คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ลบห้องเรียนที่สมัคร

การลบข้อมูลในส่วนนี้ -> จะลบข้อมูลการเลือกห้องเรียนของผู้สมัครเท่านั้น ออกจากตาราง Register
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล รหัสประเภท ประเภท วันที่สมัคร ลบ
1
12240105002871249900917614เด็กชายปริยาภัทร โพธิ์ประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ9 เม.ย. 2564
2
12240105002911249900903958เด็กชายพงศ์พล ใกล้อันจันทร์13ห้องเรียนปกติ16 เม.ย. 2564
3
12240105002951509966666960เด็กชายฉัตรณภัทร์ ธนะปัญโญ13ห้องเรียนปกติ17 เม.ย. 2564
4
12240105002981249900868443เด็กชายธนภัทร ประโชติรัตนกุล13ห้องเรียนปกติ19 เม.ย. 2564
5
12240105003001249900940161เด็กชายคณพศ สุขมณี13ห้องเรียนปกติ19 เม.ย. 2564
6
12240105003061249900908305เด็กชายธนกฤต มีสัตย์13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
7
12240105003071249900817849นางสาวพัชรมณฑ์ ลิ้มรั้ว44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
8
12240105003081249900927784เด็กหญิงชนาภา สอนสุนทร13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
9
12240105003101249900809846นางสาวอริสรา วรศิลป์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
10
12240105003111249900797261นายภูรีภัทร์ ธรรมสละ44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
11
12240105003121249900904857เด็กหญิงเกวลิน ศิริบรรจง13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
12
12240105003131249900923061เด็กชายณวัฒน์ วรรณสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
13
12240105003151249900809510นางสาวเกศสรินทร์ จันทร์ดี44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
14
12240105003161209000235541นายปวริศ สุวรรณ์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
15
12240105003171209000428528เด็กชายก้องเกียรติ บุญเขียน13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
16
12240105003181249900910679เด็กชายณัฐนัย ตรีเวช13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
17
12240105003191241000083612นางสาวกนกพรรณ ก้านอินทร์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
18
12240105003211319901206966เด็กชายชญานนท์ บุญเฮ้า13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
19
12240105003231129701452892เด็กชายกฤติเดช อิสราชีวะ13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
20
12240105003241249900903702เด็กชายธนพนธ์ มุ่งดี13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
21
12240105003251249900910661เด็กชายณัฐนันท์ ตรีเวช13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
22
12240105003261240401176297นายธนวัฒน์ สุนทรชัย44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
23
12240105003271249900822290นางสาวสุพัตรา พูลสวัสดิ์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
24
12240105003281249900816672นางสาวพรนภัส นงค์จิตร์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
25
12240105003291249900822087นายอภิวิชญ์ ศิลปเสริฐ44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
26
12240105003301209000228880นางสาวณฐมณ เล็กรักษา44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
27
12240105003321249900814823นางสาวปวีณ์สุดา หนูน้อย44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
28
12240105003331249900813991นางสาวรติมา ไตรทิพย์สมบัติ44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
29
12240105003341249900821561นางสาวพัชรีวรรณ พ่วงศรี44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
30
12240105003361240401186101เด็กหญิงสิรภัทร อู่เจริญ44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
31
12240105003371249900920151เด็กชายภคภัทร สิกขากูล13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
32
12240105003381240600281449เด็กชายธนพงศ์ หนูแย้ม13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
33
12240105003391248500021574นางสาวกนกพร ถนอมสุข44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
34
12240105003401249900900541เด็กชายภัทรศิลป อินทจันทร์13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
35
12240105003411250801125380เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์ดี13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
36
12240105003421240401186250เด็กชายอิทธิกร ยะอินทร์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
37
12240105003431249900925200เด็กชายพัชรพงศ์ เอี่ยมอำนวย13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
38
12240105003441249900819141นายกฤตเมธ พงษ์อนันต์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
39
12240105003451249900798542นางสาวธัญรดา ล้วนอธิคมกุล44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
40
12240105003461350101768872นางสาวพัชรพร จันทร์ดี44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
41
12240105003471209000262697เด็กชายชณิสรณ์ พูลศิริ44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
42
12240105003481149900921809นายพัชฏะ แสนสมศักดิ์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
43
12240105003491609900923343เด็กหญิงกาญจนา โหมดเผื่อน13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
44
12240105003501248500021159นางสาวฐิติชญา ยินดีสุข44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
45
12240105003511209000219554นางสาวปวริษา ใช้ฮวดเจริญ44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
46
12240105003521249900932397เด็กชายธีราวินทร์ พัชรอธิวัฒน์13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
47
12240105003531249600021305นางสาวสุวภัทร ธรรมเสน44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
48
12240105003541209000215583นางสาวนัญนภรัตน์ แซ่อึ๊ง44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
49
12240105003551249900805131นายพีรวัส เจียมอาตม์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
50
12240105003561249900808939นางสาวปรียาพร พุทธรัตน์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
51
12240105003581249900910270เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์ศิริ13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
52
12240105003591249900800814นายนพรัตน์ พูลสวัสดิ์44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
53
12240105003601248000024221นางสาวมณีรัตน์ เหลืองอ่อน44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
54
12240105003621249900804062นางสาวณัฐพร หอมชื่น44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
55
12240105003641249900814360นายศักดินนท์ เห็มภูมิ44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
56
12240105003651100401339944เด็กชายวีรพงศ์ แผนจันทึก44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
57
12240105003661248000023411นายเจษฎา จิตสำโรง44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
58
12240105003671650101142229เด็กชายณกรม ศรีประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
59
12240105003681539900921953นางสาวอภัชญา โชติเลิศ44ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
60
12240105003691209000465717เด็กหญิงอรชพร พูลศิริ13ห้องเรียนปกติ23 เม.ย. 2564
61
12240105003701200601399800นางสาวฐานิกา เสือเฒ่า44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
62
12240105003711770200178930นายสิทธิโชค ยิ้มใย44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
63
12240105003721103200090437นางสาวรุ่งทิวา ศรีชาติ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
64
12240105003731249900822192นางสาววริสรา เเสงกล้า44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
65
12240105003741249900919382เด็กชายปิยวัฒน์ ทวีชาติ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
66
12240105003751249900811441เด็กชายอณาวิญ ขมสวัสดิ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
67
12240105003761249900929078เด็กหญิงธัญรดา กุลพิพัฒน์รัตน์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
68
12240105003771249900930271เด็กหญิงสุพิชา บุญเขียน13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
69
12240105003781249900908852เด็กชายศรัณย์ แดงมณี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
70
12240105003791249900910865เด็กชายศุภกร กาญจนะเดชะ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
71
12240105003801248000031279เด็กชายณัฐชนน กาหลง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
72
12240105003811249900920763เด็กชายเขมธศักดิ์ สมสนุก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
73
12240105003821249900908526เด็กหญิงรวินิภา ทองนาค13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
74
12240105003831249900891798เด็กหญิงกุลพิชา พรพุทธรักษา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
75
12240105003841248500028170เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์มา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
76
12240105003861103704352907เด็กชายกรวิชญ์ โจมฤทธิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
77
12240105003871249900922502เด็กหญิงชนิศา บรรจบผล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
78
12240105003881209000240766นางสาวพรรณิภา ศรีทอง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
79
12240105003891249900914411เด็กชายณรงค์ชัย เจริญศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
80
12240105003901104300944013เด็กหญิงวริศรา ธุถาวร44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
81
12240105003911249900926907เด็กหญิงวริศรา รอดเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
82
12240105003921249900908054เด็กชายก้องกิดากร สามเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
83
12240105003931207500026231นายชนน บุญเกษม44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
84
12240105003941249900921794เด็กชายเศรษฐา ใจซื่อ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
85
12240105003951679000089363เด็กชายวรวิช พิมพา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
86
12240105003961249900929710เด็กชายถิรวัฒน์ โรจนพร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
87
12240105003971249900920003เด็กหญิงเจนจิรา พัวพันธ์ุ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
88
12240105003981669300026031เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรแก้ว13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
89
12240105003991248500028374เด็กชายโฆสิต รัตนนิตย์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
90
12240105004001249900921697เด็กหญิงวรนิษฐ์ สันติจิรพงศ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
91
12240105004031259200019028เด็กชายรชฏ สาระกุล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
92
12240105004041208300059586เด็กหญิงวิริญา แจ้งสว่าง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
93
12240105004051248500027688เด็กชายปรเมท คงชัย13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
94
12240105004061709901598364นางสาวสุภาภรณ์ ส่องประเสริฐ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
95
12240105004071110301475048เด็กชายพงศกร ดวงแก้ว13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
96
12240105004081208300056331เด็กชายธีรกานต์ ทองชาวนา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
97
12240105004091249900904164เด็กชายปวริศว์ พาศรีวิไล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
98
12240105004101249900922600เด็กชายรัชพล พรงาม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
99
12240105004111249900921611เด็กชายศุกลวัฒน์ พวงประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
100
12240105004121359200079992เด็กชายณัฐนันท์ แซ่เอี๊ยบ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
101
12240105004131249900920194เด็กชายธนวินท์ บรรเทิงจิตต์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
102
12240105004141110301475056เด็กชายพงศธร ดวงเเก้ว13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
103
12240105004151101000234557เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
104
12240105004161209000238869นางสาวกัญญากรณ์ เวชวิรัช44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
105
12240105004171249900811395เด็กชายณัฐสุธีร์​ ฐานฉัตรฐา44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
106
12240105004191430301439863เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐสังข์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
107
12240105004201248500029095เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริวัน13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
108
12240105004211249900909859เด็กชายธนโชติ นพโสภณ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
109
12240105004221249900907953เด็กหญิงอภิญญา บุญสุข13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
110
12240105004231409903730963เด็กชายศุภเวช ทับสุริย์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
111
12240105004241249900809412นายชนาธิป จันทร์ยาสวัสดิ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
112
12240105004251249900895301เด็กชายศรัณย์กร งามเพิ่มพร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
113
12240105004261249900913392เด็กชายภูนิพัฒน์ รักษาทรัพย์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
114
12240105004271250101621490นายพลภัทร สุวรรณจันทร์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
115
12240105004281249900807215นางสาวฐิติชยา เปรมบำรุง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
116
12240105004291249900828751เด็กหญิงเปมิศา สีมา44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
117
12240105004301248500023151เด็กหญิงวรรณศิริ ศิริมงคล44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
118
12240105004311248500022503เด็กชายภิญโญ ถาวรศิลป์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
119
12240105004321249900821978นางสาวฐิติมา แหลมเขาทอง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
120
12240105004331102004011987เด็กชายพงศภัค แซ่ฝุ่ง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
121
12240105004341249900891437เด็กชายกิตติศักดิ์ แนวมั่งมี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
122
12240105004351209000435788เด็กหญิงพิมพ์อัปสร นิภาวรรณ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
123
12240105004361249900920691เด็กชายจิรวัฒน์ จันทมี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
124
12240105004371249900803473นางสาวณัฏฐณิชา จรัสวงศ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
125
12240105004381399900341002เด็กชายนรบดี พลาเลิศ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
126
12240105004391248000029029เด็กหญิงนันทัชพร ศรีมาลา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
127
12240105004401249900932044เด็กชายฐานิกร หมีเฟื่อง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
128
12240105004411249900906663เด็กชายวราวุฒ สิทธิพูนสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
129
12240105004421249900818098นายวรรธนะ ณ.รังษี44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
130
12240105004431119902253005นางสาวอารียา รวมจิตร44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
131
12240105004441249600021925เด็กชายกมล สท้านไผท44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
132
12240105004451249900936261เด็กชายพีรพล ปัญญาชีวะ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
133
12240105004461209000439279เด็กชายฐิติพงศ์ ฉัตรแก้ว13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
134
12240105004471249900911683เด็กชายปฏิภาณ สินสัมฤทธิ์ผล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
135
12240105004481249900822842เด็กหญิงชลธิชา ภารา44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
136
12240105004491420501220695เด็กชายคุณวุฒิ ผาดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
137
12240105004501249900922201เด็กชายอภิสิทธิ์ ล้อซ้ง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
138
12240105004511301301281633เด็กหญิงชนิกานต์ ทวิชัย13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
139
12240105004521249900825914เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทมี44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
140
12240105004531249900914038เด็กชายธนกฤต มะเหศวร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
141
12240105004541249900934861เด็กหญิงธัญชนก กายฤทธิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
142
12240105004551249900917541เด็กชายภาณพัช เปี่ยมเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
143
12240105004561249900821331เด็กชายกรวิชญ์ เอี่ยมนิยม44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
144
12240105004571249900914836เด็กชายจิรภัทร บุญเกษม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
145
12240105004581249900912752เด็กหญิงชนัญธิดา ทองประชุม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
146
12240105004591249900910741เด็กชายวงศธร อวยพร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
147
12240105004601249900813576นางสาวรุ่งนภา ปานจินดา44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
148
12240105004611104300880767นายกิตติพงษ์ เรดี44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
149
12240105004621248500022091นายชาคริต แกน้อย44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
150
12240105004631309903665437เด็กชายอชิตพล ชัยโชติ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
151
12240105004641240600287731เด็กชายรัชพล ลิ้มศาสดาวงษ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
152
12240105004651249900926079เด็กชายดรัณภพ พงษ์สุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
153
12240105004661209000441362เด็กชายกฤษฎา รุ่มเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
154
12240105004671240600279665เด็กหญิงกัญญณัช อาตม์สกุล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
155
12240105004681249900921344เด็กหญิงนภสร โกพระ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
156
12240105004691248500022171นางสาวภัทราวดี รุ่งโรจน์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
157
12240105004701250101733841เด็กชายสราวุฏฐิ์ พงศจิระกร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
158
12240105004711749800462211เด็กชายอภิชาติ ภู่อร่าม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
159
12240105004721249900805221นางสาวมนัสนันทน์ รังดิษฐ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
160
12240105004731248100068140เด็กชายชยพล สุขกระโทก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
161
12240105004741249900813312นายธนารักษ์ เปรื่องปราชญ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
162
12240105004761249900813479เด็กชายพงศกร กรเจริญนิวัตร44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
163
12240105004771249900934608เด็กชายฉัตรพิชัย เอี่ยมสอาด13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
164
12240105004781248500027645เด็กชายสฐาณภูมิ ชัยสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
165
12240105004791249900898130เด็กชายพีรวิชญ์ อมรพินิจกิจ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
166
12240105004801249900912477เด็กชายกษิดิศ จันทา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
167
12240105004811249900930050เด็กชายณัฐพนธ์ แสงสว่าง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
168
12240105004821249900910474เด็กชายเอกธารินท์ ฉิมบ้านไร่13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
169
12240105004831249900905772เด็กชายพงศกร โอ่งเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
170
12240105004841240600281546เด็กชายกรประเสริฐ ราศรี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
171
12240105004851249900892794เด็กชายยุติธร ภู่พวง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
172
12240105004861860800108265เด็กหญิงวิภาวรรณ สุตเมือง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
173
12240105004871249900926621เด็กหญิงพรประภา ประดับพงษ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
174
12240105004881248000031228เด็กชายศุภกฤต แรตเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
175
12240105004891249900826562เด็กชายณัชพล ทวิชัย44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
176
12240105004901249900930009เด็กหญิงวาสนา ปานจินดา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
177
12240105004911249900919951เด็กชายฐิรวัฒน์ เอี่ยมพินิจ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
178
12240105004921249900911420เด็กชายราชวัฒน์ พุ่มชะบา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
179
12240105004931249900926699เด็กชายศรัณยภัทร กรีฑาเวช13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
180
12240105004941249900912124เด็กหญิงแก้วกันยา ชมจิตร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
181
12240105004951249900915662เด็กหญิงวรรณฐณี กุลาสี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
182
12240105004961249900905799เด็กชายนนทพัทธ์ ศรโยธา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
183
12240105004971247400001279เด็กหญิงมณีรัตน์ เวียงสมุทร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
184
12240105004981249900914984เด็กชายสิปปกร ศรีประไพ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
185
12240105004991249900931226เด็กชายธรรมสรณ์ ตันเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
186
12240105005001209702486978เด็กชายธาวิน ศิริรัตน์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
187
12240105005011248500020268นายชัชวาล ศิริวัน44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
188
12240105005021249900908593เด็กหญิงภวิษย์พร สุนทรเกษม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
189
12240105005031249900916146เด็กชายพัสกร พุ่มแพรพันธ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
190
12240105005041249900927342เด็กหญิงทิพวรรณ วรรณวิจิตร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
191
12240105005051240600288885เด็กชายฐานพัฒน์ สุดสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
192
12240105005061249900931480เด็กหญิงฐปนัท กองสุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
193
12240105005071249900825035เด็กชายธีรภัทร วัลลานนท์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
194
12240105005081249900895840เด็กชายปิติกรณ์ แหยมศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
195
12240105005091248500029109เด็กหญิงพรสงกรานต์ เผือกขวัญนาค13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
196
12240105005101249900798461นายพุฒินาท จูงจิตต์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
197
12240105005111849902119132เด็กหญิงกัญญารัตน์ จักราพงษ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
198
12240105005121100201954726เด็กชายยุทธการ ถาวร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
199
12240105005131249900919099เด็กชายวรเมธ เปรมปรี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
200
12240105005141249900805352นายภาคภูมิ ไวศยะพันธ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
201
12240105005151248500022601นางสาวนงนภัส สายถิ่น44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
202
12240105005161248000031341เด็กชายพงศธร มะลิแย้ม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
203
12240105005171249900921361เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
204
12240105005181249900834492เด็กหญิงกนกรัตน จั่นเจริญ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
205
12240105005191249900819825นายอิทธิกร ณรงค์หนู44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
206
12240105005201249900930891เด็กชายสุรวุฒิ สวนมะลิ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
207
12240105005211249900932087เด็กหญิงกัญญาภัค จั่นเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
208
12240105005221249900803279นายชานน หุตะเจริญ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
209
12240105005231104400051711เด็กชายพุฒิพงศ์ ศาสนากุล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
210
12240105005241240401185555เด็กชายชวกร เวียงสมุทร44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
211
12240105005251249900909913เด็กชายอุชุกร แก้วภักดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
212
12240105005261249900909964เด็กชายสิทธิโชค เสาวรส13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
213
12240105005271270501118680เด็กหญิงเนตรอัปสร ผึ้งผูก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
214
12240105005281249900797368นางสาววริศรา ลิขิตขจรเกียรติ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
215
12240105005291249900776441นายพิรชัช โกโสด44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
216
12240105005301249900934616เด็กชายธีรเดช โกอุก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
217
12240105005311249900902641เด็กชายณัฐพล พ่วงศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
218
12240105005321249900909239เด็กชายวีรภัทร วิจันทร์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
219
12240105005331249900905063เด็กหญิงมณีรัตนรุ่งโรจน์ เอี่ยมป้อ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
220
12240105005341249900802574นางสาวพัตรพิมล สิงห์สมุทร44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
221
12240105005351249900927962เด็กชายธันยพงศ์ ทองอ่วม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
222
12240105005361249900811905นางสาวรมิตา เจียเฉียน44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
223
12240105005371209702489306เด็กหญิงพีรยา เขียนโคกกรวด13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
224
12240105005381249900924335เด็กชายสุธีรธรรม บุญมาลา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
225
12240105005391249900923622เด็กชายธนพัฒน์ รัตนชูวงศ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
226
12240105005401320300367550เด็กชายอภิชาติ ศรีสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
227
12240105005411249900901602เด็กชายวีรภัทร จุลแฉ่ง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
228
12240105005421249900900711เด็กชายสรวิชญ์ ชัยศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
229
12240105005431249900930459เด็กหญิงนริสา สุกสีดา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
230
12240105005441249900810836นางสาวฐิติพร ผลประเสริฐ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
231
12240105005451319200096161เด็กชายจักรพงศ์ ธรรมนาม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
232
12240105005461248500021418นางสาวพันทิพา ผูกมณีคง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
233
12240105005471209702476689เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์แสง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
234
12240105005491248500020845นายวสุพล ปลื้มทวีธรรม44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
235
12240105005501105000001777นางสาวนพมาศ มิตรฐานะ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
236
12240105005511249900818985นายธีรภัท​ร เผือกอุดม44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
237
12240105005521249900814084นางสาวฐิตารีย์ คูรณารักษ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
238
12240105005531100704112211เด็กชายพงศธร ประสพศิลป์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
239
12240105005541240600280621เด็กชายพีรวัส นงจิตร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
240
12240105005551249900920119เด็กชายจตุรวิชญ์ ศรีหิรัญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
241
12240105005561248500027459เด็กชายณฐกร ทองอ่วม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
242
12240105005571301502115587นายวรภัทร์ ทองเเต้ม44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
243
12240105005581249900931137เด็กชายวสันต์ บุญเรือง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
244
12240105005591209601628131เด็กหญิงวรัญญา นิ่มเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
245
12240105005601240600284898เด็กชายพีรภัทร มันทสูตร์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
246
12240105005611679200031393นายศุภากร ลือโฮ้ง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
247
12240105005621209000446810เด็กชายพรพิพัฒน์ วงค์หริ่ม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
248
12240105005631249900923851เด็กชายวชิรเดช ริ้วทอง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
249
12240105005641209000244273นางสาวชาลิสา ผาสุข44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
250
12240105005651249900921654เด็กชายชนกานต์ อินทรสงเคราะห์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
251
12240105005661249900824012นายจตุพร แก้วกล้า44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
252
12240105005671240600252015นางสาวสุวิดา เสาวกุล44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
253
12240105005681240600254239นายนิจทเรช นพดวง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
254
12240105005691249900925889เด็กหญิงนันท์นภัส แป้นงาม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
255
12240105005701249900916715เด็กชายราชสีห์ ศิริวาจา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
256
12240105005711249900925536เด็กหญิงภิญญดา แสนมหาชัย13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
257
12240105005731209000456661เด็กหญิงชลิดา แตรสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
258
12240105005741208300054193เด็กชายพงศธร พุ่มพวง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
259
12240105005751479900845662เด็กชายกฤษฎาพรชัย หงษ์ร่อน13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
260
12240105005761248000029452เด็กหญิงลินลดา สมบูรณ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
261
12240105005771249900793508นางสาวเพ็ญวิสาขา อรัญมาลา44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
262
12240105005781249900823741เด็กหญิงนวพร แสงสุทธิวาส44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
263
12240105005791248500027611เด็กชายธนภัทร นิลประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
264
12240105005801101501284727นายกรวิชญ์ นนท์ตุลา44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
265
12240105005811209000431600เด็กหญิงณิชาภัทร พุทธรัตน์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
266
12240105005821249900927598เด็กหญิงจิราพัชร ตันจินซุย13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
267
12240105005831249600026617เด็กหญิงขวัญกมล เฉยสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
268
12240105005841249900902722เด็กชายธนวรรธน์ กฤษฏิ์ธนพัทธ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
269
12240105005851240600246058นางสาววลัยลักษณ์ นพเกตุ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
270
12240105005861249900936911เด็กชายศิริชัย ศรีหนองโป่ง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
271
12240105005881249900905691เด็กหญิงญาตาวี คูรณารักษ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
272
12240105005891248500028358เด็กชายพรหมนาจ มีบุญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
273
12240105005901249900904873เด็กชายวัชรพงศ์ วรรณะศิริวุฒิ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
274
12240105005911249600020511นายบูรพา เทียนถาวร44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
275
12240105005921229901278828เด็กชายสุวพิชญ์ บุญญากร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
276
12240105005931209000440307เด็กชายปานสรวง กุลวัฒนะเทพ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
277
12240105005941249900930149เด็กหญิงพิชญา ทิพย์สุข13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
278
12240105005951209702247566นายเดชาชัย หอระตะ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
279
12240105005961209501244381เด็กหญิงทิพมณฑา พันแล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
280
12240105005971249900913619เด็กชายณัฐนันท์ เจริญสมสกุล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
281
12240105005981240600288681เด็กชายณัฐพล เลิศสงคราม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
282
12240105005991469900729280เด็กหญิงพิยดา ศรีสุพล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
283
12240105006001119902439982เด็กหญิงกัลญาพร วรวิบูลสกุล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
284
12240105006011249900930220เด็กหญิงธวัลรัตน์ มัติโก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
285
12240105006021248100041896นายณัฐวุฒิ นามูล44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
286
12240105006031240401176751นางสาวเบญญาภา พันเดช44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
287
12240105006041249900930424เด็กชายกนกศักดิ์ พวงเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
288
12240105006051249900918548เด็กชายพีรณัฐ เอี่ยมวิจิตร์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
289
12240105006061249900929442เด็กชายพีรพัฒน์ ปราณี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
290
12240105006071209000221893นายศุภกร ป้อมเนียม44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
291
12240105006081249900918637เด็กชายสุวรรณชาติ นุชมิตร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
292
12240105006091208300058491เด็กหญิงกัญญรัตน์ อำไพ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
293
12240105006101249900905012เด็กหญิงจิราภรณ์ นองศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
294
12240105006111209601601518เด็กชายนครินทร์ นักสกิด13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
295
12240105006121679900755343เด็กชายสิทธิชัย กาชัย13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
296
12240105006131249900929361เด็กหญิงธนัชญา เดชช่วง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
297
12240105006141249900919315เด็กชายเตชิต ปลื้มจิตต์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
298
12240105006151249900912353เด็กชายจิรเวช วรรณเชฐอิสรา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
299
12240105006161249900905675เด็กหญิงสิริกานต์ พุทธรักษา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
300
12240105006171249900909590เด็กหญิงรัชนีกร บุญเขียน13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
301
12240105006181248000031261เด็กชายณัฐสิทธิ์ สาทิพย์จันทร์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
302
12240105006191249900932257เด็กชายเจษฎากร อกิจจนาสจ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
303
12240105006201249900903044เด็กชายธนภัทร โฉมศรี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
304
12240105006211118300002071เด็กชายอนันชาติ ทองสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
305
12240105006221249900932206เด็กหญิงปุณยาพร รอดด้วง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
306
12240105006231249900924238เด็กหญิงพรกนก วงษ์สัมพันธ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
307
12240105006241249900930807เด็กชายสาริน สุรพงค์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
308
12240105006251249900804542นางสาวจุฑาววรรณ หอมทอง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
309
12240105006261249900921735เด็กหญิงณภัทร์วธัญญ์ กิมเฮ็งหลี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
310
12240105006271249900916421เด็กชายบารมี เกษศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
311
12240105006281247400001643เด็กชายวชิรวิทย์ แสงทองฟ้า13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
312
12240105006291249900928136เด็กชายเกียรติศักดิ์ พลเรือง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
313
12240105006301249900923894เด็กชายกฤตภาส สุคนธ์ขจร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
314
12240105006311249900922863เด็กชายณฐกร ชะโลธร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
315
12240105006321601001131269เด็กหญิงสุวรรษา สุวรรณวิหก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
316
12240105006331249900934390เด็กชายเป็นหนึ่ง บุญประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
317
12240105006341249900817245นายวราห์ สนเขียว44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
318
12240105006351249900914470เด็กชายกิตติพัฒน์ ภูผาพลอย13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
319
12240105006361249900903583เด็กหญิงอรัญรัตน์ ศรีสาลีกุลรัตน์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
320
12240105006371249900901785เด็กชายธนาดล สวัสดิ์นพรัตน์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
321
12240105006381248000030663เด็กหญิงสิริพร หาญประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
322
12240105006391248500028609เด็กหญิงอิงฟ้า ชิตเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
323
12240105006401249900934705เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญศักดิ์เฉลิม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
324
12240105006411240401183897นางสาวพัชรี สุทธิพงศ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
325
12240105006421209000412672เด็กหญิงเบญจมาศ บุญสุข13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
326
12240105006431359200077469เด็กชายธีรภัทร ศรีอุบล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
327
12240105006441249900938085เด็กหญิงพศิกา พละศักดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
328
12240105006451249900911187เด็กหญิงวรรษมน ชื่นชม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
329
12240105006461249900929477เด็กหญิงปพิชญา คงจังหวัด13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
330
12240105006471419902329637นายธีระเดช เนียนทะสาตร์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
331
12240105006481100704118961เด็กชายศิวกร เพิ่มภิญโญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
332
12240105006491249900931021เด็กชายจิรภัทร ยศโชติ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
333
12240105006501249900930092เด็กหญิงพิชญาภา ใหม่จันดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
334
12240105006511103200157043เด็กชายกฤษฎา นาเรือง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
335
12240105006521247400001121เด็กชายปภพ ทวีนุกูล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
336
12240105006531249900812154นายรัฐภูมิ โพธิ์เจริญ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
337
12240105006541249900913287เด็กชายณัฐกร สุขสุจิตร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
338
12240105006551209000450442เด็กหญิงปพิชญา เส็งมังสา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
339
12240105006561249900929043เด็กหญิงศุภานัน บินกาเซ็ม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
340
12240105006571249900930955เด็กชายณัฐพล นาไร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
341
12240105006581250101714137เด็กหญิงอารียา วิยะบุญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
342
12240105006591249900914089เด็กชายกรรชิต ฤกษ์จำเนียร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
343
12240105006601249900801730นางสาวพันนิดา อรัณยกานนท์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
344
12240105006611249900924891เด็กหญิงสุทธินี แก้วมีเเสง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
345
12240105006621248500020721นายอนัสชา สร้างสม44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
346
12240105006631249900888088เด็กชายไชยวัฒน์ จันภักดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
347
12240105006641248500029125เด็กชายนรินทร์ อินทปัญญา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
348
12240105006651249900927661เด็กชายจิรวัศ นิลประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
349
12240105006661248100065221เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สง่างาม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
350
12240105006671249900823504เด็กชายธนภัทร์ อินทฤทธิ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
351
12240105006681249900910491เด็กชายชยพล เจียมตน13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
352
12240105006691119100007509นายธนกฤติ ปีทะ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
353
12240105006701248500022759เด็กหญิงฉัตรชนก ลิ่มเชย44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
354
12240105006711209000434862เด็กชายกิตติคุณ บรรจงศิลป์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
355
12240105006721249900814491นางสาววรัณยา พุดซ้อน44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
356
12240105006731249900902412เด็กชายสหทัศน์ พิทักษ์รัตนบดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
357
12240105006741248500028595เด็กชายอนุชาธ์ กุ่งแก้ว13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
358
12240105006751240600283387เด็กชายภทรพล จันทร์โสภา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
359
12240105006761100703815684นายสิรภพ ทิพพิลา44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
360
12240105006771248000031651เด็กชายด.ช.ภูบดินทร์ สอนภักดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
361
12240105006781249900921310เด็กชายภวินท์ ่สันทัดนาวิน13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
362
12240105006791249900915913เด็กชายธนกฤต ดาแดง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
363
12240105006801119902305242เด็กชายชัยโชติ วรวิบูลสกุล44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
364
12240105006811248000031627เด็กหญิงณัฐณิชา เสาวกุล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
365
12240105006821249900935485เด็กชายปฤณวุฒิ วรวุฒิ ณ อยุธยา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
366
12240105006831209702472551เด็กชายกิตติกวิน โสประดิษฐ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
367
12240105006841200601455084เด็กชายภคพงศ์ ธรรมศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
368
12240105006851139800147516เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
369
12240105006862200101117455นายตฤณ จัตุรงค์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
370
12240105006871103400166461เด็กชายกฤษฎาภา ศรีพัฒโนทัย13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
371
12240105006881249900914208เด็กหญิงณัชชา แก้ววิเศษ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
372
12240105006891249900904776เด็กชายวรวิทย์ คุณวุฒิ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
373
12240105006901209000462815เด็กหญิงฐิติวรดา อยู่เจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
374
12240105006911249900917355เด็กชายก้องกิดากร เจริญสิงห์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
375
12240105006921249900892603เด็กชายพัทธดนย์ เมฆเงิน13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
376
12240105006931209000246489นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณ์ตระกลู44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
377
12240105006941249900822761เด็กหญิงพิมศิริ เจริญสมสกุล44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
378
12240105006961240301269498เด็กหญิงภาสินี เปลื้องกระโทก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
379
12240105006971249900820564นายกฤษฎากร คุณวุฒิ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
380
12240105006981300101301508เด็กหญิงประทานพร ประหยัด13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
381
12240105006991129902117560เด็กหญิงศิริวรรณ สำราญเลิศวิไล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
382
12240105007001249900923291เด็กหญิงสุนิดา จูประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
383
12240105007011329901402005นางสาวปานระพี โสงขุนทด44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
384
12240105007031208300052620เด็กชายฐิติพงศ์ โพธิ์ทอง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
385
12240105007041249900915107เด็กหญิงฉัตรฑริกา ใจดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
386
12240105007051209702458281เด็กชายอนพัช มุสิกาวงษ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
387
12240105007061249900821625นายเทพทัต พลอยแหวน44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
388
12240105007071249900936082เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใบวงษ์งาม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
389
12240105007081249900800296นายพัชรพล เจริญช่าง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
390
12240105007091249900927318เด็กชายปวรุตม์ ม่วงศรี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
391
12240105007101249900797961เด็กชายนฤโชติ ซิ้มศิริ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
392
12240105007111249900912302เด็กชายณัฐภูมิ ทองกล่ำ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
393
12240105007121249900930670เด็กชายวโรดม ปั้นเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
394
12240105007131103704367335เด็กชายอาชาวิน อนุศักดิ์พิทยา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
395
12240105007141249900935647เด็กชายสหัสนัยน์ รัตนศิริดำริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
396
12240105007151339600189701เด็กชายธวานนท์ จวงจันทร์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
397
12240105007161249900922731เด็กหญิงมนัสญา ขมเล็ก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
398
12240105007171249900923479เด็กชายชัชพล ละราคี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
399
12240105007181300101300218เด็กชายธนชัย พงศ์ละไม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
400
12240105007191249900804933นายรัฐภูมิ ดวงเดือน44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
401
12240105007201248500021914นางสาวชลธิชา บุญสุข44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
402
12240105007211209000232259นายพีรณัฐ สุขเกษม44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
403
12240105007221249900930467เด็กหญิงธันย์ชนก คงนาขา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
404
12240105007231249900797376นายภัทรกร เสงี่ยมจิตต์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
405
12240105007241249900920500เด็กหญิงไปรยา ลิมปิสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
406
12240105007251249600026668เด็กหญิงณธิดา บ่ายเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
407
12240105007261249900796990นายนนภัทร สุนทรชัย44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
408
12240105007271248000029606เด็กชายวาสุเทพ ศิริวรรณดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
409
12240105007281249900805000นางสาวชวัลลักษณ์ แย้มสุขสวัสดิ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
410
12240105007291248500027394เด็กชายอนพัทธ์ มนตรีวงค์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
411
12240105007301250101731821เด็กชายชิษณุพงค์ ทองดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
412
12240105007311249900933067เด็กหญิงณัฐวดี อำพล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
413
12240105007321249900820793นางสาวอนิสา บุญรอด44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
414
12240105007331249900902714เด็กชายณัฐกร เหลืองภากร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
415
12240105007341249900926257เด็กหญิงสมิตานัน ศุกร์ฤกมงคล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
416
12240105007351248000031031เด็กหญิงสุดาพร ศิริโส13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
417
12240105007361249900921701เด็กหญิงอุไรรักษ์ ศิรทรงพิสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
418
12240105007371208300027269นายธนกร น้อยพิมาย44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
419
12240105007381119902487031เด็กชายธนกฤษฏ์ สมัครการ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
420
12240105007391249900819370เด็กชายธนบัตร อุณฤสาย44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
421
12240105007401307000039944เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์ นามวงษ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
422
12240105007411510101554714เด็กชายอิทธิเดช อ่อนนิ่ม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
423
12240105007421250101731830เด็กชายชิษณุชา ทองดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
424
12240105007431640101523982เด็กชายสิตกร จันทร์พร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
425
12240105007441249900926541เด็กชายสรวิช ปั้นประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
426
12240105007451249900908011เด็กหญิงเบญญาภา อ่อนน่วม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
427
12240105007461247400001619เด็กชายปรัตถกร หาญนอก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
428
12240105007471209000446402เด็กหญิงอัจฉริยาพร อินทำนุ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
429
12240105007481209000418930เด็กหญิงปิยะวรรณ ธรรมศร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
430
12240105007491240401224291เด็กชายชยุตพงศ์ ทุนมี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
431
12240105007501249900929795เด็กชายกรินทร์ มิ่งขวัญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
432
12240105007521209000434650เด็กชายศิวกร พวงมะณี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
433
12240105007531209000441770เด็กชายอำนาจ สิริรัตนพงษ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
434
12240105007541209702439783เด็กชายณัฐวิชช์ กุลพิพัฒน์รัตน์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
435
12240105007551249900813525นางสาวปนัสยา สมบัติถาวรกุล44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
436
12240105007561248100068620เด็กชายฐพัชร์ วัชธนธิกุลพงศ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
437
12240105007571248000030086เด็กชายอภิสิทธิ์ พรมอินทร์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
438
12240105007581249900920925เด็กหญิงธันยพัฒน์ นาคภักดี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
439
12240105007591249900896668เด็กหญิงจันทิมา ผดุงกุล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
440
12240105007601249900919188เด็กชายนิรัตศัลย์ ศรวณียารักษ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
441
12240105007611249900896676เด็กหญิงจิราพร ผดุงกุล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
442
12240105007621249900936813เด็กชายวีระยุทธ สุนทรวิทย์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
443
12240105007631249900816664นายปธานิน โกติ๊ด44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
444
12240105007641249900798844นายธนภัทร สมศรีสกุล44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
445
12240105007651240401179822นายณัฐวัฒน์ พ่วงชาวสวน44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
446
12240105007661249900901386เด็กชายณัฐพนธ์ กรรเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
447
12240105007671102400224151เด็กชายชัชวาล สมานมิตร13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
448
12240105007681249900905179เด็กชายพงศธร เต็งเก13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
449
12240105007691249900905021เด็กหญิงพัชรภรณ์ นองศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
450
12240105007701249600026854เด็กชายจริวัฒน์ เรืองสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
451
12240105007711248500027441เด็กหญิงสุทธิดา แก้วคำ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
452
12240105007721249900906311เด็กชายสุวินัย ยงศิริชัยสกุล13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
453
12240105007731249900827879เด็กชายศิวกร เปรมบำรุง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
454
12240105007741249900822141นายปิยวัฒน์ เพียรพยุงพงษ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
455
12240105007751249900822591นายภคภพ งามสวย44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
456
12240105007761248500027637เด็กหญิงนันท์นภัส พูลสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
457
12240105007771249900906353เด็กชายจีรภัทร เนียนทะศาสตร์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
458
12240105007781249900909930เด็กชายกวินพันธุ์ สินตั้ง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
459
12240105007791101501288269นางสาวสุพัชฌา โสภารักษ์44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
460
12240105007801319200096820เด็กชายนาคินทร์ หมายทวี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
461
12240105007811249900800717นายสุวรรณ พรมเจริญ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
462
12240105007821139600336625นางสาวกาญจนา แก้วประเสริฐ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
463
12240105007831249600026498เด็กชายกันตวิชญ์ เงาแก้ว13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
464
12240105007841249900905357เด็กชายชัญพล โคตน13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
465
12240105007851339300026793เด็กชายวัชชระ ดียิ่ง13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
466
12240105007861249900912701เด็กชายจิรโชติ โชติชนา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
467
12240105007871249900911977เด็กชายดำรงค์ บ้วนหลี13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
468
12240105007881248000023951นายกรกฎ พรหมหู44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
469
12240105007891101000142768นายกานตพงศ์ สีใส44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
470
12240105007901248000030710เด็กชายชนะกร บางประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
471
12240105007911240401183731นางสาวอรณิชา ฤทธิมนตรี44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
472
12240105007921249900923118เด็กชายเกริกกวี ปรึกษา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
473
12240105007931249900820360นางสาวจันจิรา ชะเอมทอง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
474
12240105007941139600339667นายศรายุทธ พรมหนองอ้อ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
475
12240105007951249900823300เด็กชายธนกฤต สุขสัย44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
476
12240105007961248000030132เด็กชายขจรเกียรติ บุญญา13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
477
12240105007971249900909549เด็กชายอรรถพร หนูน้อยเรือนงาม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
478
12240105007981110301411937นางสาวปวิณ์ธิดา มิ่งสอน44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
479
12240105007991249900798241นายพีรภัทร ก้านกิ่ง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
480
12240105008001249900905217เด็กชายธนา พัดนาค13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
481
12240105008011249900937917เด็กหญิงธัญญากร สนองคุณ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
482
12240105008021248500021337นางสาวศศิณา เดชศักดา44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
483
12240105008031249900803759นายมณเฑียรทอง รุ่งเรือง44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
484
12240105008041249900914658เด็กหญิงเบญจวรรณ ดีงาม13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
485
12240105008051840201317550เด็กหญิงอัญชลีพร ตันทะนันท์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
486
12240105008061249900921093เด็กชายธันวา วัยวุฒิ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
487
12240105008071209000447441เด็กชายชญานิน โอ่งเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
488
12240105008081249900899110เด็กหญิงอธิชา สุขเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
489
12240105008091250101641644เด็กหญิงกันติชา มงคลแม้น44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
490
12240105008101249900925358เด็กหญิงวริษฐา เเสวงการ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
491
12240105008111249900931391เด็กชายธนวัฒน์ ทับเจริญ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
492
12240105008121249900921069เด็กหญิงปิ่นมณี งามจำรัส13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
493
12240105008131248500028455เด็กชายกรวิชญ์ แสงกล้า13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
494
12240105008141240401220211เด็กชายพิชญุตย์ บุญศิริ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
495
12240105008151102004050095เด็กชายธนสิทธิ์ พงษ์นะสุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
496
12240105008161249600026765เด็กชายอภิสิทธิ์ รุณเกตุ13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
497
12240105008171249900922405เด็กชายคุณานนท์ ฉ่ำสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
498
12240105008181209000389999เด็กชายจิรเมธ วณิชย์ศักดิพงศ์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
499
12240105008191249900836461เด็กหญิงพรชิตา ตันเจริญ44ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
500
12240105008201240600282445เด็กหญิงธนภรณ์ ยอดวงค์13ห้องเรียนปกติ24 เม.ย. 2564
501
12240105008211139900582061เด็กหญิงธวัลรัตน์ สอนเพ็ชร์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
502
12240105008231249900916669เด็กชายนพกร บุญพุ่ม13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
503
12240105008241209000413521เด็กหญิงวาสนา สําราญจิตร13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
504
12240105008251240401215837เด็กชายรัชพล นิยมทอง13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
505
12240105008261249900906779เด็กหญิงปริยาภัทร ชำนาญศิลป์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
506
12240105008271439000036253นางสาวไอรดา สารพันธ์44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
507
12240105008281200601447618เด็กชายธณภัทร สำอางค์อินทร์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
508
12240105008291249900905888เด็กชายทฤษฎี ฮกซุ่นเฮ็ง13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
509
12240105008301248000031121เด็กชายพงษกรณ์ นพโสภณ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
510
12240105008311209000215869นางสาวศศิธร พงษ์ประเสริฐ44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
511
12240105008321249900920887เด็กหญิงจีรนันท์ ชัยวีระวงค์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
512
12240105008331249900934322เด็กหญิงชัญญภัทร ปงคำ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
513
12240105008341249900928446เด็กชายไพรัตน์ อินสอาด13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
514
12240105008351249900804666นายสรวิศ มงคลธรรมกุล44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
515
12240105008361329200060906เด็กหญิงเมธาวิณี คุมรอบ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
516
12240105008371249900900606เด็กชายชยพล คุ่ยพินิกร13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
517
12240105008381249900902218เด็กหญิงศิริกร แน่นหนา13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
518
12240105008391249900910938เด็กชายเพทาย คำพานิช13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
519
12240105008401100401443547เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พิระภาค13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
520
12240105008411103703946692นางสาวชนัญชิดา ปานทอง44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
521
12240105008421249900921689เด็กชายสุธนา อัมพรศักด์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
522
12240105008431249900916618เด็กหญิงณีรนุช บุญสร้าง13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
523
12240105008441249900927083เด็กชายคุณากร ทรัพย์กิ่ง13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
524
12240105008451249900925153เด็กหญิงวราภรณ์ นภาโชติ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
525
12240105008461249900924751เด็กหญิงปาณิสรา สิริวรกุลพันธ์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
526
12240105008471249900814599นายศุภกร สุนทรวิทย์44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
527
12240105008481249900910083เด็กชายคณากร แก้ววงษ์นุกูล13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
528
12240105008491270400145703นายสงกรานต์ เจริญช้าง44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
529
12240105008501249900927156เด็กชายพันธกรณ์ ศิริโสภาพงษ์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
530
12240105008511249900910440เด็กชายกฤษฎากร กองวัด13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
531
12240105008521249900924947เด็กชายวิษณุ เม่งสุน13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
532
12240105008531249900937496เด็กชายทศภัทร วังสันต์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
533
12240105008541249900819469นายอิทธิวัตร เทพรักษา44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
534
12240105008551249900801322เด็กชายวีรโชติ ลาทอง44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
535
12240105008561248500028331เด็กชายอรรถพล โหมดนอก13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
536
12240105008571249900929400เด็กหญิงวิรดา แดงประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
537
12240105008581249900917894เด็กชายปริญญา ยังให้ผล13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
538
12240105008601248500029222เด็กชายธนกร วงค์กำภู13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
539
12240105008611249900815951นายชัยวัฒน์ ยี่สุ่นเทศ44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
540
12240105008621249900908615เด็กชายยิ่งคุณ โอสถานนท์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
541
12240105008631279900279651นายขจรศักดิ์ ตาทิพย์44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
542
12240105008641249900916456เด็กชายอภิรักษ์ ป้อมถาวร13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
543
12240105008651103704335506เด็กชายพุทธาวัฒน์ อธิราช13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
544
12240105008661249900928373เด็กชายวรรณภพ พุทธรักษา13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
545
12240105008671249900766128นายภูวเนตร เฉยสอาด44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
546
12240105008681169200097127เด็กหญิงวรัญญา เชียงอั้ง13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
547
12240105008691249900928365เด็กชายวรรณภูมิ พุทธรักษา13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
548
12240105008701249900911969เด็กชายต้องยศ จันทนา13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
549
12240105008711709800558120เด็กชายตฤณ ยะคะเรศ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
550
12240105008721248000031325เด็กชายกิตติธัช โพธิ์เจริญ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
551
12240105008731249900916049เด็กชายปิยวัฒน์ ตันเถา13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
552
12240105008741249900807495นายจิรณัฏฐ์ อินทโพธิ์44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
553
12240105008751249900936902เด็กหญิงสิรัชชา วงษ์ศรี13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
554
12240105008761209000438540เด็กชาย วรปรัชญ์ จิรวัฒน์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
555
12240105008771209000407695เด็กชายณธษา อนันตศิลป์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
556
12240105008791102004015958เด็กชายภูรีณภัทร วงศ์ปาน13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
557
12240105008801209000206479นายภาณุพงศ์ นงนุช44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
558
12240105008811129902129878เด็กชายธันวา ไชยอุตมะ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
559
12240105008821248500027343เด็กหญิงปริยากร คำเงิน13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
560
12240105008831103704348705เด็กหญิงนภัสสร ประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
561
12240105008841467700022385นางสาวณัฐฐินี ขันนาเลา44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
562
12240105008851329901352580นางสาวจิดาภา วรวัชรพงศ์44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
563
12240105008861249900821307นางสาวปาณิศา อ่อนน่วม44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
564
12240105008871600501277831เด็กหญิงมาลิสา ด้วงชื่น13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
565
12240105008881249900813151นางสาวปภาวรินทร์ จั่นเจริญ44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
566
12240105008891270400144278นางสาวศศิธร ทองพันชั่ง44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
567
12240105008911149600199580เด็กชายญาณทัศน์ จิตสถิน13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
568
12240105008921539900939488นางสาววรรณพร ภูวันนา44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
569
12240105008931551100098457เด็กชายชิติพัทธ์ รุ่งปภังกร13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
570
12240105008941103101026773เด็กหญิงสุดธิดา นาคนาเกร็ด13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
571
12240105008951600300130069นายกิตตินันท์ จันทิตย์44ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
572
12240105008961249900914135เด็กหญิงวรัญญา สอนสุนทร13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
573
12240105008971249900926702เด็กชายภาณุวัฒน์​ สุขสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
574
12240105008981248000030655เด็กชายศิวกร ปัฏพันธุ์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
575
12240105008991249900907023เด็กชายศุภวุฒิ พงษ์ประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
576
12240105009001248500027734เด็กหญิงวริศรา เปี่ยมอรุณ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
577
12240105009011209000424671เด็กชายปิยะ สอดสุข13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
578
12240105009021249600026072เด็กชายกฤษดา ไชยยงค์13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
579
12240105009031248100066635เด็กหญิงณัฐณิชา เทียมคำ13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
580
12240105009041249900922715เด็กหญิงปทิตตา คุมสุข13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
581
12240105009061249900903800เด็กหญิงเบญจมาศ พิณอักษร13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
582
12240105009071249900906574เด็กหญิงเบญจมาพร แก้วยา13ห้องเรียนปกติ25 เม.ย. 2564
583
12240105009081249900802809นายสุธิพร ธรรมรัชสุนทร44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
584
12240105009091249900912809เด็กชายณัฏฐพัชร สุขศิริวัฒนกุล13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
585
12240105009101248500021949นายนพคุณ ลาภใหญ่44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
586
12240105009111249900802035นางสาวชนิสรา ชูเจริญ44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
587
12240105009121368400101761เด็กชายประกรณ์ชัย ดวงพิลา13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
588
12240105009131249900930777เด็กชายพัทธนันท์ วิบูลย์13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
589
12240105009151249900913163เด็กชายนันท์นภัส​ คชภูติ​13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
590
12240105009161279900385591เด็กชายธีร์ธวัช แก้วพิมพ์พา13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
591
12240105009171707700016587เด็กชายสุรดิษ รื่นปาน13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
592
12240105009181249900900789เด็กชายศุภกร อยู่รักษา13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
593
12240105009191399400077209เด็กชายสงกรานต์ ปัญญะปูน13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
594
12240105009201248500029761เด็กชายปรเมศ คดีธรรม13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
595
12240105009211248500028072เด็กหญิงศิริพร พรมวงค์13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
596
12240105009221249900925820เด็กชายธนกร บุญเสริมสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
597
12240105009231249900913929เด็กหญิงวิชญาดา แย้มกลิ่น13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
598
12240105009241249900915077เด็กชายณัฐดนัย ปลงสนิท13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
599
12240105009251248100035357นางสาวปอขวัญ สุทธิธรรม44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
600
12240105009261249900907422เด็กหญิงบัณฑิตา สนธิโรจน์13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
601
12240105009271678700067981เด็กชายวุฒิชัย ทีวะโต13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
602
12240105009281104301176915เด็กชายธาวิน เรนชนะ13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
603
12240105009291249900906060เด็กชายวีระวัฒน์ สาระพรรณ13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
604
12240105009301539901042236เด็กชายชนาธิป แสนเขื่อนแก้ว13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
605
12240105009311249900825400เด็กหญิงกชพร เซ็ดเจริญ44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
606
12240105009321249900937089เด็กชายทนกร เรืองศิริ13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
607
12240105009331249600026145เด็กชายธนกฤต จำปาศรี13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
608
12240105009341248500021761นายณัฐชนน หัวใจ44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
609
12240105009351248000030761เด็กชายรุ่งโรจน์ สัตย์ซื่อ13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
610
12240105009361249900822915เด็กหญิงวิลาวัลย์ ปิ่นสุวรรณ44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
611
12240105009371409903734063เด็กชายวีระวัฒน์ มูลเหลา13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
612
12240105009381249900909841เด็กชายอภิรักษ์ สีดวง13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
613
12240105009391103200158520เด็กชายณัฏฐพัชร์ จิรธนาวัฒน์13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
614
12240105009401110201357299เด็กชายด.ช วรรณวิสุทธิ์ คงนุรัตน์13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
615
12240105009411248500027998เด็กชายสุธีมนต์ ประจันต์13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
616
12240105009421249900812171นายสิรวิชญ์ อินทำนุ44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
617
12240105009431249900928519เด็กชายนโม เพ็งพานิช13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
618
12240105009441249900913074เด็กหญิงนุชนาถ เจริญช่าง13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
619
12240105009451249900802647นายสิทธินนท์ บุญเรืองพะเนา44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
620
12240105009471249900801641นายอนุสิทธิ์ คิดกริ่ง44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
621
12240105009481249900916138เด็กหญิงอรปรียา อาตม์สกุล13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
622
12240105009491240301247133นายประจักษ์ ทองอินทร์44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
623
12240105009501249900934683เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหรียญเพ็ชรสุข13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
624
12240105009511100401310768นายณัฐฐาพล ผึ่งผาย44ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
625
12240105009521248500027653เด็กชายธวัชชัย พิมพา13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
626
12240105009531249900954901เด็กชายปณิธาน เยาวะบุตร13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
627
12240105009541249900951901เด็กชายปณิธาน เยาวะบุตร13ห้องเรียนปกติ26 เม.ย. 2564
628
12240105009551249900934381เด็กชายภคบดี พงศ์สิงห์แก้ว13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
629
12240105009561249900800865นายฐิติวัฒน์ สินสมศักดิ์44ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
630
12240105009571249900927580เด็กหญิงชนินาถ หยง13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
631
12240105009581249900913741เด็กหญิงด.ญ .ชนิสรา เพียรพิทักษ์13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
632
12240105009591249900935132เด็กชายธนภัทร ม่วงศรี13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
633
12240105009601220800068200เด็กหญิงวรกมล รอดดี13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
634
12240105009611800400408024เด็กชายด.ช.ธนดล เกิดทรวงดี13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
635
12240105009621229901205693เด็กชายไชยวุฒิ เป้าขันธ์13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
636
12240105009631249900898202เด็กชายภัคพงศ์ เนินทอง13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
637
12240105009651199901254482เด็กหญิงวิริยา บุณยสุขานนท์13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
638
12240105009661249900925005เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
639
12240105009671249900881342เด็กชายธีรภัทร พิมพา13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
640
12240105009681209000427157เด็กชายธนวัฒน์ นุชกำแหง13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
641
12240105009691104300947861เด็กชายกฤตภาส หิรัญรติกุล44ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
642
12240105009701208300058989เด็กชายธนดล กระทุ่มทอง13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
643
12240105009711248000023021นางสาวสวรรยา อ่อนพุทธา44ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
644
12240105009721249900931676เด็กชายพรีมพิชชา พรมวงศ์13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
645
12240105009731209000428838เด็กหญิงวริศรา แก้วชัง13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
646
12240105009741379200018110เด็กชายนิรันดร พนาวัลย์13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
647
12240105009761678600025462นางสาวครียา มีศรี44ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
648
12240105009771249900933385เด็กหญิงศุภณา นันทะวงค์13ห้องเรียนปกติ27 เม.ย. 2564
649
12240105009781249900807703นายณัฏฐชัย จิตรประสงค์44ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564
650
12240105009791249900897494เด็กชายพุฒิพงศ์ กล่ำบุญสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564
651
12240105009801249900790193นายณัฐพล วงค์จันทร์ท้าว44ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564
652
12240105009811101801588683เด็กชายพัทรพล โพธิบาล13ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564
653
12240105009821249900905527เด็กชายเปรมณัฐ น้อยสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564
654
12240105009831209000427149เด็กหญิงกุลจิรา สิงหนาท13ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564
655
12240105009841209000192818นายกันตพัฒน์ สุขสวัสดิ์44ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564
656
12240105009851249900924530เด็กชายชินดนัย สุปราณี13ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564
657
12240105009861229901124693เด็กชายปวริศวร์ วงศ์แสนสุข44ห้องเรียนปกติ28 เม.ย. 2564