ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

  
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program
ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP)
ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP)

กำหนดการรับสมัครห้องเรียนปกติ
Photo

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนสมัคร
ปุ่มสมัครเข้า ม. 1 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1 (สำหรับนักเรียนจบชั้น ป.6)
ปุ่มสมัครเข้า ม. 4 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 (สำหรับนักเรียนจบชั้น ม.3)
ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะหลังจากบันทึก ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ำ หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้

สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลการสมัคร

1. ข้อมูลส่วนตัว (บัตรประชาชนผู้สมัคร,ทะเบียนบ้านผู้สมัคร)
2. ข้อมูล บิดา-มารดา (บัตรประชาชน บิดา - มารดา,ทะเบียนบ้านบิดา - มารดา)
3. ข้อมูลผู้ปกครอง
4. ใป ปพ. 1 เกรด 5 ภาคเรียน (กรณีสมัครสอบเข้า ม.4)
**** หมายเหตุ หากโรงเรียนตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ได้จบการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ได้จบการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ 14-18 ก.พ. 66 ออนไลน์ ม.1 >> 4 มี.ค. 66 ม.4 >> 5 มี.ค. 66
ความสามารถพิเศษ 11-12 มี.ค. 66 ออนไลน์ ม.1 >> 15 มี.ค. 66 ม.4 >> 16 มี.ค. 66
สอบคัดเลือก 11-15 มี.ค. 66 ออนไลน์ ม.1 >> 25 มี.ค. 66 ม.4 >> 26 มี.ค. 66