คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ลบห้องเรียนที่สมัคร

การลบข้อมูลในส่วนนี้ -> จะลบข้อมูลการเลือกห้องเรียนของผู้สมัครเท่านั้น ออกจากตาราง Register
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล รหัสประเภท ประเภท วันที่สมัคร ลบ
1
12240105000011249900852709นางสาวณัฐวรรณ กลมเฉียบเเหลม44ห้องเรียนปกติ4 มี.ค. 2565
2
12240105000021249900848426นางสาวยุพารัตน์ วงศ์พุฒ44ห้องเรียนปกติ4 มี.ค. 2565
3
12240105000031249900847128นางสาวสุธาศิณี ถ้วยงาม44ห้องเรียนปกติ4 มี.ค. 2565
4
12240105000041249900841570นางสาวมัญฑิตา รัตน์ประทุม44ห้องเรียนปกติ4 มี.ค. 2565
5
12240105000051249900854302เด็กหญิงสาวิตรี ชัยศิริ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
6
12240105000061249900840352เด็กหญิงญาณิศา พิมพา44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
7
12240105000071249900952657เด็กชายปกรณ์ ปกรณ์วิจิตร13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
8
12240105000081249900853128เด็กหญิงพรวราณ์ โพธิสร44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
9
12240105000091129902028010เด็กหญิงจิตรภัสศร พรมมา44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
10
12240105000101248500024794เด็กหญิงอทิสรา จันทรอด44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
11
12240105000111240700067783เด็กหญิงนารินทิพย์ สังเวียนดี44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
12
12240105000121249900834328นางสาวธัญญาภรณ์ อุทัศน์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
13
12240105000131248000025937นายภาณุ นพทิพย์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
14
12240105000141418600096892เด็กหญิงวริศรา กำนาดี44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
15
12240105000151249900839176นางสาวพรนัชชา แดงศิริ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
16
12240105000161104301008150นายตันติกร ศรีหิรัญ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
17
12240105000171249900963233เด็กหญิงพรธีรา แดงศิริ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
18
12240105000181678700046844นายธีรภัทร มีศรี44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
19
12240105000191240500093004เด็กหญิงพลอยรวี เสือชม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
20
12240105000201248500024018นางสาวศิริลักษณ์ คำประสิทธิ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
21
12240105000211249900925773เด็กชายพันศักดิ์ กฤตเฉลิมไทย13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
22
12240105000221439900664773เด็กชายวิริยะ จันทร์โท13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
23
12240105000231104200514815นางสาวอาจารียา พาที44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
24
12240105000241249900935302เด็กชายณัฐวุฒิ ราชชมภู13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
25
12240105000251249900843068นางสาวมลุลี อินชัย44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
26
12240105000261249900928276เด็กชายศิวกร ชัยศิริ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
27
12240105000271249900968898เด็กชายอธิเมศร์ สันติจิรพงศ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
28
12240105000281249900847608เด็กชายนัฐภูมิ พิมพาชาติ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
29
12240105000291240401192161นางสาววริศรา พุ่มพั้ว44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
30
12240105000301209000300157เด็กชายเกษมสุข คงคาเนาวรัตน์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
31
12240105000311240301277776เด็กหญิงณิชานันท์ ตรีสุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
32
12240105000321209702522982เด็กหญิงปุณยาพร ถนอมนาค13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
33
12240105000331249900851354นายณัฐดนัย กาญจนเกตุ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
34
12240105000351408600039872นายฐิตินากรณ์ คำเพชร44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
35
12240105000361249900850188นายธนวัฒน์ ปิ่นเเก้ว44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
36
12240105000371118700091925นางสาวอารญา เครือคำ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
37
12240105000381249900830608นายพัสกร สุขสงวน44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
38
12240105000391249900866084เด็กชายพงศกร พฤฒิสมพร44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
39
12240105000401209702328698นายชยพล ธรรมเมธาพร44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
40
12240105000411249600022239นายณัฐวุฒิ ปั้วเจริญ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
41
12240105000421678700044621เด็กหญิงบุษฎี ศิริรัญ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
42
12240105000431249900837327นายกรกวิน คันธอุลิศ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
43
12240105000441209000296184เด็กหญิงธมลวรรณ ทวิชัย44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
44
12240105000461248000025627เด็กหญิงลักษมีกานต์ นพกาล44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
45
12240105000471249900834174เด็กหญิงนพรัตน์ ดาแดง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
46
12240105000481103704180189เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรหมยา44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
47
12240105000491248500025073เด็กชายวีระภัทร อ่วมเกษม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
48
12240105000501249900816290นายวีรภัทร ปิตุภูมินุรักษ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
49
12240105000511102500058066เด็กชายพีรพัฒน์ นิติการ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
50
12240105000521249900856364เด็กหญิงภัททิยา ชาญสมร44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
51
12240105000531249900936473เด็กหญิงธนีวรรณ เกสะโลกุล13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
52
12240105000541419902375256นายธนภูมิ พลลาภ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
53
12240105000551249900849309เด็กชายกิตติพงษ์ ทรงวิลักษณ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
54
12240105000561249900848841เด็กชายปรเมศ ลมภิพักษ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
55
12240105000571929901092337นายณฐกร ศรีทอง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
56
12240105000581669900667037เด็กชายณัฐวัฒน์ พลพระขันธ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
57
12240105000591249900784568นายณัฐสิทธิ์ หล่อเรืองศิลป์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
58
12240105000601248500029834เด็กชายกิตติภูมิ นีซัง13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
59
12240105000611104300998598นางสาวปาณิศา หวังชื่น44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
60
12240105000631249900853357เด็กชายวงศธร เนียมพิทักษ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
61
12240105000641240600266555เด็กชายสุวินัย วราฤทธิ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
62
12240105000651249900861490เด็กหญิงสุวิชญา บ่ายเจริญ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
63
12240105000661159900483933นายจารุพงศ์ อภิวารินทร์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
64
12240105000671249900832392เด็กชายชัชวาล โหงศิริ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
65
12240105000681250101648151นางสาวศศลักษณ์ พิราชัย44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
66
12240105000691249900856780เด็กชายนันทพัทธ์ มากสวัสดิ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
67
12240105000701348500085423เด็กหญิงอาทิตยา สมงาม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
68
12240105000711249900851893นายอัษฎากร เจริญสุข44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
69
12240105000721240401187400เด็กชายกันฐพิพัฒน์ โคตรสมบัติ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
70
12240105000731208300042675เด็กชายภัทรพล พัดทอง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
71
12240105000741249900830250นางสาวณัฐกานต์ แดงมณี44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
72
12240105000751249900967514เด็กชายพชรพล นงจิตร13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
73
12240105000761248000025791เด็กหญิงษุภากร พงษ์บรรเทา44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
74
12240105000771249900863727เด็กหญิงจิรนันท์ ฤทธิ์เจริญ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
75
12240105000781249900952151เด็กหญิงอารยาพร จันทสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
76
12240105000791417400095999เด็กหญิงวรัญญา ชิยางคะบุตร13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
77
12240105000801249900845761เด็กชายธนภัทร ศักดิ์ศรีวัฒนา44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
78
12240105000811249900859916เด็กชายอนุรักษ์ วงศ์ชั้น44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
79
12240105000821249900842452นายภูมินทร์ ปัญญาเลิศ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
80
12240105000841249900822982เด็กชายฐนกร อินทรสอาด44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
81
12240105000851249900846202นางสาวกานต์หทัย เปลี่ยนเจริญ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
82
12240105000861249900941167เด็กชายกฤตภัค เนียนทะสาตร์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
83
12240105000880024011221147นางสาวจัน หอมพระจัน44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
84
12240105000891589700033167เด็กหญิงนันท์นภัส กวิณภัทรกุล44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
85
12240105000901250101664733นายรำลึกศึก นุชนาง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
86
12240105000911129800177229เด็กหญิงกนกพร เหล่าคนค้า13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
87
12240105000921249900833046นายอภิโชติ มะลิรักษ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
88
12240105000931240600267969เด็กหญิงมนัสนันท์ นงจิตร44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
89
12240105000941249900827712เด็กหญิงชลธิชา พุ่มมาลา44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
90
12240105000951319200063531เด็กหญิงพันณัดฎา บุตรงาม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
91
12240105000971249900862879เด็กชายประสิทธิชัย ขำสำอางค์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
92
12240105000981249900842096นางสาวจณุพร คำใจวุฒิ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
93
12240105000991249900844447นางสาวสวรรยา มีพัฒน์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
94
12240105001001248000026283เด็กชายวัชรพงษ์ กลิ่นจันทร์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
95
12240105001011249900964523เด็กหญิงรชญา ใจงาม13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
96
12240105001021209000309804นางสาวอมิสฎา เนาแสง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
97
12240105001031249900835529นางสาวสิริภาพร ฉั่วยั่งยืน44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
98
12240105001041249900853462นายพิสุทธิ์ อานุภาเวนะวัฒน์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
99
12240105001051248500023097นางสาวสุดารัตน์ องอาจ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
100
12240105001061249900858944เด็กหญิงปวรวรรณ ปุริโส44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
101
12240105001071247400003581เด็กหญิงณัฐิดา กันทะนิด13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
102
12240105001081249900941922เด็กชายธนกร สระบุรินทร์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
103
12240105001101249900848779นางสาวสวรรยา อวยพร44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
104
12240105001111249900859185นางสาวรชต ใจงาม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
105
12240105001121249900844285เด็กชายวชิรวิทย์ วงษ์นิ่ม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
106
12240105001131209000262701นางสาวสุชาดา สมเพ็ง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
107
12240105001141248000032003เด็กชายอดุลย์ศักดิ์ เจิมสูงเนิน13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
108
12240105001151209000497899เด็กชายพุฒิพงศ์ เหมบัวกลัด13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
109
12240105001161249900965783เด็กชายวีรวิชญ์ พรหมสุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
110
12240105001171118700101157เด็กหญิงทรรศกมล สุริเยศน์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
111
12240105001181249900850421เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หนูน้อยเรือนงาม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
112
12240105001191339200062941เด็กหญิงสายพิน แจ่มจร44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
113
12240105001211248500023011นางสาวนิศารัตน์ เกิดขาว44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
114
12240105001221103704454467เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทรัพย์สำราญ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
115
12240105001231247400002283เด็กชายเจษฎากร เตียงกูล13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
116
12240105001241104400065551เด็กชายศุภกฤต อึ้งใกล้13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
117
12240105001251249900965201เด็กหญิงรวิสรา นิกรประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
118
12240105001261249900953718เด็กหญิงภิญญดา รอดพิพัฒน์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
119
12240105001271240600256177นายณัฐเศรษฐ์ สอนคุ่ย44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
120
12240105001281249900935922เด็กหญิงอชิรญา เมืองมีทรัพย์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
121
12240105001291100703859878เด็กชายกรดล บรรเทิงจิตต์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
122
12240105001301249900853578นายวสันต์พรรษ พุทธฤกษ์มงคล44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
123
12240105001311249900830438นางสาวอารยา สุทธิอุดม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
124
12240105001321249900930181เด็กชายนวพล ชาภัคดี13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
125
12240105001331200601421716เด็กชายดรัณ พันกรวรโชติ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
126
12240105001341249900951456เด็กหญิงปารณีย์ ดิษฐป้าน13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
127
12240105001351249900962814เด็กหญิงรัฐฏวรรณ รัตนา13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
128
12240105001361368400116696เด็กชายพัทธพล มูลคำเหลา13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
129
12240105001371209601670706เด็กชายคณิศร คำสุข13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
130
12240105001381104700210092เด็กชายธรรณ์ ธรรมเสรี13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
131
12240105001391249900864308เด็กหญิงญาณิศา คูเอิน44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
132
12240105001401249900967336เด็กหญิงวริศรา สวัสดี13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
133
12240105001411249600022841เด็กหญิงนันท์นภัส ไพรเถื่อน44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
134
12240105001421249900954315เด็กหญิงอภิสรา พรมการ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
135
12240105001431249900864979เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ตรีเมฆ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
136
12240105001441249900842746นางสาวปิยพร ธงทองทิพย์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
137
12240105001451208300041881นางสาววรกัญญา ทองคำ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
138
12240105001461249900946053เด็กชายภัทรภาวิน ศรีประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
139
12240105001471249900862941เด็กหญิงกุญช์กานต์ พานทอง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
140
12240105001481249900843114เด็กหญิงอารีวรรณ พลอยจั่น44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
141
12240105001491249900856542เด็กชายศุภกฤต ฉันทกุล44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
142
12240105001501240600290456เด็กหญิงนิศามณี เนี่ยงทอง13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
143
12240105001511102003811483เด็กหญิงเสาวภาคย์ จตุเทน44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
144
12240105001521249900864251เด็กหญิงนฤมล อานุภาเวนะวัฒน์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
145
12240105001531249900853853นางสาวธิดารัตน์​ รุ่งเรือง​44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
146
12240105001541248000025104นางสาวอริสา สุระถา44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
147
12240105001551306200090438เด็กหญิงณภัทรลภา แกมขุนทด13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
148
12240105001561249900847527เด็กหญิงจิรัชยา โชตนา44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
149
12240105001571249900853136นายศักดิ์สิทธิ์ คุณาราช44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
150
12240105001581200601461254เด็กชายชวัลวิทย์ พุฒซ้อน13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
151
12240105001591399900380105เด็กชายนันทวุฒิ จำปาสิม13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
152
12240105001601249900936961เด็กชายจิรายุ พิรารมย์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
153
12240105001611249900957691เด็กชายฐานทัพ กัณหา13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
154
12240105001621249900936881เด็กชายปิยวัฒน์ โมรา13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
155
12240105001631249900850552เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา เรืองสุข44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
156
12240105001641559600039112เด็กชายศักรินทร์ ธนะนาวินเลิศ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
157
12240105001651249900966976เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยโชติ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
158
12240105001661249900971368เด็กชายณัฏฐพัชร ขอดเตชะ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
159
12240105001671249900956474เด็กชายชยพล นิ่มนวล13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
160
12240105001681459901343415เด็กชายณวัฒน์ วิทเวศ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
161
12240105001691103100941214เด็กชายพงษกร สุนทรวิภาค44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
162
12240105001701249900846326นางสาวกุลธิดา สิงห์ภูธร44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
163
12240105001711249900962245เด็กชายกรวิชญ์ บุญมากพร้อม13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
164
12240105001721208300037761นางสาวกัญญารัตน์ วงค์ปุ่น44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
165
12240105001731319800564395เด็กหญิงพิมรภัทร ทิพจังหรีด13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
166
12240105001741248500030221เด็กหญิงสาธิตา เสาวิจิตร์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
167
12240105001751248000033883เด็กหญิงณัฐธิดา โสมรัตน์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
168
12240105001761249600029179เด็กหญิงสวรรยา บุตรนิน13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
169
12240105001771728500023343เด็กหญิงรวิษฎา แสงเพ็ชร13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
170
12240105001781249900961010เด็กหญิงโสรยา บุญมี13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
171
12240105001791399900267414เด็กหญิงพริมา พลาเลิศ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
172
12240105001801249900963276เด็กชายธนพัฒน์ ศรีวงษ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
173
12240105001821249900849864นางสาวปัณฑิตา ฉานุ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
174
12240105001831249900850404เด็กหญิงปภาวรินท์ สัมปันณา44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
175
12240105001841409600464442เด็กชายณภัทร แสนสมศักดิ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
176
12240105001851249900921956เด็กชายเจษฎา ไชยศิริ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
177
12240105001861249900938565เด็กชายณภัทร พูลสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
178
12240105001871249900851761นายกรวิชญ์ แก่นแก้ว44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
179
12240105001881208300063214เด็กหญิงณิชานันท์ น้อยพิมาย13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
180
12240105001891249900827071นางสาวกัญญาณัฐ ไชยโชค44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
181
12240105001901208300038651นางสาวณัฏฐณิชา ใจกว้าง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
182
12240105001911119100016966เด็กชายพีรพัฒน์ คำจินดา13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
183
12240105001921249900962318เด็กหญิงสรัญญา สุขสว่าง13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
184
12240105001931209401059485นางสาวณัฐชยา หนูน้อย44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
185
12240105001941249900945286เด็กชายสรวิชญ์ ลูกจันทร์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
186
12240105001951249900950875เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุญประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
187
12240105001961249900853560เด็กชายญาณากร ปุญญะประสิทธิ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
188
12240105001971248500029486เด็กหญิงสิริกร พิสิฏฐ์ศักดิ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
189
12240105001981249900967948เด็กชายธนา คงคาสัย13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
190
12240105001991249900828867เด็กชายวสุชนม์ ขันติศิลชัย44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
191
12240105002001104700211706เด็กชายศิวกร กาทำมา13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
192
12240105002011249900960331เด็กชายภูตะวัน ภูชาดา13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
193
12240105002021208300038953เด็กหญิงรตนพร หยาง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
194
12240105002031249900944964เด็กหญิงนัยน์ภัค ยะรังษี13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
195
12240105002041218700044314เด็กหญิงนันทิพัฒน์ สายพรรณ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
196
12240105002051249900956342เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทประภาส13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
197
12240105002061249900830667นายสิทธิชัย แสงพุ่ม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
198
12240105002071160401293022เด็กชายเมธา สุขถนอม13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
199
12240105002081579901353134เด็กหญิงวันวิษา จั่นเจริญ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
200
12240105002091249900941141เด็กชายวิรุฬห์ สินภักดี13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
201
12240105002101249900959155เด็กหญิงณัฐติกาญจน์ สรรพรัตน์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
202
12240105002111103704110059นายยศนนท์ ด้วงพร้อม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
203
12240105002121249900952029เด็กชายปิยพัทธ์ ผลเจริญ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
204
12240105002131249900946258เด็กชายนพนันท์ รวมจิตต์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
205
12240105002141249900844668นายณภัทร ชูสว่าง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
206
12240105002151248500031227เด็กชายณภัทร พรหมมินทร์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
207
12240105002161249900938913เด็กหญิงมยุรี หมอกเจริญ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
208
12240105002171249900863786เด็กชายปัญญาวุธ พรมเจริญ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
209
12240105002181249900839028นายปวริศร์ สุขภูตานันท์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
210
12240105002191200901561661เด็กชายพงศ์วิพัฒน์ การัณย์วัฒนะ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
211
12240105002201249900866955เด็กชายอัครชัย ชุติมาศิริบัณฑิตย์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
212
12240105002211249900970361เด็กหญิงปาณิสรา จามกุล13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
213
12240105002221249900941817เด็กชายกิตติพัฒน์ ขุนศรี13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
214
12240105002231249900938921เด็กหญิงธรรณรดา ยิ้มเจริญ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
215
12240105002241240600296241เด็กชายฐิติพงศ์ สุระถา13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
216
12240105002251249900851401นายชาญณรงค์ ปุณโยปกรณ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
217
12240105002261249900832856นางสาววราภรณ์ หุตะเจริญ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
218
12240105002271249900957217เด็กชายนววิช พรหมวงค์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
219
12240105002281209702350359เด็กชายปรเมศร์ ขมเล็ก44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
220
12240105002291248000033557เด็กชายด.ช.ธนศักดิ์ แชจอหอ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
221
12240105002301849300070666นายครองราช สุภาพเจริญกุล44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
222
12240105002311118700103036นายวรเมธ มงคล44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
223
12240105002321249900861813เด็กชายวิชชะกร บุญรอด44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
224
12240105002331249900955834เด็กหญิงชาลิสา พฤฒิสมพร13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
225
12240105002341200601459497เด็กชายธนวัฒน์ ศรประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
226
12240105002351248000026291เด็กหญิงอริญชยา เอราลุก44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
227
12240105002361409903536407นางสาวบุรพร ชาวทองหลาง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
228
12240105002371207500044638เด็กชายปุณณวิช สืบจากศรี13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
229
12240105002381249900840573นายพงศธร ทองชูศักดิ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
230
12240105002391249900852571นายรัชชานนท์ สุขสว่าง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
231
12240105002401102700835589เด็กหญิงภัศรา สุพรรณเนียม44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
232
12240105002411209000319991เด็กหญิงมณิชญา ศรีเมือง44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
233
12240105002421249900832198นางสาวกชพร วรรณวงษ์44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
234
12240105002431709901639486นางสาวธัญวรัตม์ ส่องประเสริฐ44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
235
12240105002441249900967956เด็กชายปรเมศ เชิดรัตนะสกุล13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
236
12240105002451248000032810เด็กชายธีรโชติ คำวงษ์13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
237
12240105002461249900960391เด็กชายภูกวิน ศรีสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
238
12240105002471248500025219เด็กชายณฐกร หมื่นเดช44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
239
12240105002481249900831388นายศุภสัณห์ คำพูล44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
240
12240105002491249900849848นายศักรินทร์ เรืองศรี44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
241
12240105002501249900845770นายธน​วิ​ช​ญ​์​ จันทรา​ภิรมย์​44ห้องเรียนปกติ5 มี.ค. 2565
242
12240105002511200601462773เด็กชายณัฐพล บุตรดี13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
243
12240105002521249900942422เด็กชายนิติคุณ มิ่งพฤกษ์13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
244
12240105002531208300060126เด็กชายศุภนัฐ ภู่พวง13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
245
12240105002541248100054866เด็กหญิงปิยาโรส แซ่โก44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
246
12240105002551249900820891นายไกรวิชญ์ แสงพุ่ม44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
247
12240105002561249900833224นายธนภัทร มงคล44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
248
12240105002571209000315413เด็กชายชิษณุพงศ์ นามแก้ว44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
249
12240105002581249900965023เด็กหญิงชุติกาญจน์ สวัสดี13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
250
12240105002601250101737307เด็กชายกมลสิทธิ์ แซ่บัว13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
251
12240105002611249900937895เด็กชายปฏิพล ธรรมเจริญ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
252
12240105002621439900670846เด็กหญิงบุญญิสา สมฤทธิ์13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
253
12240105002631260401214229เด็กชายอัษศดิณณ์ ศุภชัยอนันต์13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
254
12240105002641100801567511นางสาวนาดา หนูเจริญ44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
255
12240105002651249900939715เด็กชายสรวิชญ์ แสงพุ่ม13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
256
12240105002661249900956148เด็กชายปยุต ยีมิน13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
257
12240105002671449900940797เด็กชายพีรภาส สุดที13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
258
12240105002681249900966933เด็กชายลัทธพล จันทระ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
259
12240105002691249900966402เด็กชายอนุชา ป้อมศรีสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
260
12240105002701248000033255เด็กชายนันตพัฒน์ เจริญช่าง13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
261
12240105002711110201389042เด็กหญิงทิพากร บุญถนอม13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
262
12240105002731100202028787เด็กชายฐิติวุฒิ จันทร์ขำ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
263
12240105002741249900832155นายชนาธิป บุบผาชาติ44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
264
12240105002751248000034979เด็กหญิงปารมี ชัยยะ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
265
12240105002761249900942473เด็กชายธนกฤต เวศพันธุ์13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
266
12240105002771249900853683นางสาวชมพูนุช แก้วไพฑูรย์44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
267
12240105002781209000280296เด็กชายอภิธาร หนูแก้ว44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
268
12240105002791209000280300เด็กชายอภินันท์ หนูแก้ว44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
269
12240105002801248000032488เด็กชายศิลา โสมเมา13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
270
12240105002811249900960765เด็กชายธีรดนย์ ทองพูล13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
271
12240105002821249900843475นายปฏิภาณ จันทร์ทอง44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
272
12240105002831249900856950นางสาวณัฏฐนิกานต์ พรหมเจริญ44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
273
12240105002845104300002169เด็กชายสิรวิชญ์ เกตุแก้ว13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
274
12240105002851339600150350เด็กชายณัฐ​นันท์​ เรืองศรี44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
275
12240105002861249900838021นายสุกนต์ธี เค้งเล้า44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
276
12240105002871249900963560เด็กหญิงสุกัญญา กั๊กโสภณ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
277
12240105002881368400074292เด็กชายฐาปณา จรพิภพ44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
278
12240105002891119600119519เด็กชายสมพร ค้ำจุน44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
279
12240105002901249900958809เด็กชายเทพปราการ มณเฑียรทอง13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
280
12240105002911249900936325เด็กชายกรวิชญ์ เสงี่ยมจิตต์13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
281
12240105002921249900938310เด็กชายคณคุณ สวยสะอาด13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
282
12240105002931209702545010เด็กชายเปรมวุฒิ ทองคำ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
283
12240105002941249900835235นายกนิษฐภาดา สุขอยู่44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
284
12240105002951349700401796เด็กหญิงวิภาพร มันอินทร์13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
285
12240105002961249900862704เด็กชายพงษ์สุวรรณ อิงควิศาล44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
286
12240105002971249900963357เด็กหญิงมลธิญา รัตนนิตย์13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
287
12240105002981249900957012เด็กชายธันวา หุตะเจริญ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
288
12240105002991248500024115นางสาวธัญเรศ บุญหลำ44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
289
12240105003001249900968880เด็กหญิงกฤตพร กลัดเจริญ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
290
12240105003011249900947815เด็กชายชวภณ ศรีวิหก13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
291
12240105003021248500030760เด็กชายพันธกานต์ บุพลับ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
292
12240105003041349901430645นางสาวศลิษา สละปัญญา44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
293
12240105003051249900948048เด็กหญิงธนัธชา สาธุจรัญ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
294
12240105003061240600290227เด็กหญิงธมลวรรณ นิจรัญ13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
295
12240105003071249900796949นางสาวกัลยกร แสงโชติ44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
296
12240105003081249900962482เด็กหญิงดวงพร ประดับพงษ์13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
297
12240105003091247400003140เด็กชายภรัณยู ทับทอง13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
298
12240105003101249900947114เด็กชายศรชัย นิลสีลา13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
299
12240105003111249900857336นายพัฒษมันต์ เจริญแก้ว44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
300
12240105003121240600262045นางสาวสุพรรษา ทาทะสุทธิ์44ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
301
12240105003131249900951693เด็กชายชลยุทธ์ ภารา13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
302
12240105003141249900944611เด็กหญิงปภัสรา อัคนิทัต13ห้องเรียนปกติ6 มี.ค. 2565
303
12240105003151104301229547เด็กหญิงนพภัสสร ถาวรคง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
304
12240105003161348500112773เด็กหญิงฐิติพรรณ คำศิริ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
305
12240105003171249900836657เด็กชายธนพัฒน์ สุขศิริวัฒนกุล44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
306
12240105003181249900842061นายสาริศ มหาศร44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
307
12240105003191249900958698เด็กชายธนพนธ์ พุทธรักษา13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
308
12240105003201240401201011เด็กชายพลกฤต มีปัญญา44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
309
12240105003211678700073876เด็กชายปิยะพงษ์ มีสุข13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
310
12240105003221101000282527เด็กชายปุญญพัฒน์ ขาวอ้วน13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
311
12240105003231249900942619เด็กหญิงจิรัชญา สโมสร13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
312
12240105003241308200107812เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริรอง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
313
12240105003251110301495219เด็กหญิงภัทราพร ปั้นทอง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
314
12240105003261408900051029เด็กหญิงวิยดา กันหาทอง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
315
12240105003271249900852148เด็กหญิงธนพร วงศ์รักธรรม44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
316
12240105003281248500023887นางสาวนภัสวรรณ พลอยขำ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
317
12240105003291249900840531นายพีรพงศ์ เทพจิตร44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
318
12240105003301249900944662เด็กหญิงฐิติญา ชู่สว่าง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
319
12240105003311249900958566เด็กชายปัณณวัฒน์ ปัญญากิตติศัพท์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
320
12240105003321249900849457เด็กชายภูมิภัทร เกียรติทนงศักดิ์44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
321
12240105003331248500029915เด็กหญิงปาลิตา บุญนอก13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
322
12240105003341239900509486เด็กชายชนสรณ์ แสนว่าง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
323
12240105003351248000032291เด็กชายณฐกร ดิษธรรม13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
324
12240105003361249900953939เด็กหญิงมนต์รวัน ฉิมเจริญ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
325
12240105003371249900958451เด็กหญิงธัญรดา ไพรศรี13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
326
12240105003381269900483266เด็กหญิงธัญพิชชา พิลา13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
327
12240105003391249900962351เด็กหญิงอัญชลี ส กาญจนะชัย13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
328
12240105003401249900945162เด็กหญิงทิพวัลย์ บุญเกิด13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
329
12240105003411249900936562เด็กชายนัทธพงศ์ เทียมดำรงค์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
330
12240105003421209000525353เด็กหญิงกุลจิรา กกหอม13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
331
12240105003431249900965392เด็กหญิงปฐมาวดี แฉ่งเจริญ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
332
12240105003441103704526603เด็กหญิงณัชชา เล่าหลี13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
333
12240105003451248500030328เด็กชายภาคิน เนตรพิพัฒ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
334
12240105003461249900946185เด็กชายทรงพล แย้มบางยาง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
335
12240105003471409903821250เด็กชายธราธิป ทองปั้น13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
336
12240105003481249900937020เด็กหญิงนพประภา สุวรรณสุข13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
337
12240105003491249900937739เด็กชายอรุณรัชช์ โพธิจักร์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
338
12240105003501249900941833เด็กชายพิพิธธน ยังพรม13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
339
12240105003511249900952274เด็กชายพชรพัฒน์ ทะนา13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
340
12240105003521248500031341เด็กชายพยัคฆ์ วิไลพันธ์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
341
12240105003531103400175720เด็กชายชนมภูมิ อร่าม13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
342
12240105003541249900973581เด็กหญิงนัฐชนันท์ พิมพาชาติ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
343
12240105003551248000032020เด็กชายธัชนนท์ สุดาเทพ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
344
12240105003561249900970655เด็กหญิงศิญาพัฒน์ เนียนทะศาสตร์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
345
12240105003571249900968553เด็กหญิงนันท์นภัส จันทวงค์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
346
12240105003581249900941507เด็กชายณัฐกร ธงทองทิพย์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
347
12240105003591249900956075เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองสมัคร13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
348
12240105003601240600265630เด็กชายกรกฎ ทีฆะสุข44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
349
12240105003611248000032712เด็กหญิงณัชธิดา สุดาเทพ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
350
12240105003621249900968049เด็กชายพงษ์พันธ์ พุทธรักษา13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
351
12240105003631739902285416นายก​ฤต​ธรา​กร​ ยองใย​กฤษฎา​44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
352
12240105003641249900964698เด็กชายศุภกร น้อยใจดี13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
353
12240105003651249900955371เด็กชายธนพัต รุนใจ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
354
12240105003661249900965422เด็กชายอัศวิน จูประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
355
12240105003671249900949141เด็กหญิงนภัสรา สอดแสง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
356
12240105003681249900850269นายสิริมงคล อินทร์ถา44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
357
12240105003691209000266013นางสาวอริญชยา วัฒนพรไพโรจน์44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
358
12240105003701249900960111เด็กชายวัชรา ดิลกศรี13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
359
12240105003717717900021397นางสาวพรนภา -44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
360
12240105003721249900958892เด็กชายภคิณ ปานกล่อม13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
361
12240105003731209000428781เด็กชายธีรเมธ ประกอบธรรม13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
362
12240105003741249900939391เด็กหญิงปวริศา ทองเเผน13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
363
12240105003751249900968791เด็กชายนภัทสกร เฉยเจริญ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
364
12240105003761101501304434นายรัตนกร สุนทรวิทย์44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
365
12240105003771249900936287เด็กหญิงณัฐณิชา ย้อยแสง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
366
12240105003781249900945324เด็กชายวรโชติ สุนทรวิทย์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
367
12240105003791248500030832เด็กหญิงศุภิสรา เผือกประดิษฐ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
368
12240105003801208300048720นางสาวณัฐณิดา ใจกว้าง44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
369
12240105003811249900966437เด็กชายถิรวัฒน์ ธรรมสอน13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
370
12240105003821670401302337เด็กชายจีรภัทร สุริย13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
371
12240105003831249900951502เด็กชายปิยะ สิตตานนท์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
372
12240105003841249900959104เด็กชายจิรายุ สุนาวงษ์13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
373
12240105003851248000034138เด็กหญิงพีชญา ช่วยอุปการ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
374
12240105003861249900949796เด็กชายณัฐพงศ์ ร่มโพธิ์ทอง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
375
12240105003871249900847896นายเสฏฐพงศ์ เขียวจันทรทึก44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
376
12240105003881249900945316เด็กชายวรโชติ ฉิมพาลี13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
377
12240105003891209000293258นายณภัทร ภัทรบูชา44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
378
12240105003901249900855911เด็กชายเมธาสิทธิ์ ฝ่ายกลาง44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
379
12240105003911249900966801เด็กชายธรรมรัตน์ สนั่นเมือง13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
380
12240105003921240401227355เด็กหญิงอริสรา สุวรรณ์ฉวี13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
381
12240105003931100201984064เด็กชายธนวัต จันทร์ขำ13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
382
12240105003941247400002364เด็กหญิงนวีนา ผงชานัน13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
383
12240105003951249900927377เด็กชายอลงกรณ์ คำนวน13ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
384
12240105003961209000271149นางสาวแพรวา แซ่ฉั่ว44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
385
12240105003981249900833585นายประกาศิต พันธ์ณวงศ์44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
386
12240105003991249900831159นางสาววิภาดา เจริญใจ44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
387
12240105004011240600265711นายศุภณัฐ ทองเกลี้ยง44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
388
12240105004021100703888185นายชตฤณ พัชรารัตน์44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
389
12240105004031349700360453นางสาวภัทรวดี อยู่สุข44ห้องเรียนปกติ7 มี.ค. 2565
390
12240105004043119900195110เด็กหญิงวรรณา ประพน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
391
12240105004051209601680434เด็กหญิงศุภัชชา โชติพัลลภ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
392
12240105004061101000275539เด็กหญิงกชกร จั่นเจริญ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
393
12240105004071368900054185เด็กหญิงณิชาพัชร์ เทียนทองดี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
394
12240105004081247400003425เด็กหญิงณฐพร แก้วอำไพร13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
395
12240105004091209000520904เด็กชายชญานนท์ พ่วงชาวสวน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
396
12240105004101270501121460เด็กชายณัฐพงศ์ ประสิทธิสูงเนิน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
397
12240105004111249900954722เด็กหญิงทิพามณี กันทาฝั้น13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
398
12240105004121249900957276เด็กหญิงกชพร นาคสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
399
12240105004131249900854965นายชินภัทร ภูบุญคง44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
400
12240105004141249900858669เด็กชายปวริศม์ โชติชนาวงศ์44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
401
12240105004151209000501616เด็กหญิงกรรวี เฉกแสงทอง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
402
12240105004161119600112247นายนฤเทพ จาจี44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
403
12240105004171249900954617เด็กหญิงขวัญจิรา แข็งกล้า13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
404
12240105004181249900942368เด็กชายนวพล แซ่ซื้อ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
405
12240105004191139900632378เด็กหญิงเนตรนภา เกิดสิงห์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
406
12240105004201249900937437เด็กชายธนกฤต ภู่พิมล13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
407
12240105004211458700038860นายฐนภพ บุญทศ44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
408
12240105004221249900954854เด็กหญิงวาสนา บุญสวน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
409
12240105004231249900955664เด็กชายธันวา แก้วเกตุ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
410
12240105004241249900833259นายศิริศักดิ์ สิริสตวัสสา44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
411
12240105004261249900938417เด็กหญิงวลัยพร สุขโภคา13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
412
12240105004271248000033247เด็กหญิงนฤมล จรพินิจ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
413
12240105004281249900935507เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์พระราม13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
414
12240105004291249900952851เด็กหญิงกานต์พิชชา โอ่งตั้ว13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
415
12240105004301249900958591เด็กชายวงศธร หอมหวาน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
416
12240105004311249900963543เด็กชายณัฏฐธวัชน์ ไทยเจริญ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
417
12240105004331249900966658เด็กชายมนัสนันท์ อารีรัตนชัย13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
418
12240105004341209000520891เด็กหญิงชญานิศ พ่วงชาวสวน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
419
12240105004351102700839177เด็กหญิงณภัทร นิวัติ44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
420
12240105004361248500029974เด็กชายธเนศพล โสมก่ำ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
421
12240105004371249900967395เด็กชายศรภัทร เทพดารักษ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
422
12240105004381248000032496เด็กหญิงลลิดา ศรีมาลา13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
423
12240105004391249900966259เด็กชายพณากร เเก้วเถิน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
424
12240105004401249900943739เด็กชายอมรรัตน์ เอี่ยมอำนวย13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
425
12240105004411249900947491เด็กหญิงวิภาดา พันธรักษ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
426
12240105004421249900956962เด็กหญิงชาลินี บุญวัฒน์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
427
12240105004431249900950549เด็กชายปิยทัศน์ มั่นถาวรวงศ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
428
12240105004441104301225240เด็กหญิงวริสา บุญสพ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
429
12240105004451249900958256เด็กหญิงพรรธนพร เตียวหยิน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
430
12240105004461249900949885เด็กหญิงศิรดา ทวิชัย13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
431
12240105004481249900967875เด็กชายไพบูลย์ เปรมบำรุง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
432
12240105004491249900963284เด็กชายณัฐกมล ธรรมธร13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
433
12240105004501249900960854เด็กชายธนโชติ สิ่วไธสง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
434
12240105004511900201127539เด็กหญิงชญาดา ซุ่นสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
435
12240105004521249900942716เด็กชายมนัสชัย อวยเฮง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
436
12240105004531249900950531เด็กชายปิยวัฒน์ มั่นถาวรวงศ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
437
12240105004541200601462161เด็กชายนพพร บุตรดี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
438
12240105004551249900941647เด็กชายศิวกร ทองอ่วม13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
439
12240105004561249900966372เด็กหญิงกุลจิรา บุญวัน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
440
12240105004571240600293501เด็กชายณัฐดนัย คชวรรณ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
441
12240105004581249900946711เด็กหญิงนวรัตน์ โพธิ์ทอง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
442
12240105004591208300061637เด็กชายคุณานนต์ หัวใจ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
443
12240105004601249900860523เด็กชายวรธันย์ อ่ำชาวนา44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
444
12240105004611249900938131เด็กหญิงจิดาภา ย่องใย13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
445
12240105004621249900961885เด็กหญิงณัฐชยา บุตรสุรินทร์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
446
12240105004631249900954633เด็กหญิงวิชญาดา ผลบุญ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
447
12240105004641240600260310นางสาวมณีรัตน์ ชินศรี44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
448
12240105004651249900962059เด็กชายขวัญชัย บวรเอนกสกุล13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
449
12240105004661249900961028เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ธรรมชาติ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
450
12240105004671249900960200เด็กหญิงเบญญาภา วิบูลย์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
451
12240105004681249900955419เด็กชายพัสกร อุทธารัมย์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
452
12240105004691467700030639เด็กหญิงปณิดา ขันนาเลา13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
453
12240105004701249900837394นางสาวสุชานันท์ อดทน44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
454
12240105004711249900936023เด็กหญิงพรณัชชนา วรรณสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
455
12240105004721208300066914เด็กชายธีรศักดิ์ บุญสุข13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
456
12240105004731209000334183เด็กชายพงศ์วิทย์ กี่ตันเจริญ44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
457
12240105004741209702499026เด็กชายศุภกฤต เที่ยงพลับ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
458
12240105004751249900956393เด็กชายธนากร บุญผัน13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
459
12240105004761249900902374เด็กหญิงวิภาดา ผลบุญ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
460
12240105004771249900961966เด็กชายวรเมธ แดงเจริญ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
461
12240105004781100801669399เด็กหญิงดารากร สายส่อง13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
462
12240105004791249900948501เด็กหญิงฐามณี สุนทรวิทย์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
463
12240105004801249900948251เด็กชายวรวิชญ์ โชติรังษี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
464
12240105004811249900959783เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชาลีชาติ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
465
12240105004821248100048343นางสาวธันยพร สุระเสียง44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
466
12240105004831249900950093เด็กหญิงนาราชา ศรประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
467
12240105004841249900851494เด็กชายภาณุวิทย์ คงถือมั่น44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
468
12240105004851248000032992เด็กชายภาคิน สายสงค์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
469
12240105004861749700142606นางสาวศิริรัตน์ สมน้อย44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
470
12240105004871419902639598เด็กหญิงพิมพ์รพรรณ เพ็งพินิจ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
471
12240105004881249900942350เด็กชายปัญญพนต์ พุ่มเจริญ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
472
12240105004891249900829944นายธุวานนท์ เทพดารักษ์44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
473
12240105004901249900858758เด็กหญิงสุภาวดี กรมมิ44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
474
12240105004911249900839800นายชยพัทธ์ กลัดเจริญ44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
475
12240105004921248000034502เด็กชายธีรเทพ ทองเกตุ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
476
12240105004931100704157541เด็กชายอภิเดช ทองดี13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
477
12240105004941249900958311เด็กหญิงนิรชา วงค์วิรัตน์13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
478
12240105004951249900965571เด็กชายธีรภัทร อินทศิริ13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
479
12240105004971729900834773เด็กหญิงกาญมณี นุชระป้อม13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
480
12240105005011249900963039เด็กชายคุณชาติ ธุถาวร13ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
481
12240105005021249900860931เด็กหญิงพรีมลดา โกประเวศ44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
482
12240105005031449900844062นายภาวิน พิลาลี44ห้องเรียนปกติ8 มี.ค. 2565
483
12240105005051249900949826เด็กชายโภคิน จอมทอง13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
484
12240105005061249900961796เด็กหญิงไอรดา เรียนเวช13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
485
12240105005071240600269490เด็กชายฉัตรชนก ศรีวันทา44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
486
12240105005081249900837700เด็กชายวสุธร เอี๊ยบเจริญ44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
487
12240105005091249900952410เด็กหญิงศศิกร วงษ์จำปา13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
488
12240105005101248000033298เด็กหญิงศรัณย์พร พูลสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
489
12240105005111103900229985นายศุภวิชญ์ ปั่นพงษ์44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
490
12240105005121249900955079เด็กชายสุริยา ดาผา13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
491
12240105005131249900848264นางสาวนันทรัตน์ ดุลภาคไพศาล44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
492
12240105005141248000033492เด็กหญิงเมธาพร เสาว์ทอง13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
493
12240105005151249900924475เด็กชายชยทัต พูลศิริ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
494
12240105005161249900938719เด็กหญิงขนิษฐา จันทร์กำเนิด13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
495
12240105005171209000302311เด็กหญิงธนัชชา ลีลา44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
496
12240105005181339100080921เด็กชายธีรสิทธิ์ สุวรรณศรี13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
497
12240105005201249900858294นายอิทธิกร จิรกาญจนกุล44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
498
12240105005211379900339148นายจักรกฤษณ์ ปั้นตาดี44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
499
12240105005221238500025227เด็กหญิงชานิสา บุญวัฒน์44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
500
12240105005231249900943178เด็กชายปฏิภาณ ธรรมสระ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
501
12240105005240024991035821เด็กหญิงวันเพ็ญ -13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
502
12240105005251139800167452เด็กหญิงธันย์สิตา เลิศรัศมีมาลา13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
503
12240105005261249900948919เด็กชายอิทธิพัทธ์ สว่างแสง13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
504
12240105005271348900221600เด็กหญิงจีรวรรณ เลี่ยมวิลัย13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
505
12240105005281249900953599เด็กชายณัฐนันท์ เจียมอาตม์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
506
12240105005291249900957128เด็กหญิงภวิตรา อุ้มอำพร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
507
12240105005301249900972674เด็กชายธนกฤต เอี่ยมลักษณะชัย13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
508
12240105005311719900821825เด็กชายธนภัทร บำรุงวงศ์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
509
12240105005321249900850242นายอนาวิน ตันเจริญ44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
510
12240105005341249900956849เด็กชายจิรเมษ ทองเงิน13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
511
12240105005351469600036955เด็กชายอนุพงษ์ เทือกภูเขียว13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
512
12240105005361249900961761เด็กชายอาทิตย์ กิจเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
513
12240105005371103300284314เด็กชายประชาพิทักษ์ ชุ่มเย็น13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
514
12240105005381249900935655เด็กชายพัชรพล เตียวหยิน13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
515
12240105005391249900970833เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุบผาวงษ์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
516
12240105005401249600024428เด็กชายอธิป สุขรุ่ง44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
517
12240105005411249900802043นางสาวไอรดา เบาะทอง44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
518
12240105005421249900968961เด็กหญิงพัชรพร ชังอินทร์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
519
12240105005431249900963225เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
520
12240105005441249900955320เด็กชายธนัตถ์นินทร์ ศักดิ์รังสรรค์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
521
12240105005451249900959562เด็กชายปริญ จั่นเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
522
12240105005461241000095785เด็กหญิงชุติกาญจน์ บำรุงสวน13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
523
12240105005471249900972453เด็กชายจิรายุ สุขจิตต์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
524
12240105005481249900955222เด็กชายพงศกร โกพระ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
525
12240105005491249900952444เด็กชายศิรวิทย์ สินสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
526
12240105005501249900955729เด็กชายปวริศ บุญญรักษ์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
527
12240105005521248500024883เด็กชายธนรัตน์ นวนแก้ว44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
528
12240105005531249900940101เด็กชายธาวิน เทพจิตร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
529
12240105005541100704203771เด็กชายศุภสัณห์ เพิ่มภิญโญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
530
12240105005551249900822443เด็กหญิงรังศิมา ล้ำเลิศ44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
531
12240105005561248500031537เด็กชายชัยวัฒน์ แสงสุรินทร์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
532
12240105005571248500031359เด็กหญิงรุ้งณภา อารีรัตนชัย13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
533
12240105005581249900976661เด็กชายภาวัต ถาวรวิลาส13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
534
12240105005591249900862101เด็กหญิงนาขวัญ แซ่เอี๊ยบ44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
535
12240105005601249900838498นางสาวปภาวดี หนูน้อย44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
536
12240105005611248500030611เด็กหญิงชาลิสา ฤทธิเดช13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
537
12240105005621249900957179เด็กชายอัครพล ศรีขะโรจน์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
538
12240105005631249900943143เด็กหญิงณัฐภัสสร บรรจงปรุ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
539
12240105005641104300992301นายภูมิพัฒน์ ชมจิตร44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
540
12240105005651248000025961เด็กหญิงอริสา ชายลคร44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
541
12240105005661279900315665นางสาวรัตติกาล เลื่อนลอย44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
542
12240105005671119501111692เด็กชายพชรพล พลกุล13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
543
12240105005681249900842754นายนราวิชญ์ จุลมณฑล44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
544
12240105005691249900955168เด็กชายชัยวัฒน์​ แสงเกตุ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
545
12240105005701248000034430เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรสีไสย13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
546
12240105005711249900960561เด็กหญิงกชมน นิลสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
547
12240105005721209702552156เด็กชายเจตนิพัทธ์ สมใจ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
548
12240105005731249900854337เด็กหญิงอรนิภา วงษ์สว่าง44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
549
12240105005741849901939420เด็กชายธีทัศ จักราพงษ์44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
550
12240105005761249900844935เด็กชายจารุวิทย์ รัตนะเจริญลาภ44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
551
12240105005771209702324757นางสาวอนาวิลา ปรารมย์44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
552
12240105005781249600022174นางสาวรัตติกาล บุญผุดผ่อง44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
553
12240105005791241000096811เด็กหญิงสวิชญา สารเถื่อนเเก้ว13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
554
12240105005801248500030123เด็กชายพรหมประสิทธิ์ บุญยะภาส13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
555
12240105005811249900870472เด็กหญิงมธุรดา จันมา44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
556
12240105005821248500030905เด็กหญิงพัชรพร คอนคำ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
557
12240105005831119701204619เด็กชายศิวกร ไชยทิพย์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
558
12240105005841249900841880นายพฤฒภณ สูญทุกข์44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
559
12240105005851100703866777นางสาวอาทิตยา แก้วสกุล44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
560
12240105005861249600023596เด็กหญิงพรวิลัย พิมเสน44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
561
12240105005871249900929558เด็กชายคุณากร ถาวร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
562
12240105005881249900938476เด็กหญิงพรชิตา ชื่นฉ่ำ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
563
12240105005891249900857506เด็กชายสิรภัทร สุขาฤดี44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
564
12240105005901249900851141นายสิรวิชญ์ คงสูงเนิน44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
565
12240105005911249900957802เด็กหญิงสุจิรา บุญเกษม13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
566
12240105005921240600298295เด็กชายนิพัทธ์ ปรางวิเศษ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
567
12240105005931249900959392เด็กชายชัชวาล เหลือเริ่มวงศ์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
568
12240105005941240401191903เด็กชายวชิรวิทย์ ขำหรุ่น44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
569
12240105005951249900954081เด็กชายพลากร ภาชนะ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
570
12240105005961249900838285เด็กหญิงโชติกา ศรีรุ่ง44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
571
12240105005971249900938174เด็กชายกวินภพ สุขเจริญ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
572
12240105005981249900970027เด็กชายพัณณกร เจริญศรี13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
573
12240105005991328900096821เด็กชายนนทวัฒน์ จันนุบิน13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
574
12240105006001249900953823เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำเงิน13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
575
12240105006011249900951162เด็กหญิงนภาพร พระพายพาน13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
576
12240105006021102900198213เด็กหญิงริราวัลย์ สุวรรณมงคล13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
577
12240105006031248500029389เด็กหญิงนฤมล จิตตะวิกุล13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
578
12240105006041249900963870เด็กชายสถาพร กั่นเพ็ง13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
579
12240105006051399900293890เด็กชายชโลธร จิตรอำไพ44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
580
12240105006061249900946002เด็กหญิงผาณิตา แย้มนวล13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
581
12240105006071249900941078เด็กชายชวนากร ศรีอุทยาน13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
582
12240105006081249600028687เด็กหญิงมาริสา บุพลับ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
583
12240105006091248500029109เด็กหญิงพรสงกรานต์ เผือกขวัญนาค13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
584
12240105006101249900847381เด็กหญิงสุพรรณษา เกตุเเก้ว44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
585
12240105006111249900950697เด็กหญิงวรรณธาภรณ์ นิยมพลอย13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
586
12240105006121249900951758เด็กชายนวพล พิมพ์แก้ว13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
587
12240105006131249900847756นายณัฐดนัย พุทธรักษา44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
588
12240105006141249900948480เด็กชายณัฐวุฒิ แสงศรี13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
589
12240105006161279900398196เด็กหญิงสรัสวดี สิงห์จันทร์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
590
12240105006171102900116357เด็กหญิงนันทนัช สุปัญญาโชติสกุล44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
591
12240105006191249900963951เด็กหญิงชญาภา รังสิเสนา ณ อยุธยา13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
592
12240105006201249900956695เด็กชายปฐมพร แก้วประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
593
12240105006211319300066094นายจักรภัทร แย้มจันทึก44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
594
12240105006221249900949109เด็กชายปพน ทัศนา13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
595
12240105006231249900946592เด็กชายพงศ์วรินทร์ วรรณรักษ์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
596
12240105006241249900947742เด็กชายธิติพงษ์ วงค์แปลก13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
597
12240105006261209000491971เด็กหญิงรินรดา วรกลีบ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
598
12240105006271249900953874เด็กหญิงวรัชยา โหมดนุช13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
599
12240105006281249900854604เด็กหญิงวชิราพร พละสุขสันต์44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
600
12240105006291249900865134เด็กหญิงบุญสิตา​ ฮ้อกุ่ย44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
601
12240105006301248000034189เด็กชายวีรวิชญ์ อ้อนประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
602
12240105006311249900945201เด็กชายอภิวิชญ์ มากพินโย13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
603
12240105006331249600027354เด็กชายณัฐวัฒน์ อ่อนจันทร์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
604
12240105006341207500030891นางสาวอัญชลีกร ธัญญวนิช44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
605
12240105006351249900842835เด็กชายปัณณธร ณะกุลธร44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
606
12240105006361249900939189เด็กชายวันอาสา หอระตะ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
607
12240105006371248500031472เด็กชายด.ช.ศุภวัชร หอมหวาน13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
608
12240105006381249900840255นางสาวปนัดดา เฉยสอาด44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
609
12240105006391249900842479เด็กชายอมรวิชช์ ศรีสาร44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
610
12240105006401209000318277เด็กหญิงญาณิศา บุญสุข44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
611
12240105006411249900958710เด็กชายดนัยณัฐ สงวนทรัพย์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
612
12240105006421240401198592เด็กชายปรัชญา พิมพ์น้อย44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
613
12240105006431249900938140เด็กหญิงกัญญาณัฐ โหงศิริ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
614
12240105006441409903854301เด็กชายณฐภัทร เหลาแหลม13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
615
12240105006451249900951014เด็กชายวัชราภรณ์ สุณาวงค์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
616
12240105006461248500030131เด็กชายวิชากร โสวรรณะ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
617
12240105006471103400169363เด็กหญิงผกามาศ จันทร์งาม13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
618
12240105006481249900966291เด็กหญิงสุธาสินี สัญญจิตร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
619
12240105006491249900943852เด็กชายณัฐกิตติ์ ยอดประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
620
12240105006501110301495111เด็กหญิง้เพชรรดา ชะสิงห์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
621
12240105006511102004104349เด็กชายสีหราช คำสิงห์13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
622
12240105006521249600023073นายพงศกร จินดา44ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
623
12240105006531240401232880เด็กชายชานน อยู่ถาวร13ห้องเรียนปกติ9 มี.ค. 2565
624
12240105006541249900867871เด็กชายเมธา บุญมาลี44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
625
12240105006551249900838153นางสาวคุณัญญา โชติรังษี44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
626
12240105006571249900957209เด็กหญิงรักษิณา อุทิศ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
627
12240105006581249900964485เด็กชายภูวดล ขวัญพิกุล13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
628
12240105006591249900870821เด็กหญิงปรายฟ้า ถาวรโชติ44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
629
12240105006601419902638354เด็กชายรัชชานนท์ เรืองสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
630
12240105006611319901287729เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์ศรี13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
631
12240105006621248500030212เด็กหญิงรสริน สมบัติเปี่ยม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
632
12240105006631249900947203เด็กหญิงปาลิตา คำวิลัย13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
633
12240105006641249900945120เด็กชายธนัท ภัทราเศรษฐกุล13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
634
12240105006651249900948536เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
635
12240105006661249900970825เด็กชายกฤษมงคล คงวัน13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
636
12240105006671248500030395เด็กชายธนวัฒน์ หอระตะ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
637
12240105006681209702515714เด็กหญิงกนิษฐา กอนแสง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
638
12240105006691102004153188เด็กชายนันทพงศ์ ลิ้มเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
639
12240105006701247400002658เด็กหญิงปวณิดา มั่นนาค13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
640
12240105006711100704185901เด็กหญิงณัฐฐาวดี ภูวันนา13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
641
12240105006721249900810101นายชวัลวิทย์ ภู่อร่าม44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
642
12240105006731249900896218เด็กชายอัศนีย์ จั่นเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
643
12240105006741103200196243เด็กชายธีรพงศ์ ธรรมนาม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
644
12240105006751248500029401เด็กหญิงขวัญประดับ ปิ่นทอง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
645
12240105006761249900962296เด็กชายวันชนะ เขมเสวี13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
646
12240105006771209702545516เด็กชายศิวกร สมวงษ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
647
12240105006781249900968758เด็กหญิงรมิตา หนูน้อย13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
648
12240105006791339600143451นายพงศพัศ พงษ์วัลย์44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
649
12240105006801339901041053เด็กชายปุญญาพัฒน์ ซิ้มเทียม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
650
12240105006811240401192918นายธนกร สุวรรณวงศ์44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
651
12240105006821118700151219เด็กหญิงทัศนีย์ คงเจริญ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
652
12240105006831249600028709เด็กหญิงศิริวิมล จิระวรรณา13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
653
12240105006841100704200390เด็กชายสดุดี เมธีกุล13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
654
12240105006851249900970191เด็กหญิงปาริฉัตร ใจดี13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
655
12240105006861249900856674นางสาวชญานิษฐ์ สิ่วไธสง44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
656
12240105006871239900436047เด็กชายฤทธิเดช รุ่งโรจน์44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
657
12240105006881249900831477นายศิริพล ศรีหนองโป่ง44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
658
12240105006891249900955923เด็กชายปิติวัฒน์ ที่พึ่ง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
659
12240105006901249900936589เด็กชายธนากร แสงสว่าง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
660
12240105006911249900967069เด็กหญิงกมลฉัตร แหยมศิริ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
661
12240105006921249900949389เด็กชายพชร จอกพุดซา13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
662
12240105006931249900957322เด็กชายอธิบดี ขุมทอง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
663
12240105006941249900958035เด็กชายนภัสดล พูลสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
664
12240105006951249900947955เด็กชายรัชชานนท์ พวงศรี13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
665
12240105006961209000491564เด็กหญิงพิชชาภา บุบผาหอม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
666
12240105006971249900943585เด็กชายศิวกร ลี้หยง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
667
12240105006991249900839583นายพงษพัฒน์ ศรีอุไร44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
668
12240105007001249900935841เด็กชายจิรัฏฐ์ ประการะสังข์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
669
12240105007011659902558065เด็กหญิงปาณิสรา ปานโท้13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
670
12240105007021101801512059เด็กหญิงจารุมน โรจนะประดิษฐ์44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
671
12240105007031200601465021เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองดี13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
672
12240105007041209000491459เด็กชายวสุพล รัตนบุรี13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
673
12240105007061248500030999เด็กหญิงอรพิน รัดรอดกิจ13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
674
12240105007071249600027575เด็กชายวิศรุติ โคมุด13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
675
12240105007081839902090142เด็กชายจีรยุทธ จำปาทอง13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
676
12240105007091249900843203นายณัฐพงศ์ มาศิริ44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
677
12240105007101209000506308เด็กชายศุภโชค โกมลศรี13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
678
12240105007111249900958337เด็กหญิงมัลลิกา ใหม่โสภา13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
679
12240105007121249900963853เด็กชายปริญญา มะลิซ้อน13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
680
12240105007131248000030965เด็กหญิงไอรินทร์ สัมฤทธิ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
681
12240105007141249900969266เด็กหญิงภัคจิรา ด้วงเงิน13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
682
12240105007151461301229231เด็กชายภูตะวัน กาฬพันธ์13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
683
12240105007161102004125974เด็กชายวชิรวิชญ์ สุดสวาท13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
684
12240105007171249900840671เด็กชายนรงฤทธิ์ จุฬา44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
685
12240105007181249900943704เด็กชายภูวรรณ พรมงาม13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
686
12240105007191104200530365เด็กชายสุวรรณภูมิ มั่นคง44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
687
12240105007201102900193572เด็กหญิงธัญพร แก้วนพกุล13ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
688
12240105007211409600427032เด็กหญิงวิชญาดา ผาบสิมมา44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
689
12240105007221259500094033นายเจษฎา อินทรพิทักษ์44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
690
12240105007231679800394560นางสาวพรสรวง สีป้อ44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
691
12240105007241240401189496เด็กชายธนพนธ์ คงเจริญ44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
692
12240105007251249900857158เด็กหญิงธมลวรรณ ประสิทธิ์ศักดิ์44ห้องเรียนปกติ10 มี.ค. 2565
693
12240105007261440601374945เด็กชายณัฐวัฒ กล้าหาญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
694
12240105007271249900949371เด็กชายธนกฤต ตรีเดช13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
695
12240105007281200601455661เด็กชายวงศ์วริศ โสมสอน13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
696
12240105007291209000499905เด็กหญิงนวพร พุ่มพวง13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
697
12240105007301209000206282นายสุประวีน์ ผดุงกุล44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
698
12240105007311479900882525เด็กชายพิชิตชัย นามโส13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
699
12240105007321249900853268เด็กหญิงสิริอัปสร ชูโชติ44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
700
12240105007331328800029057นางสาวสาลินี ซ้อนศรี44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
701
12240105007341249900943747เด็กชายพิชชากร สุขสำราญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
702
12240105007351249900832741นางสาวรัชนก คำพันธ์44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
703
12240105007361249900953793เด็กชายชโยดม แพน้อย13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
704
12240105007371249900856551เด็กหญิงณัฐวดี สุขสวัสดิ์44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
705
12240105007381209000469305เด็กหญิงฐิติมา ทองล้อม13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
706
12240105007391104200728548เด็กชายกันตพงศ์ วีระประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
707
12240105007401249600027486เด็กชายภานุวัฒน์ สุณาวงค์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
708
12240105007411249900862640เด็กหญิงพนิตพิชา กิตติพันธ์44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
709
12240105007421429900598355นางสาวดลยา กลางเสนา44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
710
12240105007431249900845672เด็กชายธีทัต หาญประเสริฐ44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
711
12240105007441209000297784นางสาวจิราพัชร เปลี่ยนเจริญ44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
712
12240105007451319901128418นายภาคิน หมายทวี44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
713
12240105007461209000300815นายก้อง​เกียรติ​ เทียนถาวร​วงษ์​44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
714
12240105007471101402351116นางสาวชมพูนุท ชินะโยธิน44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
715
12240105007481248500025227เด็กหญิงชานิสา บุญวัฒน์44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
716
12240105007491249900868117เด็กหญิงจิรวดี สิทธิการ44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
717
12240105007511209702556518เด็กชายวีรภัทร คันโธ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
718
12240105007531249900970230เด็กหญิงนภัสสร สุดนุช13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
719
12240105007541249900857492เด็กหญิงณัฐนรี พูลศิริ44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
720
12240105007551719900819405เด็กหญิงนิชาพรรณ ชัยวีระวงค์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
721
12240105007561100600520975นายนวิน เดชาวาศน์44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
722
12240105007571249900939600เด็กชายรัฐพงษ์ พิมพ์สวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
723
12240105007591240401201038เด็กชายกิตติพัฒน์ ปิ่นทอง44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
724
12240105007601249900858600เด็กชายสิทธเดช กลัดเจริญ44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
725
12240105007611208300065675เด็กหญิงณิชากร ภาสองชั้น13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
726
12240105007627249900023281เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์ภักดี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
727
12240105007641208300065870เด็กหญิงธัณย์สิตา ภูวัชร์ชยานนท์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
728
12240105007651248000032704เด็กชายกษิดิ์เดช หริ่มเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
729
12240105007661104000278255เด็กชายสุทธิพงศ์ หมื่นพรมมา13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
730
12240105007671249900943291เด็กหญิงชลธิชา ทองเกตุ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
731
12240105007681249900852318นางสาวชาลินีย์ ปิดตาระเต44ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
732
12240105007691249900967247เด็กชายพีรพัฒน์ โฉมสอาด13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
733
12240105007701317600021167เด็กหญิงนิชาภัทร น้อยพลี13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
734
12240105007711240600290685เด็กชายปิยวัฒน์ เพ็งเจริญ13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
735
12240105007721119902476438เด็กชายสิทธิเดช จิตต์จำนงค์13ห้องเรียนปกติ11 มี.ค. 2565
736
12240105007741249900963373เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทองประยูร13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
737
12240105007751249900928462เด็กชายจักราวุธ นิยม13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
738
12240105007761110301426195นายอลงกต ศรีษ​เกตุ​44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
739
12240105007771115658995547นายอลงกต ศรีษ​เกตุ​44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
740
12240105007791249900946193เด็กชายธนากร เพิ่มนิยมกิจ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
741
12240105007801249900858472นางสาวศศิธร บางประเสริฐ44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
742
12240105007810024991023599เด็กชายบ่อ -13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
743
12240105007821101700420574เด็กหญิงกิตติยา จันทร์สว่าง44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
744
12240105007831104301053325เด็กชายศุภกร สืบธรรมมา44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
745
12240105007841100703911349เด็กชายกฤษฎา เพ็งหนู44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
746
12240105007851248000034162เด็กชายปิยพล โคตน13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
747
12240105007861209000275705เด็กหญิงอดิศร ตันเจริญ44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
748
12240105007871240600295181เด็กชายธนรัฐ นักเจริญ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
749
12240105007881249600020554นางสาวกรรณิการ์ วาสะศิริ44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
750
12240105007891249900969177เด็กหญิงมินตรา ติธรรม13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
751
12240105007901249900954226เด็กชายคฑาวุธ นิติการ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
752
12240105007911248500030336เด็กหญิงปนัสยา สุนทรชัย13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
753
12240105007921247400003310เด็กชายทยาทร แก้วอยู่13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
754
12240105007931249900866556นายธีรภัทร ลี้หยง44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
755
12240105007941119600124156นางสาวชนกชนม์ แจ่มแจ้ง44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
756
12240105007951103704495694เด็กหญิงภัทรานี ทองนำ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
757
12240105007961309903445585เด็กชายสรวิชญ์ พิศเกาะ44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
758
12240105007971103704155648นายกษิดิฐ ทิพกรณ์44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
759
12240105007981300401233346เด็กหญิงสุชานรี วชิระ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
760
12240105007991249900956750เด็กชายธนวินท์ บุญเรือง13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
761
12240105008001249900944255เด็กชายธนากร ลาล่อน13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
762
12240105008011248500031031เด็กชายจิณณวัตร ปัญญสิน13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
763
12240105008027717900021401นางสาวพรศิริ -44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
764
12240105008031249900972275เด็กชายพลยุทธ โหม่งพุทธ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
765
12240105008041249900945073เด็กชายพีรพัฒน์ เล็กชะอุ่ม13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
766
12240105008061249900950654เด็กหญิงกวินทรา ศรีวิลัย13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
767
12240105008071449900955433เด็กหญิงกนกพร กล่ำบุญสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
768
12240105008081104301027791เด็กชายจักรพงษ์​ จำปาน้อย44ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
769
12240105008091249900971392เด็กหญิงธันย์ชนก ตรีสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
770
12240105008101247400002135เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเพ็ง13ห้องเรียนปกติ12 มี.ค. 2565
771
12240105008111309903436225นายสุธินันท์ พุทธิรักษ์44ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
772
12240105008121249600022573นายวัชรากร พูลทรัพย์44ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
773
12240105008131101000285364เด็กหญิงรุจิกร เรืองกสิกิจ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
774
12240105008141249900945847เด็กหญิงภัชชา บุญมี13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
775
12240105008151249900951251เด็กชายธนภัทร เนตรศรี13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
776
12240105008161139300033244เด็กชายดิช​พงศ์​ ศรีษะ​เสือ​13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
777
12240105008171209000280199นายธรณ์ธันย์ มลากัน44ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
778
12240105008181249900946746เด็กชายธรรมรัตน์ กลิ่นจันทร์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
779
12240105008191739902270443นางสาวณัฐพงศ์ เวียงโสม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
780
12240105008201249900965333เด็กชายอาณกร โมรากุล13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
781
12240105008211200901551577เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภูสิทธิกุลโรจน์13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
782
12240105008221249900940110เด็กชายธนพล วงษ์นิ่ม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
783
12240105008231248000033034เด็กชายนรากร สมมิตร13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
784
12240105008241249900855635นายนิพิฐพนธ์ เอี่ยมสอาด44ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
785
12240105008251669800405189เด็กชายปวริศ โต๊ะลายเทศ13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
786
12240105008261249900952223เด็กชายวัชรพงษ์ เตียงงา13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
787
12240105008271249900861988เด็กหญิงศิตารัศมิ์ จรรยาสวัสดิ์44ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
788
12240105008281209702558928เด็กชายกฤตภาส ดาพนม13ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
789
12240105008291249900828409นายศิรภัทร มาลัยวงษ์44ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
790
12240105008301101402347330เด็กชายอชิตะ ตันเจริญ44ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
791
12240105008311249900837378เด็กหญิงอติพร คงศรีสวัส​ดิ์44ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565
792
12240105008321248500024841เด็กหญิงศุจิกา เมียงอารมณ์44ห้องเรียนปกติ13 มี.ค. 2565