา อนันตะ4312 มี.ค. 2566
967
12240105010171200601482359เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
968
12240105010181199901321511เด็กหญิงศุภสุตา เสาวกุล13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
969
12240105010191103704571722เด็กหญิงธีรวาภรณ์ สุธรรมจา13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
970
12240105010201248000037072เด็กหญิงอชิรญา เสือคำจันทร์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
971
12240105010211609900850125นายธนวัฒน์ พรหมคล้าย4312 มี.ค. 2566
972
12240105010221249900893219เด็กชายเขมทัศน์ ทองน้อย4312 มี.ค. 2566
973
12240105010231249900986900เด็กหญิงปิยรัตน์ เชาวนปรีชา13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
974
12240105010241249900975924เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไหมทอง13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
975
12240105010251249900973727เด็กชายกิตติพงษ์ ผลเจริญ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
976
12240105010271249900983668เด็กชายอนันต์ ศรีสาลีกุลรัตน์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
977
12240105010281209000589955เด็กหญิงกฤชอร ประสาททอง13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
978
12240105010291200601407993นางสาวพิลาวรรณ วิทยประภารัตน์4312 มี.ค. 2566
979
12240105010301249900988571เด็กชายชินะบุตร เสาวกุล13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
980
12240105010311419902681870เด็กชายสุขสัน สุขสำราญ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
981
12240105010321249900997618เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ตันตะราวงศา13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
982
12240105010331249900982963เด็กหญิงศุภกานต์ กัลยาวงศ์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
983
12240105010341209702583531เด็กชายภัทรชนน เดชศิริ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
984
12240105010351459901386963เด็กหญิงกฤตพร อุดรมิตร13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
985
12240105010361250101676910นายทองสุข ณรงค์หนู4312 มี.ค. 2566
986
12240105010371249900973026เด็กหญิงณิชกานต์ ภู่อร่าม13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
987
12240105010381648600028526เด็กชายภูวดล แก้วทอง13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
988
12240105010391103704631661เด็กหญิงพิชชานันท์ แก้วลอย13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
989
12240105010401349901000811เด็กชายกรกฤช ค่ำอำนวยสุข13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
990
12240105010411249901003331เด็กหญิงนัฐธวรรณ โสมเมา13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
991
12240105010421249900896447เด็กชายภาณุพงศ์ อมรพิพัฒน์4312 มี.ค. 2566
992
12240105010431249900975061เด็กชายปิยพงษ์ เพิ่มพูล13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
993
12240105010441609901013766เด็กชายพลศาสตร์ สิทธิพล13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
994
12240105010451249900994929เด็กหญิงณิชกานต์ พิรุณสาร13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
995
12240105010461849902212167เด็กชายธนภัทร ศรีอินทร์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
996
12240105010471249900990087เด็กชายเมธา บริบูรณางกูร13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
997
12240105010481249900995909เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แสงงาม13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
998
12240105010491331700136653เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ตะเคียนราม13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
999
12240105010501249900986799เด็กชายวิชานนท์ จุ้ยเจริญ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1000
12240105010511104500108901เด็กชายสิทธิโชค ธรฤทธิ์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1001
12240105010521248500026398นางสาวไปรยา เกิดขาว4312 มี.ค. 2566
1002
12240105010531209702419171เด็กชายเนติกร กันยารัตน์เจริญ4312 มี.ค. 2566
1003
12240105010541249900999530เด็กชายธนวิชญ์ ระเบียบ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1004
12240105010551209000589556เด็กหญิงคุนัชญา สุขโขใจดำรง13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1005
12240105010561219901154819นางสาวลัทธพรรณ วรโรจนศิริ4312 มี.ค. 2566
1006
12240105010571249600028504เด็กชายนันทนัท เสกสรรค์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1007
12240105010581249900980782เด็กหญิงรุจิราพร วงค์วิสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1008
12240105010591249900981746เด็กหญิงชมชนก ดิสริยะกุล13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1009
12240105010601248000037404เด็กหญิงอัญรินทร์ กังวานวิทยาวงศ์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1010
12240105010611240401241919เด็กหญิงปวริศา มณีนพรัตน์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1011
12240105010621103704571714เด็กชายคุณธรรม สุธรรมจา13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1012
12240105010631240600308908เด็กหญิงเกตุนิภา คล้อยตามวงค์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1013
12240105010641240600271036นายพสิษฐ์ ประสิทธิพันธ์4312 มี.ค. 2566
1014
12240105010651249900877400นายศักดิ์ชัย อำพล4312 มี.ค. 2566
1015
12240105010661249900864189นายวรพิพัฒน์ พนาวัลย์4312 มี.ค. 2566
1016
12240105010671249900998576เด็กชายอธิบดี สิงหนนท์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1017
12240105010681249900993744เด็กหญิงภัทราพร เชื้อสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1018
12240105010691249900985148เด็กชายภานุพงษ์ นิยมพลอย13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1019
12240105010701101700441385นางสาวกัลยภรณ์ อ้นถาวร4312 มี.ค. 2566
1020
12240105010711249900976050เด็กหญิงอรอินทุ์ สิทธิกูล13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1021
12240105010721248000035096เด็กชายปวีณ์กร ธรรมดิลกวัฒนา13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1022
12240105010731319901129902นางสาวอชิรญา แน่นอุดร4312 มี.ค. 2566
1023
12240105010741248000036700เด็กชายรุจิภาส สุริหาญ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1024
12240105010751249900983854เด็กชายรชตกร พันธุ์ช้าง13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1025
12240105010761459901447300เด็กชายอัจฉริยวิทย์ เขินไพร13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2566
1026
12240105010771208300072728เด็กหญิงพัชราภรณ์ ด้วงเนียม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1027
12240105010781259500130170เด็กหญิงสโรชา วงษ์มิตรแท้4313 มี.ค. 2566
1028
12240105010791249900993779เด็กชายพีรวัฒน์ บุญเพิ่ม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1029
12240105010801248500033556เด็กชายสิงหา ดีน้อย13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1030
12240105010811249900973069เด็กหญิงสุภาพร เถาว์ทรัพย์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1031
12240105010821248500032797เด็กหญิงอารีวรรณ สุหา13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1032
12240105010831248500032720เด็กหญิงปฐมพร เต็งเก13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1033
12240105010841248500033157เด็กหญิงอนุชสรา ปลั่งโสธร13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1034
12240105010851209000577248เด็กชายกุลวัชร พุ่มพวง13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1035
12240105010861249900997006เด็กหญิงวรัญญา เกิดศรีสุข13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1036
12240105010871219901342585เด็กชายชัชนันท์ วรรณสิงห์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1037
12240105010881102900237111เด็กชายพัชรพล รอดภัย13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1038
12240105010891249900947700เด็กชายสิริกร อาปรีชา13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1039
12240105010901249900877710นายภาณุพงศ์ มณีสินธุ์4313 มี.ค. 2566
1040
12240105010911249900973123เด็กชายปฏิมากรณ์ ชัยสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1041
12240105010921249900974405เด็กชายจิรายุ เพ็งพานิช13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1042
12240105010931240600308703เด็กชายธีรภัทร มาโพนงาม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1043
12240105010941129800169234นายวราวุฒิ ราษี4313 มี.ค. 2566
1044
12240105010951240600273829เด็กหญิงณัฐรินีย์ ดุลยสิทธิ์4313 มี.ค. 2566
1045
12240105010961209000329279นางสาวกมลพร ขันลำเจียก4313 มี.ค. 2566
1046
12240105010971249901001061เด็กหญิงสุกัญญา สอาดเทียม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1047
12240105010981249901000455เด็กชายกอบพงศ์ ตันเฮง13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1048
12240105010991249900997120เด็กหญิงศศิกานต์ โกสาแสง13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1049
12240105011001250101731074เด็กชายกิตติพศ ศรีอิ่ม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1050
12240105011011104100037233เด็กหญิงศุภากร ศุภเมธางกูร4313 มี.ค. 2566
1051
12240105011021249901001699เด็กหญิงศิณีนาถ ทรัพย์ศรี13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1052
12240105011031248500033653เด็กชายอิทธิพล วาสะศิริ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1053
12240105011042248500010601เด็กชายวิทวัส ฮะสูน13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1054
12240105011051219400055281เด็กชายอาลีโฮเซนอาลี อาลาดาวี13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1055
12240105011061103704556022เด็กหญิงภคพร คงปลื้ม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1056
12240105011071103200227092เด็กชายศรัณยพงศ์ งามดอน13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1057
12240105011081249900977455เด็กชายธนโชติ ศรีสุนทร13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1058
12240105011091249900994970เด็กหญิงสิวพร แซ่ฟุ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1059
12240105011101229901344596เด็กชายสุกฤษฏิ์ ตันติวัฒนวัลลภ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1060
12240105011111339100082860เด็กชายณัฐพงศ์ กั้วมาลา13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1061
12240105011121249600029217เด็กชายภาณุพงษ์ เฉยสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1062
12240105011131103704603250เด็กหญิงณทิชา สถาปิตานนท์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1063
12240105011141249900899934เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองศิริ4313 มี.ค. 2566
1064
12240105011151249900982718เด็กชายยิ่งศักดิ์ ปัญญาศร13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1065
12240105011161249901004221เด็กชายธนธร พิพัฒนนิลภา13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1066
12240105011171439900676119เด็กชายวัชรพล ศรีใส13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1067
12240105011181249900978991เด็กชายจิรวัฒน์ ขมพานิช13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1068
12240105011191138900040241เด็กหญิงจันทร์เจ้า เจริญผล13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1069
12240105011201248500032878เด็กชายไกรวุฒิ เหสุขสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1070
12240105011211209000537149เด็กหญิงดารารัตน์ กิม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1071
12240105011221449900859973นางสาวไอรดา สูแพะ4313 มี.ค. 2566
1072
12240105011231249900872424นางสาวชลธิชา สวนฉิมพลี4313 มี.ค. 2566
1073
12240105011241249900989399เด็กชายณัฐพัชร ยุทธโชติ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1074
12240105011251249901029551เด็กชายกันตินันท์ ปริติวิชกานต์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1075
12240105011261669900692236เด็กชายธนัตถ์พล ประพฤติธรรม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1076
12240105011271209000529537เด็กหญิงปาริชาติ ถาวรศิลป์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1077
12240105011281103704246147เด็กชายศิวะ นาคะประเวช4313 มี.ค. 2566
1078
12240105011291249900889629นางสาวรัตนา สินจะมงคล4313 มี.ค. 2566
1079
12240105011301249900881172นายณภัทรชล เรืองไพศาลกิจ4313 มี.ค. 2566
1080
12240105011315103000021124เด็กหญิงณิชาภัทร สงวนสุข13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1081
12240105011321248500031987เด็กหญิงกนกพร มาติดต่อ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1082
12240105011331249900991105เด็กชายพลากร ทองชูศักดิ์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1083
12240105011341248100062001นางสาวพิมพ์พลอย สีดาเจาะ4313 มี.ค. 2566
1084
12240105011361249900979091เด็กชายณัฐภัทร พรรคโยภณ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1085
12240105011371248500033327เด็กหญิงดาวประกาย เที่ยงธรรม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1086
12240105011381249900895980เด็กหญิงกาญจนาพร ชลวานิช4313 มี.ค. 2566
1087
12240105011391248100090480เด็กชายกฤษฎา จ้อยเจริญ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1088
12240105011401249900979890เด็กหญิงชลลดา แหยมศิริ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1089
12240105011411249900982271เด็กชายชญานนท์ จานทอง13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1090
12240105011421249900997855เด็กชายภูมิรพี สุปัญญา13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2566
1091
12240105011431209000588622เด็กชายดิษฐวัฒน์ อินทโพธิ์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1092
12240105011441249900889271นายภูสิทธิ์ คำศรี4314 มี.ค. 2566
1093
12240105011451219901355253เด็กชายสรธร เผือกนำผล13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1094
12240105011461119902598967เด็กหญิงอุษามณี นันทะนา13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1095
12240105011471249900974014เด็กชายภาคิน ดุริยเทพ13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1096
12240105011481249900981703เด็กชายนิติพงษ์ สุนาวงษ์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1097
12240105011491279900420001เด็กหญิงรัชนีกร อยู่เจริญ13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1098
12240105011501248500028897เด็กชายนนทกานต์ แซ่เฮ้ง13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1099
12240105011511249900896382เด็กชายอภิรักษ์ แซ่ตั้ง4314 มี.ค. 2566
1100
12240105011521249900981045เด็กหญิงกัลยรัตน์ ด้วงเงิน13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1101
12240105011531249600027095เด็กชายพีรพล สอนสุนทร13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1102
12240105011541319300097623เด็กชายกิตติ จันทร์กลางเดือน13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1103
12240105011551260401226537เด็กชายธรรมธาดา ถาวรบรรจบ13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1104
12240105011561101000328624เด็กชายชยกร สอนสนิท13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1105
12240105011571249900990095เด็กหญิงปุณณภัสสร คำชัย13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1106
12240105011581209702600029เด็กชายณฐกร สุริยวงษ์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1107
12240105011601301701451170เด็กชายเธียรวิชญ์ หาญมนต์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1108
12240105011611550400137201เด็กชายธัญวรัตม์ จันทร์น้ำสระ13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1109
12240105011621249900997286เด็กชายธนพนธ์ ปัญญะปูน13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1110
12240105011631248500032789เด็กหญิงณัฐมณฑ์ พุ่มประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1111
12240105011641449600080237เด็กชายนันทิพัฒน์ ดวงปาโคตร13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1112
12240105011651249600024690นายอัศวนนท์ อิ่มสะอาด4314 มี.ค. 2566
1113
12240105011661209000533968เด็กชายภานุวิทย์ ศิริวงศ์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1114
12240105011671249901006003เด็กชายอิทธิกร คณะธรรม13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1115
12240105011681104301286061เด็กชายธนกร แพลูกอินทร์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1116
12240105011691249900996778เด็กหญิงพลอยไพลิน ฉิมเจริญ13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1117
12240105011701249900996492เด็กชายมาฆพัฒน์ รัตนสินทร์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1118
12240105011711209000543408เด็กหญิงณัฏฐิกา คงสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1119
12240105011721249901003675เด็กหญิงด.ญ.จิรัชยา ปุญญะประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1120
12240105011731250100321042นายอนุรักษ์ น้ำดอกไม้4314 มี.ค. 2566
1121
12240105011741549100041665เด็กชายวายุ จันทรอด13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1122
12240105011751249900972381เด็กหญิงปทิตตา ดาสมบูรณ์13ห้องเรียนปกติ14 มี.ค. 2566
1123
12240105011771247400004952เด็กชายภูริณัฐ ตะโคตร13ห้องเรียนปกติ15 มี.ค. 2566
1124
12240105011781249900992578เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์ ภู่พิมล13ห้องเรียนปกติ15 มี.ค. 2566
1125
12240105011791100703958183นางสาวชญานิศ บัวผัน4315 มี.ค. 2566
1126
12240105011801159900563503เด็กชายณัฐวัชต์ วัฒนพานิช13ห้องเรียนปกติ15 มี.ค. 2566
1127
12240105011811249900902501เด็กหญิงปีย์มนัส พันธ์รัตนานนท์4315 มี.ค. 2566
1128
12240105011821249900980341เด็กชายภาสกร นิติการ13ห้องเรียนปกติ15 มี.ค. 2566
1129
12240105011831249900972399เด็กหญิงปณิตา ดาสมบูรณ์13ห้องเรียนปกติ15 มี.ค. 2566
1130
12240105011851249901002211เด็กชายณัฎฐากร เฮงหลี13ห้องเรียนปกติ15 มี.ค. 2566
1131
12240105011861102900145632นางสาวนิชาภา สุปัญญาโชติสกุล4315 มี.ค. 2566
1132
12240105011871249900865657นางสาววราภรณ์ มีสุข4315 มี.ค. 2566
1133
12240105011881248100059515นางสาวพิมพ์อัปสร หลำผึ้ง4315 มี.ค. 2566
1134
12240105011891103704223457นางสาวชลลดา โสพันนา4315 มี.ค. 2566
1135
12240105011901249900979610เด็กหญิงดนิตา โอ่วเจริญ13ห้องเรียนปกติ15 มี.ค. 2566
1136
12240105011911100401531870เด็กหญิงชิดชนก สินรัตน์13ห้องเรียนปกติ15 มี.ค. 2566