ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือก ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกรอกเอกสารการมอบตัว


ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการสมัครเรียนของผู้สมัครเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP) ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP) ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2567

สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลการสมัคร

1. ข้อมูลส่วนตัว (บัตรประชาชนผู้สมัคร,ทะเบียนบ้านผู้สมัคร)
2. ข้อมูล บิดา-มารดา (บัตรประชาชน บิดา - มารดา,ทะเบียนบ้านบิดา - มารดา)
3. ข้อมูลผู้ปกครอง
4. ใป ปพ. 1 เกรด 5 ภาคเรียน (กรณีสมัครสอบเข้า ม.4)
**** หมายเหตุ หากโรงเรียนตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ได้จบการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ได้จบการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป
Photo

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ 10-14 ก.พ. 67 ออนไลน์ ม.1 >> 18 ก.พ. 67 ม.4 >> 26 ก.พ. 67
ความสามารถพิเศษ 9-10 มี.ค. 67 ออนไลน์ ม.1 >> 19 มี.ค. 67 ม.4 >> 20 มี.ค. 67
สอบคัดเลือก 9-13 มี.ค. 67 ออนไลน์ ม.1 >> 23 มี.ค. 67 ม.4 >> 24 มี.ค. 67